Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Jak jsou principy rovných příležitostí uplatňovány na Slovensku?

Na konci května se uskutečnila studijní cesta do Bratislavy na Slovensko, které se zúčastnilo 10 zástupců obcí a 2 zástupci Kanceláře Svazu. Cesta proběhla v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze a jejím cílem bylo získat informace o tom, jak jsou rovné příležitosti mužů a žen v obcích uplatňovány u našich sousedů, na Slovensku.

Členové delegace nejprve navštívili Bratislavský samosprávný kraj, kde s nimi jednali paní Gabriella Németh, místopředsedkyně kraje (obdoba náměstkyně hejtmana), paní Michaela Šopová, ředitelka odboru sociálních věcí kraje a pan István Pomichal, zastupitel Bratislavského samosprávného kraje. Na tomto dopoledním jednání zástupci české a slovenské strany porovnávali úroveň legislativy a možnosti, které oba státy nabízejí pro uplatňování rovných příležitostí. Z jednání vyplynulo, že některé oblasti jsou lépe ošetřeny v České republice a jiné na Slovensku. Rozhodně však každý ze států může u toho druhého hledat inspiraci.

Co je tedy v oblasti rovných příležitostí na Slovensku jinak?

Slovensko nemá na rozdíl od ČR (antidiskriminační zákon) žádný samostatný právní předpis k rovnosti pohlaví, přesněji k „rodovej rovnosti“, což je pojem užívaný na Slovensku pro oblast rovných příležitostí. Slovensko nemá ani žádného ministra, který by se problematice rovných příležitostí věnoval. V České republice má toto téma v gesci Jiří Dienstbier, který je ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Data z oblasti rovných příležitostí sbírá na Slovensku Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Mají tak k dispozici větší počet oficiálně sbíraných dat, než jsou sbírány v České republice.

Rodiče dětí do 3 let mohou na Slovensku od letošního roku využívat legislativní novinku, která jim velmi usnadní návrat do zaměstnání. Rodič na Slovensku může čerpat rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte. Nově je zavedeno, že pokud nastoupí do zaměstnání dříve, než ve 3 letech věku dítěte, může od státu dostávat finanční podporu na hlídání dítěte. Tyto peníze může rodič dle vlastní volby využít buď na úhradu nákladů na pobyt dítěte v soukromé školce, nebo na hlídání dítěte prarodiči. Od roku 2016 by na Slovensku měl začít platit nově přijatý „sociální balíček“, rámci nějž dojde k navýšení příspěvku pro matky na mateřské dovolené ze 60 % výše jejich platu na 75 % výše jejich platu. Dále dojde i k navýšení částek rodičovského příspěvku. Na Slovensku mají rodiče nárok také na příspěvek na úhradu jeslí.

Co dělá v oblasti „rodovej rovnosti“ Bratislavský samosprávný kraj?

Kraj umožňuje svým zaměstnancům různé způsoby slaďování pracovního a rodinného života. Vůči občanům se zaměřují především na pomoc ženám vystaveným domácímu násilí. Pro ženy vystavené domácímu násilí a jejich děti kraj s podporou z Norských fondů buduje speciální tzv. „bezpečné domy“. Kraj také finančně podporuje vznik nových míst ve školách, ačkoliv to nepatří mezi jejich povinnosti.

Diskuse o rovných příležitostech na půdě ZMOS

Odpoledne byli delegáti přijati u partnerské organizace Združenie miest a obcí Slovenska, kde se diskutovalo o praktické implementaci principů rovných příležitostí na Slovensku. Na úvod vystoupil pan Milan Muška, výkonný ředitel ZMOS, který zdůraznil význam tématu rovných příležitostí a konstatoval, že mu dosud na Slovensku ani v České republice není věnována dostatečná pozornost. Dále vystoupila Rudolfina Voleská, odborná garantka oblasti rovných příležitostí v Kanceláří SMO CŘ, která představila projekt Ženy a muži v rovnováze a situaci v rovném zastoupení žen a mužů na místní úrovni na úrovni obcí a měst v České republice.

Další příspěvek měl pan Bruno Konečný, vedoucí legislativní sekce Kanceláře ZMOS. Ten uvedl, že gender mainstreaming není na ZMOS prioritním tématem. Nicméně na celostátní úrovni je na Slovensku schválena strategie a akční plán pro oblast rovných příležitostí. Mezi hlavní podporovaná témata zde patří zvyšování kapacit mateřských škol a slaďování pracovního a rodinného života.

Následně vystoupila paní Viera Petrášová z Vidiecky parlamentu na Slovensku (VIPA), která se zaměřuje na odstraňování stereotypů na slovenském venkově. Na Slovensku žije na venkově více než 50 % obyvatel, a to často v odlehlých horských oblastech. Samospráva zde nahrazuje i sociální práci, která zde pro obyvatele není dostupná. Snaží se proto bourat stereotypy a aktivizovat muže k práci v „ženských“ profesích, jako je například ošetřovatelství a sociální práce, které jsou zde potřebné. Dále pomáhá ženám z hor se získáním zaměstnání, což je zde obtížné. Zároveň poskytují podporu ženám zažívajícím domácí násilí a pomáhají jim řešit situaci, kdy jsou vystavovány násilí. V řešení situace jim mnohdy brání stereotypy a tradice přetrvávající v těchto komunitách. V dalším příspěvku vystoupila paní Viera Petruchová, která představila, jak se snaží na Slovensku bojovat proti domácímu násilí a násilí páchanému na ženách.

Olga Gyarfasova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislavě a expertka pro oblast rovných příležitostí pro Institut pro veřejné otázky přestavila situaci žen ve slovenské politice. V samosprávách na Slovensku jsou ženy zastoupeny pouze z 19 %, není zde ani jedna hejtmanka kraje. Vyrovnanější zastoupení má Slovensko pouze v Evropském parlamentu, kde ženy tvoří 38 %. Žádná politická strana na Slovensku nemá vnitrostranické kvóty pro sestavování kandidátek. Také na Slovensku není žádná nezisková organizace, jejíž hlavní náplní by byly právě vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice (v ČR je tato oblast hlavním tématem organizace Fórum 50 %). Agenda lidských práv je na Slovensku bezprizorná, nespadá pod žádné ministerstvo a není tak politickou prioritou.

Další příspěvek patřil Alexandře Ostertagové z neziskové organizace Aspekt, která představila jejich aktivity a projekty. Mají vlastní knižní edici, v rámci níž představují témata z oblasti rovných příležitostí, o kterých se ve společnosti diskutuje. Mají tak publikace například o ženách v politických funkcních, o tom, jak volební systém státu ovlivňuje zastoupení žen v politice a další.

Paní Anna Klimáčková z Narodneho centra pre rovnost prilezitosti představila, jak na Slovensku funguje gender mainstreaming ve vztahu k trhu práce a jaké projekty realizuje Narodne centra pre rovnost prilezitosti ve spolupráci s místními samosprávami. Mezi tři jejich klíčová témata patří domácí násilí, rovnost příležitostí a trh práce, rodina a společnost. Spolupracují s obcemi na konkrétních projektech a soustředí se především na venkovské oblastti, které jsou vzdálenější od všeho dění, které jsou nejvíce opomíjeny a kde leží největší nevyužitý potenciál obyvatel.

Rudolfina Voleská

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje