Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 44
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

16.02.2010 12:43

Doporučení Komise pro informatiku obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území

„Doporučení obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území“ připravila Komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Ke vzniku dokumentu Komisi vedly praktické poznatky získané v procesu připomínkování výzev vyhlašovaných ministerstvem vnitra ČR v rámci specifických operačních programů strukturálních fondů EU, určených k naplňování vládní koncepce Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Smart Administration).

Aktuální je například výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu (IOP) na Technologická centra obcí s rozšířenou působností, která je otevřená do 31.5.2010. Komise pro informatiku se v loňském roce angažovala v procesu přípravy a připomínkování této výzvy, jejíž podstata je založena na spolupráci obcí s rozšířenou působností a obcí I. a II. typu v příslušném správním území. Řada obcí s rozšířenou působností učinila kroky směřující k využití finanční podpory v rámci této výzvy.
 
Dokument zpracovaný Komisí pro informatiku je určen představitelům a pracovníkům obcí s rozšířenou působností, které se na využití výzvy č. 06 připravují, nebo o této možnosti vážně uvažují, tedy primátorům, starostům, příslušným odpovědným radním, pracovníkům v problematice strukturálních fondů a informatikům. Nicméně text dokumentu je zformulován tak, že je použitelný i pro další úvahy o spolupráci obcí nad rámec zmíněné výzvy IOP.
 
Doporučené zásady

Úvod
Koncept, podle něhož stát za účelem implementace eGovernmentu v území podporuje specifickou úlohu obcí s rozšířenou působností (ORP) a nabízí za tímto účelem možnost využití finanční podpory ze strukturálních fondů EU (Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost), přináší nové situace ve vztahu ORP, a obcí, které se nacházejí v jejich správním území. Stát, kraje i obce společně usilují o modernizaci veřejné správy a respektují možnosti sdílení technologií a služeb. V praxi je třeba se vypořádat se skutečnostmi, které přinášejí pravidla příslušných operačních programů i pravidla stanovená pro jednotlivé výzvy, způsob financování a finanční spoluúčast příjemců dotace.
 
Zároveň je však nezbytné respektovat autonomní samosprávnou roli jednotlivých obcí, principy subsidiarity, vůli k dobrovolné a vzájemně výhodné spolupráci, stejně jako efektivitu, ochranu dosavadních investic, transparentnost a otevřenost veškerých postupů.
 
Na základě zkušenosti z reálných situací jsou formulovány následující doporučení, resp. zásady, jejichž uplatňování zajistí potřebnou efektivitu, transparentnost a budoucí spokojenost obcí při vzájemné spolupráci ORP a obcí I. a II. typu spadajících do příslušného správního území.
 
1.      Dobrovolná spolupráce – Obce spolupracují dobrovolně, na základě svobodné vůle a za předem definovaných, vzájemně výhodných podmínek (nikoliv na základě jednostranného rozhodování, nařizování či nátlaku, nebo za nejasných podmínek budoucího financování provozu systémů).
 
2.      Znalost situace v území – ORP připravují záměry a žádosti projektů s dopady na další obce na základě seriózního průzkumu a znalosti typu informačních systémů užívaných obcemi v příslušném území (tedy nikoliv na základě neúplných a neověřených informací, odhadů či se záměrem preferovat systémy užívané na ORP).
 
3.      Průběžné informování a komunikace – Obce si vzájemně poskytují veškeré potřebné informace. ORP aktivně komunikují se všemi obcemi ve svém správním území a předávají jim potřebné informace získané od centrálních orgánů a zprostředkujících subjektů pro poskytování dotace (nelze účinně spolupracovat na základě nepřesných, neúplných a neověřených informací, a to tím spíše, pokud je komplikované jejich získání i od centrálních orgánů).
 
4.      Výběr dodavatelů a transparentnost – ORP se při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. Aplikují se postupy transparentního a otevřeného výběru i v případech, kdy celkové finanční objemy zakázky jsou pod zákonným limitem 2 mil. Kč (např. již na zakázky v objemu nad 100 tis. Kč se uplatní postup zaslání výzvy 3 dodavatelům a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem).
 
5.      Rovné zacházení a nediskriminace – ORPberou v potaz zájmy všech obcí, které mají vůli spolupracovat, zohledňují při výběrových řízeních veškerá existující řešení a možnosti. Např. při výběrovém řízení osloví poptávkou veškeré dodavatele systémů používaných příslušnými obcemi (např. není etické zveřejnit poptávku pouze na webových stránkách ORP bez aktivního informování dotčených obcí a jejich dodavatelů)
 
 
6.      Serióznost – Neprosazování vlastních zájmů a technických řešení ORP na úkor obcí I. a II. typu (nevyužívat dotační prostředky určené obcím I. a II. typu pro řešení přínosná převážně pro potřeby ORP).
 
 
7.      Udržitelné financování – Při přípravě projektů a podmínek spolupráce obcí je důsledně zvažována udržitelnost projektu nejméně na dobu 5 let (dle pravidel pro poskytování dotace) s tím, že je nutno řešit model financování provozu (tedy z rozpočtů zúčastněných samospráv, bez dalších prostředků z fondů EU, které jsou poskytovány pouze na investiční fázi projektu).
 
 
8.      Reálnost cen – Nastavení cenové politiky ORP vůči obcím I. a II. typu adekvátně poskytovaným službám (je nutné finančně zainteresovat obce na provozu systémů – ORP není charitativní organizace a je z hlediska nakládání s finančními prostředky odpovědná hlavně občanům svého města).
 
9.      Efektivní podpora – Pro poskytování školení a technické podporyk systémům užívaným obcemi zváží ORP možnost využití efektivní formy jejího zajištění prostřednictvím dodavatelů těchto systémů, a to v součinnosti s příslušnými obcemi (není nutné tuto podporu zbytečně suplovat vlastními kapacitami ORP, zejména, pokud ORP nedisponují potřebnými a vyváženými informacemi o všech systémech používaných obcemi).
 
10. Technologická neutralita – Vzájemné provázanosti a součinnosti mezi systémy (interoperabilita) je dosahováno za pomoci standardů, jejichž závazné definování ORP požadují od státu. Je na trhu, tedy na dodavatelích, aby své systémy těmto standardům přizpůsobili (je nepřípustné řešit integraci formou prosazování jednoho či omezené množiny systémů od pouze několika dodavatelů s narušením ochrany soutěže a předchozích investic na straně obcí).
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje