Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

25.11.2011 13:17

Přehled navrhovaných změn zákona o obcích – připomínkujte s námi!

V posledních dnech byla do oficiálního připomínkového řízení předložena novela zákona o obcích, která má za cíl zavést přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a transparentnější pravidla pro hlasování. Jde o poměrně zásadní novelizaci, která přináší obcím řadu nových povinností. Základní principy navrhované novely naleznete níže v tomto článku.

Jako členové Svazu se můžete k tomuto materiálu vyjádřit a uplatnit svoje připomínky k němu. Zástupci Svazu ocení všechny Vaše praktické zkušenosti a argumenty z praxe při vyjednávání v rámci připomínkového řízení.

Materiál ke stažení naleznete zde. Své případné připomínky prosím zasílejte na e-mailové adresy vejmelkova@smocr.cz a nemcova@smocr.cz, nejpozději do konce listopadu.

Přehled návrhů na změnu zákona o obcích

1) změna ustanovení § 38 zákona o obcích – obec bude nově povinna svůj majetek zpeněžovat veřejnou dražbounebo veřejnou obchodní soutěží, ledaže takový způsob nebude možný nebo bude neúčelný; v případě nevyužití výše zmíněných způsobů zpeněžení bude muset být odůvodnění uvedeno v usnesení zastupitelstva/rady obce

V návrhu je v důvodové zprávě stanoveno, že účelnost postupu posuzuje orgán příslušný k rozhodování o dispozici s danou věcí. Jako příklad neúčelnosti je uváděn prodej pozemku pro veřejné účely, prodej bytů stávajícím nájemcům za účelem podpory obyvatel obce, prodej dosavadnímu nájemci apod. Porušení povinnosti zpeněžit majetek ve veřejné dražbě či veřejné obchodní soutěži, stejně jako chybějící odůvodnění tohoto kroku, však nebude znamenat neplatnost smlouvy. Odpovědnost tak bude čistě v politické rovině, pouze výjimečně v rovině trestně-právní – to pouze v případě, že by takovým jednání vznikla obci škoda.

2) nové ustanovení § 38a zákona o obcích – pokud obec neuplatnila nárok na náhraduškody do 6 měsíců, může tak jménem obce učinit občan obce, který dosáhl věku 18 let; podmínkou této žaloby je písemný souhlas s jejím podání udělený jednou třetinou členů zastupitelstva obce nebo nejméně 0,5% občanů obce (nejméně však 10 občany).

Za obec v tomto případě jedná a také náklady nese občan, který žalobu podal. V případě, že byla obci přiznána náhrada škody v plné výši, hradí pak obec občanovi účelně vynaložené náklady, v případě částečného úspěchu hradí tyto náklady v poměrné výši. Obec však může v mezičase rozhodnout o upuštění od vymáhání náhrady škody (viz. ustanovení § 38 odst. 6).  

3) změna ustanovení § 39 zákona o obcích – záměr nakládání s majetkem obce bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů, namísto stávajících 15 dnů, s výjimkou u pronájmu bytů fyzickým osobám, pronájmu hrobových míst a výpůjčky.

Jsou předloženy dvě varianty – zveřejňování pouze na úřední desce, nebo navíc ještě zveřejňování na centrální adrese s tím, že náklady hradí stát. V případě odchylky od ceny obvyklé musí být zdůvodněna v usnesení příslušného orgánu obce.

4) nové ustanovení § 40 zákona o obcích – všechny písemné smlouvy, jejichž celkové plnění přesáhne 50.000 Kč, budou zveřejněny po dobu jednoho roku dálkovým přístupem; na toto zveřejnění navíc bude vázaná platnost smlouvy. Pokud nebude smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, platí, že k jejímu uzavření nedošlo. Povinnost se nebude vztahovat na smlouvy pracovněprávní, o pronájmu bytů a budov fyzickým osobám a na smlouvy o pronájmu hrobových míst.

5) nové ustanovení § 40a zákona o obcích – občan obce starší 18 let může do 1 roku od zveřejnění smlouvy napadnout u soudu její platnost a domáhat se určení její neplatnosti, podmínkou je opět souhlas více než třetiny členů zastupitelstva obce či 0,5% občanů obce (nejméně 10 občanů). V případě nezveřejnění smlouvy se určení její neplatnosti může domáhat občan do 5 let, od okamžiku, kdy měla být smlouva zveřejněna. Nevztahuje se na smlouvy o dotacích a návratných finančních výpomocích.

6) změna ustanovení § 66c zákona o obcích – platnost veřejnoprávních smluv bude omezena na tři roky; veřejnoprávní smlouvy budou také bezodkladně po svém uzavření zveřejňovány na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů

7) změna ustanovení § 75 zákona o obcích – v odst. 3 a odst. 4 (poskytování měsíční odměny po zániku mandátu a odvolání z funkce) je doplněno, že měsíční odměna nebude poskytnuta v době, kdy je proti dotyčnému vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. Dále také zákon nově zakotvuje právo na odměnu při skončení funkčního období (tzv. odchodné) také pro členy dosavadní rady obce.

Jako správný krok lze hodnotit také úpravu ustanovení § 75 odst. 7, která stanoví, že tzv., odchodné, v případě vyplácení ve splátkách, musí být vypláceno nejméně ve výši jedné měsíční odměny. Tento návrh reaguje na dlouhodobě uplatňované připomínky Svazu a má za cíl zabránit diskriminačnímu jednání nového vedení obce vůči bývalým starostům a členům zastupitelstva.

8) změna ustanovení § 79 zákona o obcích – dochází k úpravě v poskytování dovolené uvolněným členům zastupitelstva obce. Odměna, kterou nevyčerpal před odchodem z uvolněné funkce mu bude na jeho žádost proplacena. Pokud si nepožádá, nárok zaniká. Opatření opět reaguje na dlouhodobé požadavky Svazu.

9) změna ustanovení § 82 zákona o obcích – změna přístupu členů zastupitelstva k informacím od zaměstnanců obecního úřadu, směřující k posílení práv členů zastupitelstva na tyto informace

10) nové ustanovení § 83a zákona o obcích – zastupitelstvo obce vydá etická pravidla člena zastupitelstva obce, v nichž vymezí pravidla pro takové chování člena zastupitelstva obce, které bude považovat za jednání odpovídající slibu člena zastupitelstva obce

11) změna ustanovení § 85 zákona o obcích – zastupitelstvo obce by mělo nově rozhodovat:

a) o nabytí a přechodu nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor, v dražbě (pokud tuto pravomoc nesvěří radě obce zcela nebo zčásti);

b) dále také o pronájmu či výpůjčce na dobu delší než 4 roky

c) dále by mělo zastupitelstvo obce rozhodovat také o přijetí a poskytnutí dotace nad 20 000 Kč

12) změna ustanovení § 95 a § 101 zákona o obcích – v zápisech ze zasedání zastupitelstva a rady obce bude vždy uvedeno, který člen a jak hlasoval – tedy zavedení adresného hlasování v radě obce i v zastupitelstvu obce. Na úřední desce na webu budou zveřejněna také usnesení rady obce (s výjimkou usnesení o dražbě).

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje