Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.01.2015 13:40

MPSV informuje o úhradách v souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí

Stanovisko MPSV k otázce určení výše úhrady ve veřejnoprávní smlouvě uzavírané k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

1. Určení úhrady nákladů spojených se zajišťováním přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí je obligatorní náležitostí každé veřejnoprávní smlouvy v souladu s § 66 odst. 2 písm. d) zákona o obcích. Při určení výše této úhrady je nutné vycházet z rozsahu a náročnosti úkolů, které bude obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťovat namísto obecního úřadu I. stupně. Jedná se zejména o vyhledávání ohrožených dětí a preventivní působení obecního úřadu podle § 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. Zároveň je ale nezbytné přihlédnout ke skutečnosti, že údaje o všech dětech, u kterých by obecní úřad I. stupně plnil úkoly stanovené v § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 359/1999 Sb., je obecní úřad I. stupně povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a obecní úřad obce s rozšířenou působností by se tak jako tak musel zabývat vyhodnocením situace těchto dětí a jejich rodin v souladu s § 10 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb. Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích dále znamená, že obecní úřad obce s rozšířenou působností nebude moci dotčený obecní úřad I. stupně požádat o součinnost při sledování uložených výchovných opatření podle § 13 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb.

Pokud jde o zajišťování neodkladné okamžité péče a pomoci dítěti ze strany obecního úřadu podle § 15 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., musí být ve všech těchto situacích opět učiněno oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je povinen přijmout další potřebná opatření na ochranu ohroženého dítěte, takže se znovu jedná o případy, do jejichž řešení by musel obecní úřad obce s rozšířenou působností vstoupit i bez uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích.

Souhrnem lze konstatovat, že uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působností na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle § 63 zákona o obcích by obci s rozšířenou působností neměly vzniknout žádné významnější vícenáklady, neboť naprostou většinou případů, které ve své působností řeší obecní úřad I. stupně, se musí podle zákona č. 359/1999 Sb. zabývat dříve nebo později rovněž obecní úřad obce s rozšířenou působností.  Uvažovat je možné zejména o navýšení jízdních výdajů, jelikož v důsledku sjednání veřejnoprávní smlouvy může vzrůst počet výjezdů zaměstnanců obecního úřadu obce s rozšířenou působností do obvodu obecního úřadu I. stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto považuje za přiměřené, aby výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti obce I. stupně na úseku sociálně-právní ochrany dětí byla ve veřejnoprávní smlouvěurčena v rozmezí od 1.000 do 3.000 Kč, a to v závislosti na vzdálenosti obecního úřadu I. stupně od sídla obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Stejným vodítkem by se měl řídit rovněž nadřízený krajský úřad, který by na žádost nebo z podnětu obce I. stupně vydával rozhodnutí podle § 65 zákona o obcích o tom, že pro nezpůsobilou obec I. stupně bude přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí vykonávat určený obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad. Povinnou náležitostí rozhodnutí krajského úřadu je stejně jako u veřejnoprávní smlouvy rovněž určení části příspěvku na výkon přenesené působností, který se z obce I. stupně převádí na obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem.

 2. Úhrada za výkon přenesené působnosti pro nezpůsobilou obec I. stupně, která je dohodnuta ve veřejnoprávní smlouvě podle § 63 zákona o obcích, je samostatným (dodatečným) příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností. O tuto úhradu se v žádném případě nebude snižovat částka účelové dotace ze státního rozpočtu, která je přiznána a vyplacena obci s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Za předpokladu, že by obec s rozšířenou působností uzavřela veřejnoprávní smlouvy s více obcemi I. stupně ve svém obvodu, může z tohoto důvodu vzniknout i potřeba určitého personálního posílení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Z titulu navýšení počtu zaměstnanců, které je podloženo objektivními důvody (narůst agendy z důvodu uzavření většího počtu veřejnoprávních smluv), pak může obec s rozšířenou působností žádat rovněž o částečné navýšení účelové dotace poskytované ze státního rozpočtu, a to v rozsahu zvýšených nákladů, které nebudou pokryty z příspěvků poskytnutých obcemi I. stupně. Počet zaměstnanců, kteří jsou v obecním úřadu obce s rozšířenou působností zařazeni k výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, představuje jedno z klíčových kritérií při výpočtu částky účelové dotace pro obec s rozšířenou působností.

 

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje