Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 44
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

26.04.2010 14:14

Veřejné zadávání transparentnější a efektivnější?

Z podnětu Americké obchodní komory v České republice se od března tohoto roku začala scházet Expertní pracovní skupina složená ze zástupců zahraničních obchodních komor, odborných asociací, ministerstev a některých politických stran. Tato pracovní skupina má za cíl sestavit návrh konsensuálních principů, který by měl být přijatelný pro všechny subjekty zúčastněné na procesu veřejného zadávání. Vytvořený materiál by měl být zveřejněn během května 2010, ještě před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Datum je zvoleno tak, aby politické strany měly ještě před volbami možnost se k těmto principům přihlásit, a zavázat se, že po ustavení nové vlády návrh dopracují do podoby paragrafovaného znění a následně jej podpoří při průchodu Parlamentem, bez ohledu na složení nové vlády. Legislativní zakotvení těchto principů a opatření by mělo přinést větší efektivitu a transparentnost ve veřejných zakázkách v České republice.

Na svých prvních schůzkách se tato pracovní skupina pod vedením předsedy JUDr. Daniela Weinholda, Ph.D., vedoucího partnera advokátní kanceláře Weinhold legal v. o. s., shodla na souboru nejpalčivějších problémů českého veřejného zadávání, které setřídila, a postupně z nich v diskuzi vybrala zhruba deset nejzásadnějších problematických okruhů. K těmto jednotlivým okruhům poté byli zvoleni gestoři, kteří o daném tématu vypracovali materiály, jenž se posléze staly podkladem pro jednání této expertní komise.
 
Mezi vytipované okruhy problémů provázející veřejné zakázky v České republice zařadili členové expertní skupiny některá průřezová témata, jako je zprůhlednění celého procesu veřejného zadávání, a zaměření procesu směrem k občanovi jako koncovému uživateli. Další problematickou oblastí je celková informovanost o zadávacích řízeních, nejasná vlastnická struktura dodavatelů veřejných zakázek, nedostatečná vazba zákona o veřejných zakázkách na zákon o svobodném přístupu k informacím, absence osobnostních požadavků na členy hodnotících komisí a dále také účelové dělení zakázek na menší, nebo nejasně vymezená odpovědnost osob zúčastněných na zadávacím procesu bez stanovení regresů.
 
Nejasná vlastnická struktura dodavatelů byla v poslední době zmiňována v souvislosti s možností zrušení tzv. akcií na majitele. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo tuto akcii předloží. Dle některých názorů by tedy mělo dojít ke zrušení této formy akcií. Pro oblast veřejných zakázek je však problémem spíše nemožnost spolehlivé kontroly střetu zájmů a vzájemných vazeb zadavatele a dodavatele. Expertní skupina se proto při své práci soustřeďuje na toto zásadní téma, a pracuje na možných opatřeních vedoucích k efektivní kontrole vazeb mezi zadavateli a jednotlivými dodavateli.
 
Jedním z velkých témat jednání této skupiny odborníků byla i korupce, nízká odolnost úředníků vůči korupčním nabídkám, a s tím související absence konkrétní odpovědnosti konkrétních subjektů v rámci veřejného zadávání. Odpovědnost je v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dána v nejobecnější rovině zadavateli, pokud nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivní nebo může ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře i tak smlouvu na veřejnou zakázku. Někteří ze zúčastněných odborníků by rádi zavedli do legislativy stanovení odpovědnosti konkrétních osob (i např. v rámci územních samosprávných celků) za porušení zákona o veřejných zakázkách, zejména za vybrání nevýhodné veřejné zakázky.
 
V průběhu jednání pracovní skupiny se již objevily i poněkud kontroverzní návrhy, bohužel nejčastěji z řad zástupců politických stran. Jako velmi nevhodný vidíme návrh na zavedení možnosti opozičních zastupitelů územně samosprávného celku podávat žalobu o náhradu škody jménem obce, a na její účet, v případě vzniku škody při zadávacím řízení. V prvé řadě se v tak komplikovaném procesu jako je veřejné zadávání velmi obtížně stanovuje odpovědnost pouze jediné konkrétní osoby. Za druhé je velmi těžko prokazatelný pouhý samotný vznik škody způsobený veřejnou zakázkou. Nutno také podotknout, že možnost zastupitelů žalovat např. starostu za špatně vybranou zakázku hraje přímo do karet politickému boji v rámci obce. Tato možnost by se mohla stát velmi mocnou zbraní pro opozici, a ve výsledku by napáchala mnohé škody. Nemluvě o finančním aspektu tohoto opatření, kdy žalobní náklady v případě sporu o náhradu škody nese bez ohledu na výsledek řízení obec. Svazu měst a obcí ČR bylo umožněno k tomuto navrhovanému opatření vyjádřit a posléze při prezentaci výsledků expertní pracovní skupiny zveřejnit nesouhlasné stanovisko.
 
O výsledku pravidelných setkání Expertní pracovní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky vás samozřejmě budeme informovat. Průběh jednání této skupiny můžete také jednoduše sledovat sami na webových stránkách www.transparentnizakazky.cz, kde jsou zveřejňovány všechny zápisy z jednání, i další potřebné materiály. Každé zasedání skupiny je otevřené veřejnosti, stejně tak jako skupina vítá každý návrh či podnět z řad široké veřejnosti.
 
Mgr. Iva Vejmelková,
odd. legislativně – právní Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje