Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

16.02.2010 12:43

Doporučení Komise pro informatiku obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území

„Doporučení obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území“ připravila Komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Ke vzniku dokumentu Komisi vedly praktické poznatky získané v procesu připomínkování výzev vyhlašovaných ministerstvem vnitra ČR v rámci specifických operačních programů strukturálních fondů EU, určených k naplňování vládní koncepce Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Smart Administration).

Aktuální je například výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu (IOP) na Technologická centra obcí s rozšířenou působností, která je otevřená do 31.5.2010. Komise pro informatiku se v loňském roce angažovala v procesu přípravy a připomínkování této výzvy, jejíž podstata je založena na spolupráci obcí s rozšířenou působností a obcí I. a II. typu v příslušném správním území. Řada obcí s rozšířenou působností učinila kroky směřující k využití finanční podpory v rámci této výzvy.
 
Dokument zpracovaný Komisí pro informatiku je určen představitelům a pracovníkům obcí s rozšířenou působností, které se na využití výzvy č. 06 připravují, nebo o této možnosti vážně uvažují, tedy primátorům, starostům, příslušným odpovědným radním, pracovníkům v problematice strukturálních fondů a informatikům. Nicméně text dokumentu je zformulován tak, že je použitelný i pro další úvahy o spolupráci obcí nad rámec zmíněné výzvy IOP.
 
Doporučené zásady

Úvod
Koncept, podle něhož stát za účelem implementace eGovernmentu v území podporuje specifickou úlohu obcí s rozšířenou působností (ORP) a nabízí za tímto účelem možnost využití finanční podpory ze strukturálních fondů EU (Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost), přináší nové situace ve vztahu ORP, a obcí, které se nacházejí v jejich správním území. Stát, kraje i obce společně usilují o modernizaci veřejné správy a respektují možnosti sdílení technologií a služeb. V praxi je třeba se vypořádat se skutečnostmi, které přinášejí pravidla příslušných operačních programů i pravidla stanovená pro jednotlivé výzvy, způsob financování a finanční spoluúčast příjemců dotace.
 
Zároveň je však nezbytné respektovat autonomní samosprávnou roli jednotlivých obcí, principy subsidiarity, vůli k dobrovolné a vzájemně výhodné spolupráci, stejně jako efektivitu, ochranu dosavadních investic, transparentnost a otevřenost veškerých postupů.
 
Na základě zkušenosti z reálných situací jsou formulovány následující doporučení, resp. zásady, jejichž uplatňování zajistí potřebnou efektivitu, transparentnost a budoucí spokojenost obcí při vzájemné spolupráci ORP a obcí I. a II. typu spadajících do příslušného správního území.
 
1.      Dobrovolná spolupráce – Obce spolupracují dobrovolně, na základě svobodné vůle a za předem definovaných, vzájemně výhodných podmínek (nikoliv na základě jednostranného rozhodování, nařizování či nátlaku, nebo za nejasných podmínek budoucího financování provozu systémů).
 
2.      Znalost situace v území – ORP připravují záměry a žádosti projektů s dopady na další obce na základě seriózního průzkumu a znalosti typu informačních systémů užívaných obcemi v příslušném území (tedy nikoliv na základě neúplných a neověřených informací, odhadů či se záměrem preferovat systémy užívané na ORP).
 
3.      Průběžné informování a komunikace – Obce si vzájemně poskytují veškeré potřebné informace. ORP aktivně komunikují se všemi obcemi ve svém správním území a předávají jim potřebné informace získané od centrálních orgánů a zprostředkujících subjektů pro poskytování dotace (nelze účinně spolupracovat na základě nepřesných, neúplných a neověřených informací, a to tím spíše, pokud je komplikované jejich získání i od centrálních orgánů).
 
4.      Výběr dodavatelů a transparentnost – ORP se při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. Aplikují se postupy transparentního a otevřeného výběru i v případech, kdy celkové finanční objemy zakázky jsou pod zákonným limitem 2 mil. Kč (např. již na zakázky v objemu nad 100 tis. Kč se uplatní postup zaslání výzvy 3 dodavatelům a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem).
 
5.      Rovné zacházení a nediskriminace – ORPberou v potaz zájmy všech obcí, které mají vůli spolupracovat, zohledňují při výběrových řízeních veškerá existující řešení a možnosti. Např. při výběrovém řízení osloví poptávkou veškeré dodavatele systémů používaných příslušnými obcemi (např. není etické zveřejnit poptávku pouze na webových stránkách ORP bez aktivního informování dotčených obcí a jejich dodavatelů)
 
 
6.      Serióznost – Neprosazování vlastních zájmů a technických řešení ORP na úkor obcí I. a II. typu (nevyužívat dotační prostředky určené obcím I. a II. typu pro řešení přínosná převážně pro potřeby ORP).
 
 
7.      Udržitelné financování – Při přípravě projektů a podmínek spolupráce obcí je důsledně zvažována udržitelnost projektu nejméně na dobu 5 let (dle pravidel pro poskytování dotace) s tím, že je nutno řešit model financování provozu (tedy z rozpočtů zúčastněných samospráv, bez dalších prostředků z fondů EU, které jsou poskytovány pouze na investiční fázi projektu).
 
 
8.      Reálnost cen – Nastavení cenové politiky ORP vůči obcím I. a II. typu adekvátně poskytovaným službám (je nutné finančně zainteresovat obce na provozu systémů – ORP není charitativní organizace a je z hlediska nakládání s finančními prostředky odpovědná hlavně občanům svého města).
 
9.      Efektivní podpora – Pro poskytování školení a technické podporyk systémům užívaným obcemi zváží ORP možnost využití efektivní formy jejího zajištění prostřednictvím dodavatelů těchto systémů, a to v součinnosti s příslušnými obcemi (není nutné tuto podporu zbytečně suplovat vlastními kapacitami ORP, zejména, pokud ORP nedisponují potřebnými a vyváženými informacemi o všech systémech používaných obcemi).
 
10. Technologická neutralita – Vzájemné provázanosti a součinnosti mezi systémy (interoperabilita) je dosahováno za pomoci standardů, jejichž závazné definování ORP požadují od státu. Je na trhu, tedy na dodavatelích, aby své systémy těmto standardům přizpůsobili (je nepřípustné řešit integraci formou prosazování jednoho či omezené množiny systémů od pouze několika dodavatelů s narušením ochrany soutěže a předchozích investic na straně obcí).
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje