Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 198
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 38
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

30.10.2013 13:28

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity je formou zajištění příjmu obcí, který vyrovnává důsledky toho, že v obci celoročně nebo sezónně pobývá větší počet osob, které místních podmínek využívají a z veřejných služeb obcí zajišťovaných čerpají, avšak obec nezískává tomu odpovídající příjem do svého rozpočtu z podílu výnosu některých daní, který je obci přiznáván a přidělován podle počtu obyvatel hlášených k trvalému pobytu.

Od ledna 2010 nabyla účinnosti novela zákona o místních poplatcích, která umožňuje vybírat poplatek z ubytovací kapacity v obcích a městech bez ohledu na skutečnost, zda obec splňuje podmínku lázeňského místa nebo místa soustředěného turistického ruchu. Základním kriteriem pro možnost zpoplatnění ubytovací kapacity je skutečnost, že předmětný stavební objekt nebo jeho část splňuje podmínky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 2  a má stanovený účel využití přechodný pobyt za úplatu. 

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.

 „Sociální ubytovny“

           Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá zařízení sloužící pro přechodné ubytování studentů a žáků, zdravotnická nebo lázeňská, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení a zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům. Ke splnění sociálního nebo charitativního účelu je nutné, aby ubytovací zařízení podléhala zvláštnímu režimu, tzn., aby na jeho chod by např. přispíval stát nebo jiný zřizovatel a ve kterém by byly poskytovány sociální služby vymezené v příslušných právních předpisech např. ústavy sociálních služeb, azylové domy.

V případě „sociálních ubytoven“ se nejedná o taková zařízení, jejichž vyčleňovaná ubytovací kapacita by sloužila sociálním nebo charitativním účelům. Pokud jsou v tomto ubytovacím zařízení poskytovány ubytovací služby za úplatu osobám sociálně slabším např. osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nelze ani lůžka využitá pro ubytování těchto osob z platební povinnosti vyjmout. Na doplatek na bydlení podle § 33 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, má nárok vlastník nebo nájemce bytu resp. ubytovacího prostrou, který jej užívá. Skutečnost, že drtivá většina ubytovaných pobírá dávky na bydlení, neznamená, že je ubytování „dlouhodobě hrazeno státem“. Tento názor není jen názorem Svazu, nýbrž byl konzultován s příslušným odborem Ministerstva financí.

 Obec jako správce daně

              Pokud by provozovatelé ubytoven neodváděli  poplatek z ubytovací kapacity je  v tomto případě obec správcem daně v souladu s § 10 odst.2 zák.č. 280/2009 daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, i když nejde o daně, ale o poplatky. Obec jako správce daně je pak vybavena k provádění místního šetření širokými oprávněními, jejichž využití je ohraničeno nezbytností pro účely správy daně. Mezi zásadní oprávnění patří právo na přístup do všech míst podnikání daňového subjektu. Na druhou stranu je ovšem toto právo správce daně omezeno, a to tak, že je-li to možné, musí správce daně upřednostnit dobu přiměřenou předmětu místního šetření např. provozní hodiny. Dále pak může správce daně provádět místní šetření jak před zahájením daňového řízení, tak i v průběhu daňového řízení.

               Již od roku 2010 mají obce k ruce poměrně účinný nástroj proti kvazipodnikatelům, kteří v často lidsky nevyhovujících podmínkách ubytovávají osoby nacházející se v sociálně tíživé situaci. Po dlouhou dobu však neexistoval jednoznačný výklad, zdali je vůbec možné, aby obce vybíraly místní poplatky rovněž za ubytovny. Celou věc totiž ztěžovalo, že se v běžné mluvě hovoří o tzv. „sociálních“ ubytovnách, což evokovalo zmíněný „sociální a charitativní účel“, u kterého je vybírání místních poplatků vyloučeno. Po konzultaci s Ministerstvem financí podporuje Svaz takový výklad ustanovení zákona o místních poplatcích, že by obce mohly vybírat místní poplatek za ubytování i v případech zmíněných „sociálních“ ubytoven, neboť se v těchto případech nejedná o sociální instituce v pravém slova smyslu. Ba co víc, doporučujeme, aby obce místní poplatky za ubytovny vymáhali, neboť tím napomohou k redukci zisků podnikavců žijících z doplatků na bydlení, které hradí stát. Utržené finanční prostředky pak mohou obce využít k řešení životní situace svých občanů nacházejících se v nepříznivé životní situaci při zohlednění místních podmínek, vlastního zavinění a snahy o zlepšení své situace postižených osob a jejich rodinných příslušníků.

 

Mgr. Miroslava Sobková

legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje