Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

20.12.2016 11:40

Hodnocení Finanční konference opět v pozitivním duchu

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se v prostorách Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech uskutečnil XIX. ročník tradiční akce pořádané Svazem měst a obcí ČR – celostátní finanční konference. Pro pořadatele je velice cenné získání zpětné vazby od účastníků, jelikož na základě získaných informací mohou upravit následující ročník tak, aby konference splnila svůj účel a aby účastníci odjížděli spokojeni co do získaných informací i samotné organizace.

Proto byli účastníci opětovně osloveni dotazníkovým šetřením, které pro jednoduchost probíhalo on-line formou. Celkově se vrátilo zpět 65 dotazníků od zástupců obcí a měst. Největší zastoupení měly „středně“ velké obce či města ve velikostní kategorii od 1 001 do 10 000 obyvatel. Tvořily téměř polovinu ze všech došlých dotazníků. Čtvrtinu zaujímaly dotazníky z obcí v rozmezí 501 až 1 000 obyvatel. A zbylou čtvrtinu si rovnoměrně podělily nejmenší obce (do 500 obyvatel) a největší města (nad 10 000 obyvatel). Z hlediska územního, z každého kraje ČR přišel organizátorům alespoň jeden vyplněný dotazník. Nejvíce se jich shromáždilo z Moravskoslezského kraje.

Z konkrétních výsledků dotazníkového průzkumu vyplynulo, že účastníci konference se na ni rádi vrací. 71 % účastníků lze označit slovem „tradiční“, protože již zavítali na tuto akci po několikáté. Po druhé zde byla pětina respondentů a pouhých 8 % bylo na konferenci po prvé. Pro organizátory jednou z klíčových otázek je ta, jak účastníci hodnotí tento ročník oproti minulému. V této otázce se respondenti rozdělili na dvě shodné skupiny. Polovina hodnotila tento ročník jako lepší než minulý, podle druhé poloviny byl srovnatelný. Pouhý jeden účastník hodnotil tento ročník jako horší. 

Tak jako v minulém ročníku se většina respondentů domnívá, že je účelnější vést program ve dvou paralelních blocích. Takto smýšlí 60 % z nich oproti 40 %, kteří by upřednostnili jeden běh. V otázce týkající se diskuze, zda by měla probíhat po každé přednášce či až na konci tematického bloku, je poměr respondentů velice vyrovnaný. Pro zachování současného stavu, tedy vedení diskuze po konci celého bloku, se vyjádřilo 48 %, zatímco 52 % by bylo pro uskutečnění diskuze po každém příspěvku. Pro většinu odpověděvších (68 %) je konference z hlediska odbornosti vyvážená, pouze pětina by přivítala více odborných příspěvků. Jediný respondent se vyjádřil, že odborných příspěvků bylo nadbytek. Co se týče budoucího ročníku a volby témat, respondenti by upřednostnili aktuální témata. Uvítali by také příspěvky o dotačních titulech, legislativních změnách, které mají dopad na obce, a RUD.

V otázce, jakou změnu či úpravu programu by preferovali oproti letošnímu ročníku, se polovina respondentů vyjádřila pro větší účast poslanců a senátorů, třetina by přivítala odbornější a specifičtější zaměření na vybrané téma a 15 % by bylo pro delší příspěvky než současně stanovených 15 minut na příspěvek přednášejícího.

Účastníci se velmi pochvalně vyjádřili na adresu organizátorů, což je i patrné na jednotlivých komentářích. S občerstvením byla dle respondentů 100 % spokojenost, společenský večer byl rovněž vnímán velice pozitivně. 85 % z nich by na koncepci společenského večera nic neměnilo.

Co se týče jednotlivých příspěvků, největší podíl kladných hlasů bez žádných negativních ohlasů si vysloužil příspěvek výkonného ředitele Svazu měst a obcí Dana Jiránka, který představil činnost Svazu. Účastníky dále značně zaujal příspěvek Miroslava Mateje z Ministerstva financí, který se týkal vývoje daňových příjmů ÚSC, jejich prognóze či novinek v RUD. Vysoce bylo oceňováno i vystoupení senátora a starosty Bohumína Petra Víchy o aktuálních postojích Senátu k projednávaným zákonům a mimo jiné respondenti označili za vysoce přínosný příspěvek Zuzany Matuškové z MŠMT o změnách ve financování školství a Tomáše Vyhnánka z MF k přezkumu hospodaření ÚSC. Z programu druhého dne se účastníkům zdál nejzajímavější příspěvek zástupců Ministerstva vnitra Marie Kostruhové o úkolech finančních a kontrolních výborů zastupitelstva obce a Davida Slámy o financování veřejného opatrovnictví, hned za nimi se líbilo vystoupení Zdeňky Jiráskové z Ministerstva financí k místním daním a informace o nových projektech Svazu měst a obcí ČR od Dany Bekové.

Zpracoval: Jakub Cach, analytický pracovník Svazu.

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje