Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 23

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

08.01.2019 08:36

Práva subjektů údajů a jejich uplatňování v podmínkách obcí: Limity práva na výmaz

Na podatelnu obecního úřadu se dostaví občan, který požaduje výmaz svých osobních údajů, které o něm obec zpracovává. Nahlédnutím do občanského průkazu obec provede jednoznačnou identifikaci žadatele, která je podmínkou k tomu, aby mohl být případný výmaz proveden. Právo „být zapomenut“ však není u obce v mnoha případech realizovatelné, jelikož obce jsou orgány veřejné moci a ke zpracování osobních údajů mají dle GDPR celou škálu právních titulů, na základě kterých de facto musí anebo jsou oprávněny osobní údaje zpracovávat. Právo na výmaz tak není právem absolutním, ale ba právě naopak, jeho použití je relativní a hranice jsou dány existencí jiného právního titulu ke zpracování osobních údajů.

Tak například vedení agendy místních poplatků nebo agendy evidence obyvatel má obec uloženou zákonem, pro nájmy obecních bytů je právním titulem plnění smlouvy a informace publikované o žadateli na webu obce a v obecním zpravodaji o činnostech, které vykonával v rámci dění v obci, jelikož byl v minulosti aktivně činný v oblasti sportu a kultury, obec provádí na základě tzv. novinářské licence vyplývající z občanského zákoníku a ani v jednom z těchto případů není možné osobní údaje občana – žadatele vymazat, jelikož jejich zpracování je zákonné. Obec dále zjistila, že zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, věk a číslo popisné za účelem zveřejňování gratulací k životnímu jubileu a to na základě souhlasu tohoto občana. U tohoto druhu zpracování mohl být výmaz proveden. Ještě před výmazem občan také odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů, který kdysi obci udělil.

V průběhu zpracování osobních údajů je právo na výmaz realizováno obcí také automaticky. Obec má ve skartačním plánu nastavené skartační lhůty, na základě kterých dokumenty uchovává. Po jejím uplynutí by mělo proběhnout skartační řízení, ve kterém jsou jednotlivé dokumenty posouzeny. Některé jsou vybrány za archiválie a jiné jsou vyřazeny jako nadále nepotřebné. V tomto případě dojde k likvidaci vyřazených dokumentů a tím i k výmazu osobních údajů. Výmaz by jednotlivé úseky obecního úřadu měly realizovat nejlépe po konzultaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů, není však nutné, aby k němu dával souhlas anebo byl o realizaci každého jednotlivého výmazu individuálně informován. 

Ať již se jedná o likvidaci automatickou, prováděnou pravidelně dle archivního zákona, či o výmaz osobních údajů realizovaný na základě žádosti subjektu údajů, vždy by si měl správce uvědomit, že samotná likvidace je operace zpracování, za kterou odpovídá a to do té doby, než budou osobní údaje zlikvidovány anebo převedeny do anonymní podoby. Přitom je třeba zdůraznit, že pseudonymizované údaje nelze považovat za údaje anonymní a přistupuje se k nim nadále jako k údajům osobním. Anonymizace je nevratný proces, bez možnosti zpětné identifikace osoby, oproti pseudonymizaci, která je procesem vratným, při kterém jsou údaje nahrazeny či rozděleny a pro jejich zpětnou rekonstrukci je třeba mít pouze správný „klíč“. Správná likvidace údajů by měla být provedena s nezbytnou pečlivostí a uvědoměním si důležitosti takovéto operace v závislosti na rozsahu a druhu likvidovaných osobních údajů. Jiné požadavky budou kladeny na způsob likvidace digitálně zpracovávaných osobních údajů a jiné na ty, které se nacházejí v listinných dokumentech. Zejména při likvidaci velkého množství listinných dokumentů lze využít pestré nabídky externích společností, která fyzickou likvidaci dokumentů zajistí. V tomto případě se takovýto subjekt nachází v pozici zpracovatele, který při likvidaci postupuje přesně podle pokynů obce, jakožto správce osobních údajů. Ani sebelepší smlouva však nemůže zajistit, že nedojde k nesprávné likvidaci dokumentů, ať již z nedbalosti či úmyslně ze strany zprostředkovatele, který si chtěl třeba jenom ulehčit práci. V praxi se již mnohokrát stalo, že se dokumenty s osobními údaji našly v kontejneru, na skládce, v potoce či dokonce poletovaly vzduchem, když namísto toho aby shořely, vyletěly komínem, který měl špatný tah. I takovéto případy Úřad pro ochranu osobních údajů již v minulosti řešil. A proto: „Důvěřuj, ale prověřuj“ a na samotnou likvidaci nechť dohlédne pověřený pracovník obce, třeba tím, že spisy doprovodí až k peci do spalovny. Jak ale zajistit výmaz osobních údajů, které byly zveřejněny např. na internetu? I na tyto situace nařízení GDPR pamatuje v článku 17 odst. 2. Správce, s ohledem na dostupné technologie a náklady na provedení, informuje ostatní správce, kteří tyto údaje zpracovávají, že subjekt údajů využil svého práva „být zapomenut“ a ti zajistí výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Pokud vás tato problematika zaujala, můžete si více přečíst v modelové situaci „Aplikace práva na výmaz osobních údajů v prostředí obce“ zveřejněné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Dalším podkladem pro tento článek byla kniha „Praktický průvodce GDPR“ autora JUDr. Jiřího Žůrka. 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje