Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 100
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

09.01.2014 12:56

Koaliční smlouva

Členění smlouvy

Smlouva samotná má více než 50 stránek a je rozdělena do 5 částí, kterými jsou preambule, priority, program, principy spolupráce a závěrečná ustanovení. Zmínky o komunální úrovni je možné najít v části týkající se principů a přirozeně v programu budoucí vlády.

Principy koaliční smlouvy tvoří ideový základ, na kterém je dále vybudován konkrétnější program. Města a obce se v prioritách objevují hned třikrát. V první odrážce hovoří autoři o „rovnoměrnému rozvoji obcí a krajů“ jako cíli budoucí vlády. Obecní samosprávy se dotýkají rovněž odrážky týkající se „posílení řídícího a kontrolního systému veřejné správy a rozšíření pravomocí NKÚ“ a „rozvoje demokratického právního státu a samosprávných prvků s cílem posílit účast občanů.“ Principiálně nelze než souhlasit.

Programová část

Programová část je rozdělena do jedenácti částí.

V první kapitole „Hospodářský rozvoj země“ se měst a obcí dotkne závazek budoucí vlády „iniciovat změnu stavební legislativy tak, aby byla stanovena jasná a transparentní pravidla, která zjednoduší povolování staveb a zároveň výrazně sníží korupční potenciál“.

V části o dopravě zmíněné první kapitoly o hospodářském vývoji se hovoří o „podpoře postupného přechodu na ekologicky šetrný park vozidel, zejména v oblasti s největším znečištěním životního prostředí“. Budoucí vláda se rovněž zavazuje k „vytváření podmínek pro snižování individuálního automobilismu ve městech“, avšak rovněž pro „podporu pěší a cyklistické dopravy“. Měst a obcí se rovněž týkají opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které mají snížit počet usmrcených osob v silniční dopravě.

První kapitola koaliční smlouvy se zabývá rovněž energetikou. O prolomení těžebních limitů, zejména v severních Čechách, se má vést další diskuse, definitivní řešení tohoto problému má být nalezeno v horizontu dvou let.

Do první kapitoly zařadili autoři rovněž oddíl o efektivním čerpání evropských fondů. O této oblasti se však hovoří rovněž na jiných místech koaliční smlouvy. V první kapitole autoři navrhují, aby evropské fondy „byly použity pro viditelné čerpání veřejné infrastruktury, pro realizaci obecních a krajských projektů, rozvoj a celkové podmínky života“. Velmi důležitý je rovněž příslib uplatnění územní dimenze při vyjednávání o budoucím finančním rámci 2014 až 2020.

Ve druhé kapitole koaliční smlouvy, která se týká racionálního státního rozpočtu a efektivního výběru daní, je velmi důležité navrhované vyšší zdanění hazardu, které má přinést dodatečné finanční prostředky zejména státnímu rozpočtu. Bohužel se z textu smlouvy nedovídáme, zdali se změní stávající rozdělení z hazardu mezi obce a stát.

Ve třetí kapitole, věnované zemědělství a venkovu, se mnoho o obcích bohužel nedočteme. Kapitole je spíše určena zemědělcům. Avšak již následující čtvrtá kapitola je pro obce důležitá. Tato kapitola se týká životního prostředí a udržitelného rozvoje.

 Obce a životní prostředí

Budoucí vláda nebude hledat nová těžiště zlata ani těžit břidlicový plyn. V oblasti odpadového hospodářství hodlá vláda předložit novou strategii odpadů na léta 2015 až 2025. Zmíněná strategie má být vtělena za působení vlády do zákona. Nová strategie nakládání s odpady má výrazně podpořit separaci a využití odpadu, včetně biologického odpadu.

Vláda přináší nový „zelený program“ v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím, na jehož podobě (zmíněného programu) se má podílet jak vedení měst a obcí, tak významné výrobní a podnikatelské subjekty.

Budoucí vláda hodlá podpořit bezbariérovou městkou hromadnou dopravu s cílem podstatně snížit individuální automobilismus ve městech, včetně úpravy právních předpisů. Kapitola o životním prostředí rovněž obsahuje příslib podpory a rozvoje pěší a cyklistické dopravy v obcích a městech koordinovaně na celém území (plánování uliční sítě, průchody, pěší zóny a cyklostezky).

Značná část čtvrté kapitoly je věnována vodě a kanalizaci. Budoucí vláda bude usilovat o zmodernizování vodovodní sítě a o dobudování čističek odpadních vod v obcích nad 2 tisíce obyvatel. Ve městech mají být podpořena opatření snižující ohrožení hlukem.

Část čtvrté kapitoly koaliční dohody se opět zabývá evropskými fondy. Vláda bude podporovat sdružování obcí do funkčních celků, kterými mají být mikroregiony či místní akční skupiny. Z textu není jasno, zdali se zmíněná podpora sdružování obcí myslí obecně, či je vztažena na oblast životního prostředí. Z logiky členění dané kapitoly se spíše domníváme, že jde o vztah k ekologii. Podporou meziobecní spolupráce v obecné rovině se tedy koaliční dohoda nezabývá. 

 Obce a sociální oblast

Budoucí vláda slibuje „posílení terénní sociální práce na úrovni měst a obcí“. V oblasti sociálního začleňování hodlá vláda více než doposud spolupracovat s neziskovým sektorem. Rodinám ohroženým chudobou má rovněž napomoci sociální práce.

Koaliční smlouva neobsahuje bohužel ustanovení, podle kterých by se obcím aspoň částečně vrátily kompetence, které přešly na Úřad práce v roce 2012. V tomto ohledu zachová zřejmě budoucí vláda stávající stav.

Velmi citelně se obcí dotkne tvorba zákona o sociálním bydlení, který vláda slibuje prosadit. Zákon o sociálním bydlení má být protiváhou současného obchodu s chudobou (ubytovny).

S využitím evropských finančních prostředků hodlá vláda zahájit ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů pro mladé rodiny.

 Obce a školství, kultura a sport

Šestá kapitola koaliční smlouvy se týká zdravotnictví, které ve své většině není v kompetenci obcí. V sedmé kapitole je řešeno školství. Budoucí vláda navrhuje za využití evropských fondů a dotací zvýšit kapacitu mateřských škol a jeslí. Zmíněné finanční prostředky mají obdržet obce, konkrétní způsob či výši finančních prostředků koaliční smlouva neuvádí.

V oblasti podpory kultury je velmi zajímavý návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. Zmíněná instituce by v kultuře měla nahradit stávající příspěvkové organizace, neboť by měla být flexibilnější. Koaliční smlouva obsahuje příslib financování všech druhů kultury, včetně regionální.

V oblasti sportu připraví budoucí vláda nový zákon o podpoře sportu. Pro budoucí období počítá s vícezdrojovým financováním této oblasti, mezi jinými rovněž z rozpočtu obcí.

 Závěrečné kapitoly

Devátá kapitola koaliční smlouvy nese název „Demokratický právní stát“. Vláda hodlá prosadit zákon obecném referendu, navrhuje rovněž pokračovat v projektu „elektronická sbírka zákonů“.

Budoucí vláda si za cíl klade prosadit rovněž opatření „rekonstrukce státu“ a boje proti korupci. V tomto ohledu se i v následujícím volebním období setkáme se zákonem o centrálním registru smluv, který by měl obsahovat všechny smlouvy uzavřené obcí. Registr smluv by měl být zveřejněn na internetu.

Budoucí vláda se rovněž vrátí k myšlence rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tentokráte však za odstranění duplicit současných kontrol, tedy v logičtější podobě než předchozí liberální vláda.

Desátá kapitola se zabývá kvalitní a transparentní veřejnou správou. Aniž by byl použit pojem „přenesená působnost“, hodlá budoucí vláda zřejmě revidovat současné pojetí příspěvku na výkon státní správy. Jak jinak chápat větu: „využijeme všech možností, které nám moderní technologie dávají k zavedení procesních modelů a agend veřejné správy, zjistíme, kolik nás provoz státní správy v území stojí a stanovíme standardy financování.“

Budoucí vláda se bude zabývat efektivitou procesu zadávání veřejných zakázek a prověří stávající systém eGovernmentu.

V oblasti bezpečnosti, 11. kapitola, bude vláda usilovat o zvýšení počtu policistů. Koaliční smlouva obsahuje rovněž příslib rozsáhlé novely zákona o obecní policii. Rovněž má být řešeno financování dobrovolných hasičů.

 První zhodnocení

Za pozitivní považujeme v návrhu koaliční smlouvy především roli obcí v připravovaném odpadovém hospodářství. Dotace na rozšíření sítě mateřských škol budou jistě v největších městech ČR přijímány s povděkem.

Pokud budoucí vláda přistoupí k revizi stávajícího příspěvku na výkon státní správy, bude tato snaha rovněž zcela jistě doprovázena souhlasem obcí a nabídkou ke spolupráci.

Některé návrhy právních norem však již nyní vyvolávají pochybnosti. Jsou to právní normy, s kterými jsme se již v určité podobě setkali v minulém volebním období. Především máme na mysli návrh zákona o veřejném registru smluv a rozšíření pravomocí NKÚ.

S jistými rozpaky přijímáme rovněž plánovaný zákon o sociálním bydlení, který byl Svazem poměrně striktně odmítnut.

Návrh koaliční smlouvy bohužel neobsahuje příslib dokončení reformy veřejné správy, která je pro Českou republiku klíčová. Bohužel ani nepočítá se zpětným přesunem některých kompetencí obcí z Úřadu práce. 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje