Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 10
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

18.05.2012 15:06

Příprava na budoucí programovací období pro čerpání z evropských fondů

V současné době probíhá příprava na budoucí programovací období pro čerpání z fondů EU, a to jak na úrovni státu, krajů, tak i měst a obcí. Vychází se z návrhů nařízení Evropské komise ke strukturálním a zemědělským fondům, které přinášejí řadu nových prvků, pro města a obce ne vždy pozitivních. Z tohoto důvodu Svaz vyvíjí značné aktivity, aby prosazoval zájmy měst a obcí v budoucích operačních programech a Programu rozvoje venkova.

Strukturální fondy

Základní podmínky a priority čerpání v následujícím období jsou vymezeny v návrzích nařízení Evropské komise. Z těchto návrhů vyplývá, že v budoucím období bude finanční podpora směřovat především do oblasti zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik států EU a udržitelnosti jejich zdrojů (návaznost na Strategii EU 2020). Větší důraz bude proto kladen na vývoj a inovace, malé a střední podniky, investice do zelených technologií a zaměstnanost. Tomu odpovídá i dané procentuální vymezení prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF) na řešení výše uvedených priorit, což fakticky znamená omezení možnosti financovat infrastrukturní projekty měst a obcí.

V nařízeních EK jsou zahrnuty kromě jiných i následující vybrané návrhy:

 • z ERDF, ze kterého čerpaly obce a města značnou část prostředků na řešení infrastruktury, bude muset být investováno nejméně 50 % prostředků na výzkum a inovace, konkurenceschopnost malých a středních podniků a nízkouhlíkové technologie;
 • 25 % prostředků určených pro ČR (kromě Prahy, která spadá pod jiný cíl, a která bude muset vyčlenit 52 %) bude muset být směřováno na tzv. měkké projekty financované z ESF;
 • DPH by se v příštím programovacím období mělo stát neuznatelným nákladem pro všechny projekty;
 • výše spolufinancování z fondů EU zůstává na stejné úrovni, tj. 85 % (neuznatelnost DPH však fakticky o 20 % navyšuje náklady spojené s realizací projektů);
 • kladení důrazu na tzv. územní soudržnost, tj. vyvážený rozvoj území napříč regiony (pozornost je zde věnována nejen městům, ale i jejich okolí);
 • posílení tzv. urbánní (městské) dimenze politiky soudržnosti, jejímž cílem je podpořit jednotný a udržitelný rozvoj měst (nejméně 5 % z prostředků ERDF by mělo být vyčleněno právě na tuto oblast rozvoje);
 • důraz na partnerství a větší zapojení místních aktérů do realizace projektů v území - podpora metody LEADER v rámci strukturálních fondů.

Územní a urbánní dimenze

Svaz dlouhodobě usiluje o posílení pozice měst a obcí v agendě fondů EU a ve své snaze se může opřít právě o výše zmíněné návrhy nařízení Evropské komise (důraz na územní soudržnost a posílení urbánní dimenze). Z hlediska zájmů měst a obcí je rovněž důležité, aby města a obce mohly mít v následujícím období větší vliv nejen na to, jaké projekty samy předkládají, ale zejména na to, jaké aktivity na jejich území realizují jiné subjekty (kraje, místní akční skupiny, stát). K tomuto tématu Svaz z vlastní iniciativy podniká řadu kroků tak, aby mohl poskytnout jak ministerstvu pro místní rozvoj, tak ostatním subjektům relevantní informace.

Na základě podnětů z četných jednání orgánů Svazu v průběhu prosince 2011 byl připraven a v současné době je realizován projekt „Územní a urbánní dimenze v operačních programech po roce 2013 z pohledu měst a obcí“, jehož cílem je navrhnout vhodnou kategorizaci území, která by odrážela zájmy a potřeby obcí ČR, které jsou velmi diferencovány. Jedním z výstupů projektu je definice aglomerací, zázemí větších měst a vymezení vztahu měst a venkova, a to na základě dat získaných z relevantních dokumentů (např. Politika územního rozvoje), vlastních zpracovaných analýz potřeb, dat ze sčítání lidu, domů bytů 2011, zdrojů MMR a jiných).

Z hlediska kategorizace ČR vidí Svaz jako nosné rozdělení území do 3 kategorií:

 • urbánní dimenze I – evropské póly růstu jako klíčové ekonomické zóny aglomerace;
 • urbánní dimenze II – územní póly rozvoje ČR jako správní ekonomická centra;
 • malá města a zázemí – regionální centra a zázemí jako nositelé dlouhodobé stabilizace území.

Snahou Svazu je připravit poziční dokument, který bude obsahovat konkrétní návrhy, jak zohlednit potřeby, kompetence a postavení měst a obcí v implementační struktuře budoucích operačních programů ve vztahu k reálným možnostem, vyplývajícím z návrhů nařízení Evropské komise včetně rozpracované kategorizace území. Poziční dokument je připravován v úzké součinnosti s místopředsedou pro evropské záležitosti Svazu Ing. Oldřichem Vlasákem. Zpracovaná východiska byla předložena k diskusi v rámci Pracovní skupiny pro strukturální politiku, návrhy kategorizace území budou dále konzultovány a připomínkovány v rámci jednotlivých komor Svazu. Poziční dokument bude připraven k projednání Předsednictvu Svazu na jeho zasedání 8. června 2012.Rozvoj venkova

Strukturální fondy nedávají investicím do venkova příliš prostoru kvůli stanovenému tématickému zaměření, které neodpovídá potřebám obcí v oblasti financování jejich vybavenosti. Pozornost je proto částečně směřována k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova, u nás realizovanému prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV). Svaz se v rámci vyjednávání budoucí podoby PRV kromě jiného snaží o prosazení řádově vyššího objemu finančních prostředků na řešení potřeb obcí.

Jedna z priorit budoucího PRV je zaměřena na podporu sociálního začleňování, redukci chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí. Přestože se počítá pouze s investicemi malého rozsahu, jde o možnost, jak alespoň částečně řešit podfinancované veřejné služby na venkově. V rámci priority by prostředky měly směřovat do:

 • drobné infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie – pojem „drobná“ infrastruktura není zatím definován;
 • rozvoje občanské vybavenosti;
 • diverzifikace podnikatelských aktivit a zvýšení zaměstnanosti;
 • přírodního a kulturního potenciálu venkova.

Požadavky Svazu

Na národní úrovni bude Svaz dále prostřednictvím svých zástupců v několika řídících a pracovních skupinách příslušných ministerstev prosazovat zájmy měst a obcí v budoucích operačních programech a Programu rozvoje venkova (nastavování podmínek bude probíhat tento a celý příští rok). Shrnutí konkrétních požadavků Svazu:

 • snížení počtu operačních programů;
 • vyčlenění dostatečného objemu finančních prostředků pro řešení potřeb měst a obcí;
 • zohlednění urbánní a územní dimenze ve všech operačních programech (samostatné prioritní osy pro řešení potřeb měst a obcí);
 • zjednodušení a sladění podmínek všech operačních programů;
 • zjednodušení administrace při předkládání projektů;
 • uznatelnost DPH;
 • směřování nejméně 50 % z prostředků Programu rozvoje venkova na rozvoj obcí a různých typů podnikatelských aktivit;
 • rozdělování prostředků z Programu rozvoje venkova na základě tématického vymezení oblastí (místo stanovení kategorií obcí podle počtu obyvatel);
 • možnost obcí a měst co nejvíce ovlivňovat aktivity realizované na jejich území ostatními subjekty;
 • využití integrovaných přístupů při realizaci aktivit v území.

 

Mgr. Ingrid Štegmannová
Mgr. Tomáš Lysák
Oddělení vnějších vztahů

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje