Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

30.04.2010 11:53

Informatika a eGovernment ve městech a obcích – jedno z témat dubnové konference ISSS 2010 v Hradci Králové

Ve dnech 12. - 13. dubna se konferenční centrum Aldis v Hradci Králové již po třinácté zcela zaplnilo odborníky na uplatňování informačních technologií ve veřejné správě a představiteli státních institucí, krajů i měst a obcí. Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě, ISSS 2010, byla opět příležitostí nejen bilancovat, co se povedlo, co se daří méně a jak dál s eGovernmentem. Samozřejmě také příležitostí k zamyšlení, co mohou samosprávy očekávat od státu, jak jsou naplňována očekávání a jak se můžeme inspirovat u jiných.

 Skutečnost, že jde o téma hýbající veřejnou správou, potvrdila tradiční účast více než 2 tisíc lidí. Při plenárním zahájení se všem z úst čelných představitelů politických stran i ministerstev dostalo ujištění, že jde o téma významné a relativně nekonfliktní pro všechny politické strany, zakomponované do volebních programů. Dále že souvisí s efektivností, znalostní ekonomikou i transparentností při veřejných zakázkách. Samozřejmě vše v zájmu občana. Všeobecné pochvaly si zasloužil projekt Czech POINT, který je na mnoha obcích uveden do praxe. Diskuse proběhla k datovým schránkám. Tzv. základní registry se staly mottem pro rok 2010. Na zahájení vystoupil i předseda Svazu Oldřich Vlasák, který mj. uvedl: „Zhruba 70 procent legislativy je implementováno prostřednictvím radnic obcí a měst. Jejich propojení s kraji a úřady státu není dosud optimální. Je to nesmírně důležité téma. Vzájemné kompatibilitě systémů bychom se měli více věnovat. Zároveň musí docházet k větší efektivitě využití prostředků“. Dále zmínil význam Integrovaných plánů rozvoje měst a inovační kroky domovského města Hradec Králové.
 
Vlastní program zahrnoval širokou škálu témat ve vztahu k informačním technologiím ve veřejné správě. Od záměrů státu a aktuálních otázek eGovernmentu z pohledu MV ČR, datové schránky a základní registry. Dále přes komunikační infrastrukturu, bezpečnost systémů, elektronické spisové služby a archivaci dokumentů, vzdělávání, zdravotnictví, dopravu, životní prostředí, turismus, geoinformace a strukturální fondy. Až po témata určená především samosprávám, tedy informatizace samospráv a technologická centra. Nechyběla zahraniční dimenze zaměřená na partnery z Visegradské čtyřky. Zájemci naleznou veškeré prezentace a audiozáznamy hlavních vystoupení na webových stránkách konference www.isss.cz.
 
Na slavnostním večeru konference tradičně došlo i na oceňování příkladů dobré praxe v rámci soutěží webových stránek měst a obcí Zlatý erb, EuroCrest, ale také dalších soutěží jako Český zavináč, JuniorErb, a Biblioweb. O tom, které z obcí byly letos ve Zlatém erbu úspěšné a obdržely ocenění mj. z rukou Dana Jiránka, primátora Kladna a člena předsednictva Svazu, se dočtete v samostatném příspěvku na str. xx.
 
Komise pro informatiku Svazu (KISMO) iniciovala setkání s poslanci PSP ČR, které se uskutečnilo na sklonku prvního konferenčního dne. Jednání se zúčastnili Tom Zajíček, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Ing. Jaroslav Krupka, předseda podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy, a RNDr. Vladimír Koníček, předseda Kontrolního výboru. Na schůzku se dostavili rovněž představitelé MV ČR v čele s Ing. Jaroslavem Chýlkem, náměstkem ministra vnitra a členové Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatizaci veřejné správy. V diskusi řízené členem KISMO Ing. Cyrilem Čapkou zazněly otázky k dalšímu institucionálnímu zakotvení problematiky eGovernmentu v příští vládě po květnových volbách a očekávanému dopadu na obce, problémům s kofinancováním a udržitelností projektů podaných na základě centrálně připravených výzev v IOP, pohledu samospráv na eGovernment při správě a rozvoji území i námětům pro přípravu a úpravy zákonů k diskutované problematice v novém složení sněmovny. Zástupci ministerstva vnitra si vyslechli kritiku nedostatečné komunikace se samosprávami při přípravě koncepcí i výzev a přislíbili zajistit opatření ke zlepšení.
 
KISMO spolupracovalo rovněž se zástupci města Kladno na úterním programovém bloku věnovaném technologickým centrům obcí s rozšířenou působností, tedy tématu aktuálnímu díky výzvě č. 06 IOP. Mgr. Hynek Steska, předseda KISMO, měl možnost velmi krátce představit činnost Komise, vznik Memoranda pro rozvoj eGovernmentu v území a vyzval další města a obce ke spolupráci. Kromě Kladna prezentoval své zkušenosti i Děčín, obě města aktivní v KISMO. V bloku vystoupili zástupci ministerstva vnitra odpovědní za IOP. Problém nedostatku informací shora a komunikace se samosprávami byl opět terčem všeobecné kritiky ze strany přítomných zástupců měst a obcí. Na přetřes se dostala i příprava do té doby pro města a obce tajuplné výzvy č. 09 určené pouze statutárním městům (pozn. aut.: výzva oficiálně zveřejněna po konferenci, 15. 4. 2010, viz http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/iop). Jan Havránek, ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR, přislíbil účast na příštím květnovém jednání KISMO k širší diskusi nad otevřenými otázkami.
Zástupci KISMO měli také možnost představit stanovisko Svazu k problematice geoinformatiky a digitálních dat o území. Stalo se tak v úterním tematickém bloku pro geoinformační politiku státu, který se nesl ve znamení připravovaného projektu MV ČR Digitální mapa veřejné správy a Registru územní identifikace, adres a nemovitostí v gesci ČÚZK.
 
Co říci závěrem? V supervolebním roce, který je zároveň ve znamení všeobecného nedostatku financí, se obtížně plánuje cokoliv, tedy i další rozvoj eGovernmentu. Nicméně, určitá shoda v politickém spektru dává naději. Neměli bychom bez důkladného uvážení čerpat dotace z fondů EU na věci, které jsou nalinkovány shora, bez důkladné diskuse, analýzy skutečných potřeb samospráv a bez aktualizované koncepce pro implementaci eGovernmentu v území. Jde i o závazky pro budoucí rozpočty samospráv. Řadu věcí lze jistě dělat lépe, zejména pokud jde o vstřícnost, komunikaci a uplatňování principu partnerství v praxi. Věřme, že snaha o znovuvzkříšení Rady vlády pro informační společnost se zastoupením Svazu, spolu s konferenčními přísliby zástupců státu a respektováním Memoranda Svazu pro rozvoj eGovernmentu v území, bude pro města a obce účinným krokem správným směrem.
 
Jaroslav Šolc
člen Komise pro informatiku
 

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje