Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1007
NE NE 163
NEVÍM NEVÍM 165

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

28.08.2017 16:23

AKTUALIZOVÁNO!!!! Nezapomeňte! Budete podávat druhé oznámení podle zákona o střetu zájmů!

Text je zaměřen výlučně na obce podle z.č. 128/2000Sb., o obcích

Kancelář Svazu připravila stručný přehled informací a jednotlivých kroků k podání druhého oznámení podle zákona o střetu zájmů – připravte se včas, protože pokuty mohou být nepříjemné.

Kdy: od 1.října do 30.listopadu 2017

Kdo:

Politici

1)    Členové zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění nebo nejsou uvolnění z pracovního poměru a vykonávají funkci ve stejném rozsahu

2)   Starosta obce, místostarosta obce a radní obce (nebo městské části/obvodu), kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

 

Statutáři

Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu příspěvkové organizace ÚSC.

Nepolitici

 

        3) Vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení příspěvkové organizace ÚSC (s výjimkou školy nebo školského zařízení) 

      4)  Vedoucí úředník ÚSC podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu (úřadu městské části/obvodu) – záleží na systemizaci nebo organizační struktuře/organizačním řádu – nejčastěji vedoucí oddělení, vedoucí odboru, ředitel sekce, tajemník

 

Povinnosti podat oznámení se na osoby ad 4), ad 5) vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci své činnosti:

a)      je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč (v jednotlivém případě).

 

NOVĚ  - dochází ke změně oproti původní úpravě, protože od 1. 9. 2017 bude pro podání oznámení do Centrálního registru oznámení postačovat pouhé oprávnění k výkonu činnosti bez nutnosti jejího faktického výkonu !!

 

        b)      bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,          


         c)      rozhoduje ve správním řízení (s výjimkou blokového řízení)

AKTUALIZOVÁNO!!!! Pokud veřejný funkcionář tyto činnosti  nevykonává od počátku výkonu funkce, ale až později v průběhu funkce, podává vstupní oznámení dle stavu ke dni předcházejícímu zahájení výkonu příslušné činnosti (oprávnění k výkonu činnosti) - k tomuto dni vzniká povinnost podpůrného orgánu zapsat veřejného funkcionáře do 15 dní do Centrálního registru oznámení a pro veřejného funkcionáře standardně povinnost do 30ti dnů od zápisu podat  své vstupní oznámení a posléze podá v zákonných termínech rovněž průběžná oznámení, a to po celé období po které vykonává příslušné činnosti, resp. je oprávněn je vykonávat, až do dne, kdy ukončí výkon své funkce, popřípadě kdy dojde k organizační změně, z níž oprávnění k výkonu činnosti vyplývá; k takovému dni pak veřejný funkcionář podá své výstupní oznámení.

 

Platí pro všechny výše uvedené veřejné funkcionáře:

Oznámení podle zákona o střetu zájmů podávají i veřejní funkcionáři, u nichž vznikly překážky, pro něž nemohou dočasně svou funkci vykonávat – dlouhodobá pracovní neschopnost, čerpání mateřské/rodičovské dovolené, protože s těmito překážkami není spojen zánik funkce a nedostatek informací o skutečnostech, na něž se informační povinnost vztahuje, v letech, kdy překážky trvaly, by ztěžovaly kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti.

Naopak nedopadá na zástupce veřejných funkcionářů (dle právní úpravy zákoníku práce, služebního zákona, zákona o úřednících a to bez ohledu na rozsah zastupování, tedy i v případě plného rozsahu za zastoupeného

  

Kde:  http://cro.justice.cz  

Jak:

  1. Podpůrný orgán (obec, PO) přihlásí veřejné funkcionáře v období od 1. září do 2. října 2017, a to buď hromadně nebo individuálně podle své potřeby (zejména podle velikosti a množství veřejných funkcionářů). Šablona pro hromadný zápis ve formátu .xml je na doméně http://cro.justice.cz nebo na internetových stránkách
    www. justice.cz v záložce Střet zájmů – volba pracovníka odpovědného za zápis je zcela v kompetenci podpůrného orgánu. Přihlašování bude probíhat v rámci Jednotného identitního prostoru přes CzechPOINT. Podrobné technické náležitosti jsou popsány v příručce pro lokální administrátory
    https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/filec/SOVM_lokalni_administrator.pdf ,  kapitoly 3.6.6 Přidělování přístupových rolí do AIS uživateli a související kapitoly 3.12 Hromadná správa agendových činnostních rolí. Jedná se o agendu A1941, činnostní roli CR12218.
     
  2. Podpůrný orgán po zápisu veřejných funkcionářů vygeneruje prostřednictvím speciálního tlačítka přihlašovací jména a hesla, která předá náležitým způsobem jednotlivým veřejným funkcionářům – osobním předáním po prokázání totožnosti proti podpisu nebo datovou schránkou, pokud ji má veřejný funkcionář zřízenu nebo poštou do vlastních rukou. Jiný způsob se z důvodů možného zneužití nedoporučuje.

  3. Veřejný funkcionář podá ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 oznámení prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na http://cro.justice.cz  Přihlásit jako Veřejný funkcionář

Za zápis do Centrálního registru oznámení a dohlížení na správnost a úplnost zapsaných údajů je odpovědný podpůrný orgán – bude mít po přihlášení ke svému rozhraní k dispozici přehled všech veřejných funkcionářů, včetně skutečnosti, zda dotyční veřejní funkcionáři podali svá oznámení či nikoliv a případně je vyzvat k doplnění – není povinné.

Co:

         1)      Oznámení o jiných vykonávaných činnostech ke dni 1. září 2017

       2)     Oznámení o nesplacených závazcích ke dni 1. září 2017 – platí pouze pro „vstupní“ oznámení, v „průběžném“, které se bude podávat každý rok výkonu funkce do 30.6 příslušného kalendářního roku se uvádí závazky i příjmy.

       3)     Oznámení o majetku – věcech nemovitých, cenných papírech, podílech v obchodních korporacích nepředstavovaných cenným papírem a jiných věcech movitých určených podle druhu, které veřejný funkcionář vlastní ke dni 1. září 2017 (na tento den se dle přechodných ustanovení pohlíží jako na den zahájení výkonu funkce). Jiné věci movité určené dle druhu veřejný funkcionář oznámí, pokud jejich hodnota ke dni podání oznámení přesahuje 500 000 Kč v jednotlivém případě (tj. každé věci zvlášť).

Proč?

Vzhledem k tomu, že evidenčním orgánem je od 1. 9. 2017 Ministerstvo spravedlnosti, které bude zároveň i kontrolním orgánem, je nezbytné, aby registr byl naplněn vstupními informacemi, které lze následně porovnávat s průběžnými informacemi.

Pro tyto účely Ministerstvo spravedlnosti dohlíží na správnost údajů a jejich porovnání, v případě zjištění jednání, které by mohlo mít znaky správního deliktu, oznámí bezodkladně takovou skutečnost příslušnému správnímu orgánu. Při kontrole údajů pak evidenční orgán využívá další registry a informační systémy veřejné správy

Strukturu oznámení specifikuje vyhláška č. 79/2017 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo zpracovat manuál pro podávání oznámení, který by měl být přístupný na stránkách www.justice.cz ►Střet zájmů již od 1. září 2017

 

Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

 

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
13. - 14. června 2019

Bezpečnostní komise

Ostrava
 
13. - 14. června 2019

společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Praha
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje