Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 42
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

22.11.2012 14:42

Reorganizace české daňové správy od roku 2013

Převody prostředků ze sdílených daní budou nově poukazovány z krajských finančních úřadů v souhrnné částce, pro zjištění konkrétních částek se budou muset obce obracet na územní pracoviště, která zůstanou zachována ve stávajících sídlech.

Od počátku příštího roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě České republiky (456/2011 Sb.), který přináší reorganizaci české daňové správy. Svaz měst a obcí ČR se zúčastnil pracovní schůzky na Generálním finančním ředitelství v Praze, kde mu byla představena připravená organizační změna ve struktuře finančních úřadů a byly prodiskutovány otázky praktického dopadu této změny na daňové plátce i poplatníky.  

Stávající soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvími, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady s územní působností a 1 Specializovaným finančním úřadem s celorepublikovou působností na konci roku 2012 zanikne a bude nahrazena novou soustavou orgánů Finanční správy, kterou bude tvořit Generální finanční ředitelství, 1 Odvolací finanční ředitelství, 14 krajských finančních úřadů a 1 Specializovaný finanční úřad.

14 finančních úřadů bude nově vybaveno krajskou územní působností a jejich sídla se tedy budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Ze stávajících finančních úřadů se stanou územní pracoviště jednotlivých krajských finančních úřadů. V hlavním městě Praze bude nově fungovat FÚ pro hlavní město Prahu, který bude mít 12 územních pracovišť v sídlech dosavadních pražských finančních úřadů.

Všechny finanční úřady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně bude sloužit jako čistě odvolací orgán a vykonávat svou působnost pro celé území České republiky. Specializovaný finanční úřad sídlící v Praze opět s celorepublikovou působností bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.

Co tyto změny prakticky znamenají pro obce a města?

  • Nová územní pracoviště krajských finančních úřadů – tedy do konce roku 2012 stávající finanční úřady - budou mít nově působnost celokrajskou, což například znamená, že nově FÚ (resp. jeho územní pracoviště) bude moci u jednoho daňového subjektu zkontrolovat všechny provozovny, které se nacházejí na území daného kraje.
  • Všechny převody prostředků týkajících se sdílených daní v roce 2013 ze strany FÚ budou obcím a městům převáděny z bankovních účtů krajského FÚ a platby se budou poukazovat v souhrnné výši, což v praxi např. u daně z příjmů fyzických osob (DPFO) bude znamenat, že se do souhrnné platby sečtou částky z jednotlivých územních pracovišť krajského FÚ. U DPFO bude také v rámci vnitřní kompenzace prováděno vzájemné započítávání „přeplatků“ a „nedoplatků“ v rámci kraje. Oproti současnému stavu tedy obce a města obdrží na svých bankovních účtech menší množství plateb, ale ve vyšších částkách (souhrnných), což může přinést úsporu bankovních poplatků.
  • Informace o souhrnné platbě (o její výši) získá daňový subjekt na krajském FÚ, ovšem s otázkou, z jakých konkrétních částek byla tato souhrnná částka vypočítána, se už bude zapotřebí obrátit na příslušné územní pracoviště.
  • Nově se správa daně z nemovitosti stěhuje za poplatníkem – tzn. poplatník bude spadat pod ten krajský FÚ (resp. jeho územní pracoviště), kde má trvalé bydliště – zatímco dosud spadal pod FÚ, kde se nacházela jeho nemovitost. V tomto případě dojde k situacím, kdy poplatník tedy bude mít nového správce daně. Poplatník získá informaci o tom, pod jaké územní pracoviště nově spadá, až ze složenky, na které bude částka vypočtené daně také uvedena v souhrnné výši za všechny nemovitosti ve vlastnictví poplatníka v daném kraji. Modelové příklady situací, kde bude uložen spis daně z nemovitostí, jsou zde
  •  

Termín pro podání daňových přiznání k dani z nemovitostí se blíží – k 31.1.2013. Jelikož v současné době probíhá náročné stěhování spisů mezi finančními úřady – resp. novými územními pracovišti a současně vzhledem ke všem výše uvedeným změnám doporučuje Svaz v případě, že poplatník nemá změnová data, tzn. nepotřebuje oznamovat nové skutečnosti finančnímu úřadu (podáním dodatečného daňového přiznání), počkat na doručení složenky s vyměřenou částkou daně, kde bude i uvedeno i územní pracoviště FÚ, které bude nově poplatníkův spis spravovat.

 

Ing. Markéta Horníčková  

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje