Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 211
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 45
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

23.11.2012 14:12

Jakou představu má Komise o směřování evropských fondů 2014+ v ČR?

Jednání mezi Evropskou komisí a ministerstvem pro místní rozvoj ohledně budoucího programového období pro čerpání evropských fondů byla oficiálně zahájena prezentací Pozičního dokumentu, který stanovuje rámec pro dialog mezi Komisí a Českou republikou při přípravě Dohody o partnerství a operačních programů. Materiál vytyčuje specifické problémy České republiky a ty jsou přímo navázány na představy (priority) Komise o tom, co by mělo být z evropských fondů financováno.

Nastavení nových operačních programů musí reflektovat priority strategie Evropa 2020, které jsou nastaveny značně prorůstově. Palčivé výzvy pro Českou republiku se vztahují k systému výzkumu a inovací a s tím související konkurenceschopnosti (priorita Inovace prospívající podnikatelskému prostředí). Česká republika je charakteristická nízkou úrovní financování výzkumu a inovací z veřejných, ale i soukromých zdrojů. Míra financování výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů byla v roce 2010 na úrovni 0,63 % HDP (cíl strategie Evropa 2020 je 3 %). České prostředí je tak charakteristické malým počtem nejkvalitnějších vědeckých výzkumníků a týmů, které by byly konkurenceschopné v mezinárodním prostředí. Podle výkonnosti v oblasti inovací se Česká republika nachází pod průměrem EU, a to na 17. místě mezi všemi členskými státy. Slabiny se týkají zejména spolupráce mezi soukromou, veřejnou a akademickou sférou.

Za další slabinu České republiky je považována zaostalá a kapacitně nedostačující dopravní infrastruktura, která je v souvislosti s geografickou polohou a vývozně orientovanou ekonomikou označena za značný problém pro konkurenceschopnost země (priorita Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost). Zde jsou však míněny pouze hlavní dopravní tepny v České republice – dálnice, rychlostní silnice a železniční tratě. Podpora silnic nižších tříd bude možná pouze, pokud budou přispívat k fyzické, hospodářské a sociální obnově znevýhodněných oblastí, nebo pokud poskytují potřebné propojení se sítí dálnic a rychlostních silnic, nebo tam, kde budou doplňovat chybějící přeshraniční spojení. Prioritu by měla mít také udržitelná doprava ve městech, která má významné dopady na hospodářskou činnost.

Podprůměrný vzdělávací systém a nedostatečně využívaný potenciál trhu práce jsou dalšími oblastmi ke zlepšení (priorita Růst založený na lidském kapitálu a zvýšená účast na trhu práce). Vzdělávací systém dosahuje nízkých kvalit v mezinárodním srovnání, zejména pak terciární vzdělávaní. Podíl 30-34 letých s vysokoškolským titulem stále zaostává jedním z nejnižších v EU. Panuje také značný nesoulad mezi vzdělávacím systémem a požadavkem vnitrostátního trhu práce. Aktivní politiky na trhu práce jsou nedostatečné financování, mají omezenou působnost a jsou neúčinné. Česká republika nedostatečně využívá svých lidských zdrojů, zejména pak matek s dětmi, mladých a starších pracovníků, nekvalifikované pracovní síly, dlouhodobě nezaměstnaných a Romů. Pro matky s dětmi je nedostatečně zařízená péče o děti a to spolu s nedostatkem flexibilních pracovních úvazků snižuje zaměstnatelnost žen. Pro venkovské oblasti je charakteristický nízký podíl populace v produktivním věku, což přímo souvisí s nedostatkem pracovních příležitostí na venkově.

Česká republika podle Evropské komise neefektivně využívá svoje zdroje (priorita Hospodářství příznivé pro životní prostředí a účinně využívající zdroje). České hospodářství je energeticky vysoce náročné a velká část této energie se vyrábí z uhlí, což souvisí i s jednou z nejvyšších úrovní skleníkových plynů v EU. Bez ohledu na neustálé zlepšování zůstává energetická náročnost, která mezi lety 1990 a 2008 poklesla v průměru o 2,5 %, výrazně nad průměrem OECD a EU. Česká republika má také neuspokojivý stav kvality povrchové a podzemní vody, schopnost krajiny zadržovat vodu neustále klesá, dochází k půdní erozi a k úbytku organických látek apod. V oblasti odpadového hospodářství je Česká republika silně závislá na skládkování a pouze velmi malá část odpadu je recyklována, a to ohrožuje udržitelnost rozvoje.

Za klíčový nedostatek České republiky je považováno prostředí v institucích a veřejná správa (priorita Moderní a profesionální správa). Panuje zde značná nedůvěra ve veřejnou správu způsobená korupcí, která negativně ovlivňuje ekonomický růst. Komise také vytýká přílišný politický vliv na státní úředníky, který vede k velké fluktuaci zaměstnanců. Složité právní prostředí České republiky také nenahrává podnikatelským aktivitám. Dalším problémem je oblast civilního soudnictví a vleklá soudní řízení.

A co se v příštím programovém období nebude financovat, pokud nedojde k doložení jasné návaznosti na plnění strategie Evropa 2020?

  • Podpora sportovní infrastruktury;
  • výstavba nových nebo rozšíření stávajících nemocnic;
  • zmíněné investice do místních silnic;
  • všeobecná vzdělávací infrastruktura;
  • komerční turistická zařízení.

Přehled plnění strategie Evropa 2020 na obrázku níže. 

 
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.Míra plnění strategie Evropa 2020 Míra plnění strategie Evropa 2020
Míra plnění strategie Evropa 2020
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje