Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 211
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 45
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

06.04.2010 14:17

Memorandum k rozvoji eGovernmentu v území

Zavádění eGovernmentu jako nástroje pro modernizaci veřejné správy s využitím informačních a komunikačních technologií je v posledních letech významnou aktivitou, při níž je spolupráce státu a samospráv klíčovým předpokladem.

Stát vytváří legislativní podmínky a stanovuje základní strategii (tzv. Smart Administration, resp. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, dále Strategie rozvoje služeb pro informační společnost). V současném období 2007-2013 rovněž obhospodařuje příslušné dotační tituly ze strukturálních fondů EU - Integrovaný operační program (IOP) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Koordinace je zajišťována Ministerstvem vnitra ČR, resp. jeho různými útvary. Strategie pro veřejnou správu byla vytvářena z centrálního pohledu. Aktivita samospráv se předpokládala především v zajištění součinnosti při realizaci záměrů státu. Roli akčního plánu pro samosprávy měl dokument ministerstva vnitra „Strategie implementace eGovernmentu v území“ z konce r. 2008. Ten je však již zastaralý a jeho aktualizace není současnou prioritou. V současné době se objevují nejasnosti z hlediska vypisování dalších výzev pro samosprávy, nejednotné informace ze strany odpovědných orgánů, případně termínové nesoulady pro řešení na úrovni krajů a obcí, resp. obcí s rozšířenou působností (Výzvy č. 06 a č. 08 IOP). V souvislosti se zaváděním datových schránek a terminálů CZECH Point se opakovaně projevily dlouhodobě neřešené problémy nekompatibility systémů agend některých resortů (MPSV, MPO) s elektronickými spisovými službami obcí s rozšířenou působností.
 
Města a obce(ale i kraje) považují priority státu v řešení problémů na centrální úrovni v oblasti eGovernmentu a informační společnosti za důležité, neboť vytvářejí nezbytný rámec pro efektivní administrativu. Nicméně, samosprávy vykonávají řadu dalších činností, u nichž je namístě využití ICT, např. správa a rozvoj území, doprava, životní prostředí, vzdělávání, sociální a zdravotní péče. Samosprávy jsou zároveň v každodenním přímém styku s občany, a to nejenom při vyřizování úředních záležitostí (eParticipace, eDemokracie). Usilují proto o širší pohled na danou problematiku a podporu státu při jejím řešení. Další kroky by se neměly obejít bez důkladnější analýzy potřeb samospráv, pojaté v obecnějším kontextu, než projektů v rámci IOP a OPLZZ limitované svými pravidly i objemem financí. Je žádoucí, aby samosprávy nenesly finanční spoluúčast na řešení funkčních agend státu. Naopak, je třeba usilovat o využití prostředků z rozpočtu státu i fondů EU také pro individuální aktivity a projekty měst a obcí. Stejně tak je žádoucí větší iniciativa a podpora při propagaci příkladů dobré praxe (best practices) a výměně zkušeností s městy a obcemi, jak v ČR, tak v jiných zemích EU. Samozřejmostí by mělo být respektování principů subsidiarity a partnerství, strategické plánování na základě analýz, jasné určení odpovědností a průběžná otevřená komunikace. Modely dobrovolné, efektivní a funkční spolupráce mezi státem a samosprávami by pak měly být aplikovány i mezi různými úrovněmi samospráv (kraje, obce III., II., a I. typu) – např. při tvorbě technologických center, tvorbě vzdáleně spravovaných aplikací a služeb (tzv. hosting), zajišťování vzniku a správy dat apod.
 
Uvedenými otázkami eGovernmentu a informační společnosti se intenzivně zabývá Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále KISMO). Usiluje o komunikaci s příslušnými centrálními orgány, zejména prostřednictvím korespondence s MV ČR a účasti zástupců MV ČR na jednání komise. Připomínkuje rovněž návrhy zákonů, koncepcí a výzev IOP a OPLZZ. Zároveň sleduje praktické dopady a zkušenosti na úrovni měst a obcí, zajišťuje přenos informací v rámci ČR i EU. Úzce spolupracuje s obdobnou odbornou komisí Asociace krajů ČR a Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. Na mezinárodní úrovni pak především s Pracovní skupinou pro eGovernment a informační společnost Rady evropských municipalit a regionů (CEMR). V těchto činnostech je žádoucí dále pokračovat, a to v úzké součinnosti s dalšími orgány Svazu.
Aktuální cíle Svazu v dané oblasti jsou:
 

·        Posílení role Svazu při jednání se státem v předmětné oblasti. Ustavení (obnova) řídících i odborných, průběžně fungujících, pracovních platforem. Zajištění efektivní podpory pro řídící (politickou) platformu ze strany odborného zázemí Svazu (KISMO či další externí konzultace).

·        Fixování principů rozvoje informační společnosti a eGovernmentu v účinné spolupráci státu a samospráv. Zvýšení podpory (metodické i finanční) ze strany státu pro koncepty rozvoje informační společnosti na úrovni samospráv, a to i s ohledem na celou šíři otázek územní samosprávy. Na základě širší analýzy pak stanovit strategii a plán dalšího postupu.

·        Nalezení dalších možných zdrojů financování i pro individuální projekty měst a obcí. Včasné rozpoznání a eliminace rizik z hlediska dopadů některých aktivit státu na samosprávy a jejich rozpočty (pětiletá udržitelnost provozu projektů podpořených ze strukturálních fondů).

·        Posílit přenos informací a zkušeností zahraničních samospráv a jejich asociací v dané problematice, zejména v rámci EU. Včetně inspirativních námětů, modelů spolupráce se státem, financování apod. (např. Rakousko, Nizozemsko, skandinávské země apod.). Využít koncepty uplatňované ve městech a obcích (Digital Local Agenda, Smart Cities, Intelligent Communities).

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje