Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

21.08.2017 10:04

Novinky pro ZŠ, MŠ a školská zařízení od 1.7.2017

Zápisem do registru orgánů veřejné moci (dále jen OVM) se školy (MŠ, ZŠ a školská zařízení) staly od 1.7.2017 OVM na základě zákona č. 111/2009 Sb. O základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Katalog OVM, kde si je danou skutečnost možno ověřit je veřejně dostupný zde: https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-ovm

Uveřejněním postupu pro školy, školky a školská zařízení na stránkách Správy základních registrů dne 30.6.2017, který je dostupný na odkazu http://www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti/postup-skol-a-skolskych-zarizeni-pro-aktivaci-datovych, vzniká výše zmíněným organizacím povinnost:

  • Zřízení účtu lokálního administrátora Czech Pointu
  • Zřízení přístupu do JIP (jednotný identitní prostor)/KAAS (katalog autentizačních a autorizačních služeb)
  • Zřízení přístupu do AIS RPP (agendový informační systém registru práv a povinností)
  • Zřízení přístupu do Czech Pointu  

Po přihlášení do JIP/KAAS je patrné, že školy a školská zařízení budou do budoucna muset ověřovat údaje v základních registrech, ohlašovat působnost v agendě základních registrů, budou mít k dispozici obchodní rejstřík a konverzi z moci úřední.

 

Po přihlášení do AIS RPP mají organizace dostupnou totožnou nabídku jako každý úřad. Budou tedy uvádět počty osob k jednotlivým činnostním rolím za svou organizaci.

 

 

Od 1.7.2017 mají školy, školky a školská zařízení rovněž povinnost mít datovou schránku. Datová schránka bude zřízena automaticky a bude typu OVM. Pokud škola již datovou schránku má, bude změněn její typ. K technické změně v prostředí mojedatovaschranka.cz dojde, dle informací dostupných zde: https://www.datoveschranky.info/-/zmeny-v-aplikacnim-rozhrani-isds, dne 9. – 10. září 2017. Pro všechny nové OVM to znamená povinnost komunikovat prostřednictvím datové schránky se všemi ostatními OVM, pokud to povaha zasílaných dokumentů umožňuje. Toto platí také směrem k právnickým osobám a fyzickým osobám, které mají datové schránky zřízeny dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Další povinností je nutnost vedení elektronické spisové služby např. k tomuto tématu zpracoval Archív města Ostravy metodiku, co by každá organizace, která má výjimku dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, musela splnit, kdyby chtěla vést spisovou službu v listinné podobě. Z této metodiky jednoznačně vyplývá doporučení vést spisovou službu elektronicky.

Se zákonem č. 499/2004 Sb.  O archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů souvisí také povinnost OVM, mít příslušným archívem odsouhlasený spisový řád a spisový plán, který musí reflektovat aktuální znění Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb (dále NSESSS). Novela NSESSS je účinná od 4.7.2017 a je dostupná zde: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx .

Nejen z NSESSS, ale také z nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) vyplývají povinnosti pro OVM mít zřízené kvalifikované elektronické podpisy, značky organizace (po ukončení přechodného období tzv. pečetě organizace), časových razítek a z důvodu přihlašování ke službám dostupným v Czech Pointu také komerční certifikát.

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou školy a školky správním orgánem a mají tedy povinnost zřizovat úřední desku, a to i elektronicky. Jsme si vědomi toho, že to může být pro malé organizace určitá komplikace, doporučujeme projednat s příslušnými magistráty nebo obcí s rozšířenou působností, vést úřední desku u nich. Lze sjednat na základě veřejnoprávní smlouvy. Školy a školky by tak na svých webových stránkách měly pouze odkaz na úřední desku příslušného magistrátu nebo obce s rozšířenou působností a dokumenty k vyvěšení by zasílaly prostřednictvím datové schránky. Školám a školkám takto odpadnou starosti s vyvěšováním dokumentů na žádost jiných OVM, evidencí, hlídáním termínů vyvěšení a sejmutí apod.

 

Zpracovala Ing. Pavlína Durasová, členka KISMO

 

 
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. května 2018

Seminář "Chytré a udržitelné město"

Praha
24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje