Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

26.04.2010 14:14

Veřejné zadávání transparentnější a efektivnější?

Z podnětu Americké obchodní komory v České republice se od března tohoto roku začala scházet Expertní pracovní skupina složená ze zástupců zahraničních obchodních komor, odborných asociací, ministerstev a některých politických stran. Tato pracovní skupina má za cíl sestavit návrh konsensuálních principů, který by měl být přijatelný pro všechny subjekty zúčastněné na procesu veřejného zadávání. Vytvořený materiál by měl být zveřejněn během května 2010, ještě před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Datum je zvoleno tak, aby politické strany měly ještě před volbami možnost se k těmto principům přihlásit, a zavázat se, že po ustavení nové vlády návrh dopracují do podoby paragrafovaného znění a následně jej podpoří při průchodu Parlamentem, bez ohledu na složení nové vlády. Legislativní zakotvení těchto principů a opatření by mělo přinést větší efektivitu a transparentnost ve veřejných zakázkách v České republice.

Na svých prvních schůzkách se tato pracovní skupina pod vedením předsedy JUDr. Daniela Weinholda, Ph.D., vedoucího partnera advokátní kanceláře Weinhold legal v. o. s., shodla na souboru nejpalčivějších problémů českého veřejného zadávání, které setřídila, a postupně z nich v diskuzi vybrala zhruba deset nejzásadnějších problematických okruhů. K těmto jednotlivým okruhům poté byli zvoleni gestoři, kteří o daném tématu vypracovali materiály, jenž se posléze staly podkladem pro jednání této expertní komise.
 
Mezi vytipované okruhy problémů provázející veřejné zakázky v České republice zařadili členové expertní skupiny některá průřezová témata, jako je zprůhlednění celého procesu veřejného zadávání, a zaměření procesu směrem k občanovi jako koncovému uživateli. Další problematickou oblastí je celková informovanost o zadávacích řízeních, nejasná vlastnická struktura dodavatelů veřejných zakázek, nedostatečná vazba zákona o veřejných zakázkách na zákon o svobodném přístupu k informacím, absence osobnostních požadavků na členy hodnotících komisí a dále také účelové dělení zakázek na menší, nebo nejasně vymezená odpovědnost osob zúčastněných na zadávacím procesu bez stanovení regresů.
 
Nejasná vlastnická struktura dodavatelů byla v poslední době zmiňována v souvislosti s možností zrušení tzv. akcií na majitele. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo tuto akcii předloží. Dle některých názorů by tedy mělo dojít ke zrušení této formy akcií. Pro oblast veřejných zakázek je však problémem spíše nemožnost spolehlivé kontroly střetu zájmů a vzájemných vazeb zadavatele a dodavatele. Expertní skupina se proto při své práci soustřeďuje na toto zásadní téma, a pracuje na možných opatřeních vedoucích k efektivní kontrole vazeb mezi zadavateli a jednotlivými dodavateli.
 
Jedním z velkých témat jednání této skupiny odborníků byla i korupce, nízká odolnost úředníků vůči korupčním nabídkám, a s tím související absence konkrétní odpovědnosti konkrétních subjektů v rámci veřejného zadávání. Odpovědnost je v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dána v nejobecnější rovině zadavateli, pokud nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivní nebo může ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře i tak smlouvu na veřejnou zakázku. Někteří ze zúčastněných odborníků by rádi zavedli do legislativy stanovení odpovědnosti konkrétních osob (i např. v rámci územních samosprávných celků) za porušení zákona o veřejných zakázkách, zejména za vybrání nevýhodné veřejné zakázky.
 
V průběhu jednání pracovní skupiny se již objevily i poněkud kontroverzní návrhy, bohužel nejčastěji z řad zástupců politických stran. Jako velmi nevhodný vidíme návrh na zavedení možnosti opozičních zastupitelů územně samosprávného celku podávat žalobu o náhradu škody jménem obce, a na její účet, v případě vzniku škody při zadávacím řízení. V prvé řadě se v tak komplikovaném procesu jako je veřejné zadávání velmi obtížně stanovuje odpovědnost pouze jediné konkrétní osoby. Za druhé je velmi těžko prokazatelný pouhý samotný vznik škody způsobený veřejnou zakázkou. Nutno také podotknout, že možnost zastupitelů žalovat např. starostu za špatně vybranou zakázku hraje přímo do karet politickému boji v rámci obce. Tato možnost by se mohla stát velmi mocnou zbraní pro opozici, a ve výsledku by napáchala mnohé škody. Nemluvě o finančním aspektu tohoto opatření, kdy žalobní náklady v případě sporu o náhradu škody nese bez ohledu na výsledek řízení obec. Svazu měst a obcí ČR bylo umožněno k tomuto navrhovanému opatření vyjádřit a posléze při prezentaci výsledků expertní pracovní skupiny zveřejnit nesouhlasné stanovisko.
 
O výsledku pravidelných setkání Expertní pracovní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky vás samozřejmě budeme informovat. Průběh jednání této skupiny můžete také jednoduše sledovat sami na webových stránkách www.transparentnizakazky.cz, kde jsou zveřejňovány všechny zápisy z jednání, i další potřebné materiály. Každé zasedání skupiny je otevřené veřejnosti, stejně tak jako skupina vítá každý návrh či podnět z řad široké veřejnosti.
 
Mgr. Iva Vejmelková,
odd. legislativně – právní Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje