Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

24.08.2018 13:28

Pověřenci obcí na startovní čáře – informace z konzultace ÚOOÚ pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Zúčastnili jsme se společné konzultace pro pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou 22. srpna 2018 ve svých prostorách uspořádal Úřad pro ochranu osobních údajů. Jednalo se již o třetí akci v řadě a Úřad má naplánované další termíny konzultací, na které se pověřenci mohou přihlásit. Tyto akce se setkaly s velkým ohlasem a zájmem, o čemž svědčí brzy vyčerpaná kapacita. Konzultace byla určena výhradně pro pověřence, kteří byli jmenováni správci podle čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jsou obcemi nebo správními úřady a jejichž jmenování bylo Úřadu oznámeno před 1. červencem 2018.

Pověřenci pro ochranu osobních údajů ve veřejných subjektech jsou na startovní čáře a sbírají zkušenosti a cenné rady, jak se správně orientovat ve spleti právních předpisů. „Hlavním úkolem pověřence je poskytovat poradenství a informace správci, zajišťovat komunikaci se subjekty údajů a usnadňovat výkon jejich práv“ zaznělo hned v úvodu setkání. O dalších neméně významných povinnostech hovořila Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy. Jednalo se o povinnosti spojené se jmenováním pověřenců, naplňování práv subjektů údajů v souladu s obecným nařízením, správné komunikaci, která správci pomůže tato práva naplnit, povinně zveřejňovaných informacích, a dalších povinnostech správců pod zásadou transparentnosti. Zajímavostí je, že byl jmenován velký podíl externě působících pověřenců, ať už jsou to advokáti, IT odborníci, specializované poradenské firmy (zejména ve školství), individuální podnikatelé, anebo pro obce např. Sdružení místních samospráv, dobrovolné svazky obcí a pověřené obecní úřady. K 20. srpnu bylo Úřadu doručeno celkem 16 765 oznámení o jmenování pověřence. Úřad se věnoval namátkově způsobu zveřejňování kontaktních údajů na pověřence cca u 60 ti náhodně vybraných obcí, škol a orgánů státní správy. Tyto informace jsou většinou na webu umístěny v „Kontaktech“ nebo v samostatné rubrice nazvané „GDPR“ nebo „Ochrana osobních údajů“ anebo v rubrice „Povinně zveřejňované informace“. Všechny tyto způsoby jsou správné včetně toho, že je uveden pouze jediný kontakt na pověřence, zpravidla e-mailová adresa. Nařízení připouští, aby pověřencem byla jak fyzická, tak právnická osoba. V případě jmenování právnické osoby pověřencem, je však v rozporu s nařízením, že není jmenovitě určena konkrétní fyzická osoba, která bude funkci pověřence vykonávat. 

Povinností správce je vedení záznamů o činnostech zpracování. Záznamy nejsou určeny subjektům údajů, ale slouží pro interní potřeby správce, nezveřejňují se a nemá na ně být aplikován zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Záznamy jsou užitečným nástrojem pro pověřence, jelikož mu usnadňují plnění úkolů a to jak interně, tak i navenek směrem k plnění povinností vůči subjektům údajů či dozorovému úřadu. Proto mají být pro pověřence trvale přístupné.

Další prostor byl věnován problematice často diskutovaných souhlasů. Souhlas není na místě, pokud pro zákonnost zpracování osobních údajů máme jiný právní titul. Ve veřejné správě je na prvním místě splnění právní povinnosti, tzn., že nám zpracování ukládá právní předpis, na dalším splnění smlouvy a jako třetí se uplatní veřejný zájem (výkon veřejné moci). Lze využít také účelu oprávněného zájmu, u kterého ale musíme prokázat přednost před zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů. Využití souhlasu je de facto poslední možností, je to doplňkový právní titul a obecné nařízení klade na souhlas náročnější podmínky. Praxe je ale taková, že se souhlasy dělají i tam, kde máme zákonný právní titul, třeba z opatrnosti „což kdyby náhodou“. Tento postup není správný. Vždy je třeba pamatovat na důsledky odvolatelnosti souhlasu a rovněž i na čl. 83 obecného nařízení, který stanovuje sankce za porušení povinností, které jsou při porušení práv subjektu údajů o polovinu vyšší.

Další povinností pod zásadou transparentnosti je oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 obecného nařízení. Pro veřejné subjekty jde o absolutní novinku. Tuto povinnost má správce, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. V případě, že budou subjekty údajů včas informovány, mohou učinit určité kroky ke zmírnění či zamezení škod souvisejících např. s únikem jejich osobních údajů. Úkolem pověřence je ověřit fyzické i elektronické zabezpečení a proškolit zaměstnance ohledně nebezpečí, ať již kyber hrozeb, anebo při nesprávné práci se spisovým materiálem. Od nabytí účinnosti obecného nařízení eviduje Úřad celkem 12 oznámení ze státní sféry, přičemž hlavními příčinami je většinou neoprávněný přístup do počítačového systému a selhání zaměstnance, poté chyba techniky či software a jako poslední úmyslné zneužití zaměstnancem.

Druhá polovina konzultace byla věnována poznatkům z praxe. Stále často se opakující chybou povinných subjektů je zveřejnění adresních údajů žadatele o informaci při plnění povinnosti dle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Při zveřejňování poskytnuté informace jsou často zveřejněny identifikační údaje žadatele – fyzické osoby bez jejího souhlasu, což je nad dovolený rámec, jelikož osobní údaje žadatele mohou být zpracovávány pouze za účelem vyřízení žádosti, nikoliv pro účely zveřejňování. Z tohoto důvodu se doporučuje žádosti o informace nezveřejňovat, ale zveřejnit pouze odpovědi bez identifikačních údajů žadatele (úplná anonymizace – údaje nesmí být čitelné), popř. zveřejnit pouze doprovodnou informaci. To samé platí např. při zveřejňování smluv či dokumentů, které již nejsou aktuální, např. dražební vyhláška. Zde je jasná role pověřence, který by měl ověřit, zda se na webu nevyskytují nerelevantní dokumenty, obsahující osobní údaje, a zda je nejde vyhledat vyhledavačem. Při odstranění z webu se často stává, že je odstraněna pouze přímá cesta k dokumentu, ale ten je stále vyhledatelný např. Googlem. Pozornost je třeba také věnovat pracovnímu prostředí zaměstnanců, které v rámci výkonu činnosti navštěvuje veřejnost, aby na stole nenechávaly volně přístupné dokumenty, jelikož hrozí možnost úniku neveřejných informací minimálně v rozsahu jméno, příjmení, číslo jednací a druhu vedeného řízení. V tomto případě je rolí pověřence seznámit pracovníky se zásadami práce s dokumenty. Problém nastává i při neoprávněném nahlížení úředníků do registrů, ať již pro osobní potřebu nebo ze zvědavosti. V tomto případě je úkolem pověřence seznámit pracovníky s jejich odpovědností včetně odpovědnosti trestně právní.

Po oficiální části následovala diskuse, dotazy byly velmi různorodé, odpovědi konkrétní a věcné. Na závěr Jiří Žůrek, ředitel odboru konzultačních agend zdůraznil, že na webu ÚOOÚ je zveřejněna většina stanovisek, ke kterým dnes směřovaly některé otázky pověřenců, dále zde jsou rubriky Poradna a Často kladené otázky roztříděné podle oblastí, stejně tak i Mikroweb, ve kterém je jasně, stručně a bez právnických termínů a paragrafů vysvětlena většina nejdůležitějších věcí a otázek ke GDPR, a že Úřad již nebude zodpovídat dotazy, na které byly v těchto rubrikách odpovědi zveřejněny. Pro pověřence bude úřad konzultace poskytovat v rámci pravidel, která zveřejnil na svých webových stránkách, a o kterých jsme informovali na našem webu 7. června v tomto článku.

Akce splnila naše očekávání, dozvěděli jsme se podstatné věci spojené s prací pověřence, velký prostor byl věnován diskuzi a výměně zkušeností, odpovědi na otázky byly konkrétní, fundované, vycházející z dlouhodobé praxe zaměstnanců Úřadu. 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje