Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

ženy a muži v rovnováze - pracovní skupina zahájila svoji činnost

V úvodu jednání se projednala náplň činnosti pracovní skupiny. Diskuse se soustředila na stanovení oblastí, kterým se PS bude ve své činnosti věnovat. Většina přítomných se shodla na tom, že se s nerovností, která má konkrétní důsledky pro fungování obcí/měst a jejich úřadů, příspěvkových organizací, škol, sociálních zařízení, kvalitu života všech skupin občanů, na služby poskytované obcemi apod., setkávají ve své praxi každý den a stává se problémem, který staví překážky v rozvoji a prosperitě obcí a celé společnosti. Politiky obcí by měly reflektovat potřeby jak žen a mužů, tak dětí, seniorů, lidí s handicapem, občanů ohrožených sociálním vyloučením, národnostních menšin apod.

Jak vyplynulo s diskuse, problematika rovných příležitostí se přirozeně prolíná s různými oblastmi, jako např. sociální oblast, školství, doprava, rozvoj města/obce, zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni, dobrá správa vědí veřejných apod. Podobně náplň činnosti PS pro rovné příležitosti má řadu styčných bodů s ostatními odbornými komisemi a pracovními skupinami Svazu. Úkolem PS pro rovné příležitosti a Svazu bude přenášet téma rovných příležitostí do činnosti ostatních pracovních struktur a orgánů Svazu, informovat o tématu obce/města ČR a překonávat stereotypy a zjednodušený pohled na tuto problematiku.

Návrhy konkrétních témat, kterým se chtějí členové pracovní skupiny věnovat

- podpora návratu do pracovního procesu po rodičovské dovolené – umožnění zkrácených úvazků, zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení
- zohlednění potřeb žen a mužů při plánování veřejného prostoru a investicích na místní úrovni – umístění zastávek, osvětlení, plánování chodníků, přechodů, parků, výstavba apod.
- malý zájem žen vstupovat do komunální politiky a jaké jsou důvodu tohoto stavu
- rozdílné potřeby ve využívání služeb na místní úrovni (např. hromadné dopravy) mezi ženami a muži, lidmi v produktivním věku, dětmi, seniory apod.
- zahrnutí principů rovných příležitostí do komunitního plánování a všech oblastí fungování obce
- rozdílné platové ohodnocení mezi muži a ženami pracujícími na stejné pozici
- přizpůsobení pracovních podmínek pro rodiče s malými dětmi, handicapované apod., aby společnost mohla plně využít jejich schopnosti a potenciál, čímž přinesou společnosti prospěch a zároveň úspory tím, že odlehčí sociálnímu systému
- bezbariérová přístupnost veřejných budov lidem s handicapem, rodiče s kočárky, seniory a lidi po úrazech
- překonávání stereotypů a zažitých představ o roli muže a ženy, ať z toho, či onoho pohledu
- problematika péče o nemohoucí členy v rodině – pečující osoba je znevýhodněna co se týče ohodnocení činnosti spojené s péčí o člena rodiny ve věci výše důchodu nebo možnosti pracovního uplatnění; týká se to většinou žen středního věku, pečujících např. o své rodiče; dochází ke ztrátě zaměstnání, tato práce není finančně státem ohodnocena, příspěvek na péči se často využije na pomůcky, léky a služby pro pečovanou osobu; práce a čas se nezapočítává do důchodu apod.

Pracovní skupina má 14 členů, zástupců/kyň obcí a měst a zástupců nevládních organizací. Jaká je jejich pro práci v pracovní skupině? 

Pavla Štrobachová, starostka města Smečno: „S nerovností se setkávám v praxi, což mě motivovalo k tomu se zapojit do práce v pracovní skupině. Kdyby má účast byla jen střípkem a pomohla něco změnit, budu ráda.“

Olga Jandová, tajemnice Praha 22: „Pro mě bylo toto téma dříve okrajové především z časových důvodů. Následně jsme však podstoupili genderový audit a zjistila jsem, že jsem nevědomky genderové principy již dávno uplatňovala. Rovné příležitosti uplatňuji i v praxi pv rámci práce uvnitř úřadu, například při návratu rodičů z rodičovské dovolené z praxe: návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené nebo v rámci komunitního plánování.“

Eva Hylmarová, zastupitelka obce Malé Svatoňovice: „Připadá mi směšné, že se rovné příležitosti zaměňují za feminismus nebo ženské lobby.“

Vladislav Gerhard, tajemník Praha 18: „Problematikou rovných příležitostí se na úřadu zabývám již 9 let, od té doby co jsem ve funkci tajemníka.“

Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy: „Půl lidstva jsou ženy a půl muži – je to praktická stránka života. Těším se na stav společnosti, až političky a politici nebudou posuzovány podle vzhledu, ale podle výsledků a schopností. Aby mohla obec či město dobře fungovat, je důležité, aby ve vedení byli ženy i muži.“

Václav Kejla, starosta obce Lužná: „Při sestavování kandidátky jsem měl problém získat ženy. Ženy se starají o rodinu, ale do politiky se nehrnou. Nevidím důvod, proč by muž měl brát vyšší plat, než žena na stejné pozici.“

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

                                                                                                                                 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje