Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

16.12.2013 17:02

Společné setkání SMO ČR a SMS ČR

 

 4. prosince 2013, Praha

Zástupci Školské komise Předsednictva Svazu a Pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR se sešli k diskuzi nad tématy, která jsou všem obcím společná. Probíraly se především svazkové školy, které by podle záměrů ministerstva školství měly být finančně zvýhodňovány oproti ostatním školám. Předsedkyně Školské komise PhDr. Marcela Štiková přítomné seznámila s novým vývojem ohledně podpory svazkových škol. Podle vyjádření ministerstva školství jsou svazkové školy jen jedním z modelů, nelze nutit obce vytvářet takové školy povinně. Legislativa se spíše zaměří na vytváření spádových obvodů. Školy by měly být zachovány, pouze MF by přispívalo na investice svazkových škol. Muselo by se však jednat o školskou právnickou osobu, příspěvkové organizace nelze takto financovat. V současnosti je v běhu projekt na podporu vytváření svazkových škol, jedna nová již vznikla. Jde o projekt na záchranu čtyř tzv. výjimkových škol. Přítomní nesouhlasí s finančním preferováním svazkových škol před školami klasickými.

Dalším bodem programu bylo seznámení s projektem Meziobecní spolupráce a přípravou budoucích operačních programů. Pan Jetmar ze Svazu seznámil přítomné s očekávanými výstupy projektu Meziobecní spolupráce. Jde o to, vytvořit prostor pro úvahy, jak by se mohla meziobecní spolupráce vyvíjet. Zpracovávají se analýzy ve čtyřech povinných segmentech – školství, sociální služby, odpadové hospodářství a doprava. Ostatní jsou volitelné dle potřeb území. Existuje určitá šance, jak navázat na operační programy MŠMT, výstupy by mohly být podpůrnou cestou pro určité druhy projektů. V té souvislosti se diskutovalo i o snaze MŠMT, která se týká strategií na úrovni ORP, kdy MŠMT prohlašuje vytvoření strategie jako podmínku pro čerpání. V IROP není zatím dohodnuto, kolik prostředků se vyčlení na aktivity v rámci integrovaných přístupů a kolik na individuální projekty.  Prostředky z operačních programů by měly jít přímo za žadatelem, jediným mezičlánkem v určitých specifických cílech je navrhovaná Agentura pro sociální začleňování, s čímž přítomní zásadně nesouhlasí.

Diskutovalo se i o situaci obcí v prstenci kolem velkých měst, zejména kolem Prahy, kde došlo k tomu, že některé obce vypověděly smlouvy o společném školském obvodu, což je katastrofální pro okolní obce, jejichž prvňáčci nemají kam nastoupit. V území chybí 1,5 mld. Kč na investice. V minulosti se jednalo o přesunutí prostředků z operačních programů, ale nebylo schváleno. Je proto nutno apelovat na MŠMT a MF, obce si samy již neporadí.

Hovořilo se i o potřebě zachovat praktické školy, které mají stále svůj smysl a také o podpoře zvláště nadaných žáků ze strany MŠMT. V této souvislosti přítomní konstatovali, že přehnaný tlak na inkluzi zhoršuje kvalitu vzdělávání, stejně jako neřešení problému nadaných žáků.

Přítomní se shodli, že je nezbytné požádat o schůzku s novým ministrem školství a  předsedou výboru pro školství PSP ČR.

 V závěru účastníci přijali společné pracovní závěry, které budou předmětem dalšího jednání jak pracovních skupin SMO a SMS, tak jednání se zástupci Parlamentu ČR a ministerstva:

Školská komise SMO ČR a Pracovní skupina pro školství a sport SMS ČR společně prohlašují:

  • Svazkové školy uznáváme jako jednu z možných forem školské právnické osoby. Nezbytnou podmínkou je dobrovolnost vzniku takového svazku.
  • Zásadně nesouhlasíme s vytvářením umělého, zejména ekonomického tlaku na obce ke zřizování svazkových škol.
  • Zásadně odmítáme finanční a jiné zvýhodňování svazkových škol oproti ostatním školám a zřizovatelům.
  • Zdůrazňujeme, že projekt svazkových škol nelze považovat za univerzální řešení problémů regionálního školství.
  • Nepovažujeme za zcela adekvátní požadavek MŠMT na vytvářením regionálních strategií na úrovni ORP, které by měly být určující pro čerpání prostředků v příštím programovacím období jednotlivými subjekty, které se podílejí na výchovně – vzdělávacím procesu; požadujeme zajištění rovného postavení všech zřizovatelů a reálnou spolupráci všech subjektů, které se na výchově a vzdělávání podílejí.
  • Konstatujeme, že speciální školy je nezbytné vnímat jako potřebnou součást školské soustavy v ČR a je nezbytné vytvořit jasná pravidla pro vstup žáků do těchto škol. Neustálý důraz na inkluzi, který není doprovázen  adekvátními  opatřeními,   vede  ke zhoršování podmínek všech žáků.
  • Vyzýváme MŠMT, aby se výrazně více věnovalo problematice vytváření vhodných podmínek pro žáky nadprůměrné. Cílem by mělo být, aby i pro tyto žáky bylo prostředí běžné základní školy dostatečně podnětné a aby i tito žáci zůstávali v běžných základních školách.

Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně - právní, Kancelář Svazu měst a obcí ČR 

 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje