Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

12.01.2017 10:52

Autorské poplatky - třetí čtení - dopis poslankyním a poslancům PSP ČR

V pátek 13. ledna 2017 by v Poslanecké sněmovně měla být ve třetím čtení projednávána novela autorského zákona, která má v současné chvíli více než patnáct pozměňovacích návrhů. Svaz měst a obcí ČR se jakožto připomínkové místo v létě roku 2015 vyjadřoval jak k textu vládní novely zákona, tak následně v minulém roce (2016) i k jednotlivým poslaneckým návrhům, které byly předloženy a načteny. V současné chvíli je situace vzhledem k množství pozměňovacích návrhů značně nepřehledná, nicméně s ohledem na naši zainteresovanost po celou dobu vývoje tohoto dokumentu, jsme si dnes dovolili oslovit členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se svým názorem na některé pozměňovací návrhy a jejich jednotlivá ustanovení. Náš apel se týká především nežádoucí paušalizace poplatků za veřejné kopírování, zdražení knihovní licence, což by nově mělo dopad i na univerzitní knihovny, ztížené podmínky administraci užití autorských děl během školní výuky a také možnosti narovnání práv uživatelů youtube – zavedení licence fair use, která je v rozhraní youtube dovolená.

-------------------------------------------------

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovoluji si Vás oslovit ve věci právě projednávaného sněmovního tisku č. 724, kterým se novelizuje autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

Tato novela autorského zákona, jež je vládním návrhem, je novelou transpoziční, která na základě směrnice 2014/26/EU (o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu – především v rozhraní youtube a spotify)  v českém právním řádu detailněji upravuje tzv. kolektivní správu práv. Vedlejším záměrem předkladatele bylo také upravit některé další otázky autorského práva, a to na základě zkušeností z aplikační praxe, které v mnohém souvisejí s kolektivní správou práv, kdy výše zmíněná směrnice není hlavním impulzem pro jejich řešení.

S ohledem na vývoj předkládaného dokumentu, a to jak z pohledu mezirezortního připomínkového řízení, tak z pohledu jeho možných změn v případě předložených pozměňovacích návrhů, Svaz měst a obcí České republiky považuje za důležité upozornit na některá ustanovení, která by v budoucnu mohla významně zatížit nejen státní rozpočet, ale také rozpočty územních a samosprávných celků, rozpočty vysokých škol a dále také ztížit výuku na základních a středních školách.

V současné době existuje několik pozměňovacích návrhů, které se týkají rozmnožování a půjčování děl, užití tradičního lidového díla a také mechanismu schvalování nových ceníků kolektivních správců práv a zvolení vhodného rozhodčího orgánu v případě neshod. Přestože si práce všech poslankyň a poslanců velice vážím, dovolil bych si před třetím čtením sněmovního tisku č. 724 upozornit na dopady přijetí pozměňovacího návrhu A (konkrétně především A1, A3, A7, A16) věnující se otázce rozmnožování a půjčování děl.

Pozměňovací návrh pod písmenem A nejen, že zhoršuje současný stav, který v oblasti kolektivní správy autorských práv panuje, ale dále ani nepřináší kýžené řešení v oblasti transparentnosti, přiměřenosti a dozoru kolektivní správy, jež měla novela autorského zákona zajistit. Naopak tento návrh (A16) navyšuje v případě knihovní licence poplatek za půjčování knih na čtyřnásobek (ze současných 0,50 Kč na 2 Kč, tedy ze současných celkových cca 50 mil. Kč, jež jsou správcům kolektivních práv ročně odváděny, dochází ke zvýšení na 200 mil. Kč ročně!). Toto navýšení ovšem není konečné, neboť v rámci pozměňovacích návrhů jsou předkládány další změny, jež budou mít dopady na veřejný rozpočet. Tyto další dopady nejsou konkrétně známy, neboť návrh A neobsahuje RIA, čili vyčíslení dopadů do veřejného rozpočtu.

Dále pozměňovací návrh A, konkrétně A3, také ruší výjimku z placení autorského poplatku pro knihovny, jež jsou převážně univerzitní a vědecké, což opět přinese nároky na zřizovatele – univerzity a stát, a tedy i státní rozpočet. Namísto osvobození, tedy 0 Kč, by v kombinaci s návrhem A16 měl být kolektivnímu správci nově odváděn poplatek 2 Kč za každou výpůjčku v knihovnách jako je např. Státní Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogickou knihovna Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací nebo např. Knihovna Národního filmového archivu. V současné době se dá pouze odhadovat o jaký obnos v řádech desítek či spíše stovek milionů se bude jednat.

Návrh A (A7) dále ruší navrhovanou rozšířenou kolektivní správu v případě provozování díla a uměleckého výkonu ze zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu a provozování takového záznamu pro účely vzdělávání ve školách, školských zařízeních nebo vysokých školách, což těmto subjektům nepovolí uzavřít s kolektivním správcem práv hromadnou smlouvu, a bude představovat obrovskou administraci pro každou jednotlivou školu – jedná se o zrušení § 97e odst. 4 písmeno l). 

V případě návrhu A1 by dále mělo dojít ke zrušení placení poplatků za rozmnožování děl, které jsou v tuto chvíli výkonové, čili platí se za uskutečněnou kopii, a došlo by k převodu na paušální poplatek za kopírovací stroj. Tato změna s ohledem na výši navrhovaných poplatků způsobí obrovské zvýšení nákladů na provoz veřejných kopírovacích strojů umístěných v prostorách škol, knihoven, archívů, státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, čili opět zvýší nároky na státní rozpočet a rozpočet územních samosprávných celků.

Tato část návrhu (A1) – paušalizace rozmnožování – byla ze své podstaty připomínkována vícero připomínkovými místy, a proto i byla v mezirezortním řízení vypořádána. Ve vládním návrhu zákona je tedy v případě rozmnožování a půjčování děl zachován status quo, tedy výkonová platba s výší plateb, jež jsou přiměřené, což je také jednou z podmínek, které si směrnice 2014/26/EU, jež má být transponována, klade.

Z pohledu Svazu měst a obcí České republiky je v otázce rozmnožování a půjčování děl nejvhodnějším návrhem vládní návrh novely autorského zákona, který nezasahuje jak do knihovní licence a nezvyšuje poplatky za rozmnožování a půjčování děl, čímž nezatěžuje státní rozpočet, rozpočty univerzit a územně samosprávných celků a zachovává výkonové platby, které přiměřené a spravedlivé, čili nenavyšující rozpočet zřizovatelů institucí, jež možnost rozmnožování veřejnosti poskytují.

Kromě výše zmíněných pozměňovacích návrhů, jež představují zvýšené nároky na státní rozpočet, rozpočty univerzit a na rozpočty územně samosprávných celků v řádech stamilionů, jsou zde také pozměňovací návrhy, které doplňují vládní novelu a pokouší se urovnat neuspokojivý stav, který na poli ochrany autorských práv v současné chvíli panuje.

Konkrétně jsou jím návrhy E7, E8 a E10 předkládané panem poslancem Martinem Kolovratníkem a také bod K4 předkládaný panem poslancem Vladimírem Koníčkem. Především v případě pozměňovacího návrhu K4 (pouze K4) bych rád uvedl, že i přes nedoporučující stanovisko výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je právě doplnění autorského zákona v § 31 odst. 1 o další písmeno „d) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely parodie, karikatury nebo parafráze či koláže jako vyjádření svobody projevu,“ právě tím ustanovením, které by mělo v zákoně být, neboť se vztahuje hlavně na  užití kanálu youtube. Nová média, kterým oproti rozhlasovému a televiznímu vysílání dává věková skupina 14 – 40 let přednost, byla jedním z důvodů vzniku směrnice 2014/26/EU, jež reaguje na existenci a způsob užívání těchto kanálů. Tato směrnice je důvodem novelizace autorského zákona. Bod K4 v praxi znamená, že nesjednotíme užívání kanálu youtube a spotify jen do výše poplatků a práv autorů hudebních a audiovizuálních děl, ale také srovnáme práva uživatelů těchto kanálů, kteří celosvětově (mimo ČR) mohou pod pojmem „fair use“ užívat díla tak, jak navrhuje pozměňovací návrh K4.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, za Svaz měst a obcí České republiky bych Vás rád požádal, abyste v otázce rozmnožování a půjčování děl podpořili návrh novely autorského zákona v podobě předložené vládou do parlamentu sněmovní tisk č. 724 (nedoporučujeme tedy pozměňovací návrhy A1, A3, A7 a A16) a dále v případě pozměňovacích návrhů dále podpořili návrh K4 a také návrhy E7, E8 a E10.

  • Více informací o předešlých jednáních o autorském zákoně naleznete zde.
  • Odkaz na sněmovní tisk 724, kde také naleznete veškeré pozměňovací návrhy včetně textu vládního návrhu novely zákona  zde.
  • Tiskové zprávy k tématu jsou zde a zde.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje