Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

06.01.2012 14:41

Seminář Mezinárodní partnerská spolupráce měst a obcí

Na tyto a další otázky hledali odpověď zástupci českých a slovenských měst během semináře, který se konal 24. listopadu v Bratislavě v rámci společného projektu Svazu a slovenského Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt se zkratkou SK-CZ4T (Slovak and Czech Association for Twinning), financovaný z programu Evropa pro občany, je zaměřen na podporu vytváření a udržování mezinárodních partnerství (twinningu) českých a slovenských měst a obcí a na zkvalitnění služeb, které Svaz i slovenská asociace ZMOS v této oblasti poskytují. Mezi účastníky byli jednak zástupci národních asociací měst a obcí z ČR, Slovenska a Belgie a jednak zástupci měst a obcí, kteří se věnují partnerské spolupráci ve svých městech.

V první části programu zástupkyně národních asociací měst a obcí z ČR (Gabriela Hůlková), Slovenska (Zuzana Čupilová) a Belgie (Betty de Wachter) představily činnost svých organizací v oblasti town-twinningu a zahraniční spolupráce. Rozsah činnosti všech asociací se velmi podobá – zahrnuje škálu aktivit od vzdělávacích seminářů, přes podporu navazování nových partnerství, individuální konzultace ke grantovým žádostem až po ovlivňování podoby Programu Evropa pro občany. Následná diskuse umožnila získat zpětnou vazbu od členských obcí a měst směrem k jejich národním asociacím ohledně užitečnosti a kvality služeb, které mají za cíl usnadnit samosprávám jejich zapojení do partnerské a mezinárodní spolupráce.

V druhém dopoledním bloku proběhly prezentace zástupců čtyř měst z Belgie, České republiky, Slovenska a Polska. Prezentace s ukázkou partnerské spolupráce tří velkých měst polských Katowic, belgického Maldegem a Pardubic vyvažovala prezentace malé slovenské obce Bziny s necelými 600 obyvateli, která dokazovala, že i malé obce mohou rozvíjet rozsáhlou spolupráci se svými zahraničními partnery. Konkrétní příklady partnerské spolupráce měst a obcí dávaly dobrou představu, v jakých oblastech města nejčastěji spolupracují, s jakými překážkami se potýkají, jakou podporu případně potřebují od svých asociací.

Prezentace vedoucího Oddělení vnějších vztahů města Pardubice, p. Jiřího Bindera, byla velmi zajímavá nejen co do přehledu zahraničních aktivit města, ale také co se týče vývoje obsahu a formy spolupráce od 90. let do současnosti. Zatímco v 90. letech, v době uvolnění a možnosti svobodně vstupovat do zahraniční spolupráce, město Pardubice navazovalo partnerství s městy bez dlouhodobé koncepce, v současnosti je snaha o koncepční postup v navazování nových a udržování již uzavřených partnerství. Rada města schválila koncepční rámec - Strategii zahraniční a partnerské spolupráce, která také navazuje na dlouhodobý strategický plán města. Cílem je, aby spolupráce s partnerskými městy byla přínosná, živá a přinášela užitek v oblastech definovaných v již zmíněné strategii, jak v oblasti kulturní, společenské, tak např. v oblastech ekonomické a propagace města v zahraničí.

Malá slovenská obec Bziny (540 obyvatel) začala s partnerskou spoluprací poměrně nedávno, ale během relativně krátké doby navázala partnerství s obcemi v Polsku (Wilkowice), České republice (Krásná), Chorvatsku (Privlaka). Spolupráci zaměřují především na kulturu, regionální zvyky, řemesla,  sportovní oblast apod. Hmatatelným výstupem spolupráce s polským partnerem je vydání společné slovensko-polské kuchařky za finanční podpory grantu z Evropského fondu regionálního rozvoje. V současnosti obce připravují projekt Pohled na život partnerských obcí v EU a mimo ní, jehož cílem je vytvořit platformu pro diskusí, která občanům umožní porovnat život v jednotlivých obcích  a navrhnout způsoby jak jej zlepšit.

Dvacetitisícové vlámské město Maldegem má bohatou twinningovou tradici čítající již několik desítek let. Během této doby uzavřelo partnerskou smlouvu s městy ve Francii, Německu, Nizozemí, Itálii a nově s polskou Swidnicí. Za povšimnutí stojí několik momentů z prezentace místostarosty Franka Sierense. V rámci partnerské spolupráce s německým, francouzským a italským partnerem město Maldegem podporuje projekty v zemích třetího světa. Každý rok jeden z partnerů navrhne projekt a každé město se podílí finančně na jeho realizaci. Dále během každoroční oslavy partnerství si zástupci měst zvolí klíčové téma spolupráce na další rok. V r. 2012 se města například zaměří na bezpečnost ve městě. K tomu proběhlo dotazníkové šetření mezi občany měst, kteří se měli vyjádřit, jaké problémy z hlediska bezpečnosti vnímají jako nejpalčivější. V příštím roce si pak města vymění své zkušenosti v řešení této situace. P. Sierens také zmínil, že významnou roli v aktivitách hrají dobrovolníci z řad občanů, bez kterých si realizaci aktivit nedovede představit.

Závěrečný blok programu se plně věnoval možnostem financování partnerské spolupráce. Barbora Veselá z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR přehledně představila širokou škálu dotačních programů, ze kterých města mohou čerpat finance.

Hlavní diskuse se ovšem zaměřila na budoucí podobu programu Evopa pro občany, který je jediným evropským programem, jenž primárně podporuje twinningovou spolupráci. Debatu otevřela Manuella Portier z Rady evropských obcí a regionů, která představila zatím neoficiální záměry nového programu. Podle těchto neoficiálních informací by se cíle programu neměly lišit od toho současného, to znamená, že hlavní cíle budou spojené s posilováním vědomí evropského občanství a posilování hodnot, na kterých je Evropská unie založena.  Program bude i nadále bez větších změn podporovat typy aktivit jako dnes, tj. aktivity partnerské spolupráce měst, projekty občanské společnosti a akce zaměřené na připomenutí obětí totalitních režimů. Změna se očekává ve větším zdůraznění kvality projektů, bude tendence více podporovat tématické, projektově zaměřené projekty se zapojením většího množství partnerů včetně široké veřejnosti a organizací občanské společnosti. Co se týče rozpočtu Evropská komise deklarovala záměr zachovat rozpočet jako v současném programovacím období.

Program se v současnosti připravuje, první oficiální návrh by měl být Evropskou komisí zveřejněn do konce roku 2011. V příštím roce bude následovat projednání programu v národních parlamentech a v r. 2013 pak závěrečné schválení Radou a Evropským parlamentem. V tomto období bude ještě možnost částečně podobu programu ovlivnit, k čemuž má prostor i Svaz měst a obcí prostřednictvím Rady evropských obcí a regionů, která připravuje a v brzké době dokončí svůj poziční dokument, tzv. Bílou knihu k budoucí podobě programu Evropa pro občany.

V následné diskusi zaznělo, že partnerské spolupráci měst jako přirozenému nástroji pro mírového soužití, evropskou integraci a občanství náleží podpora odpovídající jejímu významu při naplňování výše zmíněných hodnot a cílů a tomu by mělo odpovídat i její místo a rozsah podpory v programu Evropa pro občany. Účastníci zdůraznili, že nový program by měl vyváženě podporovat, jak inovativní, tématické, multilaterální projekty, tak také zachovat podporu tradičním formám twinningové spolupráce. O dalších krocích v přípravě programu, jakožto o dalších aktivitách projektu SK-CZ4T Vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

Gabriela Hůlková

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Třeboň
 
17. - 18. května 2018

Rada Svazu

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje