Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

18.05.2012 15:06

Příprava na budoucí programovací období pro čerpání z evropských fondů

V současné době probíhá příprava na budoucí programovací období pro čerpání z fondů EU, a to jak na úrovni státu, krajů, tak i měst a obcí. Vychází se z návrhů nařízení Evropské komise ke strukturálním a zemědělským fondům, které přinášejí řadu nových prvků, pro města a obce ne vždy pozitivních. Z tohoto důvodu Svaz vyvíjí značné aktivity, aby prosazoval zájmy měst a obcí v budoucích operačních programech a Programu rozvoje venkova.

Strukturální fondy

Základní podmínky a priority čerpání v následujícím období jsou vymezeny v návrzích nařízení Evropské komise. Z těchto návrhů vyplývá, že v budoucím období bude finanční podpora směřovat především do oblasti zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik států EU a udržitelnosti jejich zdrojů (návaznost na Strategii EU 2020). Větší důraz bude proto kladen na vývoj a inovace, malé a střední podniky, investice do zelených technologií a zaměstnanost. Tomu odpovídá i dané procentuální vymezení prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF) na řešení výše uvedených priorit, což fakticky znamená omezení možnosti financovat infrastrukturní projekty měst a obcí.

V nařízeních EK jsou zahrnuty kromě jiných i následující vybrané návrhy:

 • z ERDF, ze kterého čerpaly obce a města značnou část prostředků na řešení infrastruktury, bude muset být investováno nejméně 50 % prostředků na výzkum a inovace, konkurenceschopnost malých a středních podniků a nízkouhlíkové technologie;
 • 25 % prostředků určených pro ČR (kromě Prahy, která spadá pod jiný cíl, a která bude muset vyčlenit 52 %) bude muset být směřováno na tzv. měkké projekty financované z ESF;
 • DPH by se v příštím programovacím období mělo stát neuznatelným nákladem pro všechny projekty;
 • výše spolufinancování z fondů EU zůstává na stejné úrovni, tj. 85 % (neuznatelnost DPH však fakticky o 20 % navyšuje náklady spojené s realizací projektů);
 • kladení důrazu na tzv. územní soudržnost, tj. vyvážený rozvoj území napříč regiony (pozornost je zde věnována nejen městům, ale i jejich okolí);
 • posílení tzv. urbánní (městské) dimenze politiky soudržnosti, jejímž cílem je podpořit jednotný a udržitelný rozvoj měst (nejméně 5 % z prostředků ERDF by mělo být vyčleněno právě na tuto oblast rozvoje);
 • důraz na partnerství a větší zapojení místních aktérů do realizace projektů v území - podpora metody LEADER v rámci strukturálních fondů.

Územní a urbánní dimenze

Svaz dlouhodobě usiluje o posílení pozice měst a obcí v agendě fondů EU a ve své snaze se může opřít právě o výše zmíněné návrhy nařízení Evropské komise (důraz na územní soudržnost a posílení urbánní dimenze). Z hlediska zájmů měst a obcí je rovněž důležité, aby města a obce mohly mít v následujícím období větší vliv nejen na to, jaké projekty samy předkládají, ale zejména na to, jaké aktivity na jejich území realizují jiné subjekty (kraje, místní akční skupiny, stát). K tomuto tématu Svaz z vlastní iniciativy podniká řadu kroků tak, aby mohl poskytnout jak ministerstvu pro místní rozvoj, tak ostatním subjektům relevantní informace.

Na základě podnětů z četných jednání orgánů Svazu v průběhu prosince 2011 byl připraven a v současné době je realizován projekt „Územní a urbánní dimenze v operačních programech po roce 2013 z pohledu měst a obcí“, jehož cílem je navrhnout vhodnou kategorizaci území, která by odrážela zájmy a potřeby obcí ČR, které jsou velmi diferencovány. Jedním z výstupů projektu je definice aglomerací, zázemí větších měst a vymezení vztahu měst a venkova, a to na základě dat získaných z relevantních dokumentů (např. Politika územního rozvoje), vlastních zpracovaných analýz potřeb, dat ze sčítání lidu, domů bytů 2011, zdrojů MMR a jiných).

Z hlediska kategorizace ČR vidí Svaz jako nosné rozdělení území do 3 kategorií:

 • urbánní dimenze I – evropské póly růstu jako klíčové ekonomické zóny aglomerace;
 • urbánní dimenze II – územní póly rozvoje ČR jako správní ekonomická centra;
 • malá města a zázemí – regionální centra a zázemí jako nositelé dlouhodobé stabilizace území.

Snahou Svazu je připravit poziční dokument, který bude obsahovat konkrétní návrhy, jak zohlednit potřeby, kompetence a postavení měst a obcí v implementační struktuře budoucích operačních programů ve vztahu k reálným možnostem, vyplývajícím z návrhů nařízení Evropské komise včetně rozpracované kategorizace území. Poziční dokument je připravován v úzké součinnosti s místopředsedou pro evropské záležitosti Svazu Ing. Oldřichem Vlasákem. Zpracovaná východiska byla předložena k diskusi v rámci Pracovní skupiny pro strukturální politiku, návrhy kategorizace území budou dále konzultovány a připomínkovány v rámci jednotlivých komor Svazu. Poziční dokument bude připraven k projednání Předsednictvu Svazu na jeho zasedání 8. června 2012.Rozvoj venkova

Strukturální fondy nedávají investicím do venkova příliš prostoru kvůli stanovenému tématickému zaměření, které neodpovídá potřebám obcí v oblasti financování jejich vybavenosti. Pozornost je proto částečně směřována k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova, u nás realizovanému prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV). Svaz se v rámci vyjednávání budoucí podoby PRV kromě jiného snaží o prosazení řádově vyššího objemu finančních prostředků na řešení potřeb obcí.

Jedna z priorit budoucího PRV je zaměřena na podporu sociálního začleňování, redukci chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí. Přestože se počítá pouze s investicemi malého rozsahu, jde o možnost, jak alespoň částečně řešit podfinancované veřejné služby na venkově. V rámci priority by prostředky měly směřovat do:

 • drobné infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie – pojem „drobná“ infrastruktura není zatím definován;
 • rozvoje občanské vybavenosti;
 • diverzifikace podnikatelských aktivit a zvýšení zaměstnanosti;
 • přírodního a kulturního potenciálu venkova.

Požadavky Svazu

Na národní úrovni bude Svaz dále prostřednictvím svých zástupců v několika řídících a pracovních skupinách příslušných ministerstev prosazovat zájmy měst a obcí v budoucích operačních programech a Programu rozvoje venkova (nastavování podmínek bude probíhat tento a celý příští rok). Shrnutí konkrétních požadavků Svazu:

 • snížení počtu operačních programů;
 • vyčlenění dostatečného objemu finančních prostředků pro řešení potřeb měst a obcí;
 • zohlednění urbánní a územní dimenze ve všech operačních programech (samostatné prioritní osy pro řešení potřeb měst a obcí);
 • zjednodušení a sladění podmínek všech operačních programů;
 • zjednodušení administrace při předkládání projektů;
 • uznatelnost DPH;
 • směřování nejméně 50 % z prostředků Programu rozvoje venkova na rozvoj obcí a různých typů podnikatelských aktivit;
 • rozdělování prostředků z Programu rozvoje venkova na základě tématického vymezení oblastí (místo stanovení kategorií obcí podle počtu obyvatel);
 • možnost obcí a měst co nejvíce ovlivňovat aktivity realizované na jejich území ostatními subjekty;
 • využití integrovaných přístupů při realizaci aktivit v území.

 

Mgr. Ingrid Štegmannová
Mgr. Tomáš Lysák
Oddělení vnějších vztahů

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje