Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

01.08.2017 16:54

Na co si dát pozor, pokud chcete koupit státní majetek ve výběrovém řízení s aukcí!

Obec vyhodnotila jeden pozemek státu ve svém katastru jako strategický pro zajištění veřejných potřeb obce – pro výstavbu veřejně prospěšných zařízení - hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že ÚZSVM pozemek nabízel k prodeji, nezbylo jí po různých peripetiích než přihlásit se do výběrového řízení s aukcí. Byla stanovena minimální cena na základě znaleckého posudku, podáno bylo 27 nabídek a poté proběhla aukce, kterou vyhrála obec s kupní cenou 4,5 mil. Kč, což představovalo 7x vyšší cenu než byla cena vyhlašovaná. I přesto MF kupní smlouvu mezi ÚZSVM a obcí neschválilo, což obec považovala za nepřijatelné a požádala Svaz o pomoc.

V úvodu vysvětlila gen. ředitelka Ing. Mgr. Arajmu postup ÚZSVM při realizaci předmětného prodeje, pravidla při hospodaření s majetkem státu a především okamžik nabytí platnosti smlouvy. Pokud MF smlouvu neschválí, smlouva nenabývá platnosti.

MF na společném jednání uvedlo, že se rozhodně nejedná o žádnou diskriminaci obce nebo nadržování jiným zájmům. MF totiž především posuzuje dodržení zákonných pravidel, výhodnost pro stát a naplnění ustanovení § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, který klade důraz na výhodnost s ohledem na ekonomickou stránku. Důvodem pro neschválení ze strany MF byly důvodné pochyby o správnosti vyhlášené výše kupní ceny. Přestože se jednalo o ornou půdu (cca 13 500 m2), byl nadstandardně velký zájem ze strany uchazečů, kteří byli ochotni nabídnout relativně vysoké částky. Z jednání zastupitelstva obce navíc vyplynulo, že si zastupitelstvo v usnesení stanovilo nejvyšší kupní cenu 13 mil. Kč. Obec navíc nemá územní plán, pozemek se nachází v sousedství zastavěného území a proto by mohl být v budoucnu rozparcelován na lukrativní stavební pozemky. Cena za metr2 takového stavebního pozemku se v dané oblasti pohybuje kolem 2200 Kč/m2, takže by taková koupě mohla být pro obec velmi výhodná, ale pro stát velmi nevýhodná s ohledem na deklarovanou ochotu jít až na 13 mil. Kč kupní ceny. MF proto dalo ke zvážení vyhlášení nového výběrového řízení s nově nastavenou minimální kupní cenou.

Starosta obce se ale proti důvodům uváděným MF velmi ohradil. Uvedl, že stávající zastupitelstvo nedovolí pozemek parcelovat na stavební pozemky již s ohledem na lokalitu, protože část pozemku nutně potřebuje na vybudování veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšného zařízení, zbytek pozemku by zůstal jako orná půda. Obec totiž již v minulých letech usilovala o získání tohoto pozemku pro vybudování strategické infrastruktury, což může doložit opakovanými žádostmi o převod a může nadále deklarovat rozhodnutím zastupitelstva obce. K maximální schválené částce 13 mil. Kč pak uvedl, že veřejné projednání maximální kupní ceny a její výše měla mít odstrašující charakter na jiné zájemce, zejména právě z řad developerů se kterými má obec špatné zkušenosti. Současně uvedl, že takovou sumu by obec nikdy nezaplatila a částka 4,5 mil. Kč byla maximální cena, kterou je obec ochotna za pozemek zaplatit. Požádal proto MF, aby navrhlo, jak má obec dále postupovat a jaké doklady má dále doložit.

MF na základě těchto informací konstatovalo, že by bylo vhodné, aby starosta obce deklaroval nejlépe rozhodnutím zastupitelstva obce další budoucí využití pozemku a vysvětlil nereálnost schválené částky 13 mil. Kč. Tyto doplňující doklady pak může po vyhodnocení ÚZSVM podruhé zaslat na MF spolu s opakovanou žádostí o udělení schvalovací doložky.

Doufejme, že doplňující doklady obce budou pro MF dostatečné k tomu, aby kupní smlouvu ve druhém kole schválilo.

Co z toho vyplývá podle současné úpravy zákona č. 2019/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů a podle stávajících postupů MF při prodeji majetku státu obcím:

1) Obce nemají zvláštní postavení – jsou naroveň jakékoliv jiné PO nebo FO

2) Na převody a ekonomickou výnosnost je třeba hledět z pozice potřeb státu, tzn. prioritou je co nejvyšší zisk, bez ohledu na potřeby obcí (byť by se mělo např. jednat o výkon přenesené působnosti)

3) Přímé prodeje obci jsou výjimečně možné až po zjištění nejvyšší možné nabídkové ceny v soutěži (tedy i několikrát opakovaná soutěž), kdy obec přeplatí nejvyšší možnou nabídku

4) Při prodeji se upřednostňuje aukce

5) Obec nemá automatický nárok na převedení majetku

Svaz je přesvědčen, že novela zákona o majetku státu je nezbytná, má-li být zachován rozumný rozvoj obcí, a proto bude usilovat o systémovou změnu postavení obcí při převodech státního majetku.

 

Mgr. Ludmila Němcová, Kancelář Svazu města obcí ČR

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje