Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

03.05.2015 11:55

V kontextu s doplatkem na bydlení je třeba souhlas obce

Osoby žijící dlouhodobě na ubytovnách potřebují pro získání nároku na doplatek na bydlení souhlas obce.

Kdy se vyžaduje souhlas

Od 1. května 2015 je nezbytnou podmínkou pro získání nároku na doplatek na bydlení pro osoby žijící dlouhodobě v ubytovacím zařízení se schváleným provozním řádem, souhlas obce. Ubytovací zařízení je definováno v ustanovení § 21 a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních musí mít na tuto činnost zřízenu živnost a jsou povinny vypracovat provozní řád. Osoby provozující ubytovací zařízení musí mít tento provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud je ubytování poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, jedná se o tzv. dlouhodobé ubytování. Pro jiné ubytovací zařízení, než které je uvedeno výše, se souhlas obce nevyžaduje.

Počty ubytoven a provozní řád

Ke konci roku 2014 bylo orgány ochrany veřejného zdraví v České republice evidováno 2 255 ubytoven, které poskytovaly ubytovací služby. Po novelizaci ustanovení § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo k odlišení požadavků provozního řádu pro tzv. dlouhodobé ubytovny, krajské hygienické stanice k 31. březnu 2015 schválily 124 provozních řádů a o několika provozních řádech se mělo rozhodovat. K 31. březnu 2015 je v ČR orgány ochrany veřejného zdraví evidováno celkem 287 tzv. dlouhodobých ubytoven.

Rozhodnutí musí mít odůvodnění a být přezkoumatelné

V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za osobu užívající byt se považuje i bydlení v ubytovacím zařízení, který osoba užívá na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Podmínkou však je, že obec, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází, udělí souhlas k vyplacení doplatku na bydlení. Obec musí souhlas k vyplacení doplatku na bydlení odůvodnit. Avšak obec také nemusí souhlas udělit např. z důvodu opakovaného narušení občanského soužití, porušení veřejného pořádku, opakované přestupky proti majetku, technický stav budovy nebo kdy je nájemné vyšší než nájemné v místě a čase obvyklé. Takové rozhodnutí musí obec též odůvodnit. Obsahem odůvodnění rozhodnutí je především rozbor, zhodnocení a shrnutí podkladů odůvodňujících závazné stanovisko. Musí proto plně odpovídat skutečným výsledkům provedeného šetření. Rozhodnutí musí být také přezkoumatelné, aby bylo patrné, že diskrece je v konkrétním případě logickým vyústěním řádného hodnocení skutkových zjištění.

Termín vydání závazného stanoviska

Závazná stanoviska má dle sdělení Ministerstva vnitra obec Úřadu práce poskytovat bezodkladně. Pojem „bezodkladně“ patří k neurčitým právním pojmům, které právní řád používá v situacích, kdy s ohledem na okolnosti nelze zcela jednoznačně vyjádřit lhůtu přesným časovým údajem nebo kdy by to nebylo vhodné. Je zřejmé, že poskytovat závazná stanoviska, která vyžadují šetření na místě, nemůžou být poskytována v časovém úseku několika minut, hodin či několika málo dnů jako např. poskytnutí lékařské pomoci.   

Povinnost postarat se o svoje sociálně slabé občany

Ustanovení § 35 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů navazuje na odst. 1, podle kterého patří do samostatné působnosti obce také záležitosti, které do samostatné obce působnosti svěří zákon. Jde tedy o demonstrativní vymezení rozsahu samostatné působnosti a to jednak tím, že je vedle sebe postaveno vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů obce a jednak obsahem výčtu jednotlivých potřeb např. potřeba bydlení, potřeba informací.  Není zde stanovena žádná povinnost např. zajistit bydlení. V této souvislosti je důležité připomenout, že obec pečuje o občany obce. Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. V rámci přidělení bytu je i požadavek, že osoba nemá v současné době dluhy na nájemném legitimní, což potvrdil i Nejvyšší soud v usnesení č.j. 26 Cdo 366/2013 ze dne 26. února 2013: „ Přestože má obec jako pronajímatel specifické postavení, nelze na ni zcela přesouvat zabezpečení bytových potřeb jejích obyvatel, a to zejména za situace, kdy se jí nedostalo za užívání jejího majetku (bytu) odpovídajícího protiplnění.“

Mgr. Miroslava Sobková, Oddělení legislativně právní Kanceláře Svazu     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje