Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

19.02.2014 15:33

Je skutečně třeba rychle schválit zákon o sociálním bydlení?

 V posledním období sledujeme sílící snahu prosadit rychle zákon o sociálním bydlení, od kterého se očekává významné zlepšení situace v oblasti bydlení, zejména pak nájemního. Pracovní skupina rozhodně nesdílí tento optimismus, protože považuje minimálně za stejně důležité jak zajištění přístupu k nájemnímu bydlení, tak i jeho udržení. K obojímu jsou však zapotřebí finanční prostředky, a proto je nezbytné řešit dříve nebo minimálně souběžně zaměstnanost, vzdělávání, poskytování a kontrolu vyplácení sociálních dávek, přístup k veřejně prospěšným pracem, doplatky na bydlení, situaci na ubytovnách a mnoho dalších témat.

Návrhy zákona o sociálním bydlení

Na základě celé řady studií, koncepcí, analýz a tezí připravovaného zákona o sociálním bydlení, musíme konstatovat, že připravovaný zákon o sociálním bydlení, může znamenat jednu z největších finančních a administrativních zátěží pro obce a města, která kdy byla státem převedena na obce, přičemž řada návrhů dokonce zvažuje i možnost zasáhnout do ústavou dané samostatné působnosti obcí.

Pracovní skupina pro sociální začleňování se domnívá, že přehnaná očekávání spojená se zákonem o sociálním bydlení mohou být negativně ovlivněna především následujícími skutečnostmi:

1)      Zákonem o sociálním bydlení se snažíme řešit následek problému, aniž bychom řešili příčinu vzniku problému

Zákon o sociálním bydlení má řešit zejména problém bydlení osob v bytové nouzi. Nicméně je skutečností, že většina těchto osob se do bytové nouze dostala z důvodu nedostatku finančních prostředků, zejména pak z důvodu ztráty zaměstnání. Za připomenutí stojí, že velká část sociálně slabých rodin nemá problémy pouze s placením nájemného, ale rovněž s placením energií  a dalších služeb spojených s uzavřeným nájemním vztahem.

Pracovní skupina se obává, že nezaměstnanost bude i nadále postihovat především osoby s nízkým vzděláním a osoby, které ztratily pracovní návyky, a to bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci. Jsme přesvědčeni o tom, že řešení problematiky nezaměstnanosti a zachovávání pracovních návyků by mělo předcházet oblasti sociálního bydlení. Skutečností navíc je, že stát navíc alespoň zčásti fungující mechanismy, jako například bonifikaci veřejné služby, zrušil a jiné nezavedl. Je podle našeho názoru velmi pravděpodobné, že významné skupiny obyvatel nebudou zaměstnatelné jinde než u státu, krajů, obcí či neziskových organizací. K tomu je však zapotřebí vytvořit celou řadu podmínek, o nichž bychom měli diskutovat a které bychom měli zanalyzovat.

Vedle problémů spojených s nezaměstnaností upozorňují starostové rovněž na skutečnost, že dodnes se ze strany státu jen proklamacemi bojuje proti lichvě, drogovým a jiným závislostem, zneužívání dávek a mnoha dalším sociálně negativním jevům.

2)      Nevyčíslené náklady na řešení sociálního bydlení a nadsazená role dotací z prostředků Evropské unie

Jakékoliv opatření, které se týká bydlení je finančně náročné pro jednotlivce, samosprávy i stát. Je proto neakceptovatelné, že se dosud v tezích zákona o sociálním bydlení, které měla pracovní skupina doposud k dispozici, neobjevila výše finančních prostředků, která bude poskytnuta k plnění úkolů stanovených tímto zákonem, stejně jako finanční náklady, které budou nezbytné na vznik a udržitelnost sociálního bydlení vynaložit. Města a obce již nyní dotují náklady spojené s přenesenou působností, ze svých prostředků hradí úkony, které si u nich objednává stát. Náklady spojené s úkoly v oblasti sociálního bydlení by mohly být pro obce neúnosné.   

Pracovní skupina je přesvědčena o tom, že jako základ financování nákladů spojených se sociálním bydlením nemohou být prostředky Evropské dotace. Není zajištěno, že dotace v rámci programového období 2014-2020 budou zásadně administrativně zjednodušeny v oblasti podávání žádostí o dotace, výběrových řízení, vyhodnocování dotací, minimalizaci vlastních prostředků, vyčlenění z principu de minimis a zjednodušení při monitorování udržitelnosti projektů. V době, kdy stát prosazuje rozšíření množství kontrol, které budou na obce posílány, je myšlenka, že se zejména malé obce budou ucházet o dotace takřka absurdní.

Jsme přesvědčeni o tom, že stát musí dát jasně najevo, že má na řešení problematiky sociálního bydlení zájem i tím, že k zajištění podpory výstavby sociálního bydlení prioritně vyčlení prostředky ze státního rozpočtu. Teprve jako případný doplňující zdroj lze využít i prostředky z Evropských fondů, avšak za podmínek výše uvedených.

3)      Zákon o sociálním bydlení může přinést navýšení lokalit se sociálním napětím

Takřka všechny dosud známé teze zákona o sociálním bydlení předpokládají, že obce budou povinny řešit problematiku sociálního bydlení osob v bytové nouzi. Jako jedno z možných řešení jim je nabízena možnost, aby tak činily prostřednictvím jiných subjektů, jako například občanských sdružení. Zákon tak může zaštítit stav, kdy jedna obec řeší problematiku se sociálně vyloučenými lokalitami tak, že takzvaně „ekonomicky slabé“ bude prostřednictvím jiných subjektů stěhovat mimo hranice obce. Jestliže se nyní jedná v podstatě o výjimky, krátkodobé odložení problému a nekolegiální řešení, tak v případě přijetí zákona může dojít k situaci, že si obce jinou možnost nebudou moci vybrat.

Ve výčtu problémů, které vidíme v případě snahy o rychlé přijetí zákona o sociálním bydlení, bychom mohli pokračovat řadou dalších příkladů. Byli bychom neradi, kdyby se stát znovu vracel k řešení problematiky sociálního začleňování způsoby, které přinesly mnohem více škody než užitku.

Dopady rychlého řešení sociálního bydlení.

Věříme, že je již překonán přístup, spočívající ve vzniku nových institucí, který vyvrcholil vytvořením Agentury pro sociální začleňování, jež nás stojí ročně desítky milionů korun. Jestliže si logicky odpovíme na otázku, zda může mít vůbec nějaká instituce vzniklá k řešení problému zájem na tom, aby byl tento problém vyřešen, tak není žádným překvapením, že v například v době existence Agentury došlo k největšímu nárůstu sociálních nepokojů.

Stejně nebezpečné je podle našeho názoru přijímání rychlých řešení, které mají uklidnit spíše novináře a Evropskou unii než ty, kterých se problematika bezprostředně dotýká, tedy občanů obce. Před několika lety to byla Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, která sice nerespektovala ekonomickou situaci této země, objektivní realitu a možnosti našeho státu, nicméně v době nepokojů ve Šluknovském výběžku, alespoň pro novináře, splnila svůj účel. Dotčení starostové a SMO ČR již tehdy bohužel marně prosazovali, aby byla přednostně naplněna konkrétní opatření, na nichž se shodla vláda se samosprávami.

Pracovní skupina pro sociální začleňování SMO ČR se obává, aby podobný osud nepotkalo i rychlé přijetí zákona o sociálním bydlení. Pokud by se ve jménu přijetí tohoto zákona odložilo řešení stejně zásadních problémů, tak by mohlo dojít k tomu, že se situace v oblasti sociálního začleňování nejen nezlepší, ale hrozí naopak její další eskalace.

RNDr. Petr Pospíšil, předseda PS pro problematiku sociálního začleňování.

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje