Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

27.05.2010 15:26

Ručení obce za závazky třetích osob

Ručení je zajišťovacím institutem, který má ochránit věřitele před neochotou dlužníka plnit své závazky. Obec zásadně nesmí dle obecního zřízení ručit za závazky fyzických a právnických osob, existují však zákonné výjimky, kdy se za určitých podmínek může ručitelem stát i obec.

Obecné informace o institutu ručení
Na začátek je nutné vysvětlit, co je myšleno pod pojmem ručení. Ručení je jedním z tzv. zajišťovacích institutů, které mají ochránit věřitele před nevůlí dlužníka splácet své dluhy, či nemožností dlužníka splácet dluhy po vypršení lhůty pro jejich zaplacení. Ručení je upraveno v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a s určitou změnou také v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jeden z výrazných rozdílů se např. projevuje již při vzniku ručitelského vztahu - v občanském právu je pro vznik ručení nutný souhlas věřitele, v obchodně-závazkových vztazích nikoliv.
 
Ručení vzniká jednostranným písemným prohlášením ručitele vůči věřiteli, ve kterém na sebe ručitel jednoznačně bere povinnost uspokojit věřitelovu pohledávku, v případě, že ji dlužník nesplní v předem určeném termínu. Je důležité na tomto místě zdůraznit tzv. subsidiární(podpůrný) charakter zajišťovacích institutů – tyto vztahy nastupují až v okamžiku, když nelze hlavní závazek mezi dlužníkem a věřitelem uspokojit. Věřitel musí dlužníka předem písemně vyzvat k plnění závazku, a pokud dlužník neplní ani po této výzvě, tak až v tom případě nastupuje ručitelova povinnost uhradit zajištěný dluh.
 
Závazek ručitele se může vztahovat na plnění ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán dlužník, je však možný i menší rozsah, tedy závazek ručitele nebude pokrývat celý závazek dlužníkův. Pokud má jeden dlužník pohledávek více, může ručitel převzít ručení pouze za jednu z nich, za všechny, nebo i jen za některé z nich. Zároveň také platí, že za jednu pohledávku může převzít ručitelský závazek i několik ručitelů najednou, a to buď každý ručitel za celý dluh, či jen každý z nich na jednotlivou část závazku.
 
Ručení je zásadně časově neomezené, s výjimkou případů, kdy jej ručitel omezí na určitou dobu uvedením tohoto omezení ve svém ručitelském prohlášení, či o tomto uzavře písemnou dohodu s věřitelem. Závazek ručitele zaniká primárně splněním dluhu dlužníkem, či v horším případě splněním samotným ručitelem. Nejpozději však ručitelský vztah zaniká společně se zánikem zajišťované pohledávky, např. uplynutím stanovené doby.
 
V případě, že obec jako ručitel splní svůj ručitelský závazek vůči věřiteli, de facto tak vstupuje do jeho pozice. Dle ustanovení § 550 občanského zákoníku „ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli“. Ručiteli (obci) tak vzniká tzv. regresní nárok a je oprávněna z tohoto titulu se domáhat uspokojení své pohledávky vůči dlužníkovi.
 
Ručení a obce
Možnost obcí ručit je upravena v ustanovení 38 odst. 3 zákona o obcích. Obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma specifikovaných případů, které jsou definovány právě v ustanovení § 38 odst. 3 pod písmeny a) až f). Ostatní ručitelské závazky (i s nimi související jiné právní úkony, např. příslib poskytnutí ručitelství) obce přijaté v rozporu s těmito zákonnými pravidly jsou dle dikce ustanovení § 38 odst. 4 zákona o obcích od počátku neplatné.
 
Další podmínky ručitelského závazku pak vyplývají z již zmiňovaných právních předpisů – občanského a obchodního zákoníku. Použití jedné či druhé právní úpravy je odvislé od toho, zda se má ručitelstvím zajistit závazek, jehož účel spočívá v uspokojování veřejných zájmů a současně je v tomto vztahu věřitel podnikatelem, pak se použije úprava dle obchodní zákoníku. Pokud jde o běžné vystupování obce jako nepodnikajícího subjektu vůči nepodnikateli (např. příspěvkové organizaci zřízené obcí, jako je škola), pak se bude ručitelský závazek řídit ustanoveními občanského zákoníku, pokud se strany nedohodnou na obchodně-právním režimu.
 
Kdy tedy obec může ručit?
Obec může převzít ručení v prvé řadě za závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečněnou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu. Tato formulace zahrnuje nejen případy výstavby např. nových obecních bytů, ale i mnoho dalších případů, kdy je určitý typ investice podporován státem, jako jsou třeba investice do průmyslových zón. Obdobným příkladem je i plynofikace obce, na níž obec částečně získává finanční podporu od státu, ale jelikož sama nemá potřebné finanční zdroje, tak ručí za závazky soukromého investora uskutečňujícího plynofikaci na území obce.
 
Obec může dále ručit v případě závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, kdy jsou prostředky obce určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí. Riziko je v tomto případě pro obec velké, jelikož v případě nesplácení úvěru a derealizace investiční akce dlužníkem obec splácí celý úvěr a ještě obec nezhodnotila své nemovitosti. Další výjimka může dopadat i na případy, kdy obec pronajme svou nemovitost s tím, že ji nájemce určitým způsobem zhodnotí a následně provozuje (koncesionářský vztah, např. sportovní stadion, vodovody a kanalizace). Nájemce si tak může vzít úvěr na investici do obecní nemovitosti a za tento úvěr pak obec může ručit. Opět je zde obdobné riziko jako u předchozího případu.
 
Další ze zákonných výjimek ze zákazu ručení obce je možnost obce ručit za závazky právnických osob, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát. Na místě je třeba zdůraznit význam slov „je zřizovatelem“. Je nutno odlišovat organizace, které byly obcí zřízeny, především příspěvkové organizace obce, a ty, které byly obcí založeny – obchodní společnosti typu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Na ty se tato výjimka nevztahuje, jelikož tyto společnosti by mohly přejít do vlastnictví (ovládání) třetích osob, což by vylučovalo možnost poskytnutí ručení obcí.
 
Obec může v neposlední řadě ručit také za závazky organizací, které založila nebo zřídila, a v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji, či státem přesahuje 50%. Posledními dvěma výjimkami ze zákazu ručení jsou závazky bytových družstev a honebních společenstev, za které obec ručit může.
 
Na závěr považuji za nutné zdůraznit, že na ručení neexistuje právní nárok. Žádná osoba se jej tedy nemůže domáhat soudní cestou. Z dikce ustanovení § 38 odst. 4 povinnost ručení ani žádným způsobem nevyplývá. Zákon v tomto ustanovení říká, že „ obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma“ možností daných jí dále v tomto ustanovení. Touto formulací ale zákon jednoznačně neříká, že v uvedených případech obec ručit musí. Vždy záleží plně na uvážení příslušných orgánů obce (konkrétně rada obce, pokud si tuto pravomoc nevyhradilo zastupitelstvo), komu bude obec za jeho závazky ručit, a komu ručit odmítne.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje