Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 219
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

01.03.2013 16:19

Reforma financování regionálního školství 2013

Školská komise Svazu se dlouhodobě a se zásadními výhradami vyjadřuje ke stávajícímu systému financování regionálního školství. Na neopodstatněné, často propastné, rozdíly mezi rozpočty škol se srovnatelnými parametry v jednotlivých krajích upozorňovala nejen školská komise, ale pravidelně to také konstatovaly výroční zprávy České školní inspekce.

Od roku 2005 s platností nového školského zákona se pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání vydávají rámcové vzdělávací programy (RVP), které vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání. Školský zákon také říká, že RVP jsou závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle příslušných paragrafů daného zákona (§ 160 až 162 školského zákona). Tento závazný základ nebyl v systému financování regionálního školství doposud zohledněn, což působí nemalé problémy jak školám, tak zřizovatelům. Proto vítáme opětovnou snahu MŠMT stávající systém financování změnit. Odkaz na ustanovení o financování regionálního školství prostřednictvím normativu rámcového vzdělávacího programu považujeme za krok, který bude snad reflektovat také apel na kvalitu ve vzdělávání.

První schůzka, kde nás MŠMT ústně seznámilo s návrhy základních parametrů reformy financování regionálního školství, proběhla 23. ledna 2013. Následovalo pracovní setkání na MŠMT spolu s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro školství a SMS ČR dne 7. února 2013. Na toto jednání MŠMT připravilo písemný vstupní podklad pro zahájení diskuze o změnách v nastavení financování regionálního školství, jehož obsahem byla situační zpráva k reformě, promítnutí principů reformy financování do novely školského zákona a modely výpočtu u MŠ a ZŠ. Na základě závěrů ze společného jednání dne 7. února 2013 zaslalo MŠMT soubory modelující dopady navržených změn, jejichž cílem je v maximální možné míře ilustrovat princip zavedení prvku oborových normativů a doplňkových částek do nově navrženého systému financování krajského a obecního školství. Ilustraci považuje MŠMT za nezbytnou k tomu, aby společná pracovní skupina mohla nově navržený systém financování posoudit jako takový.

 

Základní principy stávajícího  návrhu

 •  reforma by měla navazovat na současný systém, tedy ne likvidace, ale kultivace systému
  opět je to začátek diskuze nad změnou financování RgŠ
 • účinnost od 1. 1. 2014, což předpokládá od roku 2014 přechodné období, kdy na vykrývání změn výkonů a největších specifik bude čerpána rezerva; představa je 4 % na rok 2014, 3 % na 2015-16, pak 2 % atd. 
 • MŠMT pevně stanoví oborové normativy na žáka, které nebudou moci KÚ měnit (týká se pouze pedagogických pracovníků), záměrem je sjednocení úrovně a spravedlivá distribuce prostředků
 • zřizovatelům budou dále poskytovány 2 doplňující částky (paušály), a to
  • na MŠ, malotřídky a všechny I. stupně ZŠ (myšleno na detašovaná pracoviště, ne pouze na jednu PO)
   a na II. stupeň ZŠ pouze na jednu školu v obci, kterou vybere zřizovatel
 • doplňující částka by měla být zvýhodněna, pokud se obce domluví na svazkové škole
 • financování nepedagogických pracovníků a služeb by mělo probíhat podle stávajícího systému, tj. částku z MŠMT mohou KÚ upravovat podle svých krajských normativů (dohodovací řízení); měl by ale být oddělený balík peněz pro ZŠ a SŠ
 • do školy všechny finance dojdou jako jedna částka (včetně ONIV) a ředitel školy rozhodne, jak s penězi naloží – snaha o posílení pravomocí ředitele při rozdělování peněz
 • modelování nového financování probíhá podle stávající legislativy (tzn. vyhl. č. 48/2005Sb.), v grafech pracuje s počtem žáků 17

 

Rokování v Jihlavě
Historicky první setkání široké pracovní skupiny zástupců všech typů samospráv včetně krajů a MŠMT proběhlo  28. února 2013 v Jihlavě pod záštitou Školské komise Svazu. Všichni přítomní dostali možnost vyjádřit své názory na reformu a formulovat své stanovisko. Zazněly i hlasy krajů, které doposud prostředky na školy rozdělovaly prostřednictvím krajských normativů, což umožňovalo, aby si některé obory středního školství financovaly na úkor základního a mateřského školství. Na zasedání zaznělo společné desatero nejdůležitějších požadavků, na kterém se shodli členové Školské komise Svazu a Pracovní skupiny pro školství SMS ČR:

 

1)      Nastavit vztah oborového normativu k rámcovému vzdělávacímu programu.

2)      Na školu je nutno pohlížet jako na jeden subjekt zahrnující vzdělávání i výchovu.

3)      Pro další posuzování je nutné znát i část zahrnující financování nepedagogických pracovníků a školských služeb.

4)      Určit roli doplňkové částky jako podpory kvality vzdělávání, nikoliv jako dorovnávacího příspěvku a nediskriminovat zřizovatele více škol s druhým stupněm.

5)      Nastavit limit počtu žáků na třídu, který umožní realizovat výuku vzdělávacího programu ve škole (třídě) minimálně v úrovni základní mzdy pedagogického pracovníka.

6)      Více rozlišovat podporu podle druhu postižení u hendikepovaných žáků. Podklady předpokládají stejný příplatek u vývojových poruch, jako u tělesných, sluchových a zrakových vad.

7)      Účinně řešit „nasávací“ efekt víceletých gymnázií.

8)      Reflektovat roli obcí a měst při zohledňování regionálních specifik.

9)      Vyjasnit postavení ZUŠ v systému financování.

10) Termín 1. 1. 2014 je nereálný, nejprve je třeba systém ověřit v pilotním projektu nebo ponechat dostatečné přechodné období.

 

Předložený návrh ilustruje financování standardu nákladů pouze na vlastní vzdělávání, tj. odměňování pedagogických pracovníků, učebnice, učební pomůcky, formou oborových normativů a doplňkových částek. Je tedy jenom jednou součástí celkového systému financování krajského a obecního školství, jehož nová komplexní podoba je zatím neznámá.

Bez znalosti výpočtu oborového normativu, nákladů na příslušné RVP a zejména principů financování celého systému lze nyní jen velice obtížně posoudit, zda modelové příklady dostatečně pokryjí náklady na činnost školy. Z reakcí členů Svazu spíše usuzujeme, že takto navržený systém „hází“ většinu škol do červených čísel.

 Ministerstvo školství stále uvádí, že jde o ilustrativní čísla, ale zároveň upozorňuje na schválený střednědobý výhled, kde jsou prostředky na regionální školství kráceny. Stejně tak je schválena Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, která počítá s alokací prostředků a je velmi finančně náročná.

 Čeká nás ještě mnoho diskuzí nad navrhovanou reformou, jedno víme jistě, změnit se financování škol musí, zároveň ale zásadně odmítáme myšlenky na převedení zaměstnanců škol do RUD.

Mgr. Ludmila Němcová
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje