Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.01.2015 13:40

MPSV informuje o úhradách v souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí

Stanovisko MPSV k otázce určení výše úhrady ve veřejnoprávní smlouvě uzavírané k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

1. Určení úhrady nákladů spojených se zajišťováním přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí je obligatorní náležitostí každé veřejnoprávní smlouvy v souladu s § 66 odst. 2 písm. d) zákona o obcích. Při určení výše této úhrady je nutné vycházet z rozsahu a náročnosti úkolů, které bude obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťovat namísto obecního úřadu I. stupně. Jedná se zejména o vyhledávání ohrožených dětí a preventivní působení obecního úřadu podle § 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. Zároveň je ale nezbytné přihlédnout ke skutečnosti, že údaje o všech dětech, u kterých by obecní úřad I. stupně plnil úkoly stanovené v § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 359/1999 Sb., je obecní úřad I. stupně povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a obecní úřad obce s rozšířenou působností by se tak jako tak musel zabývat vyhodnocením situace těchto dětí a jejich rodin v souladu s § 10 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb. Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích dále znamená, že obecní úřad obce s rozšířenou působností nebude moci dotčený obecní úřad I. stupně požádat o součinnost při sledování uložených výchovných opatření podle § 13 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb.

Pokud jde o zajišťování neodkladné okamžité péče a pomoci dítěti ze strany obecního úřadu podle § 15 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., musí být ve všech těchto situacích opět učiněno oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je povinen přijmout další potřebná opatření na ochranu ohroženého dítěte, takže se znovu jedná o případy, do jejichž řešení by musel obecní úřad obce s rozšířenou působností vstoupit i bez uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích.

Souhrnem lze konstatovat, že uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působností na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle § 63 zákona o obcích by obci s rozšířenou působností neměly vzniknout žádné významnější vícenáklady, neboť naprostou většinou případů, které ve své působností řeší obecní úřad I. stupně, se musí podle zákona č. 359/1999 Sb. zabývat dříve nebo později rovněž obecní úřad obce s rozšířenou působností.  Uvažovat je možné zejména o navýšení jízdních výdajů, jelikož v důsledku sjednání veřejnoprávní smlouvy může vzrůst počet výjezdů zaměstnanců obecního úřadu obce s rozšířenou působností do obvodu obecního úřadu I. stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto považuje za přiměřené, aby výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti obce I. stupně na úseku sociálně-právní ochrany dětí byla ve veřejnoprávní smlouvěurčena v rozmezí od 1.000 do 3.000 Kč, a to v závislosti na vzdálenosti obecního úřadu I. stupně od sídla obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Stejným vodítkem by se měl řídit rovněž nadřízený krajský úřad, který by na žádost nebo z podnětu obce I. stupně vydával rozhodnutí podle § 65 zákona o obcích o tom, že pro nezpůsobilou obec I. stupně bude přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí vykonávat určený obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad. Povinnou náležitostí rozhodnutí krajského úřadu je stejně jako u veřejnoprávní smlouvy rovněž určení části příspěvku na výkon přenesené působností, který se z obce I. stupně převádí na obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem.

 2. Úhrada za výkon přenesené působnosti pro nezpůsobilou obec I. stupně, která je dohodnuta ve veřejnoprávní smlouvě podle § 63 zákona o obcích, je samostatným (dodatečným) příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností. O tuto úhradu se v žádném případě nebude snižovat částka účelové dotace ze státního rozpočtu, která je přiznána a vyplacena obci s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Za předpokladu, že by obec s rozšířenou působností uzavřela veřejnoprávní smlouvy s více obcemi I. stupně ve svém obvodu, může z tohoto důvodu vzniknout i potřeba určitého personálního posílení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Z titulu navýšení počtu zaměstnanců, které je podloženo objektivními důvody (narůst agendy z důvodu uzavření většího počtu veřejnoprávních smluv), pak může obec s rozšířenou působností žádat rovněž o částečné navýšení účelové dotace poskytované ze státního rozpočtu, a to v rozsahu zvýšených nákladů, které nebudou pokryty z příspěvků poskytnutých obcemi I. stupně. Počet zaměstnanců, kteří jsou v obecním úřadu obce s rozšířenou působností zařazeni k výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, představuje jedno z klíčových kritérií při výpočtu částky účelové dotace pro obec s rozšířenou působností.

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje