Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 53
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

19.02.2014 15:33

Je skutečně třeba rychle schválit zákon o sociálním bydlení?

 V posledním období sledujeme sílící snahu prosadit rychle zákon o sociálním bydlení, od kterého se očekává významné zlepšení situace v oblasti bydlení, zejména pak nájemního. Pracovní skupina rozhodně nesdílí tento optimismus, protože považuje minimálně za stejně důležité jak zajištění přístupu k nájemnímu bydlení, tak i jeho udržení. K obojímu jsou však zapotřebí finanční prostředky, a proto je nezbytné řešit dříve nebo minimálně souběžně zaměstnanost, vzdělávání, poskytování a kontrolu vyplácení sociálních dávek, přístup k veřejně prospěšným pracem, doplatky na bydlení, situaci na ubytovnách a mnoho dalších témat.

Návrhy zákona o sociálním bydlení

Na základě celé řady studií, koncepcí, analýz a tezí připravovaného zákona o sociálním bydlení, musíme konstatovat, že připravovaný zákon o sociálním bydlení, může znamenat jednu z největších finančních a administrativních zátěží pro obce a města, která kdy byla státem převedena na obce, přičemž řada návrhů dokonce zvažuje i možnost zasáhnout do ústavou dané samostatné působnosti obcí.

Pracovní skupina pro sociální začleňování se domnívá, že přehnaná očekávání spojená se zákonem o sociálním bydlení mohou být negativně ovlivněna především následujícími skutečnostmi:

1)      Zákonem o sociálním bydlení se snažíme řešit následek problému, aniž bychom řešili příčinu vzniku problému

Zákon o sociálním bydlení má řešit zejména problém bydlení osob v bytové nouzi. Nicméně je skutečností, že většina těchto osob se do bytové nouze dostala z důvodu nedostatku finančních prostředků, zejména pak z důvodu ztráty zaměstnání. Za připomenutí stojí, že velká část sociálně slabých rodin nemá problémy pouze s placením nájemného, ale rovněž s placením energií  a dalších služeb spojených s uzavřeným nájemním vztahem.

Pracovní skupina se obává, že nezaměstnanost bude i nadále postihovat především osoby s nízkým vzděláním a osoby, které ztratily pracovní návyky, a to bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci. Jsme přesvědčeni o tom, že řešení problematiky nezaměstnanosti a zachovávání pracovních návyků by mělo předcházet oblasti sociálního bydlení. Skutečností navíc je, že stát navíc alespoň zčásti fungující mechanismy, jako například bonifikaci veřejné služby, zrušil a jiné nezavedl. Je podle našeho názoru velmi pravděpodobné, že významné skupiny obyvatel nebudou zaměstnatelné jinde než u státu, krajů, obcí či neziskových organizací. K tomu je však zapotřebí vytvořit celou řadu podmínek, o nichž bychom měli diskutovat a které bychom měli zanalyzovat.

Vedle problémů spojených s nezaměstnaností upozorňují starostové rovněž na skutečnost, že dodnes se ze strany státu jen proklamacemi bojuje proti lichvě, drogovým a jiným závislostem, zneužívání dávek a mnoha dalším sociálně negativním jevům.

2)      Nevyčíslené náklady na řešení sociálního bydlení a nadsazená role dotací z prostředků Evropské unie

Jakékoliv opatření, které se týká bydlení je finančně náročné pro jednotlivce, samosprávy i stát. Je proto neakceptovatelné, že se dosud v tezích zákona o sociálním bydlení, které měla pracovní skupina doposud k dispozici, neobjevila výše finančních prostředků, která bude poskytnuta k plnění úkolů stanovených tímto zákonem, stejně jako finanční náklady, které budou nezbytné na vznik a udržitelnost sociálního bydlení vynaložit. Města a obce již nyní dotují náklady spojené s přenesenou působností, ze svých prostředků hradí úkony, které si u nich objednává stát. Náklady spojené s úkoly v oblasti sociálního bydlení by mohly být pro obce neúnosné.   

Pracovní skupina je přesvědčena o tom, že jako základ financování nákladů spojených se sociálním bydlením nemohou být prostředky Evropské dotace. Není zajištěno, že dotace v rámci programového období 2014-2020 budou zásadně administrativně zjednodušeny v oblasti podávání žádostí o dotace, výběrových řízení, vyhodnocování dotací, minimalizaci vlastních prostředků, vyčlenění z principu de minimis a zjednodušení při monitorování udržitelnosti projektů. V době, kdy stát prosazuje rozšíření množství kontrol, které budou na obce posílány, je myšlenka, že se zejména malé obce budou ucházet o dotace takřka absurdní.

Jsme přesvědčeni o tom, že stát musí dát jasně najevo, že má na řešení problematiky sociálního bydlení zájem i tím, že k zajištění podpory výstavby sociálního bydlení prioritně vyčlení prostředky ze státního rozpočtu. Teprve jako případný doplňující zdroj lze využít i prostředky z Evropských fondů, avšak za podmínek výše uvedených.

3)      Zákon o sociálním bydlení může přinést navýšení lokalit se sociálním napětím

Takřka všechny dosud známé teze zákona o sociálním bydlení předpokládají, že obce budou povinny řešit problematiku sociálního bydlení osob v bytové nouzi. Jako jedno z možných řešení jim je nabízena možnost, aby tak činily prostřednictvím jiných subjektů, jako například občanských sdružení. Zákon tak může zaštítit stav, kdy jedna obec řeší problematiku se sociálně vyloučenými lokalitami tak, že takzvaně „ekonomicky slabé“ bude prostřednictvím jiných subjektů stěhovat mimo hranice obce. Jestliže se nyní jedná v podstatě o výjimky, krátkodobé odložení problému a nekolegiální řešení, tak v případě přijetí zákona může dojít k situaci, že si obce jinou možnost nebudou moci vybrat.

Ve výčtu problémů, které vidíme v případě snahy o rychlé přijetí zákona o sociálním bydlení, bychom mohli pokračovat řadou dalších příkladů. Byli bychom neradi, kdyby se stát znovu vracel k řešení problematiky sociálního začleňování způsoby, které přinesly mnohem více škody než užitku.

Dopady rychlého řešení sociálního bydlení.

Věříme, že je již překonán přístup, spočívající ve vzniku nových institucí, který vyvrcholil vytvořením Agentury pro sociální začleňování, jež nás stojí ročně desítky milionů korun. Jestliže si logicky odpovíme na otázku, zda může mít vůbec nějaká instituce vzniklá k řešení problému zájem na tom, aby byl tento problém vyřešen, tak není žádným překvapením, že v například v době existence Agentury došlo k největšímu nárůstu sociálních nepokojů.

Stejně nebezpečné je podle našeho názoru přijímání rychlých řešení, které mají uklidnit spíše novináře a Evropskou unii než ty, kterých se problematika bezprostředně dotýká, tedy občanů obce. Před několika lety to byla Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, která sice nerespektovala ekonomickou situaci této země, objektivní realitu a možnosti našeho státu, nicméně v době nepokojů ve Šluknovském výběžku, alespoň pro novináře, splnila svůj účel. Dotčení starostové a SMO ČR již tehdy bohužel marně prosazovali, aby byla přednostně naplněna konkrétní opatření, na nichž se shodla vláda se samosprávami.

Pracovní skupina pro sociální začleňování SMO ČR se obává, aby podobný osud nepotkalo i rychlé přijetí zákona o sociálním bydlení. Pokud by se ve jménu přijetí tohoto zákona odložilo řešení stejně zásadních problémů, tak by mohlo dojít k tomu, že se situace v oblasti sociálního začleňování nejen nezlepší, ale hrozí naopak její další eskalace.

RNDr. Petr Pospíšil, předseda PS pro problematiku sociálního začleňování.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje