Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 308
NE NE 48
NEVÍM NEVÍM 38

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

18.10.2017 08:34

Souhrn nejdůležitějších změn v odměňování členů zastupitelstev obcí

Dne 1. 1. 2018 nabyde účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mj. novelizuje zákon o obcích, a dojde tak ke změně koncepce odměňování zastupitelů.

Zákon nově pro účely výpočtu odměn rozliší obce (a městské obvody a části) do velikostních kategorií a nařízení vlády č. 318/2017 stanoví konkrétní výši měsíčních odměn pro uvolněné zastupitele a maximální výši odměn poskytovaných neuvolněným zastupitelům. Celkově si odměňovaní zastupitelé přilepší. Konkrétní výši odměn naleznete v této tabulce:

Změní-li se v průběhu volebního období počet obyvatel obce o více než 20 %, bude uvolněnému zastupiteli od 1. 1. následujícího roku náležet odměna ve výši odpovídající novému zařazení obce do velikostní kategorie. Neuvolněnému zastupiteli v takovém případě zůstane dosavadní odměna. Tato změněná odměna nesmí však přesáhnout maximální výši odměny pro příslušnou velikostní kategorii obce (v takovém případě se mu sníží na maximální odměnu dle nové kategorie – při zařazení obce do nižší kategorie).

 

Odměna pro neuvolněné starosty

Novinkou je, že přímo ze zákona bude mít na odměnu nárok i neuvolněný starosta. Zaručen má vždy 0,3násobek výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. Zastupitelstvo však může starostovi přiznat až 0,6násobek odměny, která by náležela uvolněnému starostovi.

Neuvolnění místostarostové či jiní neuvolnění členové zastupitelstva ze zákona nárok na odměnu obecně nemají. Mají ho však např. v případech, kdy starostu zastupují nepřetržitě po dobu delší 4 týdnů, resp. kdy vykonávají jeho pravomoci.

 

Kumulace odměn

Nově je v zákoně upravena kumulace odměn z různých funkcí. Zákon zde rozlišuje mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli.

V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému zastupiteli odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému zastupiteli poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo takto o poskytnutí odměny nerozhodne, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

 

Mimořádné odměny

Do zákona o obcích se vrací institut mimořádných odměn. O udělení mimořádné odměny rozhoduje zastupitelstvo. Pro poskytnutí takové odměny musí být splněno hned několik podmínek:

 • mimořádnou odměnu lze poskytnout pouze za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce,
 • ročně souhrnná výše mimořádných odměn může u uvolněných zastupitelů dosáhnout max. 2násobku nejvyšší měsíční odměny, a u neuvolněných max. 2násobku maximální měsíční odměny,
 • návrh na poskytnutí odměny musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu zasedání zastupitelstva,
 • poskytnutí mimořádné odměny je třeba povinně projednat a odůvodnit jako samostatný bod zasedání zastupitelstva a následné zdůvodnit každé mimořádné odměny v usnesení ze zasedání.

 

Příspěvky z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce

Nově zákon stanoví možnost zastupitelům poskytnout příspěvky z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce, a to taxativním způsobem (lze poskytnout jen v zákoně vyjmenované příspěvky). Příspěvky zastupitelům lze poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. Zákon rozlišuje mezi příspěvky, které lze poskytnout jen uvolněným zastupitelům, a příspěvky, které lze poskytnout jak uvolněným, tak neuvolněným zastupitelům.

Jen uvolněným zastupitelům lze poskytnout následující příspěvky:

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, 
 • příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
 • příspěvek na rekreaci.

Neuvolněným a uvolněným zastupitelům lze poskytnout následující příspěvky:

 • příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve vybraných případech (např. uzavírání manželství a další veřejné občanské obřady),
 • příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce, 
 • příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce zastupitele,
 • odměnu při významném životním výročí.

Dovolená pro uvolněné zastupitele

Nově a podrobněji jsou upraveny i pravidla pro poskytování dovolené. Uvolněný zastupitel má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem. Obec poskytne uvolněnému zastupiteli též tu část dovolené, kterou nevyčerpal u svého zaměstnavatele před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpanou dovolenou lze převést pouze do následujícího roku, nikoliv do roků dalších.

Odchodné

Zákon stanoví, že neuvolněnému zastupiteli, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému zastupiteli, jimž zanikl mandát, popř. byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni zániku mandátu (nebo odvolání a vzdání se funkce) zastupitele náležela odměna. K tomu, aby bylo vyplaceno odchodné, musí být naplněna podmínka, že končící zastupitel nebude následně zvolen do funkce uvolněného zastupitele nebo do funkce neuvolněného zastupitele, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna. Stejně tak odchodné nenáleží zastupiteli, který byl pravomocně odsouzen za některé trestné činy.

Pokud jde o samotnou výši odchodného, dochází zde k citelné změně, neboť odchodné lze nově poskytnout pouze v maximální výši 4 měsíčních odměn. Pokud jde však o současné zastupitele, kteří nebudou v roce 2018 kandidovat, resp. nebudou zvoleni, tato úprava se jich netýká. Tito zastupitelé, za splnění zákonných podmínek, budou mít stále nárok až na 6násobek měsíční odměny v podobě odměny při skončení funkčního období (tedy dle zákona ve starém znění).

 

Marek Chadima

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

13. prosince 2018 09:30-12:30

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
13. prosince 2018 10:00-13:00

Komise životního prostředí

Praha, Kancelář Svazu
 
19. prosince 2018 10:00-13:00

Národní dotační programy na rok 2019 - seminář MMR

Praha
22. ledna 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
24. - 25. ledna 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka, okres Hodonín
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje