Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 53
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 42
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

22.03.2012 14:34

Zápis ze společného jednání Pracovní skupiny AK ČR, SMO ČR a SMS ČR

 

ZÁPIS Z 1. SCHŮZKY SPOLEČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY AKČR, SMO A SMS K NÁVRHU NOVÉHO MODELU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

 

Jednání se uskutečnilo dne 1. března 2012 v budově Magistrátu Hlavního města Prahy na Mariánském náměstí.

 

Účast :

za AKČR        - Radek Cikl, Marie Kružíková, Věra Palková,

za SMO           - Jan Mareš, Ludmila Němcová, Marcela Štiková,

za SMS           - Petr Gazdík, Petr Halada, Oldřich Vávra,

hosté                - Marcel Chládek, Kamil Ubr.

 

 

Úvod

První schůzka společné pracovní skupiny se uskutečnila deset dní po veřejném slyšení v Senátu PČR k návrhu změny financování regionálního školství (RgŠ) od 1. 1. 2013, na kterém vyjádřili zejména zástupci zřizovatelů, profesních a zaměstnaneckých asociací námitky vůči návrhu financování předloženém Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za uspořádání veřejného slyšení bylo panu senátorovi Chládkovi poděkováno.

 

Účelem pracovního jednání bylo shrnout nejvážnější námitky vůči novému modelu financování. Dále pak zjistit základní uzlové body, na kterých se zástupci profesních sdružení zřizovatelů školských zařízení jsou schopni shodnout bez dalšího a nad kterými otázkami neexistuje dopředu jasná shoda. Dále byl projednán návrh dalšího postupu v dané věci v případném delším horizontu.

 

Společné pracovní skupině předsedal R. Cikl, který byl o vedení pracovní skupiny požádán předsedou AKČR Michalem Haškem, proti čemuž nebyly námitky.

 

 

Diskuse

Na základě velice široké diskuse všech zúčastněných byly projednány závěry (viz níže) a další organizační záležitosti týkající se problematiky činnosti pracovní skupiny.

 

Bylo dohodnuto, že společná pracovní skupina AKČR, SMO a SMS nemůže být považována za jednu z pracovních komisí začleněnou „jakoby“ do struktur MŠMT. Jedná se o ad hoc pracovní skupinu vzniklou z vůle AKČR, SMO a SMS jako společný oponentní poradní orgán zřizovatelů veřejných škol vůči návrhům MŠMT na změnu financování regionálního školství.

 

Členové společné pracovní skupiny se dohodli, že s ohledem na závěry z dnešního jednání nebudou připomínkovat současný návrh modelu změny financování RgŠ.

 

Společné závěry z dnešního jednání budou po připomínkování prvotně poskytnuty vedení AKČR, SMO a SMS. Vydání stanoviska směrem k MŠMT je možné ve dvou polohách: společné stanovisko všech profesních uskupení zřizovatelů, resp. odeslání tří dopisů s níže uvedenými závěry ministrovi školství, a to z každé z asociací zvlášť. Tento názor bude přeložen pracovnímu jednání vedení AK ČR a předsednictva SMO ČR dne 2. 3. 2012. Samozřejmě s ohledem na realitu a postavení členů pracovní skupiny ve společnosti nelze zabránit případnému komentování dnešních závěrů směrem k veřejnosti z jejich strany samostatně.

 

Následně budou závěry zaslány rovněž Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, Podvýboru pro regionální školství PS PČR a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

 

R.Cikl rozešle členům pracovní skupiny model dopadů nového financování RgŠ, který obdržel v tomto týdnu od ředitele odboru metodiky financování regionálního školství MŠMT V. Finkeho.

 

 

Závěry

Společná pracovní skupina na základě projednání stávajícího stavu přípravy ze strany MŠMT doporučuje nový model financování regionálního školství v této podobě odmítnout. Jeho aplikací od 1. ledna 2013 by vznikl ve všech segmentech RgŠ chaos, který by pravděpodobně vedl ke zhroucení systému financování vzdělávacích institucí, jejichž zřizovateli jsou kraje, města a obce.

 

Jako zásadní součást jakékoliv přípravy a zavedení změny financování RgŠ považujeme stanovení dostatečně dlouhého přechodného období. Nejlépe na dobu 5 let.

 

Zahájení příprav jakéhokoliv modelu financování RgŠ má předcházet analýza stávajícího stavu financování vzdělávacích zařízení, která bude předložena zřizovatelům k prostudování. Následně by MŠMT před vypracováním jiného modelu financování mělo zahájit odbornou diskusi o stanovení kritérií pro financování RgŠ - např. dostupnost, rozsah, obsah výuky,  min. rozsah znalostí a dovedností u jednotlivých stupňů škol a také školských služeb (družiny, školní stravování, školní kluby apod.).

 

Pracovní skupina zásadně požaduje prostředky na RgŠ nesnižovat.

 

Pracovní skupina považuje za neakceptovatelné přenášet další povinnosti státu na samosprávy (zřizovatele vzdělávacích institucí) a rodiče, jako se to děje například stálým snižováním složky ostatních neinvestičních výdajů u přímých nákladů.

 

 

Další

Členové společné pracovní skupiny se dohodli, že příští setkání by se mohlo konat ve 2. polovině dubna 2012, kupříkladu při veletrhu Urbis v Brně.

 

  

Dne 1. 3. 2012

Zapsal: R. Cikl

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje