Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

22.11.2012 14:42

Reorganizace české daňové správy od roku 2013

Převody prostředků ze sdílených daní budou nově poukazovány z krajských finančních úřadů v souhrnné částce, pro zjištění konkrétních částek se budou muset obce obracet na územní pracoviště, která zůstanou zachována ve stávajících sídlech.

Od počátku příštího roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě České republiky (456/2011 Sb.), který přináší reorganizaci české daňové správy. Svaz měst a obcí ČR se zúčastnil pracovní schůzky na Generálním finančním ředitelství v Praze, kde mu byla představena připravená organizační změna ve struktuře finančních úřadů a byly prodiskutovány otázky praktického dopadu této změny na daňové plátce i poplatníky.  

Stávající soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvími, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady s územní působností a 1 Specializovaným finančním úřadem s celorepublikovou působností na konci roku 2012 zanikne a bude nahrazena novou soustavou orgánů Finanční správy, kterou bude tvořit Generální finanční ředitelství, 1 Odvolací finanční ředitelství, 14 krajských finančních úřadů a 1 Specializovaný finanční úřad.

14 finančních úřadů bude nově vybaveno krajskou územní působností a jejich sídla se tedy budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Ze stávajících finančních úřadů se stanou územní pracoviště jednotlivých krajských finančních úřadů. V hlavním městě Praze bude nově fungovat FÚ pro hlavní město Prahu, který bude mít 12 územních pracovišť v sídlech dosavadních pražských finančních úřadů.

Všechny finanční úřady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně bude sloužit jako čistě odvolací orgán a vykonávat svou působnost pro celé území České republiky. Specializovaný finanční úřad sídlící v Praze opět s celorepublikovou působností bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.

Co tyto změny prakticky znamenají pro obce a města?

  • Nová územní pracoviště krajských finančních úřadů – tedy do konce roku 2012 stávající finanční úřady - budou mít nově působnost celokrajskou, což například znamená, že nově FÚ (resp. jeho územní pracoviště) bude moci u jednoho daňového subjektu zkontrolovat všechny provozovny, které se nacházejí na území daného kraje.
  • Všechny převody prostředků týkajících se sdílených daní v roce 2013 ze strany FÚ budou obcím a městům převáděny z bankovních účtů krajského FÚ a platby se budou poukazovat v souhrnné výši, což v praxi např. u daně z příjmů fyzických osob (DPFO) bude znamenat, že se do souhrnné platby sečtou částky z jednotlivých územních pracovišť krajského FÚ. U DPFO bude také v rámci vnitřní kompenzace prováděno vzájemné započítávání „přeplatků“ a „nedoplatků“ v rámci kraje. Oproti současnému stavu tedy obce a města obdrží na svých bankovních účtech menší množství plateb, ale ve vyšších částkách (souhrnných), což může přinést úsporu bankovních poplatků.
  • Informace o souhrnné platbě (o její výši) získá daňový subjekt na krajském FÚ, ovšem s otázkou, z jakých konkrétních částek byla tato souhrnná částka vypočítána, se už bude zapotřebí obrátit na příslušné územní pracoviště.
  • Nově se správa daně z nemovitosti stěhuje za poplatníkem – tzn. poplatník bude spadat pod ten krajský FÚ (resp. jeho územní pracoviště), kde má trvalé bydliště – zatímco dosud spadal pod FÚ, kde se nacházela jeho nemovitost. V tomto případě dojde k situacím, kdy poplatník tedy bude mít nového správce daně. Poplatník získá informaci o tom, pod jaké územní pracoviště nově spadá, až ze složenky, na které bude částka vypočtené daně také uvedena v souhrnné výši za všechny nemovitosti ve vlastnictví poplatníka v daném kraji. Modelové příklady situací, kde bude uložen spis daně z nemovitostí, jsou zde
  •  

Termín pro podání daňových přiznání k dani z nemovitostí se blíží – k 31.1.2013. Jelikož v současné době probíhá náročné stěhování spisů mezi finančními úřady – resp. novými územními pracovišti a současně vzhledem ke všem výše uvedeným změnám doporučuje Svaz v případě, že poplatník nemá změnová data, tzn. nepotřebuje oznamovat nové skutečnosti finančnímu úřadu (podáním dodatečného daňového přiznání), počkat na doručení složenky s vyměřenou částkou daně, kde bude i uvedeno i územní pracoviště FÚ, které bude nově poplatníkův spis spravovat.

 

Ing. Markéta Horníčková  

 

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

7. - 9. listopadu 2018

"Strong Communities for a Citizens´ Europe"

Vídeň
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. listopadu 2018 09:30-16:00

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Praha 2, budova MPSV, Na Poříčním právu 1/376, 9:00 - 16:00
29. listopadu 2018 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. prosince 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje