Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

25.11.2011 13:17

Přehled navrhovaných změn zákona o obcích – připomínkujte s námi!

V posledních dnech byla do oficiálního připomínkového řízení předložena novela zákona o obcích, která má za cíl zavést přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a transparentnější pravidla pro hlasování. Jde o poměrně zásadní novelizaci, která přináší obcím řadu nových povinností. Základní principy navrhované novely naleznete níže v tomto článku.

Jako členové Svazu se můžete k tomuto materiálu vyjádřit a uplatnit svoje připomínky k němu. Zástupci Svazu ocení všechny Vaše praktické zkušenosti a argumenty z praxe při vyjednávání v rámci připomínkového řízení.

Materiál ke stažení naleznete zde. Své případné připomínky prosím zasílejte na e-mailové adresy vejmelkova@smocr.cz a nemcova@smocr.cz, nejpozději do konce listopadu.

Přehled návrhů na změnu zákona o obcích

1) změna ustanovení § 38 zákona o obcích – obec bude nově povinna svůj majetek zpeněžovat veřejnou dražbounebo veřejnou obchodní soutěží, ledaže takový způsob nebude možný nebo bude neúčelný; v případě nevyužití výše zmíněných způsobů zpeněžení bude muset být odůvodnění uvedeno v usnesení zastupitelstva/rady obce

V návrhu je v důvodové zprávě stanoveno, že účelnost postupu posuzuje orgán příslušný k rozhodování o dispozici s danou věcí. Jako příklad neúčelnosti je uváděn prodej pozemku pro veřejné účely, prodej bytů stávajícím nájemcům za účelem podpory obyvatel obce, prodej dosavadnímu nájemci apod. Porušení povinnosti zpeněžit majetek ve veřejné dražbě či veřejné obchodní soutěži, stejně jako chybějící odůvodnění tohoto kroku, však nebude znamenat neplatnost smlouvy. Odpovědnost tak bude čistě v politické rovině, pouze výjimečně v rovině trestně-právní – to pouze v případě, že by takovým jednání vznikla obci škoda.

2) nové ustanovení § 38a zákona o obcích – pokud obec neuplatnila nárok na náhraduškody do 6 měsíců, může tak jménem obce učinit občan obce, který dosáhl věku 18 let; podmínkou této žaloby je písemný souhlas s jejím podání udělený jednou třetinou členů zastupitelstva obce nebo nejméně 0,5% občanů obce (nejméně však 10 občany).

Za obec v tomto případě jedná a také náklady nese občan, který žalobu podal. V případě, že byla obci přiznána náhrada škody v plné výši, hradí pak obec občanovi účelně vynaložené náklady, v případě částečného úspěchu hradí tyto náklady v poměrné výši. Obec však může v mezičase rozhodnout o upuštění od vymáhání náhrady škody (viz. ustanovení § 38 odst. 6).  

3) změna ustanovení § 39 zákona o obcích – záměr nakládání s majetkem obce bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů, namísto stávajících 15 dnů, s výjimkou u pronájmu bytů fyzickým osobám, pronájmu hrobových míst a výpůjčky.

Jsou předloženy dvě varianty – zveřejňování pouze na úřední desce, nebo navíc ještě zveřejňování na centrální adrese s tím, že náklady hradí stát. V případě odchylky od ceny obvyklé musí být zdůvodněna v usnesení příslušného orgánu obce.

4) nové ustanovení § 40 zákona o obcích – všechny písemné smlouvy, jejichž celkové plnění přesáhne 50.000 Kč, budou zveřejněny po dobu jednoho roku dálkovým přístupem; na toto zveřejnění navíc bude vázaná platnost smlouvy. Pokud nebude smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, platí, že k jejímu uzavření nedošlo. Povinnost se nebude vztahovat na smlouvy pracovněprávní, o pronájmu bytů a budov fyzickým osobám a na smlouvy o pronájmu hrobových míst.

5) nové ustanovení § 40a zákona o obcích – občan obce starší 18 let může do 1 roku od zveřejnění smlouvy napadnout u soudu její platnost a domáhat se určení její neplatnosti, podmínkou je opět souhlas více než třetiny členů zastupitelstva obce či 0,5% občanů obce (nejméně 10 občanů). V případě nezveřejnění smlouvy se určení její neplatnosti může domáhat občan do 5 let, od okamžiku, kdy měla být smlouva zveřejněna. Nevztahuje se na smlouvy o dotacích a návratných finančních výpomocích.

6) změna ustanovení § 66c zákona o obcích – platnost veřejnoprávních smluv bude omezena na tři roky; veřejnoprávní smlouvy budou také bezodkladně po svém uzavření zveřejňovány na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů

7) změna ustanovení § 75 zákona o obcích – v odst. 3 a odst. 4 (poskytování měsíční odměny po zániku mandátu a odvolání z funkce) je doplněno, že měsíční odměna nebude poskytnuta v době, kdy je proti dotyčnému vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. Dále také zákon nově zakotvuje právo na odměnu při skončení funkčního období (tzv. odchodné) také pro členy dosavadní rady obce.

Jako správný krok lze hodnotit také úpravu ustanovení § 75 odst. 7, která stanoví, že tzv., odchodné, v případě vyplácení ve splátkách, musí být vypláceno nejméně ve výši jedné měsíční odměny. Tento návrh reaguje na dlouhodobě uplatňované připomínky Svazu a má za cíl zabránit diskriminačnímu jednání nového vedení obce vůči bývalým starostům a členům zastupitelstva.

8) změna ustanovení § 79 zákona o obcích – dochází k úpravě v poskytování dovolené uvolněným členům zastupitelstva obce. Odměna, kterou nevyčerpal před odchodem z uvolněné funkce mu bude na jeho žádost proplacena. Pokud si nepožádá, nárok zaniká. Opatření opět reaguje na dlouhodobé požadavky Svazu.

9) změna ustanovení § 82 zákona o obcích – změna přístupu členů zastupitelstva k informacím od zaměstnanců obecního úřadu, směřující k posílení práv členů zastupitelstva na tyto informace

10) nové ustanovení § 83a zákona o obcích – zastupitelstvo obce vydá etická pravidla člena zastupitelstva obce, v nichž vymezí pravidla pro takové chování člena zastupitelstva obce, které bude považovat za jednání odpovídající slibu člena zastupitelstva obce

11) změna ustanovení § 85 zákona o obcích – zastupitelstvo obce by mělo nově rozhodovat:

a) o nabytí a přechodu nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor, v dražbě (pokud tuto pravomoc nesvěří radě obce zcela nebo zčásti);

b) dále také o pronájmu či výpůjčce na dobu delší než 4 roky

c) dále by mělo zastupitelstvo obce rozhodovat také o přijetí a poskytnutí dotace nad 20 000 Kč

12) změna ustanovení § 95 a § 101 zákona o obcích – v zápisech ze zasedání zastupitelstva a rady obce bude vždy uvedeno, který člen a jak hlasoval – tedy zavedení adresného hlasování v radě obce i v zastupitelstvu obce. Na úřední desce na webu budou zveřejněna také usnesení rady obce (s výjimkou usnesení o dražbě).

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje