Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

12.01.2017 10:52

Autorské poplatky - třetí čtení - dopis poslankyním a poslancům PSP ČR

V pátek 13. ledna 2017 by v Poslanecké sněmovně měla být ve třetím čtení projednávána novela autorského zákona, která má v současné chvíli více než patnáct pozměňovacích návrhů. Svaz měst a obcí ČR se jakožto připomínkové místo v létě roku 2015 vyjadřoval jak k textu vládní novely zákona, tak následně v minulém roce (2016) i k jednotlivým poslaneckým návrhům, které byly předloženy a načteny. V současné chvíli je situace vzhledem k množství pozměňovacích návrhů značně nepřehledná, nicméně s ohledem na naši zainteresovanost po celou dobu vývoje tohoto dokumentu, jsme si dnes dovolili oslovit členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se svým názorem na některé pozměňovací návrhy a jejich jednotlivá ustanovení. Náš apel se týká především nežádoucí paušalizace poplatků za veřejné kopírování, zdražení knihovní licence, což by nově mělo dopad i na univerzitní knihovny, ztížené podmínky administraci užití autorských děl během školní výuky a také možnosti narovnání práv uživatelů youtube – zavedení licence fair use, která je v rozhraní youtube dovolená.

-------------------------------------------------

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovoluji si Vás oslovit ve věci právě projednávaného sněmovního tisku č. 724, kterým se novelizuje autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

Tato novela autorského zákona, jež je vládním návrhem, je novelou transpoziční, která na základě směrnice 2014/26/EU (o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu – především v rozhraní youtube a spotify)  v českém právním řádu detailněji upravuje tzv. kolektivní správu práv. Vedlejším záměrem předkladatele bylo také upravit některé další otázky autorského práva, a to na základě zkušeností z aplikační praxe, které v mnohém souvisejí s kolektivní správou práv, kdy výše zmíněná směrnice není hlavním impulzem pro jejich řešení.

S ohledem na vývoj předkládaného dokumentu, a to jak z pohledu mezirezortního připomínkového řízení, tak z pohledu jeho možných změn v případě předložených pozměňovacích návrhů, Svaz měst a obcí České republiky považuje za důležité upozornit na některá ustanovení, která by v budoucnu mohla významně zatížit nejen státní rozpočet, ale také rozpočty územních a samosprávných celků, rozpočty vysokých škol a dále také ztížit výuku na základních a středních školách.

V současné době existuje několik pozměňovacích návrhů, které se týkají rozmnožování a půjčování děl, užití tradičního lidového díla a také mechanismu schvalování nových ceníků kolektivních správců práv a zvolení vhodného rozhodčího orgánu v případě neshod. Přestože si práce všech poslankyň a poslanců velice vážím, dovolil bych si před třetím čtením sněmovního tisku č. 724 upozornit na dopady přijetí pozměňovacího návrhu A (konkrétně především A1, A3, A7, A16) věnující se otázce rozmnožování a půjčování děl.

Pozměňovací návrh pod písmenem A nejen, že zhoršuje současný stav, který v oblasti kolektivní správy autorských práv panuje, ale dále ani nepřináší kýžené řešení v oblasti transparentnosti, přiměřenosti a dozoru kolektivní správy, jež měla novela autorského zákona zajistit. Naopak tento návrh (A16) navyšuje v případě knihovní licence poplatek za půjčování knih na čtyřnásobek (ze současných 0,50 Kč na 2 Kč, tedy ze současných celkových cca 50 mil. Kč, jež jsou správcům kolektivních práv ročně odváděny, dochází ke zvýšení na 200 mil. Kč ročně!). Toto navýšení ovšem není konečné, neboť v rámci pozměňovacích návrhů jsou předkládány další změny, jež budou mít dopady na veřejný rozpočet. Tyto další dopady nejsou konkrétně známy, neboť návrh A neobsahuje RIA, čili vyčíslení dopadů do veřejného rozpočtu.

Dále pozměňovací návrh A, konkrétně A3, také ruší výjimku z placení autorského poplatku pro knihovny, jež jsou převážně univerzitní a vědecké, což opět přinese nároky na zřizovatele – univerzity a stát, a tedy i státní rozpočet. Namísto osvobození, tedy 0 Kč, by v kombinaci s návrhem A16 měl být kolektivnímu správci nově odváděn poplatek 2 Kč za každou výpůjčku v knihovnách jako je např. Státní Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogickou knihovna Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací nebo např. Knihovna Národního filmového archivu. V současné době se dá pouze odhadovat o jaký obnos v řádech desítek či spíše stovek milionů se bude jednat.

Návrh A (A7) dále ruší navrhovanou rozšířenou kolektivní správu v případě provozování díla a uměleckého výkonu ze zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu a provozování takového záznamu pro účely vzdělávání ve školách, školských zařízeních nebo vysokých školách, což těmto subjektům nepovolí uzavřít s kolektivním správcem práv hromadnou smlouvu, a bude představovat obrovskou administraci pro každou jednotlivou školu – jedná se o zrušení § 97e odst. 4 písmeno l). 

V případě návrhu A1 by dále mělo dojít ke zrušení placení poplatků za rozmnožování děl, které jsou v tuto chvíli výkonové, čili platí se za uskutečněnou kopii, a došlo by k převodu na paušální poplatek za kopírovací stroj. Tato změna s ohledem na výši navrhovaných poplatků způsobí obrovské zvýšení nákladů na provoz veřejných kopírovacích strojů umístěných v prostorách škol, knihoven, archívů, státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, čili opět zvýší nároky na státní rozpočet a rozpočet územních samosprávných celků.

Tato část návrhu (A1) – paušalizace rozmnožování – byla ze své podstaty připomínkována vícero připomínkovými místy, a proto i byla v mezirezortním řízení vypořádána. Ve vládním návrhu zákona je tedy v případě rozmnožování a půjčování děl zachován status quo, tedy výkonová platba s výší plateb, jež jsou přiměřené, což je také jednou z podmínek, které si směrnice 2014/26/EU, jež má být transponována, klade.

Z pohledu Svazu měst a obcí České republiky je v otázce rozmnožování a půjčování děl nejvhodnějším návrhem vládní návrh novely autorského zákona, který nezasahuje jak do knihovní licence a nezvyšuje poplatky za rozmnožování a půjčování děl, čímž nezatěžuje státní rozpočet, rozpočty univerzit a územně samosprávných celků a zachovává výkonové platby, které přiměřené a spravedlivé, čili nenavyšující rozpočet zřizovatelů institucí, jež možnost rozmnožování veřejnosti poskytují.

Kromě výše zmíněných pozměňovacích návrhů, jež představují zvýšené nároky na státní rozpočet, rozpočty univerzit a na rozpočty územně samosprávných celků v řádech stamilionů, jsou zde také pozměňovací návrhy, které doplňují vládní novelu a pokouší se urovnat neuspokojivý stav, který na poli ochrany autorských práv v současné chvíli panuje.

Konkrétně jsou jím návrhy E7, E8 a E10 předkládané panem poslancem Martinem Kolovratníkem a také bod K4 předkládaný panem poslancem Vladimírem Koníčkem. Především v případě pozměňovacího návrhu K4 (pouze K4) bych rád uvedl, že i přes nedoporučující stanovisko výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je právě doplnění autorského zákona v § 31 odst. 1 o další písmeno „d) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely parodie, karikatury nebo parafráze či koláže jako vyjádření svobody projevu,“ právě tím ustanovením, které by mělo v zákoně být, neboť se vztahuje hlavně na  užití kanálu youtube. Nová média, kterým oproti rozhlasovému a televiznímu vysílání dává věková skupina 14 – 40 let přednost, byla jedním z důvodů vzniku směrnice 2014/26/EU, jež reaguje na existenci a způsob užívání těchto kanálů. Tato směrnice je důvodem novelizace autorského zákona. Bod K4 v praxi znamená, že nesjednotíme užívání kanálu youtube a spotify jen do výše poplatků a práv autorů hudebních a audiovizuálních děl, ale také srovnáme práva uživatelů těchto kanálů, kteří celosvětově (mimo ČR) mohou pod pojmem „fair use“ užívat díla tak, jak navrhuje pozměňovací návrh K4.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, za Svaz měst a obcí České republiky bych Vás rád požádal, abyste v otázce rozmnožování a půjčování děl podpořili návrh novely autorského zákona v podobě předložené vládou do parlamentu sněmovní tisk č. 724 (nedoporučujeme tedy pozměňovací návrhy A1, A3, A7 a A16) a dále v případě pozměňovacích návrhů dále podpořili návrh K4 a také návrhy E7, E8 a E10.

  • Více informací o předešlých jednáních o autorském zákoně naleznete zde.
  • Odkaz na sněmovní tisk 724, kde také naleznete veškeré pozměňovací návrhy včetně textu vládního návrhu novely zákona  zde.
  • Tiskové zprávy k tématu jsou zde a zde.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje