Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 99
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 20
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

06.04.2010 14:17

Memorandum k rozvoji eGovernmentu v území

Zavádění eGovernmentu jako nástroje pro modernizaci veřejné správy s využitím informačních a komunikačních technologií je v posledních letech významnou aktivitou, při níž je spolupráce státu a samospráv klíčovým předpokladem.

Stát vytváří legislativní podmínky a stanovuje základní strategii (tzv. Smart Administration, resp. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, dále Strategie rozvoje služeb pro informační společnost). V současném období 2007-2013 rovněž obhospodařuje příslušné dotační tituly ze strukturálních fondů EU - Integrovaný operační program (IOP) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Koordinace je zajišťována Ministerstvem vnitra ČR, resp. jeho různými útvary. Strategie pro veřejnou správu byla vytvářena z centrálního pohledu. Aktivita samospráv se předpokládala především v zajištění součinnosti při realizaci záměrů státu. Roli akčního plánu pro samosprávy měl dokument ministerstva vnitra „Strategie implementace eGovernmentu v území“ z konce r. 2008. Ten je však již zastaralý a jeho aktualizace není současnou prioritou. V současné době se objevují nejasnosti z hlediska vypisování dalších výzev pro samosprávy, nejednotné informace ze strany odpovědných orgánů, případně termínové nesoulady pro řešení na úrovni krajů a obcí, resp. obcí s rozšířenou působností (Výzvy č. 06 a č. 08 IOP). V souvislosti se zaváděním datových schránek a terminálů CZECH Point se opakovaně projevily dlouhodobě neřešené problémy nekompatibility systémů agend některých resortů (MPSV, MPO) s elektronickými spisovými službami obcí s rozšířenou působností.
 
Města a obce(ale i kraje) považují priority státu v řešení problémů na centrální úrovni v oblasti eGovernmentu a informační společnosti za důležité, neboť vytvářejí nezbytný rámec pro efektivní administrativu. Nicméně, samosprávy vykonávají řadu dalších činností, u nichž je namístě využití ICT, např. správa a rozvoj území, doprava, životní prostředí, vzdělávání, sociální a zdravotní péče. Samosprávy jsou zároveň v každodenním přímém styku s občany, a to nejenom při vyřizování úředních záležitostí (eParticipace, eDemokracie). Usilují proto o širší pohled na danou problematiku a podporu státu při jejím řešení. Další kroky by se neměly obejít bez důkladnější analýzy potřeb samospráv, pojaté v obecnějším kontextu, než projektů v rámci IOP a OPLZZ limitované svými pravidly i objemem financí. Je žádoucí, aby samosprávy nenesly finanční spoluúčast na řešení funkčních agend státu. Naopak, je třeba usilovat o využití prostředků z rozpočtu státu i fondů EU také pro individuální aktivity a projekty měst a obcí. Stejně tak je žádoucí větší iniciativa a podpora při propagaci příkladů dobré praxe (best practices) a výměně zkušeností s městy a obcemi, jak v ČR, tak v jiných zemích EU. Samozřejmostí by mělo být respektování principů subsidiarity a partnerství, strategické plánování na základě analýz, jasné určení odpovědností a průběžná otevřená komunikace. Modely dobrovolné, efektivní a funkční spolupráce mezi státem a samosprávami by pak měly být aplikovány i mezi různými úrovněmi samospráv (kraje, obce III., II., a I. typu) – např. při tvorbě technologických center, tvorbě vzdáleně spravovaných aplikací a služeb (tzv. hosting), zajišťování vzniku a správy dat apod.
 
Uvedenými otázkami eGovernmentu a informační společnosti se intenzivně zabývá Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále KISMO). Usiluje o komunikaci s příslušnými centrálními orgány, zejména prostřednictvím korespondence s MV ČR a účasti zástupců MV ČR na jednání komise. Připomínkuje rovněž návrhy zákonů, koncepcí a výzev IOP a OPLZZ. Zároveň sleduje praktické dopady a zkušenosti na úrovni měst a obcí, zajišťuje přenos informací v rámci ČR i EU. Úzce spolupracuje s obdobnou odbornou komisí Asociace krajů ČR a Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. Na mezinárodní úrovni pak především s Pracovní skupinou pro eGovernment a informační společnost Rady evropských municipalit a regionů (CEMR). V těchto činnostech je žádoucí dále pokračovat, a to v úzké součinnosti s dalšími orgány Svazu.
Aktuální cíle Svazu v dané oblasti jsou:
 

·        Posílení role Svazu při jednání se státem v předmětné oblasti. Ustavení (obnova) řídících i odborných, průběžně fungujících, pracovních platforem. Zajištění efektivní podpory pro řídící (politickou) platformu ze strany odborného zázemí Svazu (KISMO či další externí konzultace).

·        Fixování principů rozvoje informační společnosti a eGovernmentu v účinné spolupráci státu a samospráv. Zvýšení podpory (metodické i finanční) ze strany státu pro koncepty rozvoje informační společnosti na úrovni samospráv, a to i s ohledem na celou šíři otázek územní samosprávy. Na základě širší analýzy pak stanovit strategii a plán dalšího postupu.

·        Nalezení dalších možných zdrojů financování i pro individuální projekty měst a obcí. Včasné rozpoznání a eliminace rizik z hlediska dopadů některých aktivit státu na samosprávy a jejich rozpočty (pětiletá udržitelnost provozu projektů podpořených ze strukturálních fondů).

·        Posílit přenos informací a zkušeností zahraničních samospráv a jejich asociací v dané problematice, zejména v rámci EU. Včetně inspirativních námětů, modelů spolupráce se státem, financování apod. (např. Rakousko, Nizozemsko, skandinávské země apod.). Využít koncepty uplatňované ve městech a obcích (Digital Local Agenda, Smart Cities, Intelligent Communities).

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje