Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

17.12.2010 11:11

Spory o výši nájemného bude řešit soud aneb Konec regulace nájmů v Čechách

 Od 1. ledna 2011 nastane ve většině měst podstatná změna v nájemním bydlení. Na většině území České republiky končí jednostranné zvyšování nájemného. Co to bude pro nájemníky a pronajímatele znamenat? Jaké změny s sebou přinese novela občanského zákoníku, která je momentálně projednávána Poslaneckou sněmovnou?

Posledním dnem letošního roku končí regulace nájemného pro přibližně 400 000 bytů v České republice mimo některých krajských měst, velkých měst Středočeského kraje a Prahu, kde bude jednostranné zvyšování nájemného ukončeno až k 31. prosinci 2012. Je třeba upozornit, že i nadále je více než polovina z tohoto množství bytů ve vlastnictví měst a obcí. Tato situace, související s pozbytím platnosti některých ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění pozdějších předpisů, přináší jednoznačné posílení pozice nájemníků. Bez jejich souhlasu již nebude možné nájemné zvyšovat. Pokud se s pronajímatelem nedohodnou, budou se moci obrátit s řešením sporu na soud.

V souvislosti s nadcházejícími změnami v nájemním bydlení se objevili některé poplašné zprávy o hrozícím zahlcení soudů žalobami o výši nájemného po skončení regulace. Ministerstvo pro místní rozvoj však tyto obavy nesdílí, neboť nemá žádné signály o tom, že by se vlastníci ve větší míře uchylovali k soudnímu řešení případných sporů o výši nájmu. Ministerstvo se naopak snaží předcházet problémům a zprostředkovat dialog všech zúčastněných stran. Dle slov ministra Janovského je nájemní vztah smlouvou mezi rovnocennými partnery, kteří mají svá práva a povinnosti. Ministerstvo dokonce ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR zřídilo bezplatné linky pro konzultace nájemníků, kteří mají jakékoliv dotazy týkající se této problematiky.

Ministr pro místní rozvoj, Ing. Kamil Janovský, také uvedl, že i když mluvíme o volném trhu s nájemním bydlením, je potřeba garantovat určitý sociální rozměr. Byt není auto nebo reklamní plocha, u kterých zrušení nájemní smlouvy nebo její výrazná změna ještě nemusí znamenat ohrožení základních existenčních jistot jednotlivce. Byt je pro mnoho lidí jedním ze základních pilířů životních jistot.

Připravovaná novela občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení

Nájemní bydlení má také zásadně ovlivnit změna zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, která je momentálně projednávána Poslaneckou sněmovnou. Návrh této změny občanského zákoníku prošel zatím prvním čtením a momentálně ho projednávají Ústavněprávní výbor a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.

Cílem této novely je posílit smluvní volnost pronajímatelů bytů při nakládání s jejich vlastním majetkem. Důraz je však také kladen na zachování nezbytné ochrany nájemníků. Z dřívějšího jednostranného aktu určení regulovaného nájemného se tak stane oboustranná dohoda mezi nájemníkem a pronajímatelem. Návrh této novely také jasně řeší situaci, kdy se obě strany smluvního vztahu nedojdou ke shodě.  Podle nové úpravy by měly mít obě strany možnost se obrátit na soud s žádostí o stanovení výše nájemného v místě a čase obvyklém. V souvislosti s tím připravuje ministerstvo pro místní rozvoj vydání cenových map nájemného, které by posoužily jako vodítko při hledání dohody o výši nájemného. Cenové mapy by měly být hotovy začátkem roku 2011.

Co dalšího přinese změna občanského zákoníku:

· striktnější režim pro ohlašování změn v počtu osob nahlášených v bytě, a to se lhůtou dvou měsíců od vzniku této změny; pokud se tedy pobyt určité osoby/návštěvy v bytě bude blížit k hranici dvou měsíců, bude třeba takovou změnu nahlásit

· návrh novely také ruší pojem tzv. „služebních bytů“ - nově bude občanský zákoník zavádět možnost kromě nájmu na dobu určitou a na dobu neurčitou sjednat také nájem na dobu výkonu práce pro pronajímatele;

· pronajímatel bude mít m ožnout vyhradit si v nájemní smlouvě poskytnutí souhlasu s přijetím další osoby do bytu, což ale neplatí pro nejbližší příbuzné a další případy zvláštního zřetele vhodné

· v případě přechodu nájemného na dědice po smrti nájemníka omezuje návrh trvání takto převedeného nájmu na dva roky, během této doby musí nový zájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou nebo změnou bydlení; sociální klauzule bude vyjímat z tohoto omezení osoby starší 75 let a nezletilé

· do návrhu novely občanského zákoníku byla na poslední chvíli včleněna i klauzule chránící pozůstalé po zaměstnancích vybraných profesí, jako jsou policisté a hasiči, kteří zahynou při výkonu povolání

Účinnost této novely občanského zákoníku je plánovaná do šesti měsíců ode dne vydání ve Sbírce zákonů. Závěrem bychom rádi dodali, že Svaz především prostřednictvím Bytové komise Předsednictva vždy podporoval tuto novelu občanského zákoníku, směřující k posílení smluvní volnosti pronajímatelů bytů a k větší rovnoprávnosti obou stran v nájemním bydlení.

 

Mgr. Iva Vejmelková,

legislativně – právní odd. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje