Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

28.08.2017 16:23

AKTUALIZOVÁNO!!!! Nezapomeňte! Budete podávat druhé oznámení podle zákona o střetu zájmů!

Text je zaměřen výlučně na obce podle z.č. 128/2000Sb., o obcích

Kancelář Svazu připravila stručný přehled informací a jednotlivých kroků k podání druhého oznámení podle zákona o střetu zájmů – připravte se včas, protože pokuty mohou být nepříjemné.

Kdy: od 1.října do 30.listopadu 2017

Kdo:

Politici

1)    Členové zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění nebo nejsou uvolnění z pracovního poměru a vykonávají funkci ve stejném rozsahu

2)   Starosta obce, místostarosta obce a radní obce (nebo městské části/obvodu), kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

 

Statutáři

Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu příspěvkové organizace ÚSC.

Nepolitici

 

        3) Vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení příspěvkové organizace ÚSC (s výjimkou školy nebo školského zařízení) 

      4)  Vedoucí úředník ÚSC podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu (úřadu městské části/obvodu) – záleží na systemizaci nebo organizační struktuře/organizačním řádu – nejčastěji vedoucí oddělení, vedoucí odboru, ředitel sekce, tajemník

 

Povinnosti podat oznámení se na osoby ad 4), ad 5) vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci své činnosti:

a)      je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč (v jednotlivém případě).

 

NOVĚ  - dochází ke změně oproti původní úpravě, protože od 1. 9. 2017 bude pro podání oznámení do Centrálního registru oznámení postačovat pouhé oprávnění k výkonu činnosti bez nutnosti jejího faktického výkonu !!

 

        b)      bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,          


         c)      rozhoduje ve správním řízení (s výjimkou blokového řízení)

AKTUALIZOVÁNO!!!! Pokud veřejný funkcionář tyto činnosti  nevykonává od počátku výkonu funkce, ale až později v průběhu funkce, podává vstupní oznámení dle stavu ke dni předcházejícímu zahájení výkonu příslušné činnosti (oprávnění k výkonu činnosti) - k tomuto dni vzniká povinnost podpůrného orgánu zapsat veřejného funkcionáře do 15 dní do Centrálního registru oznámení a pro veřejného funkcionáře standardně povinnost do 30ti dnů od zápisu podat  své vstupní oznámení a posléze podá v zákonných termínech rovněž průběžná oznámení, a to po celé období po které vykonává příslušné činnosti, resp. je oprávněn je vykonávat, až do dne, kdy ukončí výkon své funkce, popřípadě kdy dojde k organizační změně, z níž oprávnění k výkonu činnosti vyplývá; k takovému dni pak veřejný funkcionář podá své výstupní oznámení.

 

Platí pro všechny výše uvedené veřejné funkcionáře:

Oznámení podle zákona o střetu zájmů podávají i veřejní funkcionáři, u nichž vznikly překážky, pro něž nemohou dočasně svou funkci vykonávat – dlouhodobá pracovní neschopnost, čerpání mateřské/rodičovské dovolené, protože s těmito překážkami není spojen zánik funkce a nedostatek informací o skutečnostech, na něž se informační povinnost vztahuje, v letech, kdy překážky trvaly, by ztěžovaly kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti.

Naopak nedopadá na zástupce veřejných funkcionářů (dle právní úpravy zákoníku práce, služebního zákona, zákona o úřednících a to bez ohledu na rozsah zastupování, tedy i v případě plného rozsahu za zastoupeného

  

Kde:  http://cro.justice.cz  

Jak:

  1. Podpůrný orgán (obec, PO) přihlásí veřejné funkcionáře v období od 1. září do 2. října 2017, a to buď hromadně nebo individuálně podle své potřeby (zejména podle velikosti a množství veřejných funkcionářů). Šablona pro hromadný zápis ve formátu .xml je na doméně http://cro.justice.cz nebo na internetových stránkách
    www. justice.cz v záložce Střet zájmů – volba pracovníka odpovědného za zápis je zcela v kompetenci podpůrného orgánu. Přihlašování bude probíhat v rámci Jednotného identitního prostoru přes CzechPOINT. Podrobné technické náležitosti jsou popsány v příručce pro lokální administrátory
    https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/filec/SOVM_lokalni_administrator.pdf ,  kapitoly 3.6.6 Přidělování přístupových rolí do AIS uživateli a související kapitoly 3.12 Hromadná správa agendových činnostních rolí. Jedná se o agendu A1941, činnostní roli CR12218.
     
  2. Podpůrný orgán po zápisu veřejných funkcionářů vygeneruje prostřednictvím speciálního tlačítka přihlašovací jména a hesla, která předá náležitým způsobem jednotlivým veřejným funkcionářům – osobním předáním po prokázání totožnosti proti podpisu nebo datovou schránkou, pokud ji má veřejný funkcionář zřízenu nebo poštou do vlastních rukou. Jiný způsob se z důvodů možného zneužití nedoporučuje.

  3. Veřejný funkcionář podá ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 oznámení prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na http://cro.justice.cz  Přihlásit jako Veřejný funkcionář

Za zápis do Centrálního registru oznámení a dohlížení na správnost a úplnost zapsaných údajů je odpovědný podpůrný orgán – bude mít po přihlášení ke svému rozhraní k dispozici přehled všech veřejných funkcionářů, včetně skutečnosti, zda dotyční veřejní funkcionáři podali svá oznámení či nikoliv a případně je vyzvat k doplnění – není povinné.

Co:

         1)      Oznámení o jiných vykonávaných činnostech ke dni 1. září 2017

       2)     Oznámení o nesplacených závazcích ke dni 1. září 2017 – platí pouze pro „vstupní“ oznámení, v „průběžném“, které se bude podávat každý rok výkonu funkce do 30.6 příslušného kalendářního roku se uvádí závazky i příjmy.

       3)     Oznámení o majetku – věcech nemovitých, cenných papírech, podílech v obchodních korporacích nepředstavovaných cenným papírem a jiných věcech movitých určených podle druhu, které veřejný funkcionář vlastní ke dni 1. září 2017 (na tento den se dle přechodných ustanovení pohlíží jako na den zahájení výkonu funkce). Jiné věci movité určené dle druhu veřejný funkcionář oznámí, pokud jejich hodnota ke dni podání oznámení přesahuje 500 000 Kč v jednotlivém případě (tj. každé věci zvlášť).

Proč?

Vzhledem k tomu, že evidenčním orgánem je od 1. 9. 2017 Ministerstvo spravedlnosti, které bude zároveň i kontrolním orgánem, je nezbytné, aby registr byl naplněn vstupními informacemi, které lze následně porovnávat s průběžnými informacemi.

Pro tyto účely Ministerstvo spravedlnosti dohlíží na správnost údajů a jejich porovnání, v případě zjištění jednání, které by mohlo mít znaky správního deliktu, oznámí bezodkladně takovou skutečnost příslušnému správnímu orgánu. Při kontrole údajů pak evidenční orgán využívá další registry a informační systémy veřejné správy

Strukturu oznámení specifikuje vyhláška č. 79/2017 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo zpracovat manuál pro podávání oznámení, který by měl být přístupný na stránkách www.justice.cz ►Střet zájmů již od 1. září 2017

 

Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje