Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1007
NE NE 163
NEVÍM NEVÍM 165

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

30.04.2010 11:53

Informatika a eGovernment ve městech a obcích – jedno z témat dubnové konference ISSS 2010 v Hradci Králové

Ve dnech 12. - 13. dubna se konferenční centrum Aldis v Hradci Králové již po třinácté zcela zaplnilo odborníky na uplatňování informačních technologií ve veřejné správě a představiteli státních institucí, krajů i měst a obcí. Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě, ISSS 2010, byla opět příležitostí nejen bilancovat, co se povedlo, co se daří méně a jak dál s eGovernmentem. Samozřejmě také příležitostí k zamyšlení, co mohou samosprávy očekávat od státu, jak jsou naplňována očekávání a jak se můžeme inspirovat u jiných.

 Skutečnost, že jde o téma hýbající veřejnou správou, potvrdila tradiční účast více než 2 tisíc lidí. Při plenárním zahájení se všem z úst čelných představitelů politických stran i ministerstev dostalo ujištění, že jde o téma významné a relativně nekonfliktní pro všechny politické strany, zakomponované do volebních programů. Dále že souvisí s efektivností, znalostní ekonomikou i transparentností při veřejných zakázkách. Samozřejmě vše v zájmu občana. Všeobecné pochvaly si zasloužil projekt Czech POINT, který je na mnoha obcích uveden do praxe. Diskuse proběhla k datovým schránkám. Tzv. základní registry se staly mottem pro rok 2010. Na zahájení vystoupil i předseda Svazu Oldřich Vlasák, který mj. uvedl: „Zhruba 70 procent legislativy je implementováno prostřednictvím radnic obcí a měst. Jejich propojení s kraji a úřady státu není dosud optimální. Je to nesmírně důležité téma. Vzájemné kompatibilitě systémů bychom se měli více věnovat. Zároveň musí docházet k větší efektivitě využití prostředků“. Dále zmínil význam Integrovaných plánů rozvoje měst a inovační kroky domovského města Hradec Králové.
 
Vlastní program zahrnoval širokou škálu témat ve vztahu k informačním technologiím ve veřejné správě. Od záměrů státu a aktuálních otázek eGovernmentu z pohledu MV ČR, datové schránky a základní registry. Dále přes komunikační infrastrukturu, bezpečnost systémů, elektronické spisové služby a archivaci dokumentů, vzdělávání, zdravotnictví, dopravu, životní prostředí, turismus, geoinformace a strukturální fondy. Až po témata určená především samosprávám, tedy informatizace samospráv a technologická centra. Nechyběla zahraniční dimenze zaměřená na partnery z Visegradské čtyřky. Zájemci naleznou veškeré prezentace a audiozáznamy hlavních vystoupení na webových stránkách konference www.isss.cz.
 
Na slavnostním večeru konference tradičně došlo i na oceňování příkladů dobré praxe v rámci soutěží webových stránek měst a obcí Zlatý erb, EuroCrest, ale také dalších soutěží jako Český zavináč, JuniorErb, a Biblioweb. O tom, které z obcí byly letos ve Zlatém erbu úspěšné a obdržely ocenění mj. z rukou Dana Jiránka, primátora Kladna a člena předsednictva Svazu, se dočtete v samostatném příspěvku na str. xx.
 
Komise pro informatiku Svazu (KISMO) iniciovala setkání s poslanci PSP ČR, které se uskutečnilo na sklonku prvního konferenčního dne. Jednání se zúčastnili Tom Zajíček, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Ing. Jaroslav Krupka, předseda podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy, a RNDr. Vladimír Koníček, předseda Kontrolního výboru. Na schůzku se dostavili rovněž představitelé MV ČR v čele s Ing. Jaroslavem Chýlkem, náměstkem ministra vnitra a členové Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatizaci veřejné správy. V diskusi řízené členem KISMO Ing. Cyrilem Čapkou zazněly otázky k dalšímu institucionálnímu zakotvení problematiky eGovernmentu v příští vládě po květnových volbách a očekávanému dopadu na obce, problémům s kofinancováním a udržitelností projektů podaných na základě centrálně připravených výzev v IOP, pohledu samospráv na eGovernment při správě a rozvoji území i námětům pro přípravu a úpravy zákonů k diskutované problematice v novém složení sněmovny. Zástupci ministerstva vnitra si vyslechli kritiku nedostatečné komunikace se samosprávami při přípravě koncepcí i výzev a přislíbili zajistit opatření ke zlepšení.
 
KISMO spolupracovalo rovněž se zástupci města Kladno na úterním programovém bloku věnovaném technologickým centrům obcí s rozšířenou působností, tedy tématu aktuálnímu díky výzvě č. 06 IOP. Mgr. Hynek Steska, předseda KISMO, měl možnost velmi krátce představit činnost Komise, vznik Memoranda pro rozvoj eGovernmentu v území a vyzval další města a obce ke spolupráci. Kromě Kladna prezentoval své zkušenosti i Děčín, obě města aktivní v KISMO. V bloku vystoupili zástupci ministerstva vnitra odpovědní za IOP. Problém nedostatku informací shora a komunikace se samosprávami byl opět terčem všeobecné kritiky ze strany přítomných zástupců měst a obcí. Na přetřes se dostala i příprava do té doby pro města a obce tajuplné výzvy č. 09 určené pouze statutárním městům (pozn. aut.: výzva oficiálně zveřejněna po konferenci, 15. 4. 2010, viz http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/iop). Jan Havránek, ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR, přislíbil účast na příštím květnovém jednání KISMO k širší diskusi nad otevřenými otázkami.
Zástupci KISMO měli také možnost představit stanovisko Svazu k problematice geoinformatiky a digitálních dat o území. Stalo se tak v úterním tematickém bloku pro geoinformační politiku státu, který se nesl ve znamení připravovaného projektu MV ČR Digitální mapa veřejné správy a Registru územní identifikace, adres a nemovitostí v gesci ČÚZK.
 
Co říci závěrem? V supervolebním roce, který je zároveň ve znamení všeobecného nedostatku financí, se obtížně plánuje cokoliv, tedy i další rozvoj eGovernmentu. Nicméně, určitá shoda v politickém spektru dává naději. Neměli bychom bez důkladného uvážení čerpat dotace z fondů EU na věci, které jsou nalinkovány shora, bez důkladné diskuse, analýzy skutečných potřeb samospráv a bez aktualizované koncepce pro implementaci eGovernmentu v území. Jde i o závazky pro budoucí rozpočty samospráv. Řadu věcí lze jistě dělat lépe, zejména pokud jde o vstřícnost, komunikaci a uplatňování principu partnerství v praxi. Věřme, že snaha o znovuvzkříšení Rady vlády pro informační společnost se zastoupením Svazu, spolu s konferenčními přísliby zástupců státu a respektováním Memoranda Svazu pro rozvoj eGovernmentu v území, bude pro města a obce účinným krokem správným směrem.
 
Jaroslav Šolc
člen Komise pro informatiku
 

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
13. - 14. června 2019

Bezpečnostní komise

Ostrava
 
13. - 14. června 2019

společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Praha
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje