Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

05.02.2019 17:39

Zveřejňování smluv v souladu s požadavky GDPR

Obce při své činnosti uzavírají nejrůznější druhy smluv, jako jsou smlouvy nájemní, kupní, smlouvy o dílo, pachty atp. V těchto smlouvách, stejně jako v usneseních příslušných orgánů obce, které o jejich přijetí rozhodují, se nacházejí osobní údaje, které podléhají ochraně osobních údajů dle obecného nařízení GDPR. Některé smlouvy, jejich přílohy či podklady pro rozhodnutí zastupitelstva mohou obsahovat i zvláštní kategorii osobních údajů (citlivé osobní údaje) jako například údaje o sociálním postavení, rodinných poměrech či zdravotním stavu a proto je třeba při jejich uzavírání a uveřejňování dodržet všechny zásady GDPR.

Povinné a nepovinné zveřejňování smluv

„Některé zákony“ stanovují „některým obcím“ povinnost uveřejňovat „některé typy smluv“. K povinnému uveřejňování smluv tak může principiálně docházet:

  • Při zveřejňování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč dle zákona o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.) - tzv. „malá rozpočtová pravidla“
  • Při poskytování informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.)
  • Při plnění povinností stanovených zákonem o registru smluv s výší plnění nad 50 000 Kč. Tato povinnost se týká pouze obcí s rozšířenou působností (obce III. typu)
  • Při plnění povinnosti nahlédnutí do zápisu z jednání zastupitelstva obce, popř. při naplňování zásady veřejnosti zasedání zastupitelstva v případech stanovených zákonem o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.)

Povinné zveřejňování znamená plnění zákonné povinnosti zahrnující rovněž i zveřejnění osobních údajů. Oproti tomu nepovinné zveřejňování znamená, že by smlouvy neměly obsahovat žádné osobní údaje, resp. tyto údaje by měly být anonymizovány. 

V případě zpracování osobních údajů v rámci smluvních vztahů je účelem samotné jednání směřující k uzavření smlouvy, realizace smlouvy a následná archivace trvající po dobu od ukončení platnosti smlouvy po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností obce, například v oblasti daňové a účetní evidence. Zákonnost zpracování při uzavírání smlouvy nebo před jejím uzavřením zaručuje obci právní titul dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR – nezbytnost plnění ze smlouvy a rovněž i písmeno c) téhož článku – plnění právních povinností stanovených obci některým z právních předpisů zejména při zajištění povinnosti zveřejnit smlouvu v registru smluv, zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úřední desce dle „malých rozpočtových pravidel“, s obsahem smlouvy seznámit veřejnost na veřejném jednání zastupitelstva nebo nechat občana nahlédnout do zápisů z jednání zastupitelstva či obsah smlouvy zpřístupnit na základě žádosti o svobodný přístup k informacím.

Rozsah osobních údajů a přístup k nim

Pro uzavření a realizaci smlouvy je třeba získat takový rozsah osobních údajů, které jsou zapotřebí pro řádné splnění smlouvy. Jedná se zejména o identifikační údaje smluvních stran a údaje smluvního plnění. K těmto údajům v návrhu smlouvy a smlouvě samotné by měli mít přístup jenom zaměstnanci a volení zástupci obce, jejichž pracovní náplň nebo gesce se smlouva týká, popř. přístup může mít po omezenou dobu i externí subjekt např. právní kancelář, která byla pověřena přípravou návrhu smlouvy (princip důvěrnosti). Jiná situace nastává při samotném schvalování uzavření smlouvy zastupitelstvem obce na veřejném zasedání, kdy se o smlouvě jedná. Pro tyto účely není třeba osobní údaje ve smlouvě omezovat (princip veřejnosti). Při naplňování principu veřejnosti se s údaji obsaženými ve smlouvě seznamuje široká veřejnost, která je na veřejném zasedání zastupitelstva přítomna anebo ho sleduje on-line. Stejně tak se s obsahem smluv (výpis z obsahu smlouvy, smlouva v příloze zápisu) mohou seznámit občané obce, kteří využijí svého práva dle zákona o obcích a do zápisu z jednání zastupitelstva nahlédnou.

Zákonné zveřejňování smluv

Při plnění právní povinnosti zveřejňování v registru smluv se rozsah a způsob zveřejňování řídí zákonem o registru smluv a zveřejňují se identifikační údaje protistrany u všech smluv s plněním nad 50 000 Kč. U zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se spolu s vyvěšením smlouvy s plněním rovněž nad 50 000 Kč na úřední desce zveřejňují základní identifikační údaje příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a místo obce trvalého pobytu. Špatnou praxí je zveřejnění osobních údajů nad rámec základních identifikačních údajů, jako je například celé datum narození, přesná adresa trvalého pobytu nebo číslo bankovního účtu. Pokud obec přistoupí ke zveřejnění smluv nad rámec právních předpisů, je třeba osobní údaje v nich anonymizovat. Některé obce totiž v rámci zajištění vyšší míry transparentnosti svých rozhodnutí a informování občanů o činnosti obce zveřejňují dobrovolně všechny smlouvy,  a pak je třeba, aby osobní údaje druhé smluvní strany anonymizovaly. Posledním případem, kdy se jedná o zveřejnění smlouvy či její části, je splnění žádosti o svobodný přístup k informacím. Zde musí obec zvažovat, zda je dán veřejný zájem na poskytnutí informace a současně i zveřejnění plného textu smlouvy včetně identifikačních údajů druhé strany. Veřejný zájem na zveřejnění identifikačních údajů protistrany nebude pravděpodobně dát, pokud nebude smluvní stranou zastupitel obce, veřejně činná osoba nebo příjemce dotace (viz výše) a obec bude muset údaje protistrany pro účely poskytnutí informace i zveřejnění dle zákona č. 106/1999 Sb. anonymizovat.

Závěrem je třeba zdůraznit, že stejně jako v případě jiných zpracování, musí obec splnit informační povinnost vůči subjektům údajů. Informace o zpracování osobních údajů smluvních stran, jsou – li fyzickými osobami, nebo statutárních zástupců a kontaktních osob, jsou – li právnickými osobami, mohou být uvedeny přímo ve smlouvě anebo publikovány v obecné podobě například na webu obce. Obec je také povinna poskytnout informace o zpracování, popř. kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů a dodržovat veškeré povinnosti správce osobních údajů (zajistit zabezpečení osobních údajů odpovídající riziku, vést záznamy o činnosti zpracování, ohlašovat incidenty ÚOOÚ, popř. oznamovat dotčeným subjektům údajů atd.).

Pro tento článek bylo čerpáno z Modelové situace „Uzavírání majetkových transakcí a jejich uveřejňování, např. nájemní smlouvy, pachty, prodej movitých a nemovitých věcí“ zveřejněné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje