Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

03.05.2015 11:55

V kontextu s doplatkem na bydlení je třeba souhlas obce

Osoby žijící dlouhodobě na ubytovnách potřebují pro získání nároku na doplatek na bydlení souhlas obce.

Kdy se vyžaduje souhlas

Od 1. května 2015 je nezbytnou podmínkou pro získání nároku na doplatek na bydlení pro osoby žijící dlouhodobě v ubytovacím zařízení se schváleným provozním řádem, souhlas obce. Ubytovací zařízení je definováno v ustanovení § 21 a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních musí mít na tuto činnost zřízenu živnost a jsou povinny vypracovat provozní řád. Osoby provozující ubytovací zařízení musí mít tento provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud je ubytování poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, jedná se o tzv. dlouhodobé ubytování. Pro jiné ubytovací zařízení, než které je uvedeno výše, se souhlas obce nevyžaduje.

Počty ubytoven a provozní řád

Ke konci roku 2014 bylo orgány ochrany veřejného zdraví v České republice evidováno 2 255 ubytoven, které poskytovaly ubytovací služby. Po novelizaci ustanovení § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo k odlišení požadavků provozního řádu pro tzv. dlouhodobé ubytovny, krajské hygienické stanice k 31. březnu 2015 schválily 124 provozních řádů a o několika provozních řádech se mělo rozhodovat. K 31. březnu 2015 je v ČR orgány ochrany veřejného zdraví evidováno celkem 287 tzv. dlouhodobých ubytoven.

Rozhodnutí musí mít odůvodnění a být přezkoumatelné

V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za osobu užívající byt se považuje i bydlení v ubytovacím zařízení, který osoba užívá na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Podmínkou však je, že obec, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází, udělí souhlas k vyplacení doplatku na bydlení. Obec musí souhlas k vyplacení doplatku na bydlení odůvodnit. Avšak obec také nemusí souhlas udělit např. z důvodu opakovaného narušení občanského soužití, porušení veřejného pořádku, opakované přestupky proti majetku, technický stav budovy nebo kdy je nájemné vyšší než nájemné v místě a čase obvyklé. Takové rozhodnutí musí obec též odůvodnit. Obsahem odůvodnění rozhodnutí je především rozbor, zhodnocení a shrnutí podkladů odůvodňujících závazné stanovisko. Musí proto plně odpovídat skutečným výsledkům provedeného šetření. Rozhodnutí musí být také přezkoumatelné, aby bylo patrné, že diskrece je v konkrétním případě logickým vyústěním řádného hodnocení skutkových zjištění.

Termín vydání závazného stanoviska

Závazná stanoviska má dle sdělení Ministerstva vnitra obec Úřadu práce poskytovat bezodkladně. Pojem „bezodkladně“ patří k neurčitým právním pojmům, které právní řád používá v situacích, kdy s ohledem na okolnosti nelze zcela jednoznačně vyjádřit lhůtu přesným časovým údajem nebo kdy by to nebylo vhodné. Je zřejmé, že poskytovat závazná stanoviska, která vyžadují šetření na místě, nemůžou být poskytována v časovém úseku několika minut, hodin či několika málo dnů jako např. poskytnutí lékařské pomoci.   

Povinnost postarat se o svoje sociálně slabé občany

Ustanovení § 35 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů navazuje na odst. 1, podle kterého patří do samostatné působnosti obce také záležitosti, které do samostatné obce působnosti svěří zákon. Jde tedy o demonstrativní vymezení rozsahu samostatné působnosti a to jednak tím, že je vedle sebe postaveno vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů obce a jednak obsahem výčtu jednotlivých potřeb např. potřeba bydlení, potřeba informací.  Není zde stanovena žádná povinnost např. zajistit bydlení. V této souvislosti je důležité připomenout, že obec pečuje o občany obce. Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. V rámci přidělení bytu je i požadavek, že osoba nemá v současné době dluhy na nájemném legitimní, což potvrdil i Nejvyšší soud v usnesení č.j. 26 Cdo 366/2013 ze dne 26. února 2013: „ Přestože má obec jako pronajímatel specifické postavení, nelze na ni zcela přesouvat zabezpečení bytových potřeb jejích obyvatel, a to zejména za situace, kdy se jí nedostalo za užívání jejího majetku (bytu) odpovídajícího protiplnění.“

Mgr. Miroslava Sobková, Oddělení legislativně právní Kanceláře Svazu     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje