Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 41
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 9
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 9
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 12
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 7

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

13.11.2017 10:48

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu

V rámci projektu účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2017, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností, příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky a rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích, mikroregionech, ale i ve spolku pro obnovu venkova, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské buňce).

Obce vyplňují do tabulky seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, část I: přehled účetních jednotek všechny účetní jednotky, ve kterých mají jakýkoliv podíl a to i nevýznamný. 

Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) menší než 5 %, vyplňují obce pouze tyto sloupce tabulky:

Sloupec C1 a C2 - hodnota přímého vlivu, hodnota nepřímého vlivu, sloupec D  - významnost podílu a sloupce J1 a J2 hodnota přímého podílu, hodnota nepřímého podílu. Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I) se v tomto případě neuvádějí, jelikož vliv na řízení a ovládání je minimální (menší než 5 %)

 

Podíl ve Svazu měst a obcí ČR:

Svaz sdružuje 2 695 obcí. Podíl jedné členské obce ve Svazu dle požadavků konsolidační vyhlášky činí 0,04 %.
Výpočet: 1:2 695 x 100 = 0,037, zaokrouhleno 0,04 %.

Do sloupce C 1 obec uvede hodnotu 0,04 %

Do sloupce C 2 obec uvede hodnotu 0,00 %
Do sloupce D obec uvede hodnotu 4

Dále vyplňuje až sloupec J1, J2. Kritéria (sloupec E – I) nevyplňuje, jelikož podíl vlivu je menší než 5 %.

Do sloupce J 1 obec uvede hodnotu 0,04 %

Do sloupce J 2 obec uvede hodnotu 0,00 %

Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) větší nebo roven 5 %, vyplňují obce i sloupce tabulky: Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I). Uvedení hladiny významnosti (sloupce K a L) je nepovinné.

Obec musí vyplnit i část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v části I, a to pouze pokud bude uvádět ostatní významné spoluvlastníky v obchodní společnosti nebo zahraničním subjektu, kdy vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) v této společnosti je větší nebo roven 5 % a spoluvlastníci drží vliv ve výši minimálně 10 %.

Formulář (výkaz) k seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (konsolidační tabulka) je přílohou č. 3b vyhlášky č.383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

Zde naleznete odkaz na podobu výkazu seznam v Excelu ve formátu .xls (dokumenty ke stažení, 3 odrážka): http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/pokyny-a-sdeleni/2015/ucetni-konsolidace-statu-materialy-ze-se-23154

Nicméně výkaz je nutné zaslat v požadovaném formátu podle technické vyhlášky - .xml do Centrálního systému účetních informací státu. Stejně tak, jak jsou zasílány v současné době účetní výkazy. Technické uspořádání, v jakém musí být výkaz zaslán, je k nalezení zde (tzv. balíček xsd schémat): http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

V případě dalších dotazů kontaktujte:

Ministerstvo financí ČR
odbor 54 Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu
tel.: + 420 257 044 124
E-mail: konsolidace@mfcr.cz

 

Postup k určování vlivu a podílu v dobrovolném svazku obcí

Vyplnění sloupců C a I výkazu seznam spravující jednotkou obec v případě dobrovolného svazku obcí:

  • V případě vyplňování sloupce Vliv se uvede procentní vyjádření vlivu na řízení a ovládání uváděného dobrovolného svazku obcí, a  to v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování, mohou upravovat například stanovy a jiné dokumenty (například podle počtu obyvatel, podle členského příspěvku nebo může být uvedeno, že každý člen má jeden hlas).

             Příklad: Osm členů dobrovolného svazku obcí, přičemž každý člen disponuje právě

             jedním  hlasem. Výpočet vlivu každé obce: 1/8*100 = 12,5 %.

  • V případě vyplňování sloupce Podíl na základním kapitálu se uvede procentní podíl na rozdělení zisku či úhradě ztráty (rozdělení výsledku hospodaření) dobrovolného svazku obcí za posuzované období. Způsob určení podílu na rozdělení výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí může být například upraven ve stanovách dobrovolného svazku obcí nebo v případě, že je ve stanovách uvedeno, že o rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada, pak v tomto případě použije spravující jednotka jako kritérium rozhodnutí valné hromady o vypořádání hospodářského výsledku (například dle počtu obyvatel).

Příklad: Rozdělení výsledku hospodaření se provádí na základě rozhodnutí valné hromady, a to na základě počtu obyvatel jednotlivých obcí tvořících daný dobrovolný svazek obcí. Celkový počet obyvatel všech obcí tvořících dobrovolný svazek obcí: 5870 obyvatel-

Počet obyvatel obce XY: 836

             Výpočet procentního podílu obce XY na rozdělení výsledku hospodaření (podíl na  základním kapitálu v %): 836/5870*100 = 14,24 %.

Případně může dojít k výpočtu podílu na základním kapitálu jako poměru vloženého majetku člena do DSO k celkovému vloženému majetku všech členů do DSO (za vložený majetek se pro tyto účely považují i členské příspěvky).

Může dojít i k situaci, že hodnoty v procentním vyjádření mohou být v obou sloupcích totožné (například stanovena stejná kritéria pro řízení a ovládání a pro rozdělení hospodářského výsledku).

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

19. června 2018

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

Praha
20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje