Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 53
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

14.02.2017 16:23

Rozpočtová odpovědnost - odpovědi MF na některé otázky starostů

Zveřejňujeme zatím jenom několik odpovědí na dotazy starostů obcí, které zaslali k vyjádření na Ministerstvo financí. Otázky se týkají zejména zveřejňovacích povinností příspěvkových organizací územně samosprávných celků (ÚSC) a výpočtu dluhového pravidla.

Jak je to s povinností u příspěvkových organizací (např. škol) zřizovaných ÚSC. Odkdy pro ně platí střednědobý rozpočtový výhled a schvalování rozpočtů u zřizovatele? Platí to až od roku 2018 nebo i pro rok 2017? Je nutné schválit rozpočet a rozpočtový výhled, když dosud tato povinnost nebyla?

První rozpočtový výhled budou příspěvkové organizace (PO) zpracovávat při přípravě svých rozpočtů na rok 2018, tj. do 31/12/2017. Rozpočet PO se sestavuje v návaznosti na její rozpočtový výhled. Z toho plyne, že při přípravě rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2018, připraví PO i návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2020 (případně delší). Zřizovatel bude tudíž schvalovat rozpočet 2018 a rozpočtový výhled 2019-20 (případně delší).

Pochopil jsem dobře, že do 30-ti dnů od schválení v zastupitelstvu je nutné zveřejnit na internetu  u školy a zřizovatele rozpočtový výhled příspěvkové organizace včetně schválení rozpočtu?

Roli zřizovatele plní Rada obce, tudíž ta bude schvalovat rozpočet a výhled PO. Pokud není rada zřízena, může zastupitelstvo pověřit starostu k plnění role zřizovatele. Pak by dokumenty PO schvaloval on. PO má alternativní možnost zveřejňování dokumentů: buď na svém webu, nebo na webu zřizovatele, nebo v místě obvyklém (např. nástěnka školy). Z toho plyne, že tyto dokumenty nemusejí být zveřejněny elektronicky, záleží na rozhodnutí, resp. dohodě PO a zřizovatele. Musí být vybrán alespoň jeden z uvedených způsobů. Zveřejnění je do 30 dnů od schválení dokumentů zřizovatelem.

A také, že do 30-ti dnů od schválení rozpočtového opatření je nutné zveřejnit toto na internetu?

PO rozpočtová opatření nezveřejňují. Tato povinnost se týká pouze obcí a krajů, DSO a regionálních rad. Rozpočtová opatření se zveřejňují na internetu do 30 dnů od jejich schválení. Na stacionární úřední desce postačí informace o tom, že bylo schváleno RO, které je zveřejněno na internetu.

A pokud se obec zadluží o více jak 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky a další rok nesníží zadlužení aspoň o 5 %, tak přijde o část daňových příjmů?

Tento výklad není správný. Za prvé, ÚSC má povinnost snížit v následujícím roce svůj dluh z předchozího roku alespoň o 5 % z rozdílu mezi výši dluhu a průměrem celkových příjmů za poslední 4 roky. Není tudíž nutné snižovat dluh o 5 %. Za druhé, rovněž neplatí, že pokud dluh není snížen o zákonné minimum, obec přijde o část daňových příjmů – nic takového zákon nestanoví. Pokud obec nesplatí část minulých dluhů, pak bude Finanční správa vést tuto část na zvláštním účtu obce a prostředky uvolní pouze na splacení předchozího dluhu obce.

Znamená to, že když máme roční příjem 6 milionů, vezmeme si třeba 20 milionů úvěr na kanalizaci, tak můžeme být kráceni na sdílených daních, pokud nesplatíme aspoň 5 % úvěru v daném roce?

Viz odpověď na předchozí otázku. Za prvé, pravidlo říká, že je třeba snižovat předchozí dluh o 5 % z rozdílu. Pokud má tedy např. obec celkové průměrné příjmy 8 mil. Kč a dluh 1 mil. Kč, pak je hodnota fiskálního pravidla 12,5 % (1/8). Pokud by si obec vzala v r. 2017 úvěr na 20 mil. Kč, pak by hodnota dluhu byla např. 21 mil. a hodnota pravidla k 31/12/2017 by dosáhla hodnoty (při stejném průměrném příjmu) 263 %. Obec by pak musela do 31/12/2018 snížit svůj dluh min. o 810 tis. Kč. (60 % z příjmů je 4,8 mil. Kč; rozdíl je pak 21 mil. – 4,8 mil. Kč a z toho 5 % je 810 tis. Kč). Pokud by obec dluh z roku 2017 nesnížila o 810 tis. Kč, teprve pak by ji byla tato částka dočasně zadržena. Pro úplnost dodávám, že v r. 2018 by si mohla obec klidně vzít další úvěr, pokud by ho v roce 2019 opět snížila o povinné minimum.

Je vůbec možné, aby zákon vyšel ve Sbírce dne 6.2. a platil od 1.1., když povinnost zveřejňování některých věcí je 30 dnů od účinnosti zákona?

To možné opravdu není. Zákon nabývá účinnosti 15 dnů po zveřejnění ve Sbírce, tj. 21/02/2017, přičemž fiskální pravidlo má odloženou účinnost k 1/1/2018.

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje