Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

01.08.2017 16:54

Na co si dát pozor, pokud chcete koupit státní majetek ve výběrovém řízení s aukcí!

Obec vyhodnotila jeden pozemek státu ve svém katastru jako strategický pro zajištění veřejných potřeb obce – pro výstavbu veřejně prospěšných zařízení - hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že ÚZSVM pozemek nabízel k prodeji, nezbylo jí po různých peripetiích než přihlásit se do výběrového řízení s aukcí. Byla stanovena minimální cena na základě znaleckého posudku, podáno bylo 27 nabídek a poté proběhla aukce, kterou vyhrála obec s kupní cenou 4,5 mil. Kč, což představovalo 7x vyšší cenu než byla cena vyhlašovaná. I přesto MF kupní smlouvu mezi ÚZSVM a obcí neschválilo, což obec považovala za nepřijatelné a požádala Svaz o pomoc.

V úvodu vysvětlila gen. ředitelka Ing. Mgr. Arajmu postup ÚZSVM při realizaci předmětného prodeje, pravidla při hospodaření s majetkem státu a především okamžik nabytí platnosti smlouvy. Pokud MF smlouvu neschválí, smlouva nenabývá platnosti.

MF na společném jednání uvedlo, že se rozhodně nejedná o žádnou diskriminaci obce nebo nadržování jiným zájmům. MF totiž především posuzuje dodržení zákonných pravidel, výhodnost pro stát a naplnění ustanovení § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, který klade důraz na výhodnost s ohledem na ekonomickou stránku. Důvodem pro neschválení ze strany MF byly důvodné pochyby o správnosti vyhlášené výše kupní ceny. Přestože se jednalo o ornou půdu (cca 13 500 m2), byl nadstandardně velký zájem ze strany uchazečů, kteří byli ochotni nabídnout relativně vysoké částky. Z jednání zastupitelstva obce navíc vyplynulo, že si zastupitelstvo v usnesení stanovilo nejvyšší kupní cenu 13 mil. Kč. Obec navíc nemá územní plán, pozemek se nachází v sousedství zastavěného území a proto by mohl být v budoucnu rozparcelován na lukrativní stavební pozemky. Cena za metr2 takového stavebního pozemku se v dané oblasti pohybuje kolem 2200 Kč/m2, takže by taková koupě mohla být pro obec velmi výhodná, ale pro stát velmi nevýhodná s ohledem na deklarovanou ochotu jít až na 13 mil. Kč kupní ceny. MF proto dalo ke zvážení vyhlášení nového výběrového řízení s nově nastavenou minimální kupní cenou.

Starosta obce se ale proti důvodům uváděným MF velmi ohradil. Uvedl, že stávající zastupitelstvo nedovolí pozemek parcelovat na stavební pozemky již s ohledem na lokalitu, protože část pozemku nutně potřebuje na vybudování veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšného zařízení, zbytek pozemku by zůstal jako orná půda. Obec totiž již v minulých letech usilovala o získání tohoto pozemku pro vybudování strategické infrastruktury, což může doložit opakovanými žádostmi o převod a může nadále deklarovat rozhodnutím zastupitelstva obce. K maximální schválené částce 13 mil. Kč pak uvedl, že veřejné projednání maximální kupní ceny a její výše měla mít odstrašující charakter na jiné zájemce, zejména právě z řad developerů se kterými má obec špatné zkušenosti. Současně uvedl, že takovou sumu by obec nikdy nezaplatila a částka 4,5 mil. Kč byla maximální cena, kterou je obec ochotna za pozemek zaplatit. Požádal proto MF, aby navrhlo, jak má obec dále postupovat a jaké doklady má dále doložit.

MF na základě těchto informací konstatovalo, že by bylo vhodné, aby starosta obce deklaroval nejlépe rozhodnutím zastupitelstva obce další budoucí využití pozemku a vysvětlil nereálnost schválené částky 13 mil. Kč. Tyto doplňující doklady pak může po vyhodnocení ÚZSVM podruhé zaslat na MF spolu s opakovanou žádostí o udělení schvalovací doložky.

Doufejme, že doplňující doklady obce budou pro MF dostatečné k tomu, aby kupní smlouvu ve druhém kole schválilo.

Co z toho vyplývá podle současné úpravy zákona č. 2019/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů a podle stávajících postupů MF při prodeji majetku státu obcím:

1) Obce nemají zvláštní postavení – jsou naroveň jakékoliv jiné PO nebo FO

2) Na převody a ekonomickou výnosnost je třeba hledět z pozice potřeb státu, tzn. prioritou je co nejvyšší zisk, bez ohledu na potřeby obcí (byť by se mělo např. jednat o výkon přenesené působnosti)

3) Přímé prodeje obci jsou výjimečně možné až po zjištění nejvyšší možné nabídkové ceny v soutěži (tedy i několikrát opakovaná soutěž), kdy obec přeplatí nejvyšší možnou nabídku

4) Při prodeji se upřednostňuje aukce

5) Obec nemá automatický nárok na převedení majetku

Svaz je přesvědčen, že novela zákona o majetku státu je nezbytná, má-li být zachován rozumný rozvoj obcí, a proto bude usilovat o systémovou změnu postavení obcí při převodech státního majetku.

 

Mgr. Ludmila Němcová, Kancelář Svazu města obcí ČR

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje