Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

07.02.2013 16:11

Strategie eGovernmentu 2014+ prizmatem samosprávy

Cílem pasportizace je odstranění činností vykonávaných bez zákonného zmocnění či aktuální celospolečenské potřeby. Následně by mělo dojít k odstranění duplicit, přesahů či nejasností v působnostech jednotlivých OVM. V druhé etapě má dojít k vytvoření standardů.

Navazující tématická oblast již zasahuje územní samosprávy. Prioritou této sféry je zavedení procesního modelování agend veřejné správy, které umožňuje jednoznačnou a komplexní identifikaci procesního a nákladového modelu, včetně finančních, personálních či organizačních aspektů výkonu konkrétní agendy. Dalším cílem navrhované Strategie je snížení počtu kategorií obcí dle rozsahu přenesené působnosti a odstranění problémů s členěním statutárních měst. Důraz bude kladen na posílení samosprávných působností obcí základního typu a takového rozsahu decentralizace, který zaručuje vytvoření nezbytných ekonomických, personálních, technických a dalších podmínek pro výkon státní správy. V další etapě, po zavedení výkonových standardů, dojde ke změně financování přeneseného výkonu státní správy.

Druhou oblastí je eGovernment, který Strategie definuje jako kontinuální proces modernizace veřejné správy s využitím vhodných legislativních či nelegislativních opatření, mezi nimiž vévodí postupná elektronizace procesů ve veřejné správě a posílení elektronické komunikace OVM se svými klienty i mezi sebou samými. Dále Strategie uvádí, že nejvýznamnější úspěšně dokončené projekty jako Základní registry, Informační systém datových schránek nebo Czech POINT vytvořily ověřený základ pro následující etapu modernizace veřejné správy, zaměřenou na další zvýšení efektivity, transparentnosti a účelnosti procesů. Nicméně, rovněž uvádí, že revize stávajících projektů je nezbytná, zejména z hlediska nedostatečného zajištění vazeb mezi systémy a zajištění udržitelnosti.      

Jak na Strategii eGovernmentu 2014+ pohlížejí samosprávy

Strategie 2014+ je zaměřena na veřejnou správu jako celek. Nerespektuje dostatečně smíšený model veřejné správy v území, výkon přenesené a samostatné působnosti. Upřednostňuje převážně výkon státní správy a pomíjí potřeby modernizace samosprávných činností prostřednictvím ICT. Vytváří tak převážně podmínky pro plánování státních finančních prostředků i případných dotací ze strukturálních fondů EU v období let 2014 až 2020, na modernizaci státní správy, nikoliv však územní samosprávy.

Budoucí rozvoj eGovernmentu se opírá o revizi založenou na naplňování Registru práv a povinností, který je součástí Základních registrů. Územní samosprávy se však jako orgán veřejné moci přihlašují pouze k působnosti v agendách, které jsou ústředními orgány zaregistrovány (a nezrušeny) a k přihlášení působnosti jsou vázány Ministerstvem vnitra. V případě změn kompetencí na úrovni ústředních orgánů a avizované dezintegraci územní veřejné správy resp. změny v rozsahu přenesené působnosti lze jen obtížně zároveň zafixovat náplň Registru práv a povinností a realizovat plánované změny. Lze tak vyslovit pochybnost o tom, zda bude možné v dohledné době touto cestou dojít k efektivnímu nastavení systému financování výkonu přenesené působnosti. V současné době i díky novým zákonným povinnostem v oblasti eGovernmentu územní samosprávy nesou značnou tíži nákladů ze svých rozpočtů. Potřebnost opatření pro zajištění výkonu státní správy je nezpochybnitelná. Avšak by měla být státem nejen plánována, ale i kompletně financována. Při respektování principu subsidiarity by stát měl pro modernizaci samosprávy vytvářet vhodné podmínky, nikoliv nařizovat pokrok zákonem a pak umožnit samosprávám žádat o dotace ze strukturálních fondů EU s tím, že tak pomůže s financováním implementace, avšak závazek pětileté udržitelnosti dopadá na obecné rozpočty.

Svaz navrhuje, aby byla provedena analýza do jaké míry přinesla regulace a implementace klíčových projektů v minulém období očekávané přínosy z hlediska efektivity a úspor nákladů na výkon veřejné správy jako celku. Budoucí projekty eGovernmentu by měly být rozšířeny o model financování. Ze strany územních samospráv je totiž reálná obava, že modernizace státní správy opět vyvolá nároky na financování z rozpočtů územních samospráv.

 

Mgr. Miroslava Sobková
odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje