Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

05.01.2015 10:31

Evropské fondy byly, jsou a budou

V rámci Celostátní finanční konference se konal také doprovodný seminář zaměřený na problematiku evropských fondů. O tom, že toto téma starosty zajímají, svědčí zaplněný sál, kam bylo nutné i v průběhu akce přidávat další židle k sezení. Pod vedením bývalého místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka, vystoupila na semináři jak náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, tak zástupci resortů, kteří mají na starosti přípravu klíčových operačních programů. V navazující diskusi se starostové nejvíce ptali na změny oproti současnosti, na to, zda se skutečně podaří snížit administrativu a zda po nás Brusel nechce něco, co není smysluplné. 

Seminář zahájil místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, který shrnul dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, a nastínil hlavní potřeby a priority do budoucna.

Na úvod své přednášky místopředseda Vlasák zhodnotil dosavadní možnosti obcí čerpat evropské fondy a upozornil na skutečnost, že je stále prostor pro projekty obcí a měst v rámci dobíhajícího období 2007 až 2013. Obce a města byly přitom aktivní, z celkové alokace ve výši 704 miliard Kč tvoří projekty obcí a měst 16 %, z celkového počtu 60 903 projektů místní samosprávy realizují 31 %. Existují však velké rozdíly, celkem 1191 obcí nerealizuje žádný projekt z evropských strukturálních fondů, naopak 14 obcí realizuje více než 50 projektů. Nejvíce obce podávají projekty do Operačního programu Životní prostředí (kde realizují 8 631 projektů s EU dotací 52 miliard Kč), a v rámci tzv. ROPů (3 124 projektů s dotací 46 miliard Kč). V drtivé většině (98%) přitom obce realizují „tvrdé“ projekty z Kohezního fondu a Evropského regionálního rozvojového fondu, měkké projekty z Evropského sociálního fondu jsou spíše výjimečné.

 Problémem České republiky je podle Oldřicha Vlasáka čerpání; i přes snahu jednotlivých ministerstev je zjevné, že koncem roku bude Česká republika patřit opět mezi ty státy, které na některé prostředky z Bruselu nedosáhnou. Aktualizované predikce řídících orgánů hovoří o tom, že nedosáhneme na 19,5 miliard Kč (nejvíce pesimistické odhady MMR pak o částce 33,1 mld. Kč). Připomněl také, že Svaz již na jednání s vládou v říjnu letošního roku nabídl spolupráci při hledání smysluplných projektů obcí a měst, které jsou připravené k realizaci a mohly by být realizovány do konce programového období (tj. de facto vyúčtovány do června 2015) a které by pomohly v definovaných oblastech zajistit kvalitní a současně rychlou absorpci. Bohužel tato nabídka Svazu je stále bez odezvy.

 Oldřich Vlasák dále uvedl, že Svaz byl po celou dobu aktivní i při přípravě nového období 2014 až 2020. Svaz prosazoval posílení role měst a obcí, požadoval jednoduchý a efektivní implementační systém (včetně jednoho kontaktního místa a omezení duplicitních kontrol) a dostatečné alokace na obecní potřeby. Na tzv. územní dimenzi se podařilo vyjednat 200 miliard Kč, vybrané samosprávy budou moci realizovat projekty prostřednictvím integrovaných přístupů (ITI, IPRÚ a MAS), všechny pak prostřednictvím individuálních projektů. Svaz má také své zástupce v Regionálních stálých konferencích, které by měly definovat požadavky a přinášet poznatky z jednotlivých území tak, aby nové programové období nebylo pouze o intervencích tzv. "ze shora dolů".

 Jako druhá na semináři vystoupila první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která popsala rámec nového období a upozornila na hlavní změny včetně jednotného metodického prostředí. Ministerstvo prostřednictvím vlády nově stanovuje základní rámec pravidel, který bude pro všechny řídící orgány a fondy EU stejný a závazný a obcím by se tak již nemělo stát, že po nich budou různé instituce požadovat různé věci. Bude se používat jednotná terminologie, proběhne masivní elektronizace dat, dokumentů, procesů v rámci jednotného monitorovacího systému MS2014+.

 Jako příklady zjednodušení systému implementace Klára Dostálová uvedla sjednocení požadavků na zpracování dokumentace určené žadatelům a příjemcům, větší důraz na propojení řízení výzev na hodnocení, koordinaci vyhlašování výzev, vymezení povinných hodnotících kritérií, větší důraz na dvoukolové hodnocení, informování žadatele o výsledku a možnost odvolání či vytvoření společné databáze hodnotitelů, jejich automatizovaný výběr, hodnocení a kontrola. Nově bude také ve fázi příjmu a hodnocení žádostí nastavena maximální lhůta, do kdy musí být ukončen schvalovací proces. Zjednodušení se připravuje i pro etapu realizace projektů a jejich kontroly spočívající mimo jiné v sjednocení struktury a obsahu zpráv o realizaci projektu, zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání, stanovení bagatelní hranice pro vymáhání nesrovnalostí, redukce počtu log povinné publicity apod.

 Následovaly prezentace jednotlivých operačních programů, které obce a města nejvíce zajímají. Jako další panelista proto vystoupil ředitel odboru řízení operačních programů  MMR Rostislav Mazal, který má na starosti Integrovaný regionální operační program. Tento program se zaměří především na dopravu v regionech, zkvalitnění veřejných služeb a rozvoj veřejné správy. Za hlavní rozdíl oproti stávajícímu období lze považovat to, že namísto jednotlivých ROPů bude existovat jeden centrální program. Z hlediska věcného bude nově kladen důraz na podporu terénních a komunitních přístupů v sociální integraci a rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální začleňování – sociální bydlení, sociální podnikání. Obce víceméně mohou zapomenout na opravy místních komunikací, dochází k posunu v zacílení na prioritní tahy tedy na síť TEN-T a související napojení silniční infrastruktury. Předmětem debaty s komisí je také problematika územního plánování a ochrany kulturního dědictví, obecně je trendem prostředky koncentrovat a realizovat pouze větší investice národního a evropského významu.

 Podrobnou prezentaci následně přednesla vedoucí oddělení přípravy nového programového období sekce fondů EU MŽP Barbora Holková, která má na starosti Operační program Životní prostředí. Tento program je pro obce a města zásadní a vztahovalo se k němu proto nejvíce dotazů. Hlavní zaměření bude do budoucna na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochranu a péči o přírodu a krajinu a energetické úspory. Hlavním rozdílem oproti stávajícímu období bude, že čističky odpadních vod bude možné financovat i v menších obcích (pod 2000 ekvivalentních obyvatel), větší zaměření bude na konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, u nakládání s odpady pak bude kladen větší důraz na prevenci. Prioritní kategorií budou i nadále protipovodňová opatření.

 Velmi rychle představila svůj program také ředitelka odboru podpory projektů ESF MPSV Lenka Kaucká, která má na starosti evropské fondy a zaměstnanost. Hlavním cílem tohoto programu je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. Za hlavní rozdíl oproti stávajícím možnostem lze považovat větší důraz na integrovaná řešení, zaměření na propojení dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce a podporu transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče. Paní ředitelka Kaucká současně uvedla, že se na ni mohou starostové obracet s žádostmi a dotazy, které je trápí a že je ministerstvo připravené obcím v dané oblasti pomoci.

 V navazující diskusi se starostové kromě praktických otázek k jednotlivým projektům ptali, kdy mohou čekat na nové výzvy, protože jak vyplývá z označení programového období, čerpání již mělo začít od roku 2014. Zástupci státu upozornili na skutečnost, že vina za zpoždění není primárně na naší straně, protože Brusel schválí pozdě příslušnou legislativu. Vláda však připravila scénář, jak umožnit vyhlašování výzev ještě v době, kdy nebudou finálně schváleny programy. Na první výzvy si však starostové ještě budou muset počkat, první se očekávají v polovině příštího roku. Diskutovali se také připomínky Evropské komise a informace ze zákulisí. Velkým tématem v tomto ohledu byl požadavek Bruselu na specifickou podporu začleňování romské komunity. Seminář uzavřel místopředseda Svazu Oldřich Vlasák, který obcí a městům přislíbil, že Svaz v prvním pololetí vydá informační publikace k novým možnostem čerpání evropských fondů tak, obce a města přesně věděla, co mohou očekávat a na co se připravit.

 
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje