Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1007
NE NE 163
NEVÍM NEVÍM 165

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

20.12.2018 17:15

Práva subjektů údajů a jejich uplatňování v podmínkách obcí: Právo na informace o zpracování osobních údajů a právo na přístup k údajům

Obecné nařízení GDPR přiznává subjektům údajů práva, která jsou při zpracování osobních údajů základem a nosným pilířem evropské úpravy ochrany osobních údajů. Tato práva mají vyvážit nerovný vztah mezi správcem a subjektem údajů, který musí zpracování svých osobních údajů mnohdy strpět. Mezi taková zpracování patří i některá vrchnostenská zpracování prováděná obcemi jakožto orgány veřejné moci.

Jedním ze základních práv je právo na informace o zpracování osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům. Tato práva nejsou vůbec nová. Nacházejí se ve stále platné stojedničce (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a obecné nařízení GDPR je propracovalo a aktualizovalo.

Jaké osobní údaje o mě zpracováváte a proč?

Nezvykle poklidný pondělek po rušném víkendu. Úřednice rutinně zapisuje došlou poštu a zařazuje do šanonů dokumenty vyřízené v předchozím týdnu. Starosta pročítá poslední číslo svazového oběžníku INs a brblá, co nových povinností zase obcím přibude. Výpis z CzechPointu ani známku na popelnici dnes také nikdo nechce, přitom minulý týden se tu netrhly dveře. „Ťuk, ťuk“ ozve se. A do místnosti vstoupí občan. „Jaké osobní údaje o mě zpracováváte a proč?“ Novinka jménem „GDPR“ si žádá první „akci“ a štěstí přeje připraveným! Pohotový starosta odloží INs a odkáže občana na obecnou informaci o zpracování osobních údajů, kterou obec zveřejnila na svých webových stránkách. Občan ale namítá, že „to“ už četl a že chce vědět víc. Do toho vstoupí úřednice a mile ho odkáže na jedno z jeho GDPR práv: „Můžete si podat žádost. O jaké informace máte konkrétně zájem? Jedná se vám o zpracování vašich osobních údajů např. poplatkové agendě anebo chcete vědět, jaké osobní údaje jsme zpracovávali za posledních pět let?“.

Takováto situace nebude na obecním úřadě nic neobvyklého. Důležité je, aby obec věděla, jak v takovéto situaci postupovat. Obec má povinnost občany o své činnosti informovat – být transparentní. A právo na přístup k osobním údajům, stejně jako právo na informace, se zásadou transparentnosti úzce souvisí.

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Podle obecného nařízení GDPR při zahájení zpracování osobních údajů má každý subjekt údajů právo automaticky získat informace o osobních údajích, které jsou o něm správcem shromažďovány. Z pohledu subjektu údajů se jedná o právo pasivní – musí být správcem informován a pro správce o právo aktivní – musí informovat. Tyto informace mohou být poskytnuty buď adresně (přímo subjektu údajů), například e-mailem, dopisem, na formuláři určeném k informování, anebo ve zobecněné podobě například publikováním politiky ochrany osobních údajů na webových stránkách obce a odkázáním na tuto obecnou informaci. Na webech obcí pak můžeme tuto obecnou informaci nalézt pod různými názvy jako např. Ochrana soukromí, Zásady zpracování osobních údajů či Infomemorandum atp. Obecné nařízení GDPR rozlišuje obsah informací podle toho, zda osobní údaje správce získal anebo nezískal od subjektů údajů (podle zdroje) a podle způsobu získání osobních údajů stanovuje i základní informační minimum (čl. 13 a 14).

Právo na přístup k údajům

Oproti informační povinnosti podávané automaticky (bez žádosti), je předmětem práva na přístup k údajům (na základě žádosti), aby subjekt údajů získal od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Dojde-li správce k závěru, že osobní údaje tohoto subjektu údajů (žadatele) nezpracovává, pouze mu tento fakt oznámí. Pokud ale zjistí, že osobní údaje zpracovává, je povinen umožnit mu přístup k jeho osobním údajům a to poskytnutím ve formě tzv. kopie a zároveň ho informuje o účelech zpracování, zdrojích, pokud nebyly získány od subjektu údajů, příjemcích a kategorii příjemců, plánované době uložení, a dále o existenci práva na opravu či výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky, podání stížnosti k dozorovému úřadu a rovněž o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, popř. další smysluplné informace pro dané zpracování.

Formu žádosti obecné nařízení nestanovuje, a proto může být žádost uplatněna jak písemně, tak i ústně a to jak prezenčně, tak i na dálku (dopis, e-mail, telefonát). O to větší pozornost pak musí obec věnovat přesné identifikaci žadatele a jeho správnému ztotožnění se subjektem údajů. V případě pochybnosti o totožnosti žádající osoby, může využít postup dle článku 12 odst. 6 obecného nařízení a vyžádat si dodatečné informace nezbytné k potvrzení totožnosti žadatele.

Právo na přístup k osobním údajům může subjekt údajů uplatnit kdykoliv v průběhu zpracování, podle svého vlastního uvážení, na základě podané žádosti. Jedná se tedy o právo aktivní. Velmi často je ale toto právo zaměňováno s právem na svobodný přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. Zásadní rozdíl je ale v tom, že právo na přístup svědčí pouze subjektu údajů, kterého se osobní údaje týkají, kdežto právo na svobodný přístup k informacím se vztahuje na informace o činnosti orgánu veřejné moci a žadatelem může být i jiná osoba.

Obce mají většinou osobní údaje roztříštěny v různých systémech a bude pro ně obtížnější zjistit, kde a v jakém rozsahu se osobní údaje nacházejí. Práci by jim měly ulehčit zejména záznamy o činnostech zpracování, které jsou obce, jakožto orgány veřejné moci, povinny vést podle článku 30 obecného nařízení GDPR. V agendách a činnostech, u kterých se velmi často opakují stejné žádosti lze doporučit, aby si obec vypracovala šablonu se základním rozsahem informací dle čl. 15 a poté už ji pouze upravovala podle konkrétní žádosti.

Na poskytnutí odpovědi má obec jeden měsíc. Ve složitých případech nebo při velkém množství žádostí může tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty ale musí žadatele do jednoho měsíce informovat včetně důvodu, proč byla lhůta prodloužena.

Vraťme se ale ještě k povinnosti správce poskytnout při výkonu práva na přístup k údajům kopii zpracovávaných osobních údajů. V praxi je velmi často pokládána otázka, zda je možné poskytnout na vyžádání záznam z kamerového systému či telefonního hovoru? Obecné nařízení říká, že subjekt údajů má právo získat kopii zpracovávaných údajů, což evokuje i kopie kamerového záznamu či telefonního hovoru. Právem získat kopii osobních údajů nesmí být ale nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Záznam je možné poskytnout, ale v případě, že jsou na něm zachyceny i jiné osoby, je třeba ho anonymizovat. Přítomnost třetích osob nemůže být důvodem pro neposkytnutí záznamu.

Pro tento článek bylo čerpáno z Modelové situace „Jak postupovat v případě žadatele, který požádá o zajištění všech relevantních informací, které o něm úřad vede“ zveřejněné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a z knihy „Praktický průvodce GDPR“ autora JUDr. Jiřího Žůrka. 

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
13. - 14. června 2019

Bezpečnostní komise

Ostrava
 
13. - 14. června 2019

společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Praha
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje