Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

07.11.2016 15:47

Autorské poplatky - dopis poslankyním a poslancům PSP ČR

Návrh novely autorského zákona byl vládou předložen do Parlamentu ČR v únoru tohoto roku. Otázka autorských poplatků následně v létě vzbudila nemalý ohlas jak v médiích, tak v Poslanecké sněmovně, a to především z důvodu zvyšování jejich zvyšování ze strany některých kolektivních správců práv. Paradoxně toto zvýšení se vládního návrhu novely autorského zákona týkalo ve své podstatě velmi nepřímo. Dá se předpokládat, že vládní novela tím, že zavádí větší transparentnost a také nové mechanismy v případě řešení konfliktů mezi zúčastněnými subjekty, a to jak mezi nositeli práv a kolektivních práv, tak mezi kolektivními správci a uživateli předmětů ochrany, rozhýbala některé kolektivní správce práv k výraznějšímu zvyšování. Nejednalo se o vysloveně plošné zvyšování poplatků, přesto bylo velmi skokové, mnohdy až o 30%. Na svou obranu kolektivní správci, v tomto případě OSA, uváděli důvod zvyšování srovnání výše poplatků na stejnou úroveň se zahraničími správci.

Během prázdnin proběhlo projednávání vládního návrhu novely autorského zákona garančním výborem, kterému byla nakonec novela před druhým čtením na začátku září 2016 vrácena k novému projednání. Jedním z důvodů byla existence garančním výborem schváleného pozměňovacího návrhu pana poslance Jiřího Zlatušky, jehož návrh ve své podstatě zhoršoval současný stav, ve věci rozmnožování a půjčování děl navyšoval poplatky, rušil výjimky pro zákonem dané instituce a ve svém důsledku navyšoval nároky na státní rozpočet, rozpočet vysokých škol a rozpočet územně samosprávných celků.

Po novém projednání na garančním výboru, jímž je výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, sám autor svůj návrh stáhl a výborem byl pouze doporučen pozměňovací návrh pana poslance Romana Procházky, který ve kterém se objevil doslovný přepis změn v oblasti rozmnožování a půjčování děl, tak jak je navrhoval pan poslanec Zlatuška.

Identický pozměňovací návrh se změnami v systému poplatků v rámci rozmnožování a půjčování děl předložil také poslanec Gazdík. V mezidobí bylo podáno několik dalších pozměňovacích návrhů, které se týkaly především zvyšování poplatků, mechanismu vyjednávání o nových cenících, jejich změnách a také návrhu orgánů, které v případě neshod budou rozhodovat. Přestože si práce všech poslankyň a poslanců velice zážíme, dovolili jsme si před druhým čtením sněmovního tisku č. 724, které proběhne v úterý 8.11.2016, upozornit na výše zmíněné identické pozměňovací návrhy pana poslance Gazdíka a pana poslance Procházky, jež se věnují otázce rozmnožování a půjčování děl, a především upozornit na dopady, jež by jejich přijetí mělo.


Praze dne 7. 11. 2016

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovoluji si Vás oslovit ve věci právě projednávaného sněmovního tisku č. 724, kterým se novelizuje autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

Svaz měst a obcí České republiky považuje za důležité upozornit na vývoj mezirezortního připomínkového řízení a taktéž na projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tato novela, jež je vládním návrhem, je novelou transpoziční, která na základě směrnice 2014/26/EU (o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu)  v českém právním řádu detailněji upravuje tzv. kolektivní správu práv. Dalším záměrem předkladatele bylo také upravit některé další otázky autorského práva, a to na základě zkušeností z aplikační praxe, které v mnohém souvisejí s kolektivní správou práv, kdy výše zmíněná směrnice není hlavním impulzem pro jejich řešení.

Novela autorského zákona, tak jak byla vypořádána v mezirezortním řízení, zcela správně požaduje zajištění dostatečné transparentnosti kolektivních správců práv a efektivních mechanismů pro řešení konfliktů mezi zúčastněnými subjekty, a to jak mezi nositeli práv a kolektivních práv, tak mezi kolektivními správci a uživateli předmětů ochrany.

Návrh novely autorského zákona byl předložen vládou do parlamentu a již jednou byl v rámci druhého čtení přikázán zpět garančnímu výboru. V současné době v rámci poslanecké iniciativy existuje několik pozměňovacích návrhů, které se týkají rozmnožování a půjčování děl a také mechanismu schvalování nových ceníků kolektivních správců práv a rozhodčího orgánu v případě neshod. Přestože si práce všech poslankyň a poslanců velice vážím, dovolil bych si před druhým čtením sněmovního tisku č. 724 upozornit na identické pozměňovací návrhy pana poslance Petra Gazdíka (5055) a pana poslance Romana Procházky (4961), jež se věnující se otázce rozmnožování a půjčování děl.

Oba návrhy zhoršují současný stav, který v oblasti kolektivní správy autorských práv panuje a nepřináší kýžené řešení v oblasti transparentnosti, přiměřenosti a dozoru kolektivní správy, jež měla novela autorského zákona zajistit. Naopak tyto identické návrhy (4961 a 5055) navyšují v případě knihovní licence poplatek za půjčování knih na čtyřnásobek (ze současných 0,50 Kč na 2 Kč, tedy ze současných celkových cca 50 mil. Kč, jež jsou správcům kolektivních práv ročně odváděny, dochází ke zvýšení na 200 mil. Kč ročně!). Toto navýšení ovšem není konečné, neboť v rámci pozměňovacích návrhů pana poslance Gazdíka a Procházky jsou navrhovány další změny, jež budou mít dopady na veřejný rozpočet. Tyto dopady ovšem nejsou nikterak známy, neboť tyto návrhy neobsahují RIA, čili vyčíslení dopadů do veřejného rozpočtu.

Pozměňovací návrhy také ruší výjimku z placení autorského poplatku pro knihovny, jež jsou převážně univerzitní a vědecké, což opět přinese nároky na zřizovatele – univerzity a stát, a tedy i státní rozpočet. Namísto osvobození, tedy 0 Kč, bude kolektivnímu správci nově odváděn poplatek 2 Kč za každou výpůjčku v knihovnách jako je např. Státní Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogickou knihovna Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací nebo např. Knihovna Národního filmového archivu. V současné době se dá pouze odhadovat o jaký obnos v řádech desítek či spíše stovek milionů se bude jednat.>

Návrhy dále ruší vládní novelou zákona navrhovanou rozšířenou kolektivní správu v případě provozování díla a uměleckého výkonu ze zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu a provozování takového záznamu pro účely vzdělávání ve školách, školských zařízeních nebo vysokých školách, což těmto subjektům nepovolí uzavřít s kolektivním správcem práv hromadnou smlouvu, a bude představovat obrovskou administraci pro každou jednotlivou školu – jedná se o zrušení § 97e odst. 4 písmeno l).

V neposlední řadě tyto identické návrhy také ruší placení poplatků za rozmnožování děl, které jsou v tuto chvíli výkonové, čili platí se za uskutečněnou kopii, a převádí ho na paušální poplatek za kopírovací stroj. Tato změna s ohledem na výši navrhovaných poplatků způsobí obrovské zvýšení nákladů na provoz kopírovacích strojů umístěných v prostorách škol, knihoven, archívů, státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, čili opět zvýší nároky státní rozpočet a rozpočet územních samosprávných celků.>

Tato část – paušalizace rozmnožování – byla ze své podstaty připomínkována vícero připomínkovými místy, a proto i byla v mezirezortním řízení vypořádána. Ve vládním návrhu zákona je tedy v případě rozmnožování a půjčování děl zachován status quo, tedy výkonová platba s výší plateb, jež jsou přiměřené.

Problematika jisté administrativní zátěže v podobě odvádění poplatků za uskutečněné kopie, jak je tomu v tuto chvíli, by sice mohla být snížena převodem na paušální platbu za kopírovací stroj, nicméně pouze v případě zachování přiměřené výše poplatků, což je jednou z podmínek směrnice, kterou vládní návrh zákona transponuje.

Kromě výše zmíněných pozměňovacích návrhů pana poslance Gazdíka a pana poslance Procházky, jež představují zvýšené nároky na státní rozpočet, rozpočty univerzit a na rozpočty územně samosprávných celků v řádech sta milionů (v součtu odhadujeme v případě výpůjček a rozmnožování o navýšení cca 400 mil. Kč, jež nově budou každý rok odváděny kolektivním správcům), je zde také pozměňovací návrh paní poslankyně Jany Fischerové (5177), který taktéž navrhuje přechod na paušalizaci poplatků v otázce rozmnožován, nicméně s navrženými výšemi poplatků, jež odpovídají reálnému stavu rozmnožování v institucích, kterých se to týká. Návrh paní poslankyně Fischerové se půjčování děl nevěnuje, tedy zachovává stav, který je uvedený ve vládním návrhu novely zákona a který nenavyšuje nároky na rozpočet státu, územně samosprávných celků, ani vysokých škol.

Z pohledu Svazu měst a obcí České republiky je v otázce rozmnožování a půjčování děl nejvhodnějším návrhem vládní návrh novely autorského zákona, který nezasahuje jak do knihovní licence a nezvyšuje poplatky za rozmnožování a půjčování děl, čímž nezatěžuje státní rozpočet, rozpočty univerzit a územně samosprávných celků, případně návrh paní poslankyně Fischerové, který paušalizuje systém plateb za rozmnožování, ovšem s navrhovanou výší poplatků, které jsou odpovídající současnému stavu, čili nenavyšující rozpočet zřizovatelů institucí, jež možnost rozmnožování veřejnosti poskytují.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, za Svaz měst a obcí České republiky bych Vás rád požádal, abyste v otázce rozmnožování a půjčování děl podpořili návrh novely autorského zákona v podobě předložené vládou do parlamentu sněmovní tisk č. 724, či případě podpory paušalizace poplatků za rozmnožování děl podpořili návrh paní poslankyně Fischerové, jež je publikován pod číslem 5177.

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje