Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 23
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 48

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Kdo je Gender Focal Point?

Závazek k zajištění dostatečných institucionálních kapacit pro agendu rovnosti žen a mužů je uveden v mnoha mezinárodních či nadnárodních dokumentech, k nimž ČR přistoupila. K důslednému uplatňování principu rovnosti žen a mužů se zavázala i stávající vláda ČR, a to ve svém programovém prohlášení a opakovaně v roce 2014, kdy schválila Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Jednou z klíčových oblastí uvedených ve Strategii je oblast institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Strategie“).

Jako jeden z hlavních problémů Strategie identifikovala nízké kapacitní zajištění agendy rovnosti žen a mužů ve státní správě i v samosprávě. Cílem Strategie je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci veřejné správy pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů na centrální, regionální i místní úrovni, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů i genderového mainstreamingu. V přímé návaznosti na výše uvedený problém pak Strategie požaduje vybudování a zkvalitnění systému institucionálních kapacit v rámci státní správy i samosprávy.

Prvním z kroků vedoucích k adekvátnímu personálnímu zabezpečení agendy rovných příležitostí bylo vytvoření pozic resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů, obecně nazývaných gender focal points (dále jen „GFP“), na všech resortech. Doposud není adekvátně specifikován systém práce GFP, který by zajistil optimální výkon jejich agendy a umožnil efektivní provázání agendy rovnosti žen a mužů napříč státní správou a důsledné uplatňování principu rovnosti žen a mužů. 

Agenda resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů zahrnuje celou řadu úkolů, jejichž objem v posledních letech významně narůstá. Jak již bylo výše uvedeno, v listopadu 2014 vláda ČR schválila Strategii. Jedná se o důležitý koncepční dokument, jehož naplňování vyžaduje zajištění dostatečnými personálními kapacitami. Dostatečné zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů na resortech je také zásadní podmínkou naplňování závazku vlády ČR k důslednému zajištění gender mainstreamingu. Činností koordinátorů je dále příprava podkladů pro hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Podílejí se na sběru statistických dat za resorty členěných dle pohlaví. Mezi jejich další úkoly patří například vypracovat resortní priority a postupy, průběžně vykonávat činnost pracovních skupin k rovnosti žen a mužů v jednotlivých resortech, zabezpečovat mediální politiku resortu prezentující hledisko rovnosti žen a mužů, zohledňovat rovnost žen a mužů v dotačních a operačních programech, monitorovat otázky sexuálního násilí na pracovišti, zajišťovat spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi či zajistit vzdělávací aktivity zaměřené na oblast rovnosti žen a mužů pro pracovnice a pracovníky resortů.

Postavení koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů na jednotlivých resortech řeší usnesení vlády ČR z roku 2001 (č. 456), které požaduje zřízení pracovního místa nejméně na poloviční pracovní úvazek pro zaměstnance, který by se v rámci tohoto úvazku plně věnoval agendě rovnosti žen a mužů. V roce 2012 byla v rámci Výboru provedena analýza pracovních úvazků resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů, ze které vyplynulo, že agenda rovnosti žen a mužů není zabezpečována způsobem, který by umožňoval dostatečné naplňování všech opatření přijatých vládou ČR a vyplývajících z mezinárodních závazků. Na jaře roku 2015 bylo z další analýzy zjištěno, že přístup jednotlivých resortů k začlenění této pozice je nejednotný a je vhodné, aby byl specifikován standard pozice koordinátorky či koordinátora rovnosti žen a mužů. Dále je potřeba jasně specifikovat zařazení pozice v hierarchii jednotlivých resortů. Pozice je na většině resortů zařazena do personálního odboru a v hierarchii úřadu poměrně nízko. Mezi úrovní koordinátora/ky a ministrem/yní existují nejčastěji čtyři stupně řízení. Omezené rozhodovací pravomoci pak znamenají také menší vliv na efektivitu prosazování agendy. Ta je ze své podstaty horizontálního charakteru a měla by zasahovat jak do vnitřního chodu úřadu, tak do jeho vnější agendy, kterou řídí jiné věcné sekce/odbory.

Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů proto podal Radě vlády pro rovnost žen a mužů podnět ke změně stávajících nedostatků, kde navrhuje zakotvení pozice koordinátorky/ra rovnosti žen na nejvyšší možné pozici, vždy však se současným zanesením do organizačního řádu úřadu. Jako vhodné řešení se jeví zajištění této agendy alespoň jednou osobou na plný úvazek. Dále Výbor požaduje zesílit role resortní pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů, která by měla sdružovat osoby s co nejvyššími rozhodovacími pravomocemi. Resorty by také měly věnovat prostor agendě rovnosti žen a mužů na svých webových stránkách i intranetu.

Mgr. Rudolfína Voleská

 

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.  


 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje