Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 113
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 26
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 7
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

30.10.2013 13:28

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity je formou zajištění příjmu obcí, který vyrovnává důsledky toho, že v obci celoročně nebo sezónně pobývá větší počet osob, které místních podmínek využívají a z veřejných služeb obcí zajišťovaných čerpají, avšak obec nezískává tomu odpovídající příjem do svého rozpočtu z podílu výnosu některých daní, který je obci přiznáván a přidělován podle počtu obyvatel hlášených k trvalému pobytu.

Od ledna 2010 nabyla účinnosti novela zákona o místních poplatcích, která umožňuje vybírat poplatek z ubytovací kapacity v obcích a městech bez ohledu na skutečnost, zda obec splňuje podmínku lázeňského místa nebo místa soustředěného turistického ruchu. Základním kriteriem pro možnost zpoplatnění ubytovací kapacity je skutečnost, že předmětný stavební objekt nebo jeho část splňuje podmínky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 2  a má stanovený účel využití přechodný pobyt za úplatu. 

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.

 „Sociální ubytovny“

           Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá zařízení sloužící pro přechodné ubytování studentů a žáků, zdravotnická nebo lázeňská, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení a zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům. Ke splnění sociálního nebo charitativního účelu je nutné, aby ubytovací zařízení podléhala zvláštnímu režimu, tzn., aby na jeho chod by např. přispíval stát nebo jiný zřizovatel a ve kterém by byly poskytovány sociální služby vymezené v příslušných právních předpisech např. ústavy sociálních služeb, azylové domy.

V případě „sociálních ubytoven“ se nejedná o taková zařízení, jejichž vyčleňovaná ubytovací kapacita by sloužila sociálním nebo charitativním účelům. Pokud jsou v tomto ubytovacím zařízení poskytovány ubytovací služby za úplatu osobám sociálně slabším např. osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nelze ani lůžka využitá pro ubytování těchto osob z platební povinnosti vyjmout. Na doplatek na bydlení podle § 33 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, má nárok vlastník nebo nájemce bytu resp. ubytovacího prostrou, který jej užívá. Skutečnost, že drtivá většina ubytovaných pobírá dávky na bydlení, neznamená, že je ubytování „dlouhodobě hrazeno státem“. Tento názor není jen názorem Svazu, nýbrž byl konzultován s příslušným odborem Ministerstva financí.

 Obec jako správce daně

              Pokud by provozovatelé ubytoven neodváděli  poplatek z ubytovací kapacity je  v tomto případě obec správcem daně v souladu s § 10 odst.2 zák.č. 280/2009 daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, i když nejde o daně, ale o poplatky. Obec jako správce daně je pak vybavena k provádění místního šetření širokými oprávněními, jejichž využití je ohraničeno nezbytností pro účely správy daně. Mezi zásadní oprávnění patří právo na přístup do všech míst podnikání daňového subjektu. Na druhou stranu je ovšem toto právo správce daně omezeno, a to tak, že je-li to možné, musí správce daně upřednostnit dobu přiměřenou předmětu místního šetření např. provozní hodiny. Dále pak může správce daně provádět místní šetření jak před zahájením daňového řízení, tak i v průběhu daňového řízení.

               Již od roku 2010 mají obce k ruce poměrně účinný nástroj proti kvazipodnikatelům, kteří v často lidsky nevyhovujících podmínkách ubytovávají osoby nacházející se v sociálně tíživé situaci. Po dlouhou dobu však neexistoval jednoznačný výklad, zdali je vůbec možné, aby obce vybíraly místní poplatky rovněž za ubytovny. Celou věc totiž ztěžovalo, že se v běžné mluvě hovoří o tzv. „sociálních“ ubytovnách, což evokovalo zmíněný „sociální a charitativní účel“, u kterého je vybírání místních poplatků vyloučeno. Po konzultaci s Ministerstvem financí podporuje Svaz takový výklad ustanovení zákona o místních poplatcích, že by obce mohly vybírat místní poplatek za ubytování i v případech zmíněných „sociálních“ ubytoven, neboť se v těchto případech nejedná o sociální instituce v pravém slova smyslu. Ba co víc, doporučujeme, aby obce místní poplatky za ubytovny vymáhali, neboť tím napomohou k redukci zisků podnikavců žijících z doplatků na bydlení, které hradí stát. Utržené finanční prostředky pak mohou obce využít k řešení životní situace svých občanů nacházejících se v nepříznivé životní situaci při zohlednění místních podmínek, vlastního zavinění a snahy o zlepšení své situace postižených osob a jejich rodinných příslušníků.

 

Mgr. Miroslava Sobková

legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje