Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bezpečnost

07.02.2013 16:53

Návrh zákona o evidenci obyvatel

     I když zákon o evidenci obyvatel proklamuje, že údaj o místě trvalého pobytu je evidenčním údajem, jiné právní předpisy na tento údaj vážou práva a povinnosti, např. exekuční řízení, volební zákon. Naprosté většině občanů, kteří mají evidovaný trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny byl údaj o místě trvalého pobytu zrušen z důvodu předluženosti a na to navazujícího exekutorského řízení. Tito občané samozřejmě nejsou vlastníky žádné nemovitosti a místo trvalého pobytu by tak musela určit ohlašovna. V případě, že manžel, partner nebo dítě nevlastní žádnou nemovitost, protože bydlí na základě nájemních smluv a bez souhlasu vlastníka se nemohou přihlásit k trvalému pobytu, nastane situace, že ohlašovna šetřením žádnou adresu nezjistí a občan zůstane bez trvalého pobytu. Také v situaci, že vlastník nemovitosti zahájí správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a po uplynutí uvedených 12 měsíců se může stát, že občan nebude mít žádný trvalý pobyt. Z návrhu není také zcela jasné jakým způsobem bude rozhodnutí vykonatelné, zda postačí zapsání na přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zavedení údajů do informačního systému evidence obyvatel. Návrh ustanovení neřeší ani případy vymáhání povinnosti poplatníka obcemi, např. poplatky za svoz komunálního odpadu, když tito občané nebudou evidováni v celé ČR k trvalému pobytu. 

Ohlašovna také nemůže určit místo trvalého pobytu v objektu, jehož vlastníkem je manžel, partner rodič nebo dítě občana, ale který se nachází v jiné obci. Vzhledem k tomu, že se exekuce provádějí nejen podle místa ve kterém se dlužník zdržuje, ale především podle místa trvalého pobytu, budou vlastníci nemovitostí opětovně podávat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Tím dojde k razantnímu nárůstu administrativy a počtu správních řízení, které by nebylo možné zvládnout bez navýšení zaměstnanců a v konečném důsledku by ke snížení počtu občanů přihlášených na adrese sídla ohlašovny nedošlo.  

Sdělit ohlašovně adresu pro doručování bylo pouze možností občana, nově se navrhuje jako uložení povinnosti. Ze zkušeností je patrné, že většinou není známa adresa, kde se občan zdržuje, aby mu mohla být doručena výzva. Dle navrhované úpravy by měla být uložena pokuta za přestupek, možná i opakovaně. Bude v tomto případě uplatněna fikce doručení nebo opatrovník v řízení o přestupku, když se nemá kam doručovat ? Sankci bude vymáhat obec a v některých případech marně. Tyto náklady opět zatíží rozpočet obcí. 

Rovněž je více než jisté, že většina nahlášených adres bude smyšlená nebo neexistující a tedy možnost udělení sankce se jeví iluzorní.  Ještě početnější problémy vzniknou, pokud se bude tato povinnost vymáhat u občana, který ukončil trvalý pobyt na území České republiky. Většinou není známá adresa na které se občan v zahraničí zdržuje a pokud známá je, neexistuje možnost prokázání data doručení zásilky.    

 

Ministerstvo vnitra svůj návrh přehodnotilo.

 

Dne 3. ledna 2013 v rámci vypořádání připomínek Ministerstvo vnitra ustoupilo od následujících bodů navrhované právní úpravy :    

-         časové omezení evidence místa trvalého pobytu na adrese obecního úřadu na 12 měsíců

-         evidence na adrese objektu, jehož vlastníkem je manžel, partner, rodič nebo dítě občana, jemuž je rušen údaj o místu trvalého pobytu

-         povinnost ohlásit doručovací adresu v případě zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Tyto změny by neměl navrhovaný zákon nadále obsahovat.

 

 

 Mgr. Miroslava Sobková

odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje