Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 106
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 26
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 20
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 18

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.01.2015 13:40

MPSV informuje o úhradách v souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí

Stanovisko MPSV k otázce určení výše úhrady ve veřejnoprávní smlouvě uzavírané k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

1. Určení úhrady nákladů spojených se zajišťováním přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí je obligatorní náležitostí každé veřejnoprávní smlouvy v souladu s § 66 odst. 2 písm. d) zákona o obcích. Při určení výše této úhrady je nutné vycházet z rozsahu a náročnosti úkolů, které bude obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťovat namísto obecního úřadu I. stupně. Jedná se zejména o vyhledávání ohrožených dětí a preventivní působení obecního úřadu podle § 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. Zároveň je ale nezbytné přihlédnout ke skutečnosti, že údaje o všech dětech, u kterých by obecní úřad I. stupně plnil úkoly stanovené v § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 359/1999 Sb., je obecní úřad I. stupně povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a obecní úřad obce s rozšířenou působností by se tak jako tak musel zabývat vyhodnocením situace těchto dětí a jejich rodin v souladu s § 10 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb. Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích dále znamená, že obecní úřad obce s rozšířenou působností nebude moci dotčený obecní úřad I. stupně požádat o součinnost při sledování uložených výchovných opatření podle § 13 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb.

Pokud jde o zajišťování neodkladné okamžité péče a pomoci dítěti ze strany obecního úřadu podle § 15 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., musí být ve všech těchto situacích opět učiněno oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je povinen přijmout další potřebná opatření na ochranu ohroženého dítěte, takže se znovu jedná o případy, do jejichž řešení by musel obecní úřad obce s rozšířenou působností vstoupit i bez uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích.

Souhrnem lze konstatovat, že uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působností na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle § 63 zákona o obcích by obci s rozšířenou působností neměly vzniknout žádné významnější vícenáklady, neboť naprostou většinou případů, které ve své působností řeší obecní úřad I. stupně, se musí podle zákona č. 359/1999 Sb. zabývat dříve nebo později rovněž obecní úřad obce s rozšířenou působností.  Uvažovat je možné zejména o navýšení jízdních výdajů, jelikož v důsledku sjednání veřejnoprávní smlouvy může vzrůst počet výjezdů zaměstnanců obecního úřadu obce s rozšířenou působností do obvodu obecního úřadu I. stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto považuje za přiměřené, aby výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti obce I. stupně na úseku sociálně-právní ochrany dětí byla ve veřejnoprávní smlouvěurčena v rozmezí od 1.000 do 3.000 Kč, a to v závislosti na vzdálenosti obecního úřadu I. stupně od sídla obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Stejným vodítkem by se měl řídit rovněž nadřízený krajský úřad, který by na žádost nebo z podnětu obce I. stupně vydával rozhodnutí podle § 65 zákona o obcích o tom, že pro nezpůsobilou obec I. stupně bude přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí vykonávat určený obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad. Povinnou náležitostí rozhodnutí krajského úřadu je stejně jako u veřejnoprávní smlouvy rovněž určení části příspěvku na výkon přenesené působností, který se z obce I. stupně převádí na obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem.

 2. Úhrada za výkon přenesené působnosti pro nezpůsobilou obec I. stupně, která je dohodnuta ve veřejnoprávní smlouvě podle § 63 zákona o obcích, je samostatným (dodatečným) příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností. O tuto úhradu se v žádném případě nebude snižovat částka účelové dotace ze státního rozpočtu, která je přiznána a vyplacena obci s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Za předpokladu, že by obec s rozšířenou působností uzavřela veřejnoprávní smlouvy s více obcemi I. stupně ve svém obvodu, může z tohoto důvodu vzniknout i potřeba určitého personálního posílení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Z titulu navýšení počtu zaměstnanců, které je podloženo objektivními důvody (narůst agendy z důvodu uzavření většího počtu veřejnoprávních smluv), pak může obec s rozšířenou působností žádat rovněž o částečné navýšení účelové dotace poskytované ze státního rozpočtu, a to v rozsahu zvýšených nákladů, které nebudou pokryty z příspěvků poskytnutých obcemi I. stupně. Počet zaměstnanců, kteří jsou v obecním úřadu obce s rozšířenou působností zařazeni k výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, představuje jedno z klíčových kritérií při výpočtu částky účelové dotace pro obec s rozšířenou působností.

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje