Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

08.03.2013 17:30

Schvalování účetních závěrek za rok 2012

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky, jež přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 239/2012 s účinností od 1. 8. 2012.  

Ministerstvo financí připravilo návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (563/1991 Sb.), která upravuje podrobné postupy organizace schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. Návrh vyhlášky je v současné době v legislativním procesu, dle informací MF předpokládaný termín publikace vychází na květen 2013(materiál „Návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek“ včetně odůvodnění, které Svaz pro informaci obdržel od MF jsou k dispozici v příloze k tomuto článku). Předpokládaný termín nabytí účinnosti vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek je ve druhém čtvrtletí roku 2013.

Přehled účetních jednotek, jejichž řádná (případně mimořádná) účetní závěrka podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky:

ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA JE SCHVALOVÁNA

KDO SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

Obec

Zastupitelstvo obce

Příspěvková organizace zřízená obcí

Rada obce (zřizovatele)

Dobrovolný svazek obcí

Nejméně tříčlenný orgán

Kraj

Zastupitelstvo kraje

Příspěvková organizace zřízená krajem

Rada kraje (zřizovatele)

Hlavní město Praha

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Příspěvková organizace zřízená hl.m. Prahou

Rada hlavního města Prahy

Regionální rada regionů soudržnosti

Výbor Regionální rady regionů soudržnosti

U příspěvkových organizací zřízených obcemi, které nemají radu, nemůže účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací schválit starosta - tato pravomoc je vyhrazena zastupitelstvu (dle novely zákona o obcích - §102 odst. 2 písm. q) a §102 odst. 4).

Pokud dojde k situaci, kdy některé účetní jednotky provedou schválení či neschválení účetní závěrky za účetní období roku 2012 před účinností zmíněné vyhlášky, pak dle MF nebudou mít povinnost použít zpětně vyhláškou stanovená pravidla. Jinými slovy, pokud vybraná účetní jednotka schválí účetní závěrku orgánem stanoveným zvláštním zákonem (tzn. v případě obce zastupitelstvem či v případě zřízené PO radou obce - zřizovatele), mělo by být toto schválení v souladu s platnými právními předpisy. Do doby publikace zmíněné vyhlášky ve Sbírce zákonů, respektive do nabytí její účinnosti, žádný právní předpis organizaci schvalování účetních závěrek neupravuje.

Co přináší návrh prováděcí vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek ?

 • Schvalování účetní závěrky podle zásad stanovených připravovanou vyhláškou by mělo být provedeno poprvé za rok 2012. Z toho vyplývá, že by se měly schvalovat ty účetní závěrky, které jsou již dnes předány v CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu). MF uvádí, že pokud byla účetní závěrka přijata CSÚIS, nemá tato skutečnost význam pro případné schválení či neschválení účetní závěrky. Automatické kontrolní procesy v CSÚIS obecně nezajišťují správnost účetních závěrek pro účely jejich schválení.
   
 • Schválení či neschválení účetní závěrky je ovlivněno zejména posouzením úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocením předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
   
 • Jako podklad pro schválení účetní závěrky bude schvalovaná účetní jednotka předkládat:

a)      schvalovanou účetní závěrku – tzn. účetní výkazy, které jsou definovány včetně jejich náležitostí v zákoně o účetnictví v § 18 a dále ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tj. zejména rozvaha, výkaz Z/Z , příloha + příp. další

b)      zprávu auditora o ověření účetní závěrky, příp. další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – jsou – li tyto dokumenty vypracovávány (na základě jiných právních předpisů). Nejsou-li uvedené dokumenty účetní jednotkou povinně vypracovávány, nejsou povinným podkladem pro schválení účetní závěrky.

c)      zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů a roční zprávu interního auditu s konzultačním doporučením pro potřeby schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tato konzultační zpráva by měla obsahovat informace umožňující posoudit úplnost a průkaznost účetnictví a předvídatelných rizik a ztrát. Nepředpokládá se, že tyto činnosti interního auditora budou prováděny nad rámec zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Vypracování konzultační zprávy je v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 zákona o finanční kontrole, které výslovně stanoví, že útvar interního auditu zajišťuje v orgánu veřejné správy též konzultační činnost.

d)     účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem včetně inventarizační zprávy,

e)      schvalující orgán si bude moci vyžádat od schvalované organizace i jiné další účetní záznamy (např. účetní závěrku za předcházející účetní období).

 • Bližší podmínky pro vymezení podkladů, které se budou předkládat ke schválení, časový a věcný harmonogram činností včetně podmínek součinnosti interního auditu by si účetní jednotka měla stanovovat vnitřním předpisem.
 • Vyhláška upravuje i spolupráci schvalované účetní jednotky a schvalovatele v průběhu schvalovaného období i v průběhu schvalování účetní závěrky.
 • Schvalovaná účetní jednotka bude předávat schvalovateli v průběhu účetního období mezitímní účetní závěrky nebo z nich vyžádané informace. Mezitímní účetní závěrky ovšem nepodléhají schválení.
 • Schvalující orgán nemůže schválit nebo neschválit pouze část účetní závěrky.
 • Uvedená vyhláška bude řešit i postupy a přijímání opatření v případě, že schvalující orgán či schvalující účetní jednotka účetní závěrku schvalované účetní jednotky neschválí.
 • Schválením účetní závěrky se dle návrhu vyhlášky rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení. Tato problematika bude ze strany MF ještě formulačně upřesněna.
 • Zároveň návrh vyhlášky určuje i termín, dokdy musí být řádná účetní závěrka schválena, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje – tzn. do 30.6.200X + 1.
 • V případě mimořádné účetní závěrky je lhůta pro schválení zkrácena na 2 měsíce ode dne, ke kterému byla účetní závěrka sestavena.
 • Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2012 (i mimořádných) se lhůta prodlužuje o 3 měsíce – tzn. u řádných účetních závěrek do 9 měsíců po jejich sestavení. Účetní jednotky tedy zřejmě budou mít čas na schválení svých řádných účetních závěrek nejdéle do září 2013.
 • U účetních závěrek za účetní období roku 2012 také není třeba dokládat mezitímní účetní závěrky. 

   

 Zdroj informací: www.mfcr.cz

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

5. prosince 2019 10:00-13:00

Komise pro informatiku

Praha, Kancelář Svazu
 
11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje