Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

21.09.2019 19:15

Připomenutí k přípravě rozpočtů obcí a měst na rok 2020

Po prázdninových měsících, v jednotlivých českých obcích a městech, probíhají ještě intenzivněji přípravy spjaté s tvorbou nových municipálních rozpočtů na následující kalendářní rok 2020. Připomeňme si proto základní rozpočtové povinnosti a informace.

Problematikou o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se zabývá zákon č. 250/2000 Sb. K rozpočtovému procesu obcí se vztahuje také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, kde jsou vymezeny pravomoci zastupitelstva a rady obce ve vztahu k rozpočtu a rozpočtovým operacím. Dalším důležitým dokumentem je vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, kterou vydává Ministerstvo financí.

Na rozpočet můžeme nahlížet jako na nejdůležitější plánovací dokument obce, podle kterého hospodaří. Rozpočet, tedy finanční plán, musí splňovat obecně platné rozpočtové zásady: 1) musí být sestavován a schvalován každoročně, 2) musí být reálný a pravdivý, 3) úplný a jednotný, 4) musí obsahovat dlouhodobou vyrovnanost a 5) být zveřejněný.

Cestu ke schválení rozpočtu lze rozdělit do několika etap. Přesný postup vytváření a schvalování rozpočtu není v zákoně definován, proto se v rámci jednotlivých obcí můžeme setkat s odlišnými přístupy.

Rozpočet obce bývá obvykle schvalován koncem roku na následující kalendářní rok. Při předkládání rozpočtu bývá vhodné předložit také každoroční rozpočtový výhled na období 2 až 5 let, (např.: návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled na období let 2021 až 2026).

Zveřejnění rozpočtu

Obec zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dní před dnem zahájení projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který́ obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.

Současně obec na úřední desce oznámí informaci, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do doby schválení rozpočtu.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Občanem obce, který́ může uplatnit připomínky dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je občan starší 18 let, který́ má na území obce trvalý pobyt nebo vlastní na území obce nemovitý́ majetek.

Schvalování rozpočtu

Pouze zastupitelstvo obce, je jediným orgánem, kterému je podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, vyhrazeno schvalování rozpočtu obce. V případě, že je návrh rozpočtu připraven, řádně vyvěšen, projedná se rozpočet, včetně veškerých připomínek k návrhu, na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Rozpočet obce je schválen v případě, že pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce. Schválený rozpočet obec zveřejní na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a zároveň oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby. Tímto způsobem musí být rozpočet zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rok.

Rozpis rozpočtu

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů neuvádí, v jakém podrobném členění rozpočtové skladby má být rozpočet schválen. Rozpisu rozpočtu se věnuje § 14 zákona č. 250/2000 Sb. Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu musí obec neprodleně provést rozpis rozpočtu včetně sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby. Ta je upravena vyhláškou Ministerstva vnitra č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších změn. Rozpis rozpočtu již není zapotřebí schvalovat jedná se pouze o administraci.

Rozpočtové provizorium 

V případě, že obec neschválí před 1. lednem rozpočtového roku rozpočet, je povinna schválit do konce roku pravidla rozpočtového provizoria, která jsou potřebná k zajištění plynulosti hospodaření do doby schválení rozpočtu na kalendářní rok. Tato pravidla rozpočtového provizoria stanovuje zastupitelstvo obce. Pokud by nebyl schválen rozpočet a ani rozpočtové provizorium, došlo by k porušení rozpočtové kázně

Závěrečný účet

Po ukončení kalendářního roku se zpracovává závěrečný účet, který je přehledem hospodaření uplynulého roku. Do 30. 6. kalendářního roku musí zastupitelstvo schválit hospodaření roku předcházejícího, tzv. hospodářský výsledek (§ 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Sankce za nedodržení zákona

Je také důležité připomenout, že v případě, nedodržení stanovených zákonných předpisů a lhůt dochází ke správnímu deliktu, za který hrozí obci pokuta až do výše 1 milion korun. Prohřešky je míněno především špatné zpracování a schválení rozpočtu, tedy mimo rámec § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 zákona, nezveřejnění návrhu rozpočtu, nedodržení lhůty vyvěšení, či neprovedení rozpisu schváleného rozpočtu a nesdělení výše schválených závazných ukazatelů příslušným subjektům v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb.

Bližší informace k rozpočtovému procesu např. Příručka pro člena zastupitelstva po volbách v roce 2018, která je přístupná zde.

Mgr. Jakub Hornek, Legislativní a právní sekce

 

 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje