Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 219
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

02.09.2014 12:17

Právní aspekty církevních restitucí

Již od přijetí zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), který je účinný od začátku roku 2013, téma církevních restitucí rozděluje společnost. Mohlo by se zdát, že po uplynutí roční lhůty, která byla stanovena k uplatnění nároku na vydání historického majetku církví, bude rozruch kolem církevních restitucí utichat, nicméně nemusí tomu tak být.

Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost s možnými problematickými právními aspekty církevních restitucí, s nimiž se v praxi setkáváme.

Zásah nemovitostí, které nevlastní stát a další povinné osoby

Mezi odbornou veřejností v zásadě panuje poměrně vzácná shoda na tom, že zákonodárce zamýšlel, aby předmětem restituce byl pouze majetek ve vlastnictví povinných osob, jak tyto vymezil v § 4 Zákona o církevních restitucích.

Praxe bohužel ukazuje, že zcela jisti si nemohou být ani jiní vlastníci původního církevního majetku, zejména pak obce, případně další osoby, které od obcí takový majetek nabyly. 

Zákon o církevních restitucích totiž církevním subjektům umožňuje na základě § 18 odst. 1 podávat žaloby na určení vlastnictví nemovitostí, které jsou ve vlastnictví jiných osob, v případech, kdy byl takový majetek v minulosti nabyt v rozporu s tzv. blokačními ustanoveními zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „Zákon o půdě“), resp. zákona č. 92/1991 Sb. V případě těchto žalob pak shora uvedené omezení časovým intervalem jednoho roku neplatí. 

Skutečná práva církví

První zkušenosti s aplikací zákona v praxi ukazují, že církevní subjekty popsanou alternativu také poměrně hojně využívají a prostřednictvím těchto žalob se pokoušejí dosáhnout zneplatnění stávajícího vlastnictví u celé řady nemovitostí, které byly historickým majetkem církví. V tomto případě je potřeba poukázat na to, že cílem církví v takovém řízení je pak vždy snaha o určení, že vlastnické právo k takto dotčeným pozemkům náleží státu a nikoli novému vlastníku podle stavu v katastru nemovitostí. Jedině v takovém případě se totiž mohou následně samy domáhat jejich vydání podle Zákona o církevních restitucích.

Tento postup církví by bylo možno považovat za v zásadě legitimní a v mezích zákona, nicméně pouze v některých případech.

První situací je stav, kdy osoby povinné ve smyslu Zákona o církevních restitucích (tedy nikoli např. obce), převedly historický církevní majetek na třetí osoby v rozporu s § 29 Zákona o půdě.  

Druhou možností je pak situace, v níž došlo (z různých důvodů) k provedení zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch obcí dle zákonů upravujících přechod, resp. převod majetku státu na obce, a to i přes to, že nebyly naplněny podmínky stanovené příslušným zákonem k řádnému přechodu, resp. převodu vlastnického práva. V praxi se jedná zejména o přechody majetku dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (dále jen „Zákon č. 172/1991 Sb.“). Na tomto místě nutno ovšem zdůraznit, že procesní pozice církví v tomto případě bude nesnadná, neboť důkazní břemeno o tom, že příslušná nemovitost nenaplňovala konkrétní požadavky Zákona č. 172/1991 Sb., bude nést právě žalobce, tedy příslušná církev. Současně zde bude obcím náležet procesní obrana spočívající např. v námitce vydržení předmětných nemovitostí apod.

Neoprávněné žaloby?

Problém nastává v situaci, kdy se církve pokouší cestou popsané žaloby dosáhnout  na nemovitosti, které jsou, resp. byly ve vlastnictví obcí, které tento majetek nabyly přímo na základě zákona v souvislosti s obnovením jejich majetkové samostatnosti po roce 1989  (tedy zejména na základě Zákona č. 172/1991 Sb.), a to při dodržení zákonem stanovených podmínek. Ještě nepříjemnější jsou potom žaloby církevních subjektů v případě nemovitostí, které byly z vlastnictví obcí již převedeny na třetí subjekty (např. zemědělce, stavební firmy či developery a běžné občany).

Tyto žaloby jsou založeny na premise, že obce nikdy řádně nenabyly předmětný historický církevní majetek a byly pouze jakýmsi dočasným správcem do přijetí Zákona o církevních restitucích.

Takové žaloby ovšem jdou dle našeho názoru zcela proti smyslu a účelu zákona, neboť jeho koncepce je postavena mimo jiné právě na tom, že historický majetek církví, nabytý v čase obcemi podle platné zákonné úpravy, má zůstat církevními restitucemi nezasažen a jako kompenzace za tento majetek je církvím poskytována finanční náhrada.

Jakkoli máme za to, že žaloby církví v těchto případech nemohou být úspěšné (a náš názor potvrzuje první rozhodnutí odvolacího soudu v obdobné věci), již samotné podání žaloby o určení vlastnického práva může mít velice závažné následky, zejména pokud jsou předmětné nemovitosti určeny na prodej, případně pokud se na nich již realizuje určitý investiční projekt, a to bez ohledu na to, zda je takovým vlastníkem obec, podnikatelský subjekt, či pouze člověk, který nemovitosti (pozemky) užívá pro vlastní potřebu.

Možné důsledky?

Závěrem lze tedy říct, že Zákon o církevních restitucích může mít vyjma jeho zamýšlených dopadů, také dopady zcela nepředvídané, a to zejména pokud jde o zásah do vlastnictví obcí či jiných subjektů, zejména ze segmentu developmentu a stavebnictví, jakož i soukromých fyzických osob. Důsledky takového dopadu, jakkoli zákonodárcem pravděpodobně nezamýšlené, mohou významným způsobem narušit koncepci tzv. kombinovaného vyrovnání mezi státem a církvemi a mohou paradoxně vést ke vzniku křivd nových způsobených novým vlastníkům a naopak k určité dvojité restituci poskytnuté církvím.

V konečném důsledku bude záviset především na tom, jak se k těmto žalobám církevních subjektů postaví soudy. Vzhledem k tomu, že z právního hlediska jde o problematiku složitou, lze očekávat, že na ustálený výklad v podání nejvyšších soudních instancí si budeme muset počkat ještě několik let. Již tato skutečnost může ovšem sama o sobě pro řadu obcí představovat významnou komplikaci.

Pokud by soudy skutečně podobným nárokům vyhověly, aktuálním vlastníkům by zbyla pouze možnost domáhat se náhrady škody a vrácení kupní ceny na předchozích vlastnících, kteří na ně tento majetek převedli. Takovými povinnými osobami by pak bezesporu byly především obce a příslušná náhrada způsobené škody a vrácení uhrazené kupní ceny, by představovaly značnou rozpočtovou zátěž.

Byť je tato problematika zatím tak říkajíc v plenkách, pomohly jsme již některým klientům úspěšně hájit jejich nemovitosti před nedůvodnými církevními nároky a zabránili jsme tak vzniku dalších škod na majetku obcí i dalších fyzických a právnických osob.

Naše právní praxe tedy ukazuje (podle rozhodnutí odvolacího Krajského soudu, který se prakticky zcela ztotožnil s naší argumentací), že nároky církví, vznášené na nemovitosti ve vlastnictví obcí, či na nemovitosti, které třetí osoby od obcí nabyly, by neměly být úspěšné.

I přes shora uvedené si ovšem, s ohledem na složitost a komplexnost problematiky, zatím nedovolujeme další vývoj předjímat zcela s jistotou, a to alespoň do prvního rozhodnutí Nejvyššího soudu v obdobné věci. Jsme nicméně velice potěšeni, že zkušenostmi získanými v průběhu již proběhnutých soudních řízeních nižších instancí, můžeme přispívat k vytváření judikatury v tak významné věci na nejvyšších stupních.

Na závěr je nezbytné zdůraznit, že s ohledem na složitost problematiky tento krátký přehled nepředstavuje kvalifikovaný komplexní právní rozbor situace a každý jednotlivý případ je potřeba posuzovat individuálně ve spolupráci s příslušnými odborníky. 

Luboš Fojtík, advokát
Konečná & Zacha

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje