Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 676
NE NE 102
NEVÍM NEVÍM 91

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

29.03.2017 09:37

Ochrana osobních údajů a informační systémy

 Evropská unie přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které mnoho povinností v oblasti ochrany osobních údajů upřesňuje nebo rozšiřuje. Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) nabyde účinnosti 25. května 2018. Je přímo účinné, transpozice do národních zákonů není potřebná, jde tedy o bezprostředně aplikovatelný právní předpis.  Nařízení svojí povahou zavádí jednotný režim pro všechny členské státy. Významnou úlohu v této oblasti, na úrovni EU, bude mít nově vzniklý Sbor pro ochranu osobních údajů, který bude vydávat pokyny, doporučení a předávat osvědčené postupy.

 

Rozšíření osobních údajů, které budou chráněny

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace, na základě kterých, lze určitou osobu identifikovat přímo nebo nepřímo. Mezi chráněné osobní údaje tedy budou náležet např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor např. IP adresa, cookies nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby.  

Zvláštní kategorii představují údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci. Při zpracování těchto údajů budou kladeny vyšší nároky na formu a zachycení souhlasu než u zpracování ostatních údajů. Nařízení totiž žádným způsobem nedefinuje „výslovný souhlas“.

 

Správce, zpracovatel osobních údajů a nové povinnosti v rámci informačních systémů

Všechny veřejnoprávní (i soukromoprávní) subjekty, při jejichž činnosti dochází k nakládání s osobními údaji musí do dvou let přizpůsobit svoje informační systémy tak, aby vyhovovaly novým požadavkům na ochranu osobních údajů. Tento požadavek dopadá stejně jak na zpracování osobních údajů v přenesené působnosti, tak i samostatné působnosti. Mnoho stávajících povinností v oblasti ochrany osobních údajů, bylo změněno a přibyly k nim nové povinnosti, které především posilují práva subjektů údajů a jeho postavení vůči správcům osobních údajů. Rozšiřují se nástroje vedoucí k větší odpovědnosti správce např. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, vytváření etických kodexů, stanovení závazných politik v oblasti ochrany osobních údajů, jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, povinnost poskytnout informace subjektu údajů. Mezi informace, které správce povinně poskytne náleží zejména identifikační a kontaktní údaje, včetně kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování a právní základ pro zpracování údajů, případné příjemce a případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země. Nejdůležitější však je informování subjektu údajů o tom, že svůj souhlas může kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Práva subjektů údajů

V případě, kdy si fyzická osoba nepřeje, aby byly její osobní údaje dále zpracovávány, je v nařízení stanoveno, její právo „být zapomenut“, což znamená, že správce, který osobní údaje zveřejnil musí informovat další správce, kteří tyto údaje zpracovávají, aby vymazali veškeré odkazy na dané osobní údaje či jejich kopie nebo replikace. Plnění této povinnosti bude velmi složité a nákladné. Nařízení také zakotvuje právo na přenositelnost údajů, čímž se má zajistit snadnější převádění osobních údajů mezi různými poskytovateli služeb. Subjekt údajů má také právo být informován o neoprávněném přístupu ke svým údajům. Tato práva budou muset správci nejen zajistit, ale i doložit. Nařízení také ukládá správcům povinnost přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň ochrany osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“) plní funkci koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele a současně plní funkci „styčného důstojníka“ pro komunikaci s dozorovými úřady. Nařízení stanoví povinnost jmenovat pověřence. Zpracovatel může toto místo obsadit svým zaměstnancem nebo externě spolupracující osobou. Úkolem pověřence je mj. sledování souladu vnitřní praxe s právní úpravou ochrany osobních údajů. Zpracovateli také vyplývá povinnost zajistit pověřenci zdroje nezbytné k plnění jeho úkolů např. odpovídající finanční ohodnocení. Kvalifikace pověřence není v nařízení blíže specifikována.

Sankce za porušení povinností uložených nařízením je stanovena až do výše 20 000 000 EUR, pokud se bude jednat o podnik až do výše 4% celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok. 

 

Mgr. Miroslava Sobková
Legislativně právní sekce

 

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

19. února 2019 09:00-14:00

51. Den malých obcí

Praha
20. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Kraji Vysočina

Hotel Gustav Mahrel, Křížová 4, Jihlava
 
21. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihočeském kraji

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2
 
21. února 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
25. - 26. února 2019

Konference Ostrovy života

Brno

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje