Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

12.09.2013 13:46

Závěry z jednání platformy "Výzva starostům 2013"

Dne 10. září 2013 se v sídle Svazu měst a obcí České republiky uskutečnilo jednání k tzv. „Výzvě starostům 2013“. Cílem jednání bylo vytvoření širší platformy pro města a obce umožňující definovat konkrétní požadavky v oblasti vzájemného soužití, jejichž naplnění by mělo předejít vzniku sociálních nepokojů. Platforma Svazu byla zvolena proto, že zde již existuje pracovní skupina pro problematiku sociálního začleňování, která se touto záležitostí dlouhodobě zabývá.

Preambule

Stále větší počet měst a obcí České republiky dnes čelí problémům vzájemného soužití svých obyvatel. Volení zástupci územní samosprávy jsou si vědomi klíčového významu měst a obcí při hledání řešení těchto sporů, stát jim však musí vytvořit takové právní, ekonomické a personální zázemí, aby své úloze mohly dostát. Tuto roli stát dlouhodobě neplní, jeho zásahy jsou v této oblasti neefektivní, neekonomické a bohužel zcela nekoncepční. V poslední době na tuto skutečnost upozornili autoři „Výzvy starostům 2013“, ke které se přidaly desítky oslovených měst a obcí. Výzva stojí v pozadí níže uvedených konkrétních návrhů, které města a obce chtějí vůči státu prosadit.

Problémy vzájemného soužití občanů nemohou jednotlivé obce řešit izolovaně či dokonce na úkor obcí jiných. Krátkodobá a líbivá řešení spočívající v odsunutí tak závažných problémů, kterými je vzájemné soužití občanů, avšak na území jiné obce, v konečném součtu nic pozitivního nepřináší a toliko konzervují neblahý status quo do té míry, až problémy vzájemného soužití jednoho dne eskalují a rozšíří se na území celé České republiky.

V oblasti vzájemného soužití občanů platí více než kde jinde, že se obce musí sjednotit a požadovat na orgánech státu, aby stát dostál svým závazkům a povinnostem, které vůči územní samosprávě má. Solidarita obcí a efektivnost řešení by měla předcházet rychlé reakci na vlastní aktuální problémy, především vyzýváme k solidaritě větších měst s malými obcemi, které mají podstatně méně nástrojů, jak možnou eskalaci vzájemného soužití svých obyvatel řešit. Přirozeným místem pro tuto snahu je Svaz měst a obcí České republiky, který je v českém prostředí jediným respektovaným partnerem státu hovořícím za územní samosprávu. Postupujme jednotně a solidárně, než bude opravdu pozdě!

 

Sociální bydlení

V oblasti sociálního bydlení odmítáme taková řešení, která by vedla k přenesení odpovědnosti pouze na obce, aniž by byly předem a jednoznačně kvantifikovány náklady na realizaci tohoto institutu a především vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu na rozvoj sociálního bydlení.

Nesouhlasíme s tím, aby se oblast sociálního bydlení hradila primárně z dotačních prostředků EU. Z důvodu další udržitelnosti nově vytvořeného systému by sociální bydlení mělo být financováno zejména z národních zdrojů. Města a obce by neměly být při realizaci sociálního bydlení odkazovány na zmíněné dotační tituly EU, které jsou poskytovány jen na určitý čas, dokud nebude vyřešeno, jak bude celý systém financován následně. Právě v tomto postupu státu spatřujeme nebezpečí přenášení odpovědnosti ze státu na obce.  

V souvislosti s diskusí o sociálním bydlení je důležitá optimalizace celkového počtu ubytoven tak, aby stát a obce mohly rychle a účinně zasáhnout v případech, kdy jsou k účelu ubytování využívány budovy, jež k tomuto účelu nebyly zkolaudovány, je překračována jejich kapacita a nemovitosti nesplňují potřebné hygienické předpisy.

Je nezbytné sjednotit praxi v poskytování doplatku na bydlení tak, aby nedocházelo ke zneužívání této dávky. Navrhujeme kontrolu vyplácení doplatku na bydlení do jednoho bytu nebo do jedné obytné místnosti, aby v jedné místnosti fiktivně nebydlely desítky osob. Pro systémové zlepšení vyplácení dávek a po ověření v praxi Úřadu práce navrhujeme sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení do dávky jedné, což přinese zlepšení v evidenci i kontrole.

Je nezbytné taxativně stanovit optimální výši měsíčního příspěvku na služby a energie podle plochy bytu a počtu osob v něm. Opakovaně příspěvek vyplácet pouze na základě skutečně vynaložených nákladů předešlého období dle předloženého vyúčtování s ohledem na nedoplatky a přeplatky. Naléhavě požadujeme dopracování systému cenových map a zastropování platby nájemného, aby bylo zabráněno nepřiměřenému obohacování majitelů bytů a ubytoven určených k sociálnímu bydlení (a placených z dávek na bydlení) a tím i sestěhovávání sociálně slabých komunit do problémových lokalit. 

 

Trvalý pobyt

Stále roste počet osob s trvalým pobytem na ohlašovně obecních úřadů. Institut trvalého pobytu na ohlašovně měl být jen pomocný, např. pro občany v cizině či opravdové bezdomovce, aby se v těchto případech určila místní příslušnost. Na současném výsledku nárůstu počtu osob na ohlašovně se podepsala zejména praxe exekutorů. Nadále trváme na tom, aby měl vlastník nemovitosti právo ovlivňovat svým rozhodnutím přihlášení k trvalému pobytu. Zároveň zásadně žádáme, aby ohlášení trvalého pobytu bylo spojeno nejen se souhlasem majitele nemovitosti, ale bylo vázáno na stavební a hygienickou normu příslušného obytného prostoru. Tím se zamezí nahlášení trvalého pobytu nadměrnému počtu osob do neodpovídajících prostorů.

Navrhujeme, aby evidenční systém trvalého pobytu byl doplněn o institut přechodného pobytu tzv. policejní systém, který byl účinný do roku 2000. Zrušený institut přechodného pobytu nebyl v rozporu se svobodou pohybu a pobytu, naopak v současné době je využíván v mnoha členských zemích EU s demokratickou tradicí, jako například v Německu a Rakousku. Ani ústavní soud při posuzování ustanovení § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel z roku 2000 rozpor se svobodou pohybu a pobytu neshledal.      


Bezpečnost

Požadujeme zvýšení počtu policistů České republiky, stejně jako počtu členů dalších složek Integrovaného záchranného systému, zejména pak do lokalit, v nichž vzniká nebezpečí spojené s existencí sociálně vyloučených lokalit.  Žádáme, aby zvýšená pozornost odborných policejních týmů byla věnována lokalitám, které jsou přímo ohroženy výrobou a distribucí drog, lichvou, a tím i následnou závažnou trestnou činností.

V této souvislosti žádáme

a)      důsledněji postihovat všechny formy trestné činnosti, včetně drobné majetkové kriminality nezletilých a významně zvýšit postihy v případě opakované trestné činnosti.

b)      opakované přestupky posuzovat jako trestný čin; v této souvislosti zprovoznit a zpřístupnit centrální registr přestupků, se kterým by mohly pracovat municipality v České republice; umožnit využití dat v tomto registru tak, aby nebylo možné se vyhýbat placení dluhů v režimu správní agendy.

c)      zamezit legalizaci trestné činnosti v provozovnách typu heren, zastaváren, výkupen odpadů; zejména v případě výkupen odpadů zákonným předpisem jednoznačně stanovit zákaz výkupu kovů od fyzických osob.

 
Vzdělávání

Odmítáme snahy realizovat reformu regionálního školství proto, aby došlo k ušetření finančních prostředků, které do regionálního školství vynakládá stát. Nesouhlasíme se stále se zvyšujícím počtem žáků ve třídách ZŠ na jedné straně a Agenturou podporované rušení speciálních škol na straně druhé. V případě, že bude reforma řešit zkvalitnění regionálního školství, pak tato reforma musí být podložena ekonomickou analýzou a vyčleněním finančních prostředků státu.

Požadujeme, aby bylo systémově vyřešeno vytvoření vazby výplaty dávek na plnění školní docházky a školních povinností. Doporučujeme, aby byla výrazně zpřísněna odpovědnost rodiny za plnění povinné školní docházky a byly pro školy připraveny nástroje, které umožní řešit problémy s žáky a jejich rodiči, na které standardní kázeňské tresty užívané ve školách vůbec nepůsobí.

Požadujeme, aby byly zmírněny, či alespoň dále nenavyšovány administrativní nároky na školy, zejména pak aby nedocházelo k rozšiřování úkonů, které probíhají ve správním řízení.

Odmítáme, aby byla prioritně novelou školského zákona řešena podpůrná opatření, která zavedou do našich škol a školských zařízení prvky „pozitivní diskriminace“ např. zajištění jízdného, stravného, náklady na pomůcky, náklady na výlety, na mimovýukové aktivity, alokace míst v MŠ.

 

Zaměstnávání

Žádáme, aby došlo k okamžitému personálnímu posílení Úřadů práce tak, aby tyto byly schopny znovu začít řešit problematiku aktivní politiky zaměstnanosti a to nejen v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. Žádáme, aby byla posílena terénní a kontrolní činnost Úřadů práce a tím omezeno také zneužívání sociálních dávek.

Žádáme, aby došlo k hledání vhodných nástrojů, jak docílit vytvoření a uchování pracovních návyků u všech skupin obyvatelstva. Jako jednu z možných forem této pomoci obnovit co nejdříve motivační finanční odměnu za výkon veřejné služby. Jsme přesvědčeni, že stát a obce musí sehrávat nezbytnou roli zaměstnavatelů ohrožených skupin obyvatelstva. I v případě veřejně prospěšných prací je však nutné stanovit takový motivační systém, aby se vyplatilo se do těchto prací zapojit.

Žádáme, aby zvýšená pozornost a pomoc byla zaměřena do oblastí s vysokou nezaměstnaností, která patří mezi primární příčiny sociálních nepokojů. Žádáme, aby procento nezaměstnanosti v regionu bylo důležitým kritériem při přidělování dotačních prostředků pro zajištění veřejně prospěšných prací. 

 

Mezinárodní spolupráce

Žádáme o zpracování analýzy, která popíše praxi samospráv v oblasti sociálního začleňování v zemích Evropské unie, zejména v zemích s tradiční demokracií např. Francie, Německo. V návaznosti na výsledky analýzy budeme důsledně požadovat, aby nebyly od České republiky vyžadovány jiné aktivity, než je tomu v ostatních zemích.

 

Role státu v oblasti sociálního začleňování

Doporučujeme, aby byla specifikována role státu, samospráv a neziskových organizací. Jsme přesvědčeni o tom, že nevládní a neziskové organizace musí působit v souladu se zájmy státu a samospráv.

Agentura pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) je v současné době jedním z hlavních nositelů politiky sociálního začleňování. Od doby svého vzniku nedosáhla hmatatelných výsledků a nebyl dokončen ani pilotní projekt, v rámci kterého Agentura vznikla. Navíc Agentura své působení ve vybraných městech a obcích podmiňuje dalšími finančně i administrativně náročnými požadavky.

Jako vážný problém vztahu mezi obcemi a Agenturou se jeví nedostatečná komunikace ze strany současného vedení Agentury. Obce by především uvítaly vstřícnější postoj vedení Agentury, který by akceptoval jejich reálné ekonomické, finanční a personální možnosti. Agentura často vystupuje nikoliv jako partner obcí, nýbrž jako nadřízený orgán, vedení Agentury je jen v ojedinělých případech ochotno k diskusi a kompromisu. V řadě měst a obcí České republiky vyústily neshody ve vzájemných vztazích s Agenturou k jejímu odchodu z dané lokality za jednostranné medializace celého problému v neprospěch územní samosprávy jako celku. Nedostatečná komunikace vedení Agentury v konečném důsledku snižuje možnost zdárné realizace celého procesu sociálního začleňování.

Žádáme změnu personálního obsazení vedení Agentury a změnu jejich pravomocí tak, aby se stala konzultační agenturou v oblasti sociálního začleňování; po ukončení čerpání Evropských fondů (2015) požadujeme její převedení pod pravomoc některého z ministerstev.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje