Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1002
NE NE 162
NEVÍM NEVÍM 164

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

11.12.2018 10:52

Být či nebýt transparentní? Aneb jak na zveřejňování osobních údajů v zápisech a usneseních zastupitelstva a rady obce?

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce či rady obce ve většině případů obsahují osobní údaje, které se vztahují k projednávaným záležitostem. Při posuzování, jakým způsobem postupovat při poskytování informací z těchto dokumentů, tak aby nedošlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů (obecné nařízení GDPR, platný zákon o ochraně osobních údajů), je třeba vycházet ze zákona o obcích (obdobně ze zákona o hl. městě Praze). Ten v paragrafu 16 a 17, v případě jednání zastupitelstva, která jsou vždy veřejná, přiznává přesně definovanému okruhu osob právo do zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva nahlížet a pořizovat si z nich výpisy. Takovými osobami jsou občané obce starší 18 let s trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce a cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce dle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Těmto osobám musí být zápisy a usnesení poskytnuty včetně osobních údajů souvisejících s projednávanou záležitostí. Zpracování osobních údajů je v těchto případech zákonné bez souhlasu subjektu údajů.

Oproti tomu zasedání rady obce jsou neveřejná a mohou se jich účastnit jen osoby vyjmenované v § 101 odst. 1 zákona o obcích. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce a právo nahlížet do usnesení rady a pořizovat si z něj výpisy má stejný okruh osob, který má oprávnění nahlížet do zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva.

Jiné osoby, fyzické či právnické, mají možnost získat informace z jednání těchto orgánů obce na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Být či nebýt transparentní?

„Transparentnost“ je v poslední době moderním trendem. Většina zastupitelstev chce být „trendy“ a proto se rozhodla pro zveřejňování projednávaných záležitostí z jednání orgánů obce. Tímto vstřícným krokem umožňuje občanům jednoduchým způsobem získat informace o dění v obci. A nakonec „transparentnost“ jako moderní zásada veřejné správy není v rozporu s ochranou osobních údajů. I když při ochraně osobních údajů je lepší postupovat podle známého rčení „mluvit stříbro, mlčet zlato“, tak není důvod k tomu, aby zápisy a usnesení zastupitelstva či rady, popř. i záznamy z jednání zastupitelstva, nemohly být při dodržení zásad ochrany osobních údajů zveřejňovány.

Zveřejňování zápisů a usnesení z jednání orgánů obce na internetu, v tisku či jiných médiích, anebo při podávání informací dalším osobám na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zákon o obcích nezakazuje. Povinností obce je ale osobní údaje chránit, protože v těchto případech dochází ke zveřejňování informace neomezenému okruhu osob. Ochranu osobních údajů lze zajistit například jejich anonymizací nebo omezením rozsahu takto zpřístupňovaných osobních údajů ve zveřejňované verzi dokumentu. Správný postup zveřejňování včetně příkladu možné anonymizace usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce naleznete v aktualizovaném stanovisku č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů, které si můžete stáhnout také v příloze tohoto článku.

Kromě dobrovolného poskytování informací veřejnosti, musí obce některé informace zveřejňovat povinně, neboť jí to ukládá zákon o obcích. Jedná se o informace týkající se programu jednání zastupitelstva obce a záměru disponovat majetkem obce. K této problematice jsme již dříve zveřejnili článek s názvem „Informování veřejnosti o činnosti obce musí respektovat právo na soukromí osob“, které si můžete přečíst na webu Svazu zde.

A na závěr je třeba zmínit ještě jednu aktuální informaci. Ne všechny obce chtějí být „trendy“, ale je dost možné, že se v budoucnu větší transparentnosti nevyhnou, protože „trendy“ chtějí být i poslanci. Skupina poslanců Pirátské strany předložila v říjnu t. r. návrh novely zákona o obcích, podle které bude povinné zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a dále i přijatá usnesení rady obce na elektronické úřední desce. Zveřejňovány budou i informace, jak který člen hlasoval, kdo uplatnil námitky a jak o nich bylo rozhodnuto. S navrženou úpravou zákona o obcích včetně postoje SMO ČR se můžete seznámit zde.

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

23. - 24. května 2019

XVII. sněm

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 09:00-10:00

Komora obcí

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 11:00-12:00

Rada Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 12:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje