Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 44
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

14.12.2011 16:36

Senátoři zasahují do budoucnosti veřejného zadávání

Pozměňovací návrh, který měl významně posílit povinnosti při rozkrývání vlastnické struktury subdodavatelů směřující až k odhalení posledního vlastníka – fyzické osoby nakonec Poslanecké sněmovna smetla pod stůl se závazkem, že tato oblast bude vyřešena v dílčí novele zákona o veřejných zakázkách. Koalice slíbila, že bude vytvořen koncepční návrh, na němž se budou podílet odborníci. Svaz podporoval znění novely schválené Poslaneckou sněmovnou, Senát však do znění zákona podstatně zasáhl.

Senát dnes při projednávání ve výborech tento pozměňovací návrh znovu oprášil a v okleštěné podobě ho dnes schválil. Novela zákona o veřejných zakázkách byla projednávána Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a v neposlední řadě Ústavně právním výborem Senátu. Ve všech výborech proběhla k tomuto bodu poměrně živá diskuze a ve všech byly nakonec schváleny podobné pozměňovací návrhy. Senátem přijaté úpravy však do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces zadávání veřejných zakázek.

Návrh obsahující povinnosti dodavatele a subdodavatele rozkrýt vlastnickou strukturu do poslední fyzické osoby již v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně načetli někteří poslanci TOP 09. Tento návrh vycházel ze souboru opatření prezentovaných Nadačním fondem proti korupci. Poslanci však nakonec ve třetím čtení tento pozměňovací návrh po bouřlivých diskuzích neschválili. Koalice se zavázala vytvořit koncepční návrh změny zákona, který by směřoval k rozkrývání vlastnické struktury a jehož přípravy by se mohli zúčastnit odborníci. Na první pohled jistě bohulibý cíl, zvolené řešení pravděpodobně nepřinese očekávaný výsledek. Právě tato opatření jsou dle názoru ministerstva pro místní rozvoj spojená s velkým rizikem možných soudních sporů.

Proti zmíněnému řešení se postavila také Platforma pro transparentní veřejné zakázky, která na novele zákona o veřejných zakázkách pracuje již dva roky. Členem Platformy je nejen Svaz měst a obcí a zástupci ministerstva pro místní rozvoj, především jsou jejími členy zástupci různých protikorupčních organizací, představitelé soukromé sféry, nejvýznamnějších firem v České republice a řada dalších zkušených odborníků. Předkladatelé pozměňovacího návrhu však jejich dobře míněné praktické připomínky a zkušenosti z dlouhodobých jednání o podobě novely zákona o veřejných zakázkách nebrali v potaz.

Svaz seznámil senátory a členy příslušných výborů se svým stanoviskem (ke stažení níže), ve kterém se postavil proti takto formulovaným pozměňovacím návrhům. Tyto návrhy nebyly předem konzultované s předkladatelem novely – ministerstvem pro místní rozvoj, a tak doposud nejsou nikomu (tím méně senátorům, kteří tyto pozměňovací návrhy předkládali a schválili) známy reálné dopady navržených opatření. Přesto však většina senátorů pozměňovací návrhy na výborech podpořila. Pouze na Ústavně právním výboru provázely zákon o veřejných zakázkách komplikace, kdy se senátoři vládní koalice před hlasování vzdálili a blokovali tak usnášeníschopnost výboru. Navzdory diskuzi v  plénu, kde mnoho senátorů vyjádřilo podporu původnímu sněmovnou schválenému návrhu, však Senát schválil pozměňovací návrhy a poslal tak zákon sněmovně zpět.

Jaká jsou rizika pro obce?

Výsledná podoba zákona o veřejných zakázkách přinese obcím mnoho problémů - ať už se zveřejňováním rozsáhlého množství informací, nebo s postihem dodavatelů, kteří mnohdy objektivně nebudou schopni splnit přísné podmínky pro rozkrývání vlastnické struktury.

Dle pozměňovacích návrhů Senátu tak dodavatelé budou muset zveřejňovat seznam subdodavatelů, včetně osob, které se přímo nebo nepřímo účastní na plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, přesáhne-li hodnota tohoto plnění již částku 250 00 Kč. Tuto povinnost bude mít dodavatel nejenom v době podání nabídky (v případě, že jsou tyto osoby v té době známy), ale také po výběru nejvhodnějšího uchazeče a navíc průběžně každé čtvrtletí, pokud se v průběhu realizace veřejné zakázky účast subdodavatelů a dalších zúčastněných osob změní. Jako sankci za nesplnění této povinnosti návrh stanovuje pozastavení plnění v rámci realizace veřejné zakázky dodavateli, a to bez ohledu na to, zda mu na tato plnění vznikl nárok. To prakticky znamená, že obce by měly pozastavit faktury dodavateli, přestože již třeba část dodávky splnil. Zde pak hrozí možný střet s předpisy Evropské unie a také vysoké riziko soudních sporů dodavatelů se zadavateli.

Senátoři schválili také rozšíření tzv. písemné zprávy zadavatele dle ustanovení § 85 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel bude muset tvořit sestavu určitých informací o veřejné zakázce, kterou bude povinen zveřejňovat na internetu v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Při zveřejňování této sestavy vzali senátoři v potaz kapacitu malých obcí (I. a II. typu) a pro ně pravidla při zveřejňování tzv. sestav zmírnili. Zákon o veřejných zakázkách ve znění změn schválených v Poslanecké sněmovně ČR a v Senátu naleznete ke stažení níže (žlutě jsou vyznačeny změny schválené v PSP, zeleně změny dodané v Senátu).

Svaz si samozřejmě uvědomuje nutnost posilování nástrojů v boji proti korupci ve veřejném zadávání. Je však otázkou, zda schválené změny nepřinesou více škody, než užitku. Svaz vždy podporoval spíše rozumná a proveditelná řešení vzniklá na základě ověřených dat a s předvídatelnými dopady než populistické návrhy, které navenek dobře vypadají, ale jejich přínos zůstává diskutabilní.

 

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje