Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 113
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 23
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 26
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 7
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

27.05.2010 15:26

Ručení obce za závazky třetích osob

Ručení je zajišťovacím institutem, který má ochránit věřitele před neochotou dlužníka plnit své závazky. Obec zásadně nesmí dle obecního zřízení ručit za závazky fyzických a právnických osob, existují však zákonné výjimky, kdy se za určitých podmínek může ručitelem stát i obec.

Obecné informace o institutu ručení
Na začátek je nutné vysvětlit, co je myšleno pod pojmem ručení. Ručení je jedním z tzv. zajišťovacích institutů, které mají ochránit věřitele před nevůlí dlužníka splácet své dluhy, či nemožností dlužníka splácet dluhy po vypršení lhůty pro jejich zaplacení. Ručení je upraveno v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a s určitou změnou také v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jeden z výrazných rozdílů se např. projevuje již při vzniku ručitelského vztahu - v občanském právu je pro vznik ručení nutný souhlas věřitele, v obchodně-závazkových vztazích nikoliv.
 
Ručení vzniká jednostranným písemným prohlášením ručitele vůči věřiteli, ve kterém na sebe ručitel jednoznačně bere povinnost uspokojit věřitelovu pohledávku, v případě, že ji dlužník nesplní v předem určeném termínu. Je důležité na tomto místě zdůraznit tzv. subsidiární(podpůrný) charakter zajišťovacích institutů – tyto vztahy nastupují až v okamžiku, když nelze hlavní závazek mezi dlužníkem a věřitelem uspokojit. Věřitel musí dlužníka předem písemně vyzvat k plnění závazku, a pokud dlužník neplní ani po této výzvě, tak až v tom případě nastupuje ručitelova povinnost uhradit zajištěný dluh.
 
Závazek ručitele se může vztahovat na plnění ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán dlužník, je však možný i menší rozsah, tedy závazek ručitele nebude pokrývat celý závazek dlužníkův. Pokud má jeden dlužník pohledávek více, může ručitel převzít ručení pouze za jednu z nich, za všechny, nebo i jen za některé z nich. Zároveň také platí, že za jednu pohledávku může převzít ručitelský závazek i několik ručitelů najednou, a to buď každý ručitel za celý dluh, či jen každý z nich na jednotlivou část závazku.
 
Ručení je zásadně časově neomezené, s výjimkou případů, kdy jej ručitel omezí na určitou dobu uvedením tohoto omezení ve svém ručitelském prohlášení, či o tomto uzavře písemnou dohodu s věřitelem. Závazek ručitele zaniká primárně splněním dluhu dlužníkem, či v horším případě splněním samotným ručitelem. Nejpozději však ručitelský vztah zaniká společně se zánikem zajišťované pohledávky, např. uplynutím stanovené doby.
 
V případě, že obec jako ručitel splní svůj ručitelský závazek vůči věřiteli, de facto tak vstupuje do jeho pozice. Dle ustanovení § 550 občanského zákoníku „ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli“. Ručiteli (obci) tak vzniká tzv. regresní nárok a je oprávněna z tohoto titulu se domáhat uspokojení své pohledávky vůči dlužníkovi.
 
Ručení a obce
Možnost obcí ručit je upravena v ustanovení 38 odst. 3 zákona o obcích. Obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma specifikovaných případů, které jsou definovány právě v ustanovení § 38 odst. 3 pod písmeny a) až f). Ostatní ručitelské závazky (i s nimi související jiné právní úkony, např. příslib poskytnutí ručitelství) obce přijaté v rozporu s těmito zákonnými pravidly jsou dle dikce ustanovení § 38 odst. 4 zákona o obcích od počátku neplatné.
 
Další podmínky ručitelského závazku pak vyplývají z již zmiňovaných právních předpisů – občanského a obchodního zákoníku. Použití jedné či druhé právní úpravy je odvislé od toho, zda se má ručitelstvím zajistit závazek, jehož účel spočívá v uspokojování veřejných zájmů a současně je v tomto vztahu věřitel podnikatelem, pak se použije úprava dle obchodní zákoníku. Pokud jde o běžné vystupování obce jako nepodnikajícího subjektu vůči nepodnikateli (např. příspěvkové organizaci zřízené obcí, jako je škola), pak se bude ručitelský závazek řídit ustanoveními občanského zákoníku, pokud se strany nedohodnou na obchodně-právním režimu.
 
Kdy tedy obec může ručit?
Obec může převzít ručení v prvé řadě za závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečněnou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu. Tato formulace zahrnuje nejen případy výstavby např. nových obecních bytů, ale i mnoho dalších případů, kdy je určitý typ investice podporován státem, jako jsou třeba investice do průmyslových zón. Obdobným příkladem je i plynofikace obce, na níž obec částečně získává finanční podporu od státu, ale jelikož sama nemá potřebné finanční zdroje, tak ručí za závazky soukromého investora uskutečňujícího plynofikaci na území obce.
 
Obec může dále ručit v případě závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, kdy jsou prostředky obce určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí. Riziko je v tomto případě pro obec velké, jelikož v případě nesplácení úvěru a derealizace investiční akce dlužníkem obec splácí celý úvěr a ještě obec nezhodnotila své nemovitosti. Další výjimka může dopadat i na případy, kdy obec pronajme svou nemovitost s tím, že ji nájemce určitým způsobem zhodnotí a následně provozuje (koncesionářský vztah, např. sportovní stadion, vodovody a kanalizace). Nájemce si tak může vzít úvěr na investici do obecní nemovitosti a za tento úvěr pak obec může ručit. Opět je zde obdobné riziko jako u předchozího případu.
 
Další ze zákonných výjimek ze zákazu ručení obce je možnost obce ručit za závazky právnických osob, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát. Na místě je třeba zdůraznit význam slov „je zřizovatelem“. Je nutno odlišovat organizace, které byly obcí zřízeny, především příspěvkové organizace obce, a ty, které byly obcí založeny – obchodní společnosti typu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Na ty se tato výjimka nevztahuje, jelikož tyto společnosti by mohly přejít do vlastnictví (ovládání) třetích osob, což by vylučovalo možnost poskytnutí ručení obcí.
 
Obec může v neposlední řadě ručit také za závazky organizací, které založila nebo zřídila, a v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji, či státem přesahuje 50%. Posledními dvěma výjimkami ze zákazu ručení jsou závazky bytových družstev a honebních společenstev, za které obec ručit může.
 
Na závěr považuji za nutné zdůraznit, že na ručení neexistuje právní nárok. Žádná osoba se jej tedy nemůže domáhat soudní cestou. Z dikce ustanovení § 38 odst. 4 povinnost ručení ani žádným způsobem nevyplývá. Zákon v tomto ustanovení říká, že „ obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma“ možností daných jí dále v tomto ustanovení. Touto formulací ale zákon jednoznačně neříká, že v uvedených případech obec ručit musí. Vždy záleží plně na uvážení příslušných orgánů obce (konkrétně rada obce, pokud si tuto pravomoc nevyhradilo zastupitelstvo), komu bude obec za jeho závazky ručit, a komu ručit odmítne.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje