Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

28.07.2011 13:39

Regulace hazardu po rozhodnutí Ústavního soudu - povolování versus rušení

Na začátku tohoto týdne obdrželo několik desítek obcí a měst dopis Ministerstva financí, kterým se zjišťuje rozsah, v němž obce regulují hazard na svém území. Na základě schůzky s pracovníky odpovědného odboru přinášíme některá doporučení. 

V červnu vynesl Ústavní soud průlomový rozsudek, který umožňuje obci regulovat hazard na svém území a který ale zároveň ponechává v kompetenci Ministerstva financí posoudit u každého konkrétního případu soulad s vyhláškou. Z toho vyplývá, že nelze očekávat rychlé a plošné rušení desetiletých povolení na koncová zařízení různých typů. Naopak, případná změna přepokládá velmi kvalitně zpracovanou obecně závaznou vyhlášku a propracovanou argumentaci (nejen pro potřeby ministerstva).

Obce by na dopis ministerstva měly odpovědět do 3. srpna 2011. V této fázi stačí, pokud Ministerstvo financí obdrží sdělení města/obce, že jejich již vydaná vyhláška vydaná dle § 50 odst. 3 loterního zákona reguluje nejen VHP, ale ve smyslu ústavního nálezu i IVT a jiná podobná zařízení.  Formální změna vyhlášky, která by obsahovala navíc odkaz na § 2 písmeno e) zákona a výčet včetně IVT a jiných podobných zařízení by měla následovat v nejbližším období.

Postačující široce pojatá vyhláška by měla především obsahovat zmínku, že se vydává na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Předmět úpravy pak může být formulován např.: Elektronicky nebo elektronickomechanicky řízené výherní hrací přístroje nebo podobná zařízení sloužící k provozování sázkových her, včetně interaktivních videoloterních terminálů (dále „výherní hrací přístroje“). Nová povolení pak nebudou vydávána v rozporu s obecně-závaznými vyhláškami, ….tedy pokud existují a Ministerstvo financí ví o jejich existenci. 

V případě, že obecně závazná vyhláška odkazuje konkrétně na § 17 odst. 1 zákona o loteriích, jedná se tedy o striktní vyhlášku na VHP, pak se na IVT nevztahuje a ministerstvo na ni nebude při povolování brát zřetel. Obce, které stojí o regulaci hazardu v území, by tedy urychleně měly přijmout novou obecně závaznou vyhlášku, viz shora uvedené doporučení. 

Ministerstvo financí stále uplatňuje jako další zásadní podmínku pro udělení povolení  soulad s ustanovením § 17 odst. 11. (chráněné budovy, resp. sousedství chráněných budov). 

Jak vymezit místo pro hazard

V textu vyhlášky je důležitá vazba mezi původní regulací a nově požadovanou. Jen obtížně bude obec prokazovat oprávněný zájem zrušení hazardu ve formě koncových zařízení tam, kde dlouhodobě povoluje nebo v minulosti povolovalo klasické výherní hrací přístroje. Ze zákona stále platí zákaz provozování výherních hracích přístrojů ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov.

Další místní vymezení záleží na rozhodnutí zastupitelstva, existují zde ale určitá omezení. Obec může zvolit formu zakázaných nebo povolených adres. V případě konkrétních čísel popisných však ministerstvo bude požadovat odůvodnění, a to zvláště v případě, že ve stejné ulici jsou již sázkové hry povoleny. Nedoporučuje se vymezovat obecně „od křižovatky“, „od křížku“ nebo odkazovat na grafickou přílohu. Nejvhodnější se ukazuje ohraničení prostoru konkrétními ulicemi, příp. s využitím možnosti vzdálenosti max. 100 metrů od veřejných budov. Obec může rovněž zvolit variantu plného zákazu na celém území obce, případně s výjimkou kasin.

Ministerstvo již dnes ruší povolení na základě podnětů např. z důvodu narušování veřejného pořádku doloženého protokoly Policie ČR nebo při záměrně klamných podkladech doručených od provozovatele pro rozhodnutí. (př. prohlášení, že se v blízkosti nenachází chráněná budova). Ministerstvo rovněž zruší již platná povolení v případě veřejného zájmu (zejména existence školy).  Role obce zde může být právě iniciační, ale opět musí mít připraveny dostatečně silné argumenty, neboť od provozovatele lze očekávat silný protiútok z titulu jiných ústavních principů (nabytí práva v rozhodnutí v dobré víře, princip právní jistoty, ochrana nabytých práv apod.). Ministerstvo tedy bude individuálně posuzovat veřejný zájem a ústavně zaručené principy. Při úsilí o rušení některých povolení se obce musí připravit na logický nesouhlas provozovatelů. Tříleté přechodné ustanovení, které obsahuje právě projednávaná novela zákona o loteriích, sice zjemňuje nález Ústavního soudu, představuje ale kompromis a snad také ochranu před vleklými soudními spory.

Celoplošný zákaz všech forem hazardu lze považovat za nezpochybnitelný projev vůle zastupitelstva, který by ministerstvo mělo respektovat. Obec se tím pádem vzdává příjmu z místních poplatků, které by měly být možná již od příštího roku nahrazeny odvodem spravovaným finančními úřady.

V návaznosti na schůzku s pracovníky přímo povolujícími výherní zařízení požádala Kancelář Svazu Ministerstvo vnitra o spolupráci při přípravě vzorové vyhlášky. Zároveň žádá členské obce, aby svoje nové či původní vyhlášky zaslaly do Kanceláře na adresu smocr@smocr.cz, následně budou postoupeny ministerstvu.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje