Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Obec obci

21.08.2012 15:49

Sociální bydlení ve statutárním městě Opava

Sociální bydlení je často používaný pojem v oblasti bytové politiky. Avšak tento pojem je obsahově velmi neurčitý a oproti jiným zemím není v české legislativě ukotven. Především vzhledem k zhoršující se ekonomické situaci velké části obyvatel v České republice je však zřejmé, že pojem „sociální bydlení“ neboli „bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel“ bude stále častěji zmiňovaný a diskutovaný.

Přestože je potřeba bydlení základní lidskou potřebou a v důsledku krize a celostátní politiky přibývá osob v nepříznivé situaci ohrožených ztrátou bydlení, není sociální bydlení na celostátní úrovni doposud řešeno. Sociální bydlení představuje obecný termín pro bydlení osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny zajistit si bydlení vlastními silami. Je poskytováno zpravidla na dobu určitou za zvýhodněné nájemné. Cílem je motivace klientů k mobilizaci svých schopností tak, aby byli schopni dosáhnout standardního (tržního) bydlení, pokud je to v rámci dané cílové skupiny možné. Fungující systém sociálního bydlení je významnou a účinnou prevencí bezdomovectví ohrožující stále větší počet osob.

V České republice je podpora veřejného sektoru a tedy i veřejných financí zaměřena ve větší míře na segment vlastnického bydlení. To s sebou přináší výrazné omezení možností pro sociálně slabší domácnosti získat přiměřené bydlení s jasně vymezenou a garantovanou podporou státu. V západní Evropě má přitom sociální bydlení tradici již od 19. století a v současnosti je z celkového počtu nájemních bytů celých 18 % vyčleněno jako bydlení sociální. V kontextu aktuálního vývoje a ekonomických souvislostí je zřejmé, že část populace si stabilně nebude schopna vlastními silami zajistit a udržet vlastní bydlení.

Vývoj sociálního bydlení v Opavě
Stejně jako v celé České republice nebyla ani ve statutárním městě Opava koncepčně řešena politika bydlení, která by dostatečným způsobem reagovala na potřeby občanů města. Od 90. let 20. století šlo město cestou privatizace většiny bytového fondu. Nájmy se průběžně zvyšovaly, zatímco investice do bytů se postupně snižovaly. Od roku 2006 do konce roku 2011 se většina městských bytů obsazovala na základě soutěže o nejvyšší částku za úhradu prvního nájemného. Sociální bydlení se až do roku 2011 nijak neřešilo, i když z dokumentu Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2011 – 2013 i z předcházejícího plánu na léta 2008 – 2010 jednoznačně vyplývá nedostatek bytů a  chybějící ucelený systém prostupného bydlení. V průběhu roku 2011 byla provedena analýza současných ubytovacích kapacit města, zjišťovala se poptávka po bydlení vydefinovaných cílových skupin a vůbec poprvé byla vytvořena „Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011 – 2014“. Koncepce byla připravována napříč odbory Magistrátu města Opavy. Radou města byla schválena začátkem roku 2012. Byly určeny domy pro sociální bydlení a současně byl schválen nový systém obsazování městských bytů účinný od 1. 4. 2012.

Nově vymezené sociální bydlení
Byty ve vlastnictví města byly rozděleny na tzv. sociální a běžné. Sociální byty jsou dle vytvořené koncepce určeny pro pět cílových skupin: senioři; osoby se zdravotním postižením; osoby sociálně znevýhodněné; osoby s psychickým onemocněním a mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“.

Žadatelé o sociální bydlení musí splnit předem daná kritéria: senioři – věk nad 65 let; osoby se zdravotním postižením či psychickým onemocněním – prokázání onemocnění; osoby sociálně znevýhodněné – doložení příjmů (zvýhodnění rodin s 0,4 násobkem průměrné hrubé měsíční mzdy a nižším). U všech těchto žadatelů posuzuje odbor sociálních věcí tzv. sociální aspekt na základě šetření. Kritériem u skupiny mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ je mj. věk manželů či partnerů do 35 let, v součtu maximálně 60 let; stavební spoření min. ve výši 1400 Kč měsíčně tak, aby si poté mohly mladé rodiny pořídit své vlastní bydlení. Všichni žadatelé také nesmí být vlastníkem žádného bytu a nesmí dlužit městu. 

Systém musí být motivační, tomu odpovídají i délky nájemních smluv. Senioři dostanou smlouvu na 1 rok, poté na dobu neurčitou, osoby se zdravotním postižením, s psychickým onemocněním a sociálně znevýhodnění mají smlouvu také na 1 rok s tím, že je poté o 1 rok prodloužena. U mladých rodin je smlouva maximálně na 5 let.

Byty v majetku města
Opava vlastní 676 bytových jednotek převážně v centru města. Z celkového počtu je 136 bytů ve správě příspěvkové organizace města Seniorcentrum Opava a jsou přednostně určeny pro seniory. Zbývajících 540 bytů spravuje odbor majetku města. Z bytů ve správě odboru je 9 bezbariérových. Okolo 10 bytů se ročně uvolní. Město provozuje také 3 ubytovny s 44 malometrážními bytovými jednotkami. Míra fluktuace v ubytovnách je relativně vysoká a to z důvodu neplacení nájemného.

Výše poptávky po sociálním bydlení byla stanovena na základě dat zjištěných z pořadníků, údajů Psychiatrické léčebny Opava, z odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy a oslovením poskytovatelů sociálních pobytových služeb. U mladých rodin nebylo možno poptávku zjistit, jelikož v Opavě doposud žádné startovací byty nebyly. Vzhledem ke stárnutí populace a úbytku obyvatel Opavy však vedení města považuje podporu mladých rodin za velmi důležitou. Byl vyčleněn jeden bytový dům, ve kterém budou volné byty obsazovány v režimu „startovací“. Celkem bylo pro sociální bydlení vymezeno 267 bytových jednotek, z toho 8 bezbariérových.

Nový zákon o sociálním bydlení
Česká republika potřebuje nový zákon o sociálním bydlení, který by přesně definoval pojem sociální bydlení, vymezil jeho cílovou skupinu, rozdělil pravomoci a kompetence a uložil také konkrétní povinnosti. Současná právní úprava je roztříštěná a právní předpisy upravují pouze jednotlivé aspekty sociálního bydlení bez účinné provázanosti. Na otázku, zda je segment sociálního bydlení aktuálně nezbytně potřebný jako jedna z forem nájemního bydlení, lze dnes na základě všech dostupných dat a informací a s predikováním budoucího vývoje jednoznačně odpovědět: Sociální bydlení je pro vyspělou demokratickou společnost naprosto nezbytné. Funkční systém sociálního bydlení slouží jako účinná záchranná síť před ztrátou přístřeší a vznikem bezdomovectví, ale také jako šance návratu do běžného života.

Základní funkcí města jako veřejnoprávní korporace je zajišťování potřeb občanů. V Opavě jsme si plně vědomi toho, že základní lidskou potřebou je potřeba bydlení. V rámci možností daných právním systémem České republiky se snažíme přijímat kroky, které mohou pozitivně ovlivnit řešení bytového problému. Věříme, že díky nově vytvořenému systému sociálního bydlení bude naše město schopno lépe a efektivněji pomoci s bydlením právě těm, kteří to opravdu potřebují.

Ing. Pavla Brady
1. náměstkyně primátora
Statutárního města Opavy

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje