Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 50
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

02.09.2014 12:17

Právní aspekty církevních restitucí

Již od přijetí zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), který je účinný od začátku roku 2013, téma církevních restitucí rozděluje společnost. Mohlo by se zdát, že po uplynutí roční lhůty, která byla stanovena k uplatnění nároku na vydání historického majetku církví, bude rozruch kolem církevních restitucí utichat, nicméně nemusí tomu tak být.

Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost s možnými problematickými právními aspekty církevních restitucí, s nimiž se v praxi setkáváme.

Zásah nemovitostí, které nevlastní stát a další povinné osoby

Mezi odbornou veřejností v zásadě panuje poměrně vzácná shoda na tom, že zákonodárce zamýšlel, aby předmětem restituce byl pouze majetek ve vlastnictví povinných osob, jak tyto vymezil v § 4 Zákona o církevních restitucích.

Praxe bohužel ukazuje, že zcela jisti si nemohou být ani jiní vlastníci původního církevního majetku, zejména pak obce, případně další osoby, které od obcí takový majetek nabyly. 

Zákon o církevních restitucích totiž církevním subjektům umožňuje na základě § 18 odst. 1 podávat žaloby na určení vlastnictví nemovitostí, které jsou ve vlastnictví jiných osob, v případech, kdy byl takový majetek v minulosti nabyt v rozporu s tzv. blokačními ustanoveními zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „Zákon o půdě“), resp. zákona č. 92/1991 Sb. V případě těchto žalob pak shora uvedené omezení časovým intervalem jednoho roku neplatí. 

Skutečná práva církví

První zkušenosti s aplikací zákona v praxi ukazují, že církevní subjekty popsanou alternativu také poměrně hojně využívají a prostřednictvím těchto žalob se pokoušejí dosáhnout zneplatnění stávajícího vlastnictví u celé řady nemovitostí, které byly historickým majetkem církví. V tomto případě je potřeba poukázat na to, že cílem církví v takovém řízení je pak vždy snaha o určení, že vlastnické právo k takto dotčeným pozemkům náleží státu a nikoli novému vlastníku podle stavu v katastru nemovitostí. Jedině v takovém případě se totiž mohou následně samy domáhat jejich vydání podle Zákona o církevních restitucích.

Tento postup církví by bylo možno považovat za v zásadě legitimní a v mezích zákona, nicméně pouze v některých případech.

První situací je stav, kdy osoby povinné ve smyslu Zákona o církevních restitucích (tedy nikoli např. obce), převedly historický církevní majetek na třetí osoby v rozporu s § 29 Zákona o půdě.  

Druhou možností je pak situace, v níž došlo (z různých důvodů) k provedení zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch obcí dle zákonů upravujících přechod, resp. převod majetku státu na obce, a to i přes to, že nebyly naplněny podmínky stanovené příslušným zákonem k řádnému přechodu, resp. převodu vlastnického práva. V praxi se jedná zejména o přechody majetku dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (dále jen „Zákon č. 172/1991 Sb.“). Na tomto místě nutno ovšem zdůraznit, že procesní pozice církví v tomto případě bude nesnadná, neboť důkazní břemeno o tom, že příslušná nemovitost nenaplňovala konkrétní požadavky Zákona č. 172/1991 Sb., bude nést právě žalobce, tedy příslušná církev. Současně zde bude obcím náležet procesní obrana spočívající např. v námitce vydržení předmětných nemovitostí apod.

Neoprávněné žaloby?

Problém nastává v situaci, kdy se církve pokouší cestou popsané žaloby dosáhnout  na nemovitosti, které jsou, resp. byly ve vlastnictví obcí, které tento majetek nabyly přímo na základě zákona v souvislosti s obnovením jejich majetkové samostatnosti po roce 1989  (tedy zejména na základě Zákona č. 172/1991 Sb.), a to při dodržení zákonem stanovených podmínek. Ještě nepříjemnější jsou potom žaloby církevních subjektů v případě nemovitostí, které byly z vlastnictví obcí již převedeny na třetí subjekty (např. zemědělce, stavební firmy či developery a běžné občany).

Tyto žaloby jsou založeny na premise, že obce nikdy řádně nenabyly předmětný historický církevní majetek a byly pouze jakýmsi dočasným správcem do přijetí Zákona o církevních restitucích.

Takové žaloby ovšem jdou dle našeho názoru zcela proti smyslu a účelu zákona, neboť jeho koncepce je postavena mimo jiné právě na tom, že historický majetek církví, nabytý v čase obcemi podle platné zákonné úpravy, má zůstat církevními restitucemi nezasažen a jako kompenzace za tento majetek je církvím poskytována finanční náhrada.

Jakkoli máme za to, že žaloby církví v těchto případech nemohou být úspěšné (a náš názor potvrzuje první rozhodnutí odvolacího soudu v obdobné věci), již samotné podání žaloby o určení vlastnického práva může mít velice závažné následky, zejména pokud jsou předmětné nemovitosti určeny na prodej, případně pokud se na nich již realizuje určitý investiční projekt, a to bez ohledu na to, zda je takovým vlastníkem obec, podnikatelský subjekt, či pouze člověk, který nemovitosti (pozemky) užívá pro vlastní potřebu.

Možné důsledky?

Závěrem lze tedy říct, že Zákon o církevních restitucích může mít vyjma jeho zamýšlených dopadů, také dopady zcela nepředvídané, a to zejména pokud jde o zásah do vlastnictví obcí či jiných subjektů, zejména ze segmentu developmentu a stavebnictví, jakož i soukromých fyzických osob. Důsledky takového dopadu, jakkoli zákonodárcem pravděpodobně nezamýšlené, mohou významným způsobem narušit koncepci tzv. kombinovaného vyrovnání mezi státem a církvemi a mohou paradoxně vést ke vzniku křivd nových způsobených novým vlastníkům a naopak k určité dvojité restituci poskytnuté církvím.

V konečném důsledku bude záviset především na tom, jak se k těmto žalobám církevních subjektů postaví soudy. Vzhledem k tomu, že z právního hlediska jde o problematiku složitou, lze očekávat, že na ustálený výklad v podání nejvyšších soudních instancí si budeme muset počkat ještě několik let. Již tato skutečnost může ovšem sama o sobě pro řadu obcí představovat významnou komplikaci.

Pokud by soudy skutečně podobným nárokům vyhověly, aktuálním vlastníkům by zbyla pouze možnost domáhat se náhrady škody a vrácení kupní ceny na předchozích vlastnících, kteří na ně tento majetek převedli. Takovými povinnými osobami by pak bezesporu byly především obce a příslušná náhrada způsobené škody a vrácení uhrazené kupní ceny, by představovaly značnou rozpočtovou zátěž.

Byť je tato problematika zatím tak říkajíc v plenkách, pomohly jsme již některým klientům úspěšně hájit jejich nemovitosti před nedůvodnými církevními nároky a zabránili jsme tak vzniku dalších škod na majetku obcí i dalších fyzických a právnických osob.

Naše právní praxe tedy ukazuje (podle rozhodnutí odvolacího Krajského soudu, který se prakticky zcela ztotožnil s naší argumentací), že nároky církví, vznášené na nemovitosti ve vlastnictví obcí, či na nemovitosti, které třetí osoby od obcí nabyly, by neměly být úspěšné.

I přes shora uvedené si ovšem, s ohledem na složitost a komplexnost problematiky, zatím nedovolujeme další vývoj předjímat zcela s jistotou, a to alespoň do prvního rozhodnutí Nejvyššího soudu v obdobné věci. Jsme nicméně velice potěšeni, že zkušenostmi získanými v průběhu již proběhnutých soudních řízeních nižších instancí, můžeme přispívat k vytváření judikatury v tak významné věci na nejvyšších stupních.

Na závěr je nezbytné zdůraznit, že s ohledem na složitost problematiky tento krátký přehled nepředstavuje kvalifikovaný komplexní právní rozbor situace a každý jednotlivý případ je potřeba posuzovat individuálně ve spolupráci s příslušnými odborníky. 

Luboš Fojtík, advokát
Konečná & Zacha

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje