Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

19.02.2019 16:41

Kopírování dokladů a veřejných listin

V praxi je možné se velmi často setkat s pořizováním a uchováváním kopií nejrůznějších druhů osobních dokladů a jiných listin fyzických osob. Kopírují se občanské průkazy, řidičské průkazy, zdravotní kartičky, velké technické průkazy od vozidla, rodné listy, oddací listy a dokonce i přihlašovací lístky k trvalému pobytu, které mají dočasný charakter. Argumentem osob, které si tyto kopie pořizují, bývá často představa jakési „jistoty“ pro budoucí kontroly, aby bylo možné dokázat, že tvrzené skutečnosti jsou pravdivé. Pouhý záznam do příslušné dokumentace o ověření platného dokladu nebo veřejné listiny nepostačuje a dle vžitého přesvědčení je nutné ho podložit kopií dokumentu či dokladu. Současně se lze setkat i s tvrzením, že se jedná spíše o ochranu osoby, jejíž doklad je kopírován, neboť se pak vykonávající „úředník“ může spolehnout na existující fotokopii a porovnat s ní znovu předložený doklad, což může pomoci odhalit falzifikát.

Pořizování kopií dokladů či veřejných listin je zpracováním osobních údajů a mělo by tak probíhat pouze v mezích právních předpisů o ochraně osobních údajů. Ruku v ruce s dnešními technickými možnostmi, kdy lze vytvořit kopii, která je k nerozeznání od originálu a padělek je tak dokonalou kopií osobní listiny či dokladu, a s ohledem na nárůst trestné činnosti páchané pomocí těchto dokonalých padělků, je třeba respektovat pravidla, kterými se možnosti legitimního pořizování kopií osobních listin a dokladů minimalizují, a to i přesto, že pořizování kopií dokladů a listin úřední osobou nepůsobí nedůvěryhodně a mnoho z nás to vidí jako „no problem“.

Zákon to vidí jinak. Občanky a pasy se kopírovat nesmí.

Pořizování kopií občanských průkazů a cestovních dokladů je upraveno v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a v zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Oba uvedené předpisy stanoví výslovný zákaz pořizování kopií těchto dokladů bez souhlasu občana, kterému byl předmětný doklad vydán. Tento zákaz postihuje pořizování kopií jakýmikoliv prostředky a obecně tedy platí zásada, že pořizování kopií občanského a cestovního dokladu je zakázáno a z tohoto zákazu platí pouze 2 výjimky, kdy lze pořizovat a uchovávat kopie. První výjimkou je zvláštní právní předpis, např. zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který pořízení a uchování kopie výslovně stanovuje a druhou pak případ, kdy dal občan - držitel osobního dokladu, ke kopírování souhlas. Údaje uvedené na těchto dokladech požívají vyšší právní ochrany, jelikož jejich pořízení přináší zvýšené riziko zneužití těchto osobních údajů, a tedy zásahu do soukromí subjektu údajů (držitele dokladu) a je na svobodném rozhodnutí držitele takového dokladu, zda k jeho kopírování svolí. Ovšem ani formálně správný souhlas nemůže legitimizovat porušení jiných pravidel pro zpracování osobních údajů, jako je především povinnost shromažďovat osobní údaje v nezbytném rozsahu (zásada minimalizace). Proto subjekt, který hodlá kopii takovéhoto dokladu pořídit, k tomu musí mít pádný důvod.  O důležitosti tohoto důvodu musí přesvědčit držitele dokladu a od tohoto okamžiku se na něj vztahují všechny povinnosti správce, tzn., že musí splnit informační povinnost správce vůči subjektu údajů, prokázat existenci souhlasu po celou dobu zpracování a zabezpečit kopii dokladu proti zneužití, ztrátě, neoprávněnému zpřístupnění atp.  

Pokud je tedy pořizována a uchovávána kopie takovéhoto dokladu bez souhlasu jeho držitele, je takovýto postup nezákonný. Podmínění jakéhokoli úkonu, ať na něj má držitel dokladu nárok či nikoli, předložením kopie osobního dokladu, je tedy zcela vyloučeno. Obvykle bude zcela dostačující ověření totožnosti osoby z předloženého dokladu či dokumentu obsahujícího jeho identifikační údaje a vyznačení takto provedené identifikace na předkládané žádosti, ve smlouvě apod.

Ačkoliv je zvýšená ochrana poskytnována zákonem pouze držitelům občanských průkazů a cestovních dokladů, analogicky lze to samé dovodit i pro kopie veřejných listin jako je rodný list, oddací list, úmrtní list atd. Jediné, co je prozatím v několika případech legitimní (zakotvené v právních předpisech), je oprávnění pro pořizování kopií dokladů o dosaženém vzdělání. V ostatních případech je naopak nezbytné požadavek na pořízení kopie dokladu či dokumentu odmítnout jako nezákonný. Pouze v těch případech, kdy správce držiteli tohoto dokladu prokáže oprávněnost svého požadavku, je možné per analogiím uchovávat kopie se souhlasem držitele.

Více si můžete přečíst ve Stanovisko ÚOOÚ č. 6/2004, které naleznete v příloze a také v tomto vyjádření ÚOOÚ ke kopírování osobních dokladů.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje