Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

07.02.2013 16:11

Strategie eGovernmentu 2014+ prizmatem samosprávy

Cílem pasportizace je odstranění činností vykonávaných bez zákonného zmocnění či aktuální celospolečenské potřeby. Následně by mělo dojít k odstranění duplicit, přesahů či nejasností v působnostech jednotlivých OVM. V druhé etapě má dojít k vytvoření standardů.

Navazující tématická oblast již zasahuje územní samosprávy. Prioritou této sféry je zavedení procesního modelování agend veřejné správy, které umožňuje jednoznačnou a komplexní identifikaci procesního a nákladového modelu, včetně finančních, personálních či organizačních aspektů výkonu konkrétní agendy. Dalším cílem navrhované Strategie je snížení počtu kategorií obcí dle rozsahu přenesené působnosti a odstranění problémů s členěním statutárních měst. Důraz bude kladen na posílení samosprávných působností obcí základního typu a takového rozsahu decentralizace, který zaručuje vytvoření nezbytných ekonomických, personálních, technických a dalších podmínek pro výkon státní správy. V další etapě, po zavedení výkonových standardů, dojde ke změně financování přeneseného výkonu státní správy.

Druhou oblastí je eGovernment, který Strategie definuje jako kontinuální proces modernizace veřejné správy s využitím vhodných legislativních či nelegislativních opatření, mezi nimiž vévodí postupná elektronizace procesů ve veřejné správě a posílení elektronické komunikace OVM se svými klienty i mezi sebou samými. Dále Strategie uvádí, že nejvýznamnější úspěšně dokončené projekty jako Základní registry, Informační systém datových schránek nebo Czech POINT vytvořily ověřený základ pro následující etapu modernizace veřejné správy, zaměřenou na další zvýšení efektivity, transparentnosti a účelnosti procesů. Nicméně, rovněž uvádí, že revize stávajících projektů je nezbytná, zejména z hlediska nedostatečného zajištění vazeb mezi systémy a zajištění udržitelnosti.      

Jak na Strategii eGovernmentu 2014+ pohlížejí samosprávy

Strategie 2014+ je zaměřena na veřejnou správu jako celek. Nerespektuje dostatečně smíšený model veřejné správy v území, výkon přenesené a samostatné působnosti. Upřednostňuje převážně výkon státní správy a pomíjí potřeby modernizace samosprávných činností prostřednictvím ICT. Vytváří tak převážně podmínky pro plánování státních finančních prostředků i případných dotací ze strukturálních fondů EU v období let 2014 až 2020, na modernizaci státní správy, nikoliv však územní samosprávy.

Budoucí rozvoj eGovernmentu se opírá o revizi založenou na naplňování Registru práv a povinností, který je součástí Základních registrů. Územní samosprávy se však jako orgán veřejné moci přihlašují pouze k působnosti v agendách, které jsou ústředními orgány zaregistrovány (a nezrušeny) a k přihlášení působnosti jsou vázány Ministerstvem vnitra. V případě změn kompetencí na úrovni ústředních orgánů a avizované dezintegraci územní veřejné správy resp. změny v rozsahu přenesené působnosti lze jen obtížně zároveň zafixovat náplň Registru práv a povinností a realizovat plánované změny. Lze tak vyslovit pochybnost o tom, zda bude možné v dohledné době touto cestou dojít k efektivnímu nastavení systému financování výkonu přenesené působnosti. V současné době i díky novým zákonným povinnostem v oblasti eGovernmentu územní samosprávy nesou značnou tíži nákladů ze svých rozpočtů. Potřebnost opatření pro zajištění výkonu státní správy je nezpochybnitelná. Avšak by měla být státem nejen plánována, ale i kompletně financována. Při respektování principu subsidiarity by stát měl pro modernizaci samosprávy vytvářet vhodné podmínky, nikoliv nařizovat pokrok zákonem a pak umožnit samosprávám žádat o dotace ze strukturálních fondů EU s tím, že tak pomůže s financováním implementace, avšak závazek pětileté udržitelnosti dopadá na obecné rozpočty.

Svaz navrhuje, aby byla provedena analýza do jaké míry přinesla regulace a implementace klíčových projektů v minulém období očekávané přínosy z hlediska efektivity a úspor nákladů na výkon veřejné správy jako celku. Budoucí projekty eGovernmentu by měly být rozšířeny o model financování. Ze strany územních samospráv je totiž reálná obava, že modernizace státní správy opět vyvolá nároky na financování z rozpočtů územních samospráv.

 

Mgr. Miroslava Sobková
odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje