Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

17.12.2010 11:11

Spory o výši nájemného bude řešit soud aneb Konec regulace nájmů v Čechách

 Od 1. ledna 2011 nastane ve většině měst podstatná změna v nájemním bydlení. Na většině území České republiky končí jednostranné zvyšování nájemného. Co to bude pro nájemníky a pronajímatele znamenat? Jaké změny s sebou přinese novela občanského zákoníku, která je momentálně projednávána Poslaneckou sněmovnou?

Posledním dnem letošního roku končí regulace nájemného pro přibližně 400 000 bytů v České republice mimo některých krajských měst, velkých měst Středočeského kraje a Prahu, kde bude jednostranné zvyšování nájemného ukončeno až k 31. prosinci 2012. Je třeba upozornit, že i nadále je více než polovina z tohoto množství bytů ve vlastnictví měst a obcí. Tato situace, související s pozbytím platnosti některých ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění pozdějších předpisů, přináší jednoznačné posílení pozice nájemníků. Bez jejich souhlasu již nebude možné nájemné zvyšovat. Pokud se s pronajímatelem nedohodnou, budou se moci obrátit s řešením sporu na soud.

V souvislosti s nadcházejícími změnami v nájemním bydlení se objevili některé poplašné zprávy o hrozícím zahlcení soudů žalobami o výši nájemného po skončení regulace. Ministerstvo pro místní rozvoj však tyto obavy nesdílí, neboť nemá žádné signály o tom, že by se vlastníci ve větší míře uchylovali k soudnímu řešení případných sporů o výši nájmu. Ministerstvo se naopak snaží předcházet problémům a zprostředkovat dialog všech zúčastněných stran. Dle slov ministra Janovského je nájemní vztah smlouvou mezi rovnocennými partnery, kteří mají svá práva a povinnosti. Ministerstvo dokonce ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR zřídilo bezplatné linky pro konzultace nájemníků, kteří mají jakékoliv dotazy týkající se této problematiky.

Ministr pro místní rozvoj, Ing. Kamil Janovský, také uvedl, že i když mluvíme o volném trhu s nájemním bydlením, je potřeba garantovat určitý sociální rozměr. Byt není auto nebo reklamní plocha, u kterých zrušení nájemní smlouvy nebo její výrazná změna ještě nemusí znamenat ohrožení základních existenčních jistot jednotlivce. Byt je pro mnoho lidí jedním ze základních pilířů životních jistot.

Připravovaná novela občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení

Nájemní bydlení má také zásadně ovlivnit změna zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, která je momentálně projednávána Poslaneckou sněmovnou. Návrh této změny občanského zákoníku prošel zatím prvním čtením a momentálně ho projednávají Ústavněprávní výbor a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.

Cílem této novely je posílit smluvní volnost pronajímatelů bytů při nakládání s jejich vlastním majetkem. Důraz je však také kladen na zachování nezbytné ochrany nájemníků. Z dřívějšího jednostranného aktu určení regulovaného nájemného se tak stane oboustranná dohoda mezi nájemníkem a pronajímatelem. Návrh této novely také jasně řeší situaci, kdy se obě strany smluvního vztahu nedojdou ke shodě.  Podle nové úpravy by měly mít obě strany možnost se obrátit na soud s žádostí o stanovení výše nájemného v místě a čase obvyklém. V souvislosti s tím připravuje ministerstvo pro místní rozvoj vydání cenových map nájemného, které by posoužily jako vodítko při hledání dohody o výši nájemného. Cenové mapy by měly být hotovy začátkem roku 2011.

Co dalšího přinese změna občanského zákoníku:

· striktnější režim pro ohlašování změn v počtu osob nahlášených v bytě, a to se lhůtou dvou měsíců od vzniku této změny; pokud se tedy pobyt určité osoby/návštěvy v bytě bude blížit k hranici dvou měsíců, bude třeba takovou změnu nahlásit

· návrh novely také ruší pojem tzv. „služebních bytů“ - nově bude občanský zákoník zavádět možnost kromě nájmu na dobu určitou a na dobu neurčitou sjednat také nájem na dobu výkonu práce pro pronajímatele;

· pronajímatel bude mít m ožnout vyhradit si v nájemní smlouvě poskytnutí souhlasu s přijetím další osoby do bytu, což ale neplatí pro nejbližší příbuzné a další případy zvláštního zřetele vhodné

· v případě přechodu nájemného na dědice po smrti nájemníka omezuje návrh trvání takto převedeného nájmu na dva roky, během této doby musí nový zájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou nebo změnou bydlení; sociální klauzule bude vyjímat z tohoto omezení osoby starší 75 let a nezletilé

· do návrhu novely občanského zákoníku byla na poslední chvíli včleněna i klauzule chránící pozůstalé po zaměstnancích vybraných profesí, jako jsou policisté a hasiči, kteří zahynou při výkonu povolání

Účinnost této novely občanského zákoníku je plánovaná do šesti měsíců ode dne vydání ve Sbírce zákonů. Závěrem bychom rádi dodali, že Svaz především prostřednictvím Bytové komise Předsednictva vždy podporoval tuto novelu občanského zákoníku, směřující k posílení smluvní volnosti pronajímatelů bytů a k větší rovnoprávnosti obou stran v nájemním bydlení.

 

Mgr. Iva Vejmelková,

legislativně – právní odd. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno
registrace

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje