Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

08.11.2019 11:13

EU schválila lepší ochranu oznamovatelů. Nová pravidla začnou platit v roce 2021.

Osoby, které upozorní na porušování zákona nebo veřejného zájmu, by měly v Evropské unii požívat vyšší ochrany před případnými odvetnými opatřeními svých zaměstnavatelů. Směrnici, kterou na jaře schválil Evropský parlament a na počátku října t.r. potvrdili ministři spravedlnosti států, vstoupí v platnost 20. den po vyhlášení v Ústředním věstníku Evropské unie. Od tohoto data mají členské státy EU dva roky na začlenění nových pravidel do svých právních předpisů.

Vyšší úroveň ochrany oznamovatelů, označovaných někdy anglickým termínem “whistleblower”, se týká celé řady odvětví včetně zadávání veřejných zakázek, finančních služeb, bezpečnosti výrobků a bezpečnosti dopravy, jaderné bezpečnosti, veřejného zdraví, ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele, ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních systémů.

Nová pravidla zavádějí povinnost vytvořit bezpečné kanály pro oznamování aktivit porušujících právní předpisy EU (interní i externí kanály). Členské státy musí zajistit, aby právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru zavedly tyto bezpečné kanály a také postupy pro interní oznamování a pro přijímání následných opatření. Tato povinnost se vztahuje i na právní subjekty ve veřejném sektoru, včetně všech subjektů, které vlastní nebo ovládají. Členské státy mohou od této povinnosti osvobodit obce s méně než 10 000 obyvateli, nebo s méně než 50 zaměstnanci či jiné subjekty, které vlastní či ovládají a mají méně než 50 zaměstnanců. V souladu s vnitrostátním právem mohou také členské státy stanovit, že interní kanály pro oznamování mohou obce sdílet nebo provozovat v rámci sdružení obcí (článek 8, odst. 9 evropské směrnice).

Norma také chrání oznamovatele před odvetou, jako je třeba nátlak, zastrašování, obtěžování, diskriminace, pracovně právní postihy a další možná odvetná opatření uvedená v článku 19 směrnice. Chráněni jsou rovněž osoby, které oznamovatelům pomáhají (kolegové, příbuzní). Směrnice obsahuje podpůrná opatření pro oznamovatele, kteří budou mít možnost využít např. právní pomoci či poradenství. Členské státy mohou stanovit i finanční pomoc či psychologickou podporu pro oznamující osoby v rámci soudního řízení.

Směrnice dále zavádí povinnost orgánů a společností reagovat na informace oznamovatelů a přijmout návazná opatření do 3 měsíců, s možností prodloužit tuto lhůtu u externích kanálů v odůvodněných případech až na 6 měsíců, a poskytnout oznamovatelům zpětnou vazbu ohledně přijatých opatření.

Členské státy musí také stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které brání nebo se snaží zabránit oznámení, přijmou proti oznamovateli odvetná opatření nebo použijí obtěžující postupy či poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající se totožnosti oznamujících osob. Směrnice obsahuje také pojistku proti „zlovolnému oznamovaní“ a ukládá členským státům stanovit přiměřené a odrazující sankce také vůči oznamujícím osobám, o nichž je prokázáno, že vědomě oznámily či zveřejnily nepravdivé informace a stanovit rovněž i opatření k náhradě újmy vzniklé v důsledku takových oznámení či zveřejnění informací v souladu s vnitrostátním právem. „Nepoctivému whistleblowerovi“ by se tak jeho falešné „hvízdání na píšťalku“ nemuselo vůbec vyplatitJ.

Celý článek týkající se tohoto tématu si můžete přečíst v Advokátním on-line deníku a legislativní text směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, si můžete stáhnout v příloze.

Zdroj: Advokátní on-line deník, datum vydání zprávy 7. 10. 2019

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
27. listopadu 2019 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje