Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

24.01.2017 14:48

Prezident podepsal zákon o rozpočtové odpovědnosti

Prezident v pondělí 23. ledna 2017 podepsal zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti včetně změny zákonů, které s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti souvisí.

To pro obce mimo jiné znamená, že se budou muset řídit pravidly rozpočtové odpovědnosti. První pravidlo se použije v případě, že celkové zadlužení sektoru veřejných institucí přesáhne výši 55 % HDP. V případě, že tato situace nastane, budou územně samosprávné celky muset schvalovat své rozpočty vyrovnané nebo přebytkové s výjimkou zákonem upravených situací. Zákon umožňuje schválit schodkový rozpočet jenom tehdy, pokud bude možné schodek uhradit z úspor minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Schodek vzniklý z důvodu předfinancování evropských projektů bude možné uhradit také půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů.

Druhé pravidlo říká, že výše dluhu územního samosprávného celku nesmí k rozvahovému dni překročit 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí-li dluh ÚSC 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky, je povinen dluh v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. V případě, že tak neučiní, Ministerstvo financí v následujícím roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na sdílených daních. Podíl na výnosu daní (jedná se o výnos DPH a DPPO s výjimkou DPFO, kde je poplatníkem sama obec) tvoří 5 % z rozdílu mezi dosaženým dluhem a 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Ministerstvo financí může rozhodnout o zrušení pozastavení převodu podílu na výnosu daní pokud ÚSC svůj dluh sníží pod výše uvedených 60 % příjmů. Správce daně převede pozastavený výnos daní do 14 dnů po obdržení rozhodnutí ministerstva. Zrušení pozastavení převodu podílu je možné i na základě žádosti ÚSC k uhrazení svého dluhu.

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vyvolá změny i dalších zákonů Jedná se např. o zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a nejzásadnější změny přináší změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Výčet hlavních změn zákona č. 250/2000 Sb.:

1.     Rozpočtový výhled se bude nazývat střednědobým výhledem rozpočtu (SVR)

2.     SVR bude schvalovat zastupitelstvo, návrh SRV se bude zveřejňovat na úřední desce a internetových stránkách obce nejméně 15 dnů před projednáním na zasedání zastupitelstva. Schválený SRV musí být zveřejněn do 30 dnů na internetových stránkách obce a na úřední desce musí být zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a přístupnosti (nahlédnutí do listinné podoby); toto zveřejnění musí trvat až do schválení nového SVR.

1.      Obdobným způsobem jako SRV se bude zveřejňovat: rozpočet a jeho návrh a závěrečný účet a jeho návrh. 

2.   Dále se budou zveřejňovat veškerá schválená rozpočtová opatření a rovněž i schválená pravidla rozpočtového provizoria -  tyto dokumenty se zveřejňují do 30 dnů po schválení na internetových stránkách a na úřední desce se oznámí, kde je možné je v elektronické podobě nalézt a kde je možné nahlédnout do listinné podoby. Toto zveřejnění musí trvat až do schválení nového rozpočtu.

3.   V případě uplatnění opatření rozpočtové odpovědnosti novela stanovuje limity. Měsíční výdaje ÚSC stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Nedodržení měsíčního limitu 1/12 výdajů minulého roku je navrhováno k vyhodnocení jako správní delikt.

Nové povinnosti budou mít i příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí.

Příspěvkové organizace:

PO budou nově sestavovat rozpočet (jedná se o plán výnosů a nákladů na kalendářní rok) a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet) a dávat ho ke schválení svému zřizovateli a rovněž zveřejňovat na svých internetových stránkách a na stránkách svého zřizovatele a to 15 dnů před projednáváním zřizovatelem a do 30 dnů po schválení zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení dalšího rozpočtu či střednědobého výhledu rozpočtu.

 Dobrovolné svazky obcí budou zveřejňovat:

-   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.

-      Schválený SRV DSO zveřejní na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění, s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

Obdobným způsobem jako SRV budou DSO zveřejňovat: rozpočet a jeho návrh a závěrečný účet a jeho návrh. Tyto dokumenty musí být zveřejněny u všech členských obcí!

Dále se zavádějí se nové správní delikty a sankce za nesplnění nových povinností. Tyto, většinou jenom formální povinnosti, zvyšují riziko správního deliktu a následné sankce, která může činit až 1 mil. Kč.

Výše uvedené zákony nabudou účinnosti 15 den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

S konkrétními dotazy se obracejte přímo na Ministerstvo financí, Odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje